avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Curator special al minorului pentru reprezentarea intereselor acestuia într­un litigiu având ca obiect stabilirea programului de vizitare. Solicitare de înlocuire ca urmare a strămutării dosarului în care a fost numit, la o instantă îndepărtată. Respingere
 
Curtea de Apel Cluj, Sectia I­a civilă, decizia civilă nr. 512/R din 20 februarie 2013
Prin sentinta civilă nr. 17921/21.09.2012, Judecătoria Cluj­Napoca a respins cererea formulată de petenta C.R. ca neîntemeiată.
Pentru a pronunta această hotărâre, instanta a retinut următoarele:
Petenta a fost desemnată în calitate de curator special al minorei R.A.K., conform disp. art. 44 C.proc.civ., de către instanta de judecată – Judecătoria Cluj­Napoca, avându­se în vedere interesele contrare existente între reprezentant şi cel reprezentat.
Petenta a sustinut că are calitatea de avocat în cadrul Baroului Cluj, sens în care se află în imposibilitate de a se deplasa la Tribunalul Satu­Mare, pentru apărarea intereselor minorei R.A.K., fiind astfel incidente disp. art. 184, art. 150, art. 120, art. 121 N.C.civ., relativ la posibilitatea curatorului de a cere înlocuirea sa în cazuri temeinice.
Potrivit art. 44 C.proc.civ. In caz de urgenta, daca persoana fizica lipsita de capacitatea de exercitiu a drepturilor civile nu are reprezentant legal, instanta, la cererea partii interesate, va putea numi un curator special, care sa o reprezinte pina la numirea reprezentantului legal, potrivit legii. De asemenea, instanta va putea numi un curator special in caz de conflict de interese intre reprezentant si cel reprezentat sau cand o persoana juridica, chemata sa stea in judecata, nu are reprezentant legal.
Conform art. 184 alin. (1) N.C.civ. curatorul este în drept să ceară înlocuirea sa după 3 ani de la numire, iar potrivit alin. (2) pentru motive temeinice curatorul poate cere înlocuirea sa şi înaintea împlinirii termenului de 3 ani.
Instanta a apreciat că petenta nu a oferit suficiente argumente pentru a sustine teza motivelor temeinice, în sensul disp. art. 184 N.C.civ.
Astfel, sustinerea petentei în sensul că are calitatea de avocat în cadrul Baroului Cluj, şi nu se poate deplasa la Tribunalul Satu­Mare, pentru apărarea intereselor minorei R.A.K. a fost apreciată neîntemeiată. Prezenta sa la Tribunalul Satu Mare este necesară doar cu ocazia judecării cauzei ce face obiectul dosarului şi nu cu titlu permanent, astfel că nu se justifică înlocuirea sa.
Prin decizia civilă nr. 557/A/27.11.2012 a Tribunalului Cluj a fost respins ca nefondat apelul declarat de petitionara C.R., împotriva sentintei civile nr. 17921/21.09.2012 a Judecătoriei Cluj­Napoca, care a fost păstrată în întregime.
Pentru a pronunta această decizie, tribunalul a retinut următoarele:
Petenta este avocată în cadrul Baroului Cluj şi a fost desemnată curator al minorei R.A.K. în dosarul nr.…/211/2010 având ca obiect stabilire program vizitare minor şi care a fost strămutat de la Tribunalul Cluj la Tribunalul Satu­Mare.
Potrivit art.184 al.2 Cod civ., pentru motive temeinice curatorul poate cere înlocuirea sa şi înaintea împlinirii termenului de 3 ani.
Faptul că petenta, în calitate de avocat, trebuie să se prezinte în fata instantelor clujene nu constituie motiv temeinic care să justifice înlocuirea sa din calitatea de curator. Termenele de judecată când trebuie să se prezinte la Tribunalul Satu­Mare pentru a apăra interesele minorei­pentru care are calitate de curator­pot să nu coincidă cu termenele de judecată din celelalte procese­în care are calitatea de avocat ­şi chiar dacă ar fi aşa, petenta are nu numai posibilitatea, dar chiar obligatia desemnării unui avocat în substituire sa.
Sub acest aspect, instanta a apreciat că, nici calitatea de avocat a petentei, care prin specificul acestei profesii liberale are posibilitatea de a­şi gestiona singură activitatea şi nici distanta dintre cele două instante de judecată nu pun petenta într­o imposibilitate absolută de a mai continua curatela.
Împotriva acestei decizii a declarat recurs petitionara, solicitând modificarea deciziei şi admiterea cererii de înlocuire a sa din functia de curator a minorei R.A.K.
În motivarea recursului recurenta a invocat aplicarea greşită a dispozitiilor art. 184 alin. 2 C. civil, în sensul art. 304 pct. 9 Cod proc.civ.
Instanta de apel a apreciat eronat că înlocuirea curatorului se poate realiza doar în situatia în care acesta se află în imposibilitate absolută de a mai continua curatela, întrucât art. 184 alin. 2 C. civil face referire la motive temeinice de natură a conduce la înlocuirea curatorului şi nu la o situatie care generează imposibilitatea absolută de a mai continua curatela.
