avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


 Deosebiri  între  decizia  de  încetare  contract  de  muncă şi concediere prevăzute de Codul muncii.
 
Art. 62 - (1) În cazul în care concedierea intervine pentru unul dintre motivele prevăzute la art. 61 lit. b) - d), angajatorul are obligaţia de a emite decizia de concediere în termen de 30 de zile calendaristice de la data constatării cauzei concedierii.
(3) Decizia se emite în scris şi, sub sancţiunea nulităţii absolute, trebuie să fie motivată în fapt şi în drept şi să cuprindă precizări cu privire la termenul în care poate fi contestată şi la instanţa judecătorească la care se contestă.
Art. 56 alin.2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c)-j), constatarea cazului de încetare de drept a contractului individual de muncă se face în termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea acestuia, în scris, prin decizie a angajatorului, şi se comunică persoanelor aflate în situaţiile respective în termen de 5 zile lucrătoare
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia I Civilă,
Decizia civilă nr. 214 din 23 ianuarie 2012. 
 
Prin   D e c i z i a  NR. 214/23 ianuarie 2012 s-a admis recursul declarat de pârâtul S.L.I.C.T., cu sediul în ...................................împotriva sentinţei civile nr. 2051/13 octombrie 2011 pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa, în contradictoriu cu reclamantul T.M., .............. în consecinţă:
Modifică în tot sentinţa civilă nr. 2051/13 octombrie 2011 pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa, în sensul că respinge ca neîntemeiată contestaţia.
         În fapt  prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Dâmboviţa sub nr. 3998/120/2010 reclamantul T.M. a solicitat în contradictoriu cu pârâtul S.L.I. C.T. anularea procesului verbal din 28.07.2010, a Hotărârii nr. 124/29.07.2010 şi a Deciziei nr. 126/02.08.2010, cât şi obligarea pârâtului la reintegrarea pe postul avut anterior, precum şi la plata salariilor şi a celorlalte drepturi cuvenite din momentul încetării contractului individual de muncă şi până la reintegrarea efectivă.
         În motivarea cererii, reclamantul a arătat că potrivit dispoziţiilor statutului şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului de coordonare al S.L.I. Cost, care face parte ca anexă la statut conform art.4 din cap. XIII, pentru convocarea unei şedinţe extraordinare a Consiliului de coordonare se procedează conform art.4 alin.2 din Regulament, convocarea se face prin telefonogramă de către Biroul Executiv. Conform documentelor, nu a fost depusă în data de 26.07.2010 nici o cerere scrisă pentru convocarea unei şedinţe extraordinare.
Un alt motiv nestatutar este încălcarea dispoziţiilor art. 17 din cap. VI al Statutului, potrivit căruia „Consiliul de coordonare este statutar întrunit în majoritatea simplă a membrilor săi”. În baza sentinţei civile nr. 1975/01.04.2009 numărul membrilor Consiliului de coordonare este de 25, majoritatea simplă fiind reprezentată de 13 membri.
Conform evidenţelor din luna iunie 2010, numărul participanţilor cu drept de vot la această întrunire a fost de numai 9, întrucât 9 persoane nu mai aveau calitatea de membrii ai Consiliului de coordonare iar VA a participat numai ca persoană fizică.
Reclamantul a mai arătat că au fost încălcate şi dispoziţiile art.8 alin.1 din Regulament, potrivit căruia „Şedinţele Consiliului de Coordonare sunt prezidate de Preşedintele SLI COS”, că Preşedintele are competenţe, conform statutului de a convoca Adunarea Generală Extraordinară şi şedinţele Consiliului de Coordonare, că s-au încălcat prevederile art.4 cap.V, potrivit cărora pentru introducerea unui vot de neîncredere este nevoie de cererea scrisă a cel puţin o treime din membrii Consiliului de Coordonare şi că discutarea revocării şi supunerea la vot s-au făcut într-un cadru nestatutar.
A mai arătat că în ceea ce priveşte decizia nr. 126/02.08.2010 aceasta contravine dispoziţiilor Codului muncii întrucât nu s-a urmat procedura reglementată de acesta cu privire la concediere, decizia neîndeplinind condiţiile de fond şi formă. Se arată că decizia a fost dispusă fără efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile şi că nu cuprinde menţiune prevăzute de art. 268 Codul muncii, astfel că este lovită de nulitate absolută.
În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 61, 62, 267, 268 Codul muncii.
