avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Controlul instanţei de jurisdicţia muncii asupra legalităţii şi temeiniciei deciziei de sancţionare disciplinară în lipsa unei limitări legale exprese include şi dreptul de a înlocui sancţiunea disciplinară cu una mai uşoară.
 
Potrivit art. 250 din Codul Muncii: „angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:
a)      împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
b)      gradul de vinovăţie a salariatului;
c)      consecinţele abaterii disciplinare;
d)      comportarea generală în serviciu a salariatului;
e)      eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
În consecinţă, individualizarea sancţiunii se face în funcţie de criteriile prevăzute la art.250 din Codul Muncii.
Faptul că „sustragerea de bunuri” a fost considerată abatere disciplinară gravă prin prevederile regulamentului intern şi ale Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, nu înseamnă că sancţiunea disciplinară cea mai gravă intervine în mod automat, fără a ţine cont de criteriile de individualizare prevăzute de art.250 Codul muncii.
Este adevărat că angajatorul dispune de prerogativa disciplinară, însă instanţa are dreptul să verifice legalitatea şi temeinicia aplicării sancţiunii disciplinare.
Nu există nicio prevedere legală care să interzică instanţei de jurisdicţia muncii înlocuirea sancţiunii disciplinare cu una mai uşoară.
Nu poate fi vorba de o imixtiune a organelor de jurisdicţie în prerogativele disciplinare care aparţin angajatorului.
Prerogativa angajatorului de a dispune sancţionarea încetează odată cu aplicarea acesteia. Din acest moment intră în joc prerogativele organelor investite de lege cu controlul jurisdicţional al actului de sancţionare disciplinară.
 