Recurenta a invocat dispozitiile art. 120 C. civil, potrivit cărora poate refuza continuarea tutelei cel care din cauza felului activitătilor desfăşurate, a depărtării domiciliului de locul unde se află bunurile minorului, sau din alte motive întemeiate, nu ar mai putea să îndeplinească această sarcină, precum şi art. 121 C. civil, care reglementează explicit posibilitatea tutorului de a cere să fie înlocuit, dacă vreuna dintre împrejurările prev. de art. 120 alin. 2 survine în timpul tutelei.
În combaterea argumentelor retinute de instanta de apel potrivit cărora termenele de judecată când trebuie să se prezinte la Tribunalul Satu­Mare pentru a apăra interesele minorei­pentru care are calitate de curator­pot să nu coincidă cu termenele de judecată din celelalte procese­în care are calitatea de avocat ­şi chiar dacă ar fi aşa, petenta are nu numai posibilitatea, dar chiar obligatia desemnării unui avocat în substituirea sa, recurenta a arătat următoarele:
În fata instantei de apel petitionara a depus înscrisuri din care a rezultat că termenele stabilite la Tribunalul Satu Mare au coincis în maree măsură cu termenele de judecată acordate de instantele clujene, în cauzele în care avea calitatea de avocat.
Referitor la posibilitatea desemnării unei persoane care să se prezinte în substituirea sa în fata instantelor clujene, recurenta a arătat că sunt foarte multe situatii în care clientii nu acceptă substituirea, fiind de asemenea dificil de găsit o persoană care să accepte asigurarea substituirii.
Solicitarea petitionarei de a fi înlocuită din functia de curator este generată de strămutarea judecării dosarului la Tribunalul Satu Mare, reprezentarea minorei Rada nemaiputând fi asigurată de către petitionară, fără prejudicierea activitătii sale profesionale.
Interesele minorei pot fi efectiv apărate doar de către o persoană care se va prezenta la fiecare din termenele de judecată în fata Tribunalului Satu Mare.
Analizând recursul formulat prin prisma motivelor invocate, curtea constată că acesta este nefondat, urmând a fi respins pentru următoarele considerente:
Petitionara a fost desemnată în calitate de curator special al minorei în dosarul, în prezent strămutat la Tribunalul Satu Mare, având ca obiect stabilire program vizitare minor.
Desemnarea petitionarei în această functie s­a făcut în temeiul art. 150 alin. 1 C. civil, dispozitiile referitoare la tutelă fiindu­i aplicabile.
Petitionara îşi întemeiază cererea de înlocuire pe dispozitiile art. 120 alin. 2 lit. d Cod civil, refuzul continuării tutelei, pe ipoteza „alte motive întemeiate”, invocând faptul că în urma strămutării judecării dosarului de la Tribunalul Cluj la Tribunalul Satu Mare, activitatea sa profesională este prejudiciată.
Analizând această sustinere, prin raportare şi la persoana şi scopul pentru care petitionara a fost desemnată curator, curtea, la fel ca şi instantele de fond, apreciază cererea ca nefondată, motivele ce stau la baza ei nefiind susceptibile de a fi încadrate sub incidenta art. 120 alin. 2 lit. d Cod civil.
Astfel, petitionara este desemnată ca şi curator special al minorei R.A.K., în scopul reprezentării intereselor minorei într­un litigiu având ca obiect stabilire ore de vizită.
Este evident că, pe de o parte, scopul desemnării petitionarei ca şi curator al minorei s­a făcut pentru reprezentarea intereselor acestei, interesul superior al copilului instituit ca şi principiu prin Legea nr. 272/2004, fiind prioritar oricărui alt interes.
O eventuală înlocuire a petitionarei, ar avea ca şi consecintă tergiversarea solutionării cauzei având ca obiect stabilire ore de vizită, întrucât, odată înlocuită, instanta investită cu solutionarea litigiului ar fi nevoită să întreprindă demersuri pentru desemnarea unui nou curator, împrejurare care în mod obiectiv ar impune acordarea a cel putin unui termen de judecată.
Or, tot în vederea ocrotirii interesului superior al copilului, care reclamă, printre altele, respectarea dreptului acestuia de a mentine legături cu ambii părinti, litigiul având ca obiect stabilire ore de vizită se impune a fi judecat cu maximă celeritate.
Pe de altă parte, dat fiind caracterul special al curatelei pe care o îndeplineşte petitionara ­limitat ca şi întindere strict la reprezentarea minorei în acest litigiu ­reiese cu evidentă că odată cu solutionarea sa atributiile sale încetează. Întrucât litigiul, prin obiectul său, nu este unul a cărui judecată să se prelungească pe o perioadă îndelungată de timp, iar prezenta petitionarei este necesară strict numai în zilele fixate ca şi termene de judecată, nu se poate afirma că există o prejudiciere majoră a intereselor profesionale ale petitionarei, care să îi afecteze desfăşurarea activitătii profesionale.
În plus, ca şi avocat, prin însăşi natura profesiei, pe de o parte, petitionara nu are un loc permanent şi stabil în care îşi desfăşoară activitatea, aceasta deplasându­se (cel putin teoretic) la oricare instantă din tară, astfel încât nu poate sustine întemeiat că deplasările la Satu Mare, la termenele de judecată fixate, sunt singurele pe care le face.
Pe de altă parte, tot în calitate de avocat, este cea mai în măsură, datorită cunoştintelor juridice pe care le posedă, să asigure o reprezentare competentă şi eficientă a le intereselor minorei R.A.K..