Prin sentinţa civilă nr. 2051/13 octombrie 2011, Tribunalul Dâmboviţa a admis contestaţia formulată de reclamant , a dispus anularea deciziei nr. 126/02.08.2010, emisă de pârât, a obligat pârâtul să îl reintegreze pe postul deţinut anterior concedierii şi a obligat pârâtul să îi plătească salariile şi celelalte drepturi cuvenite de la data concedierii până la reintegrarea efectivă, actualizate cu indicele de inflaţie.
Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut că :
Cu ocazia întrunirii Consiliului de Coordonare al SLI COS din 28.07.2010 s-a hotărât revocarea domnului T.M. din funcţia de preşedinte la SLI COS începând cu 29.07.2010, ocazie în care au fost întocmite procesul-verbal al întrunirii din 28.07.2010, hotărârea Consiliului de Coordonare nr. 124/29.27.2010, precum şi decizia de concediere nr. 126/2.08.2010, toate aceste înscrisuri fiind contestate în cauza de faţă de către reclamantul T.M..
La termenul de judecată din 16.12.2010 tribunalul a disjuns cererile de contestare a procesului verbal şi hotărârii Consiliului de Coordonare şi a declinat judecarea lor în favoarea Judecatoriei Targoviste.
La 19.04.2011 Judecatoria Targoviste a luat act de renuntarea la judecata celor doua cereri formulate de catre reclamantul T.M., astfel cum rezultă din extrasul ECRIS şi din încheierea din 19.04.2011 aflată la fila 163  dosar.
Motivul pentru care reclamantul T.M. a ales să renunte la judecată, a reţinut instanţa, a fost acela că prin hotararile nr. 5 si 6 din 2011 ale Adunarii Generale Extraordinare a SLI Cos au fost anulate înscrisurile contestate, respectiv procesul verbal al întrunirii din 28.07.2010 şi hotărârea Consiliului de Coordonare nr. 124/29.27.2010.
In cauză, a motivat instanţa, tribunalul a rămas investit cu cererea de contestare a deciziei de concediere nr. 126/02.08.2010 emise de Consiliul de Coordonare al SLI Cos.
S-a menţionat că, potrivit dispoziţiilor art. 62 alin. 2 Codul muncii, decizia de concediere se emite în scris şi, sub sancţiunea nulităţii absolute, trebuie să fie motivată în fapt şi în drept şi să cuprindă precizări cu privire la termenul în care poate fi contestată şi la instanţa judecătorească la care se contestă.
Tribunalul a constatat că, în ceea ce priveşte motivarea în drept, aceasta consemnează ca temei al încetării contractului individual de munca art. 55 lit. c Codul muncii, care stabileşte cu titlu general că un contract individual de muncă poate înceta ca urmare a voinţei unilaterale a uneia din părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de lege.
S-a menţionat că, textul nu poate constitui însă singur temei al încetării contractului individual de muncă, tocmai datorită ipotezei pe care o presupune şi anume concedierea ca urmare a voinţei unilaterale a uneia din părţi, motiv pentru care stabileşte că numai în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de lege, se poate ajunge la concediere. Aceste cazuri, a arătat tribunalul, sunt prevăzute în textele următoare ale Codului muncii şi vizează motive de concediere care ţin de persoana salariatului sau care nu ţin de persoana salariatului, precum şi demisia, caz în care iniţiativa aparţine salariatului. Prin urmare, pentru evitarea abuzurilor din partea oricăreia dintre părţile semnatare ale contractului individual de muncă, legiuitorul a stabilit condiţii exprese şi limitative pentru care se poate pune capăt raporturilor de muncă.
In cazul de faţă, a motivat prima instanţă,  decizia de concediere nu arată care este temeiul legal al concedierii reclamantului T.M., neputându-se şti dacă încetarea contractului sau de muncă s-a produs disciplinar sau ca urmare a încetării de drept sau pentru alte motive din cele prevăzute de lege.
Nici din punct de vedere faptic, a reţinut instanţa de fond, nu se poate considera că decizia de concediere cuprinde descrierea faptei ce a condus la încetarea raporturilor de muncă, faptul că raporturile de muncă încetează ca urmare a revocării din funcţia de preşedinte al SLI COS nu are corespondent în temeiul legal, decizia de concediere necuprinzând nici termenul în care poate fi contestată şi nici instanţa judecătorească la care se contestă.
