avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Criterii pentru individualizarea pedepsei. Principiul proporţionalităţii şi justului echilibru între natura valorilor sociale lezate şi sancţiunile penale.
 
C.proc.pen. , art. 3859 alin. 1 pct.14,
Cod penal, art. 72
 
              Potrivit cazului de casare prev.de art.3859 alin.1, pct. 14 Cod proc.pen. hotărârea penală este supusă casării când s-au aplicat pedepse greşit individualizate în raport cu prevederile art. 72 din Codul penal sau în alte limite decât cele prevăzute de lege;
Individualizarea pedepselor presupune atât analizarea aspectelor defavorabile cât şi a celor favorabile inculpatului, precum şi a tuturor celorlalte criterii stabilite de art.72 Cod penal care se referă la împrejurările săvârşirii faptei, gravitatea acesteia dată de urmările produse ori care s-ar fi putut produce dar şi cele cu caracter personal ce ar putea determina atenuarea sau agravarea răspunderii penale.
                                                      
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie,
Decizia  penală nr. 557 din 20 aprilie 2012.
                                              
Prin sentinţa penală nr.261 din data de 20 februarie 2012 pronunţată de judecătorie a fost condamnat inculpatul V.L.W pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 211 alin.1 şi alin. 2 Cod penal la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare.
            S-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a şi b Cod penal, cu excepţia dreptului de a alege, pe durata prevăzută de disp. art. 71 al.2 Cod penal.
În baza art.350 al.1 Cod procedură penală s-a menţinut starea de arest preventiv a inculpatului.
În baza art.88 Cod penal, s-a dedus din pedeapsa aplicată perioada reţinerii şi a arestării preventive de la 22.11.2011-la zi.
S-a luat act că partea vătămată P.M.M. nu s-a constituit parte civilă în procesul penal.
În baza art.191 al.1 Cod procedură penală a fost obligat inculpatul la plata sumei de 1750 lei, reprezentând cheltuieli judiciare către stat.
În baza art.189 al.1 Cod procedură penală, onorariul apărătorului din oficiu va fi avansat către Baroul Prahova, din fondurile Ministerului Justiţiei.
Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut în esenţă că că în fapt, în ziua de 22.11.2011, în jurul orelor 1300, partea vătămată, împreună cu martorul R. S. F., colegul său de clasă, s-au întâlnit cu inculpatul (cu care se cunoşteau din vedere întrucât locuiesc în acelaşi cartier) în zona ceasului din parcul aflat în faţa magazinului Omnia-Winmarkt; în cursul aceleaşi zile, în jurul orei 1350 partea vătămată şi martorul se aflau la ieşirea dinspre str.Gh.Gr.Cantacuzino a Mall-ului din Ploieşti, unde s-au întâlnit din nou cu inculpatul V. L. W..
Văzând telefonul mobil în mâna părţii vătămate, inculpatul a luat hotărârea de a i-1 sustrage şi în acest scop i l-a cerut pentru a apela un număr. Victima l-a refuzat motivând că nu are credit pe cartelă, moment în care inculpatul i-a smuls telefonul din mână, a lovit pe partea vătămată cu piciorul în tibie, 1-a împins şi a fugit înspre zona Casei de Cultură a Sindicatelor din Ploieşti şi a magazinului Altex, iar ulterior spre zona Halelor Centrale.
Folosind telefonul martorului, partea vătămată a sesizat organele de poliţie şi împreună cu plecat în căutarea inculpatului, pe care l-au depistat în staţia R.A.T.P. „Coreco". Observând că a fost identificat de organele de poliţie, partea vătămată şi martor, inculpatul a aruncat telefonul mobil aflat asupra sa şi a fugit, traversând str. Emile Zola prin spatele staţiei de autobuz, dar a fost prins pe str.Vasile Milea.
Telefonul mobil a fost recuperat de partea vătămată, care a declarat că nu se mai constituie parte civilă în procesul penal.
Atât în cursul urmăririi penale, cât şi în faţa instanţei, inculpatul a recunoscut că i-a sustras telefonul mobil părţii vătămate, însă a contestat actele de violenţă.
Instanţa de fond a reţinut situaţia de fapt coroborând declaraţiile inculpatului cu declaraţiile părţii vătămate şi a martorului audiat în cursul urmăririi penale, procesul-verbal de identificare, raportul de constatare tehnico-ştiinţifică (examinare poligraf) şi declaraţiile inculpatului.
A constatat instanţa de fond că, în drept, fapta inculpatului, care în data de 22.11.2011, în jurul orelor 1350, a sustras un telefon mobil din posesia părţii vătămate, iar pentru a-şi asigura păstrarea bunului i-a aplicat acestuia o lovitură în zona tibiei şi l-a împins, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie faptă prev. de art. 211 al.1 şi 2 Cod penal.
