avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Decizie de concediere emisă fără respectarea dispoziţiilor art. 69 alin. 3 Codul muncii. Sancţiuni.
 
 Codul muncii, art. 69 alin. 3, art. 78
 
În litigiul pendinte judecăţii, recurenta nu a respectat condiţiile prevăzute de art. 69 alin.3 Codul muncii, context în care s-a apreciat că prima instanţă a procedat în mod corect la aplicarea sancţiunii reglementată de art. 78 Codul muncii, dispunând anularea deciziei de concediere contestată în cauză.
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia I Civilă,
Decizia civilă nr. 3492 din 22 octombrie 2012. 
 
Curtea de Apel Ploieşti a fost investită în dosarul nr. 6598/105/2011 cu soluţionarea recursului declarat de intimata SNTFM CFRM SA, în contradictoriu cu contestatoarea R.C., împotriva sentinţei civile nr. 1169/13.02.2012 pronunţată de Tribunalul Prahova, prin care s-a admis contestaţia formulată de R.C. şi s-a anulat decizia nr. C12.1/3168 din data de  05.07.2011 emisă de intimată, fiind repuse părţile în situaţia anterioară actului de concediere.
Prin aceeaşi sentinţă, s-a dispus reintegrarea contestatoarei în funcţia deţinută anterior, fiind obligată intimata să plătească, contestatoarei o despăgubire egală cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat contestatoarea până la data reintegrării efective.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că, potrivit actelor dosarului, contestatoarea Roşu Cristina a devenit salariata intimatei Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” SA la data de 01.05.1999, în temeiul contractului individual de muncă nr. M.7.a.1/754/596/01.05.1999, prestând activitate în meseria de magaziner tranzit la locul de muncă Staţia Ploieşti Triaj.
   Urmare a Programului de restructurare şi reorganizare a CFR Marfă SA, aprobat prin Hotărârea AGA nr. 8/06.05.2011 (programul de concediere colectivă), prin decizia nr.CI2.1/3168 din data de 05.07.2011 s-a dispus concedierea contestatoarei în temeiul dispoziţiilor art. 65 alin. 1 din Codul Muncii, începând cu data de 08.07.2011.
   În conformitate cu art. 5 din decizia contestată, a constatat tribunalul,  intimata a menţionat ca şi criterii ce au stat la baza concedierii faptul că au fost desfiinţate o parte din posturile de natura celui deţinut de contestator, precum şi că salariata ar fi obţinut rezultate slabe la verificarea profesională periodică.
   În acord cu dispoziţiile art. 69 alin. 3 din Codul Muncii, a reamintit tribunalul, criteriile pentru departajarea salariaţilor în situaţia concedierii colective prevăzute de contractele colective de muncă se aplică  după evaluarea obiectivelor de performanţă.
   Tribunalul a constatat că intimata nu a făcut nicio dovadă din care să rezulte că ar fi întreprins vreun fel de măsuri pentru evaluarea propriilor salariaţi sub aspectul competenţei profesionale, respectiv al obiectivelor de performanţă, limitându-se să aplice în mod unilateral criteriile de natură socială prevăzute în Notificarea nr. 9582/09.05.2011.
În acest context, tribunalul a apreciat că  neluarea în considerare a dispoziţiilor art. 69 alin. 3 din Codul Muncii constituie un motiv temeinic pentru anularea deciziei contestate, cu atât mai mult cu cât societatea intimată nu a desfiinţat toate posturile de magaziner tranzit din cadrul Staţiei Ploieşti Triaj, ci doar o parte dintre acestea, după reorganizare, statul de funcţii prevăzând un număr de 13 posturi de magaziner tranzit (faţă de 15 posturi iniţial).
Împotriva sentinţei a declarat recurs, în termenul legal reglementat de art. 215 din Legea nr.62/2011, intimata SNTFM CFR Marfă SA, criticând-o ca nelegală din perspectiva cazurilor de modificare reglementate de pct.8 şi 9 ale art. 304 Cod pr.civilă.
În dezvoltarea motivelor de recurs s-a învederat că în mod greşit prima instanţă a stabilit că în cauză nu au fost respectate disp. art. 69 alin. 3 C.proc.civ.