A apreciat tribunalul că, toate aceste lipsuri ale deciziei de concediere contestate sunt prevăzute de legiuitor sub sancţiunea nulităţii absolute, astfel că nerespectarea
prevederilor legale minimale în redactarea deciziei de concediere este de natură să producă prejudicii celui concediat şi să îl expună abuzurilor angajatorului, motiv pentru care a constatat nelegalitatea emiterii deciziei de concediere.
Sub aspectul temeiniciei deciziei de concediere, tribunalul a reţinut că, atât procesul verbal al întrunirii Consiliului din 28.07.2010, cât şi hotărârea acestuia nr. 124/29.27.2010 au fost anulate de hotărârile nr. 5 si 6 ale Adunării Generale Extraordinare a SLI COS din data de 17.01.2011.
Prin urmare, a reţinut instanţa de fond, decizia de concediere, fiind un act accesoriu, urmează soarta actului principal, iar cum hotărârea de revocare din funcţia de preşedinte a fost anulată de hotărârea generala extraordinara, atunci nu poate subzista nici decizia de concediere emisa in temeiul actelor anulate.
De altfel, a reţinut tribunalul, calitatea de preşedinte al SLI COS este confirmata şi de certificatul de grefă al Judecătoriei Târgovişte, în care se arată că „urmare a verificărilor efectuate, în ceea ce priveşte componenţa organului de conducere, a rezultat că numitul T.M. deţine funcţia de preşedinte al organizaţiei sindicale încă din anul 2007….”.
Faptul că ulterior, un nou Consiliu de Coordonare a emis o nouă hotărâre, nr. 120/23.08.2011 în care se arată „confirma revocarea domnului T.M. din funcţia de preşedinte al SLI COS, hotărâtă de vechiul Consiliu de Coordonare în data de 28.07.2010, ca fiind realizată în conformitate cu prevederile statutare”, a constatat prima instanţă, nu este de natură să conducă la concluzia ratificării unui act juridic nul şi care în orice caz nu poate produce efecte decât de la data emiterii sale. De asemenea, actele juridice nule absolut nu pot fi supuse confirmării.
In ceea ce priveşte mandatul domnului V. A. de a semna decizia de concediere contestata, tribunalul a reţinut că dreptul său de semnatură rezidă în prevederile Statului SLI Cos, unde se arata că în lipsa preşedintelui, actele vor fi semnate de către vicepreşedinte, iar susţinerea reclamantului că acesta fusese concediat disciplinar nu subzistă, câtă vreme a fost reintegrat prin revocarea dispoziţiei nr. 91/23.06.2010 de concediere disciplinară prin decizia nr. 115/15.07.2010 emisă de Consiliul de Coordonare.
         Împotriva sentinţei pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa a formulat recurs S. L. I. C. S.T., pentru următoarele motive:
         Un prim motiv este că cererea de chemare în judecată formulată de fostul preşedinte al S.L.I.C.T.- T.M. A trebuia respinsă, întrucât decizia nr. 126/2010 de încetare a contractului său individual de muncă a fost emisă în mod nelegal pentru următoarele considerente:
         Prin dispoziţia nr. 91/2010, contestatorul a dispus desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă al vicepreşedintelui de sindicat, VA, conform art. 264 alin.1 lit. f Codul Muncii,  hotărâre ce a fost anulată de Consiliul de Coordonare prin dispoziţia nr. 93/2010, considerându-se că măsura a fost luată cu încălcarea statului SLI Târgovişte şi a Regulamentului de ordine interioară.
         Se precizează în continuare că potrivit procesului-verbal din 25.06.2010 încheiat ca urmare a şedinţei Consiliului de Coordonare al S.L.I.C.T. şi a dispoziţiei nr.9495/2010 s-a hotărât retragerea dreptului preşedintelui T.M.-A de a semna singur documentele care emanau de la sindicat, acestea urmând să fie semnate şi de vicepreşedintele VA, iar în  caz de refuz şi de liderul de sindicat al secţiei OE2 , DS.
         De asemenea, se arată că în baza procesului-verbal din 28 iulie 2010, a hotărârii nr. 124/2010 a aceluiaşi Consiliu de Coordonare, contestatorul a fost revocat din funcţia de preşedinte al sindicatului începând cu 29 iulie 2010, iar prin decizia nr. 126/2.08.2010  s-a dispus încetarea contractului individual de muncă începând cu data de 29 iulie 2010, fiind revocat din funcţia de preşedinte al S.L.I.C.T..
