avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Dispoziţiile art. 119 pct.12 C.proc.civ. conform cărora „Dacă pârâtul are pretenţii în legătură cu cererea reclamantului, el poate să facă cerere reconvenţională.”- omisiunea  instanţei de a se pronunţa în legătură cu aceasta
 
Cod procedură civilă, art. 119 pct. 12
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia I Civilă,
Decizia civilă nr. 1114 din 21 martie 2012. 
 
 
Prin acţiunea înregistrată pe rolul  Judecătoriei Vălenii de Munte sub  nr. 46/331/2011, reclamantul BLI a chemat în judecată pe pârâta DAG, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa să-i fie lui încredinţată spre creştere şi educare minora BB şi pârâta să fie obligată să plătească pensie de întreţinere pentru minoră.
Criticile formulate de recurentă au fost apreciate ca întemeiate de către Curte, care, invocând  nulităţile prevăzute de dispoziţiile art.304  pct. 9 Cod pr. civilă, ce priveau aspecte de fond ale  cauzei şi care impuneau administrarea de probatorii din partea  instanţelor anterioare pe linia cererii formulate de încredinţare a minorei rezultate din convieţuirea părţilor.
Astfel, Curtea analizând  actele şi lucrările dosarului, a reţinut că recurenta pârâtă,  cu ocazia primei judecăţi, a formulat la data de 19.01.2011 o întâmpinare (fila 9 dosar  fond) în  care pe versoul acesteia a solicitat respingerea acţiunii reclamantului, urmând ca  minora  să-i fie încredinţată spre creştere şi educare, iar tatăl să fie obligat la plata unei  pensii de întreţinere, în raport de venitul minim pe economie.
În raport de această cerere,  Curtea a apreciat că are caracterul unei cereri reconvenţionale, întemeiată pe disp.art.119 alin.2 şi 3 Cod pr. civilă, iar instanţele nu    s-au pronunţat asupra acesteia şi drept consecinţă nu a efectuat probatorii pe linia acestei cereri, considerente pentru care, conform disp.art.312 Cod pr. civilă raportat la art.315 Cod pr. civilă, a admis recursul, a  casat  ambele hotărâri şi a trimis cauza spre rejudecare Judecătoriei Vălenii de Munte.
 
(Judecător Popa Aurelia)