A precizat recurenta că salariaţilor săi nu li se puteau aplica criteriile suplimentare reglementate de art. 69 al.3 Codul muncii, deoarece obiectivele de performanţă nu erau stabilite şi aduse la cunoştinţa angajaţilor la momentul concedierii, motiv pentru care au fost aplicate criteriile stabilite în CCM pe anii 2011-2012.
A susţinut recurenta că a dovedit prin actele depuse că reorganizarea societăţii a fost reală, efectivă şi serioasă, decizia fiind astfel legală, conform prevederilor art.69 şi 76 Codul muncii şi respectiv celor reglementate de art. 60 din CCM pe anii 2011-2012.
S-a solicitat admiterea recursului, modificarea în tot a sentinţei, în sensul respingerii contestaţiei.
Intimata RC, reprezentată în instanţă de avocatul ales, a solicitat prin concluziile orale formulate, respingerea recursului ca nefondat, urmând a se lua act că nu solicită cheltuieli de judecată.
La data de 22 octombrie 2012, Curtea de Apel Ploieşti a pronunţat decizia nr. 3492, prin care a respins ca nefondat recursul declarat de intimata SNTFM CFRM SA.
Pentru a hotărî astfel, Curtea a reţinut că în cauză nu pot fi validate criticile recurentei, având în vedere că, în raport de data emiterii deciziei de concediere – 5.07.2011 – dispoziţiile art. 69 al.3 Codul muncii, care impuneau pentru departajarea salariaţilor, ca aplicarea criteriilor reglementate de alin. 2 lit. d al aceluiaşi articol, să se realizeze după evaluarea analizării criteriilor de performanţă, erau în vigoare, fiind introduse prin Legea nr.40/2011, publicată în M.O. nr. 225 din 31.03.2011, act normativ intrat în vigoare la data de 30.04.2011.
Curtea a reamintit că textul de lege menţionat a modificat criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate la concedieri, în sensul trecerii pe primul plan a celui privind competenţa profesională/realizările de la locul de muncă.
Conform noii dispoziţii legale, numai după aplicarea acestui criteriu, intimata putea proceda la selecţia salariaţilor care urmau a fi concediaţi prin utilizarea criteriilor de natură socială, prevăzute de contractul colectiv de muncă şi de lege.
În pricina pendinte judecăţii, a arătat Curtea, recurenta nu a ţinut cont de dispoziţiile art. 69 alin. 3 Codul muncii, aspect ce a fost corect constatat de către judecătorul fondului.
Curtea a reamintit că, potrivit disp. art. 78 Codul muncii, concedierea dispusă cu încălcarea oricăreia dintre condiţiile de fond sau de formă prevăzute de lege este sancţionată cu nulitatea absolută.
În acest sens, Curtea Constituţională a stabilit prin decizia nr.150/2010 că ambele condiţii, de fond ori de formă constituie motive de ordine publică, de natură să atragă nulitatea absolută a deciziei de concediere.
 Raţiunea considerării ambelor categorii ca fiind de ordine publică, a statuat instanţa de contencios constituţional, o constituie faptul că în raportul de muncă ce se naşte, statul, prin politica sa, trebuie să ocrotească partea aflată în situaţia de inferioritate economică.
Cum în speţă recurenta nu a respectat condiţiile prevăzute de art. 69 al.3 Codul muncii, în mod corect, a stabilit Curtea, prima instanţă a procedat la aplicarea sancţiunii reglementată de art.78 Codul muncii, dispunând anularea deciziei de concediere contestată în prezenta cauză.
În acest context, constatând nerespectarea textului de lege menţionat, devine lipsită de relevanţă susţinerea recurentei privind îndeplinirea celorlalte condiţii de fond şi de formă, dispoziţia legiuitorului stabilind expres, prin art.78 Codul muncii, menţionat în precedent, că cerinţa pentru valabilitatea deciziei de concediere este ca toate condiţiile legale să fie respectate, nicidecum o parte dintre acestea.
În considerarea acestor argumente, constatând că nu există motive de reformare a sentinţei, Curtea a procedat, în temeiul art. 312 al.1 C.proc.civ., la respingerea recursului ca nefondat.
 
(Judecător Andra Corina Botez)