Instanţa de fond a reţinut forma calificată a infracţiunii faţă de împrejurarea că inculpatul a săvârşit fapta în loc public.
La individualizarea pedepsei aplicate inculpatului pentru infracţiunea reţinută în sarcina sa, instanţa de fond a avut în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 72 al.1 Cod penal şi a ţinut seama, , de limitele de pedeapsă fixate în textul de incriminare, de gradul de pericol social concret al infracţiunii, circumstanţele reale ale faptelor şi împrejurările în care au fost săvârşite,de modalitatea de comitere a infracţiunii, precum şi circumstanţele personale ale inculpatului care nu este cunoscut cu antecedente penale. Acesta a fost sancţionat numai cu amenzi administrative aplicate în 2010 şi 2011, pentru săvârşirea unor fapte prevăzute de art.208 al.1-209 al.1 lit.e Cod penal şi de art.213 Cod penal.
Instanţa de fond a apreciat că aplicarea unei pedepse orientate către minim este necesară şi suficientă pentru atingerea scopurilor acesteia prev.de art. 52 Cod penal. 
Împotriva acestei sentinţe în termen legal a declarat recurs inculpatul V. L. W., pe care nu l-a motivat.
          Recurentul-inculpat a susţinut în principal, prin apărătorul desemnat din oficiu, că pe baza recunoaşterii în întregime a faptei pentru care s-a dispus trimiterea în judecată şi condamnarea sa în primă instanţă, potrivit declaraţiilor date în instanţa de recurs la termenul de judecată de astăzi, se impune aplicarea procedurii simplificate de judecată, conform art.3201 Cod proc.pen., cu consecinţa reducerii pedepsei aplicate, ca efect al beneficiului legal stabilit de alin.7 al art. 3201 Cod proc.pen.
           În subsidiar, recurentul-inculpat a cerut admiterea recursului, casarea în parte a sentinţei, în latură penală, reindividualizarea pedepsei care este prea aspră, în sensul reducerii cuantumului acesteia ca efect al circumstanţelor sale personale, constând în atitudinea sinceră manifestată prin declaraţia de vinovăţie cât şi în lipsa antecedentelor sale penale
 Curtea, verificând hotărârea recurată în raport de criticile aduse de recurent, de dispoziţiile legale incidente în cauză şi de actele şi lucrările dosarului dar şi sub toate aspectele, conform art.3856 alin.3 Cod proc.pen., în limita motivelor de recurs prev.de art.3859 alin.3 din acelaşi cod, a constatat că este afectată legalitatea şi temeinicia acesteia, pentru considerentele care succed:
Instanţa de fond a reţinut în mod corect şi complet situaţia de fapt şi a realizat o justă interpretare şi apreciere a mijloacelor de probă administrate în cauză în cursul procesului penal, din care rezultă atât existenţa faptei pentru care inculpatul a fost trimis în judecată, cât şi săvârşirea acesteia cu vinovăţie, în forma cerută de lege.
Astfel, au fost valorificate mijloacele de probă strânse în faza de urmărire penală şi constând în :declaraţiile părţii vătămate declaraţiile martorului, raportul de constatare tehnico-ştiinţifică declaraţiile inculpatului care au fost coroborate în sensul art.69 Cod proc.pen. cu dovezile administrate la instanţa fondului, respectiv cu recunoaşterea parţială a inculpatului (fila 23) depoziţiile părţii vătămate (filele 25-26) şi ale martorului ocular R. (filele 37-39).
Deşi inculpatul V. L.W. a adoptat o poziţie de negare a faptei parţial, verificând apărările acestuia cât priveşte susţinerea că sustragerea telefonului constituie infracţiunea de abuz de încredere sau furt, iar nu tâlhărie agravată, instanţa de fond a stabilit că acesta este autor al infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată, reţinând în mod corect în esenţă că în ziua de 22 noiembrie 2011 a sustras părţii vătămate un telefon mobil, lovind-o pe aceasta pentru a-l păstra.
           Cererea de a aplica în favoarea recurentului-inculpat dispoziţiile legale ce reglementează procedura simplificată de judecată cu efectul beneficiului reducerii legale a pedepsei cu o treime, conform art. 3201 alin.7 Cod proc.pen., nu este justificată şi de aceea nu va fi primită.
           Curtea a constatat că pentru prima dată exclusiv în instanţa de recurs, recurentul-inculpat a declarat că recunoaşte în integralitatea ei infracţiunea pentru care a fost trimis în judecată (fila 19) solicitând expres şi personal să fie audiat cu scopul de a beneficia de dreptul la reducerea legală a pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea comisă, în sensul dispoziţiilor art. 3201 Cod procedură penală .