         A mai precizat recurentul că prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Dâmboviţa sub nr. 3998/120/2010, contestatorul a solicitat anularea procesului-verbal din 28 iulie 2010, a hotărârii nr. 124/29.07.2010, a deciziei nr. 126/2.08.2010, reintegrarea pe postul deţinut anterior, plata salariilor şi a celorlalte drepturi cuvenite din momentul încetării contractului de muncă şi până la reintegrarea efectivă, însă Tribunalul Dâmboviţa a dispus disjungerea primelor două capete de cerere, care urmau a fi soluţionate de Judecătoria Târgovişte şi s-a dispus suspendarea celui de-al treilea capăt de cerere până când hotărârea pronunţată în cauza ce a pricinuit suspendarea va deveni irevocabilă.
         Cauza disjunsă a format obiectul dosarului nr. 1327/315/2011 al Judecătoriei Târgovişte care, prin încheierea din 19.04.2011, a luat act de renunţarea reclamantului la judecarea cererii privind anularea acestor acte, încheiere devenită irevocabilă prin nerecurare.
         Se mai susţine de recurent că la data de 17.01.2011, s-a convocat aşa-zisa Adunare Generală Extraordinară, contestatorul redactând şi semnând hotărârile nr. 5 şi 6 din 20 ianuarie 2011, în cuprinsul cărora a menţionat că Adunarea Generală a Sindicatului a anulat procesul-verbal din 28 iulie 2010 şi hotărârea nr. 124/2010.
         La data de 10.02.2011, contestatorul a obţinut sentinţa nr. 624/2011 pronunţată de Judecătoria Târgovişte, prin care s-a luat act de modificările survenite în componenţa organelor de conducere ale S.L.I.C.T., conform Adunării Generale din 17.01.2011, hotărâre modificată în tot prin decizia nr. 5/2011 a Tribunalului Dâmboviţa, prin respingerea cererii formulată de către contestator.
         Pe de altă parte, urmare a şedinţei Consiliului de Coordonare al S.L.I.C.T. din 7.07.2011, Judecătoria Târgovişte a pronunţat încheierea din 27.07.2011, prin care s-a luat act de componenţa reală a Consiliului de Coordonare, iar prin hotărârea 119/23.08.2011 a forului de conducere al sindicatului s-a confirmat revocarea din funcţia de preşedinte a contestatorului.
         Concluzionează recurentul că, atâta timp cât procesul-verbal din 28.07.2010 şi hotărârea nr. 124/29.07.2010 nu au fost desfiinţate, în mod legal prima instanţă nu putea dispune anularea deciziei nr. 126/2010 de încetare de drept a contractului individual de muncă al contestatorului.
         Se critică de recurent motivarea instanţei de fond, care s-a efectuat în baza hotărârilor nr. 5 şi 6 din 20 ianuarie 2011, iar prin decizia nr. 126/2.08.2010 s-a realizat concedierea fostului preşedinte al sindicatului, că aceasta conţine un temei de drept
greşit, nu cuprinde descrierea faptei, termenul în care poate fi contestată şi nici instanţa judecătorească la care se poate contesta, situaţie în care este lovită de nulitate absolută.
         Arată recurentul că procesul-verbal din 28 iulie 2010 şi hotărârea nr. 124/29.07.2010 nu puteau fi anulate prin hotărârile nr. 5 şi 6 din 20 ianuarie 2011, iar prin decizia nr. 126/2.08.2010 nu s-a constatat încetarea contractului individual de muncă al contestatorului prin concediere, ci potrivit art. 55 lit. c Codul Muncii, ca urmare a voinţei unilaterale a uneia din părţi, în cazurile şi condiţiile limitativ prevăzute de lege.
         Se arată de recurent că instanţa trebuia să constate că, în cauză, contractul individual de muncă al contestatorului a fost încheiat pe perioadă determinată şi a fost prelungit numai până la 31 martie 2009, motiv pentru care nu putea fi reîncadrat în funcţia de preşedinte al S.L.I.C.T..
         Se solicită înaintarea dosarului Curţii de Apel Ploieşti.
         La data de 18.01.2012, T.M. a formulat întâmpinare, solicitând respingerea recursului,  arătând că instanţa de fond a analizat hotărârea judecătoriei prin care s-au rezolvat primele două capete de cerere, formulate iniţial în  cadrul procesului de faţă şi disjunse, după care a analizat condiţiile formale ale deciziei nr. 126/2010 şi a constatat că nu întruneşte condiţiile de validitate prevăzute de Codul Muncii în vigoare la data respectivă, invocând art. 62 Codul Muncii - Secţiunea a III-a, ce se referă la concedierea pentru motive ce ţin  de persoana salariatului.