           Potrivit acestei reglementări, aplicarea dispoziţiilor privind judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei, care stabileşte reducerea cu o treime a limitelor pedepsei închisorii implică pe de o parte, ca recunoaşterea vinovăţiei să se facă până la începerea cercetării judecătoreşti la prima instanţă, iar nu în apel sau recurs şi pe de altă parte, ca inculpatul să declare că recunoaşte în totalitate, iar nu parţial, faptele reţinute în actul de sesizare a instanţei.
           Or în cauza de faţă, deşi art. 3201 Cod procedură penală era în vigoare la data audierii inculpatului la instanţa fondului, nici anterior şi nici concomitent cu începerea cercetării judecătoreşti, acesta nu a declarat că recunoaşte fapta penală de care este acuzat, că îşi însuşesc probele strânse la urmărirea penală şi că solicită ca judecata să se facă exclusiv pe baza acestora.Dimpotrivă el a negat infracţiunea de tâlhărie calificată, susţinând că nu a comis o astfel de faptă ci eventual un abuz de încredere sau, cel mult un furt.
            Aşadar nu există nicio justificare pentru ca instanţa de fond să fi aplicat o procedură reglementată imperativ şi ale cărei cerinţe, mai sus-citate, nu au fost cumulativ îndeplinite nici în faţa instanţei de fond, nici în cea de recurs.
Totuşi, la examenul de legalitate şi temeinicie sub toate aspectele al hotărârii atacate, exercitat conform art. 3856 alin.3 Cod proc.pen., în limita motivelor de recurs prevăzute de art. 3859 alin.3 din acelaşi cod, Curtea a constatat că pedeapsa aplicată recurentului-inculpat este disproporţionată şi excesivă.
Astfel, potrivit art.3859 alin.1, pct. 14 Cod pr.pen. hotărârea penală este supusă casării când s-au aplicat pedepse greşit individualizate în raport cu prevederile art. 72 din Codul penal sau în alte limite decât cele prevăzute de lege;
Este de netăgăduit că fapta comisă de recurentul-inculpat are o gravitate sporită, confirmată generic şi de limitele pedepsei stabilite de legiuitor, dar şi în concret, de circumstanţele de fapt efective în care acţiunea cu caracter infracţional a fost desfăşurată de făptuitor.
Individualizarea pedepselor presupune însă atât analizarea aspectelor defavorabile cât şi a celor favorabile inculpatului, precum şi a tuturor celorlalte criterii stabilite de art.72 Cod penal care se referă la împrejurările săvârşirii faptei, gravitatea acesteia dată de urmările produse ori care s-ar fi putut produce dar şi cele cu caracter personal ce ar putea determina atenuarea sau agravarea răspunderii penale.
Pedeapsa stabilită pentru infracţiunea comisă trebuie în acelaşi timp individualizată pentru a răspunde principiului proporţionalităţii în sensul  unui raport echitabil şi echilibrat între fapta săvârşită şi răspunderea penală şi a unei corecte, necesare şi corespunzătoare adecvări a pedepsei la scopul legii penale, în condiţiile prevăzute de art. 52 Cod penal.
Aplicarea unei pedepse de ani 5 ani închisoare pentru infracţiunea de tâlhărie calificată, înfrânge principiul proporţionalităţii şi justului echilibru între natura valorilor sociale lezate şi sancţiunile penale, deoarece ca măsură de constrângere, pedeapsa are, pe lângă scopul său represiv şi o finalitate de exemplaritate, ea concretizând dezaprobarea legală şi judiciară, atât în ceea ce priveşte fapta penală săvârşită cât şi referitor la comportamentul infractorului care trebuie astfel să se convingă că nerespectarea legii presupune pedepsirea sa şi să evite în viitor comiterea unor alte fapte antisociale.
În aceşti termeni, Curtea constată că pedeapsa aplicată inculpatului  este excesivă în condiţiile în care acesta nu este cunoscut cu antecedente penale, are vârsta de 21 ani, era în relaţii apropiate cu partea vătămată şi prin atitudinea manifestată pe parcursul judecăţii, în esenţă a dat dovadă că îşi asumă fapta comisă şi o regretă, punând în discuţie nu circumstanţele comiterii acesteia ci încadrarea ei juridică în textul legii.
Aceste împrejurări constituie circumstanţe personale în sensul art. 74 lit. a şi c Cod penal de natură a atenua răspunderea sa penală în condiţiile art. 76 lit.b din acelaşi cod.
Drept consecinţă, pentru considerentele expuse, Curtea a admis recursul inculpatului conform art.38515 alin.1, pct.2 lit d Cod proc.pen., a casat în parte, în latură penală sentinţa, cu consecinţa reducerii pedepsei aplicate inculpatului de prima instanţă, prin reţinerea în favoarea acestuia a circumstanţele atenuante judiciare prevăzute de art.74 lit. a şi c Cod penal, fiind menţinute în rest toate celelalte dispoziţii ale hotărârii recurate.
                                                                                                                                   
                           ( Judecător  Simona Petruţa Buzoianu )