         Precizează că instanţa de fond a conchis că decizia, în lipsa temeiului legal al încetării contractului de muncă, face imposibilă constatarea că încetarea are caracter disciplinar sau s-a produs de drept ori pentru alte motive prevăzute de lege.
Curtea a reţinut următoarele:
Este fondată critica recurentului că nu trebuia admisă cererea contestatorului-intimat prin care solicita anularea dispoziţiei nr. 126/2010, pentru următoarele considerente:
Analizând decizia menţionată, se poate observa că, contractul de muncă al intimatului-contestator a încetat începând cu data de 29.07.2010, urmare a revocării sale din funcţia de preşedinte al S.L.I.C.T., în temeiul prevederilor statului S.L.I.C.T. - Cap.V - Principii de revocare şi conform art. 55 Codul Muncii.
În noul Cod al muncii, încetarea de drept a contractului de muncă este prevăzută în art. 56, iar la litera i) se menţionează că, la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată, contractul individual de muncă încetează de drept.
Contractul de muncă al contestatorului a fost încheiat pe perioadă determinată, între 18.05.1999- 5.09.2001, ulterior fiind prelungit numai până la 31 martie 2005, conform deciziei nr. 2/4.02.2001 şi până la 31.03.2009 potrivit deciziei nr. 5/18.04.2005 a S.L.I.C.T..
Ca atare, contractul contestatorului a fost încheiat pe perioadă determinată şi potrivit textului de lege mai sus menţionat, acesta nefiind reînnoit, a încetat de drept la data de 31 martie 2009.
Este adevărat că potrivit procesului-verbal din 28.07.2010 s-a dispus revocarea din funcţie a contestatorului, iar prin hotărârea nr. 124/29.07.2010 s-a hotărât revocarea aceluiaşi contestator din funcţia de preşedinte al S.L.I.C.T., începând cu data de 29.07.2010, acte ce au rămas irevocabile, ca urmare a faptului că, prin încheierea din 19.04.2011 pronunţată de Judecătoria Târgovişte în dosarul nr. 1327/315/2011 al Judecătoriei Târgovişte, contestatorul a renunţat la judecata privind anularea celor două acte, încheiere devenită irevocabilă prin nerecurare.
Chiar dacă contestatorul-intimat a dispus prin hotărârile nr. 5 şi 6 din 20.01.2011 anularea procesului-verbal din 28.07.2010 şi a hotărârii nr. 124/2010, Curtea va reţine că la data respectivă contestatorul era deja revocat din funcţie, aşa cum s-a menţionat mai sus, astfel că nu mai putea emite acte în numele sindicatului, acte care au fost de altfel semnate numai de către acesta.
Mai mult, prin încheierea din 27.07.2011 a Judecătoriei Târgovişte pronunţată în dosar nr. 7459/315/2011 s-a admis cererea formulată de S.L.I.C.T. şi s-a luat act de componenţa Consiliului de Coordonare ales cu prilejul Adunării Consiliului de Coordonare al Sindicatului din data de 7.07.2011.
Se poate constata că, din Consiliul de Coordonare al acestui sindicat nu face parte contestatorul T.M..
Având în vedere faptul că prin dispoziţia nr. 126/2010 s-a dispus încetarea contractului de muncă, Curtea va reţine  că prin art. 56 alin.2 Codul Muncii se prevede că decizia pentru cazurile de constatare a încetării de drept a contractului individual de muncă se face în termen de 5 zile de la intervenirea acestuia, în scris, prin decizie a angajatorului şi se comunică persoanelor aflate în situaţiile respective.
Ca atare, textul legal nu prevede obligativitatea motivării în fapt şi în drept, aşa cum este în cazul deciziei pentru concediere, prevăzută de art. 62 alin.3 Codul Muncii.
Drept urmare, decizia nr. 126/2010 respectă întocmai dispoziţiile art. 56 alin.2 din Codul Muncii, fiind vorba despre o încetare a contractului de muncă şi nu de o concediere.
Faţă de toate aceste considerente, Curtea, în  baza disp. art. 312 alin . 3 Cod proc. civilă coroborat cu art. 304 pct. 9 Cod proc. civilă, va admite recursul, va modifica în tot sentinţa, în sensul că va respinge contestaţia ca neîntemeiată.
Se va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.
 
(Judecător Elena Staicu)