Art. 250 din  Codul Muncii
 
         Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. 11113/118/2011 reclamanta A.D. a chemat în judecată pe pârâtul S.N. Constanţa, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să dispună anularea deciziei nr. 394/03.08.2011 emisă de pârât şi reangajarea sa în funcţia anterior deţinută.
         În motivarea cererii, reclamanta a arătat că prin decizia contestată s-a dispus desfacerea disciplinară a contractului său de muncă, măsură cu care nu este de acord.
         Astfel, a învederat reclamanta că la data de 22.07.2011, la controlul efectuat asupra sa la poarta de acces a şantierului, au fost găsiţi în bagajul personal 2 l de diluant şi 2 l de vopsea, produse rămase de pe urma spălării pompei de vopsit şi care erau în realitate reziduuri.
         A precizat totodată reclamanta că este la prima abatere disciplinară săvârşită, iar prin desfacerea contractului de muncă a fost lipsită de orice sursă de venit, în condiţiile în care are în întreţinere doi copii şi un părinte în vârstă.
         În dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosar decizia nr. 394/03.08.2011.
         În apărare, pârâtul a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei.
         Pe această cale, pârâtul a susţinut că reclamanta a fost încadrată în meseria de vopsitor industrial, iar la data de 22.07.2011 a fost depistată la ieşirea din unitate având asupra sa o cantitate de 2 litri diluant şi 2 litri vopsea de culoare bronz. În aceste împrejurări, reclamanta a fost convocată pentru efectuarea cercetării disciplinare, ocazie cu care şi-a recunoscut vinovăţia în săvârşirea faptei.
         A mai subliniat pârâtul că prin dispoziţiile art. 49 alin.1 lit. b din contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate şi valabil în perioada 2011 - 2015, fapta de sustragere de bunuri aparţinând unităţii a fost calificată ca fiind abatere disciplinară gravă care justifică desfacerea contractului individual de muncă. În plus, reclamanta avea cunoştinţă despre aceste prevederi contractuale, precum şi de împrejurarea că societatea aplica unitar măsura de sancţionare a salariaţilor care sustrag bunuri ce aparţin unităţii, în scopul impunerii unor criterii obiective de disciplină.
          Prin sentinţa civilă nr.6345 din data de 02 decembrie 2011, pronunţată în dosarul civil nr.11113/118/2011, Tribunalul Constanţa a admis în parte acţiunea formulată de reclamantă A.D., domiciliată în Constanţa, …, în contradictoriu cu pârâtul S.N. CONSTANŢA SA cu sediul în Constanţa, …, având ca obiect contestaţie decizie de concediere.
A anulat în parte decizia nr. 394/03.08.2011 şi înlocuieşte sancţiunea desfacerii disciplinare a contractului individual de muncă cu sancţiunea reducerii salariului de bază al reclamantei cu 10% pentru 3 luni.
A dispus  reintegrarea reclamantei în funcţia deţinută anterior emiterii deciziei anulate.
A obligat  pârâta la plata către reclamantă a drepturilor băneşti cuvenite de la data emiterii deciziei şi până la efectiva reintegrare.
         Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele:
         Reclamanta a fost angajata societăţii pârâte în funcţia de vopsitor industrial.
         La data de 22.07.2010, reclamanta a fost depistată de agentul de pază, la ieşirea din incinta unităţii, având asupra sa 2 litri de diluant şi 2 litri de vopsea de culoare bronz. În urma cercetării disciplinare efectuate la data de 25.07.2011, s-a stabilit că reclamanta se face vinovată de încălcarea prevederilor art. 49 lit. b şi art. 173 lit.”a” din contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, precum şi a dispoziţiilor art. 13.7, art.13.17 şi art. 14.7 din Regulamentul Intern.
         În consecinţă, a fost emisă decizia nr. 394/03.08.2011, prin care s-a dispus desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă al reclamantei, fapta săvârşită fiind apreciată ca o abatere disciplinară gravă.
         Prin contestaţia de faţă, reclamanta nu a negat evenimentul din data de 22.07.2010, dar a susţinut că sancţiunea aplicată este mult prea severă în raport cu gravitatea faptei şi cu circumstanţele sale personale.
         A susţinut astfel reclamanta că substanţele găsite asupra sa la controlul agentului de pază reprezentau reziduuri, lipsite de valoare şi imposibil de refolosit de unitate în cadrul altor procese tehnologice. Aceste afirmaţii ale reclamantei sunt infirmate însă prin concluziile raportului întocmit la nivel de unitate de comisia special constituită în vederea expertizării vopselei sustrase, concluzii potrivit cu care vopseaua este folosită integral în procesul de producţie şi nu rezultă reziduuri în urma folosirii ei.
         În concluzie, la data de 22.07.2011 reclamanta a încercat să îşi însuşească din incinta unităţii o cantitate de 2 l diluant şi 2 l vopsea de culoare argintie, fiind descoperită la ieşirea din şantier.În mod evident, tentativa de sustragere a unor bunuri din patrimoniul unităţii angajatoare constituie abatere disciplinară şi justifică exercitarea de către angajator a prerogativei disciplinare, în condiţiile art. 247 Codul muncii.
         În ce priveşte sancţiunea efectiv aplicată, pârâtul a invocat dispoziţiile art. 49 alin.1 lit. b din contractul colectiv de muncă aplicabil la nivel de unitate, potrivit cu care se consideră abateri grave care justifică desfacerea contractului  individual de muncă sustragerea, favorizarea sau tăinuirea sustragerii de bunuri aparţinând unităţii sau salariaţilor acesteia.
         O asemenea dispoziţie contractuală nu poate fi interpretată însă în sensul că, odată constatată existenţa abaterii disciplinare calificată ca atare de text, sancţiunea care intervine în mod automat şi invariabil este cea a desfacerii disciplinare a contractului individual de muncă. O astfel de concluzie ar lăsa în mod clar loc arbitrariului în aplicarea sancţiunii disciplinare de către angajator, din moment ce s-ar permite ignorarea criteriilor de individualizare expres şi cumulativ prevăzute de art. 250 Codul muncii, criterii ce vizează împrejurările în care fapta a fost săvârşită, gardul de vinovăţie al salariatului, consecinţele abaterii disciplinare, comportarea generală în serviciu a salariatului şi eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de acesta.
         Or, în cazul de faţă, în mod evident pârâtul nu a ţinut cont de aceste criterii, considerând că simpla calificare a faptei săvârşite de reclamantă ca fiind o abatere disciplinară gravă justifică eludarea dispoziţiilor art. 250 Codul muncii. 
Cum instanţa este competentă să verifice legalitatea măsurii dispuse de angajator, ea are şi posibilitatea de a reindividualiza sancţiunea aplicată salariatului, aplicând o sancţiune mai uşoară, prin reaprecierea  criteriilor impuse de lege. Atât în doctrină, cât şi în practica judiciară, s-a admis că prin recunoaşterea cenzurii instanţei asupra împrejurărilor în care s-a aplicat sancţiunea, se dă expresie liberului acces la justiţie al salariatului, care în caz contrar ar fi un drept doar iluzoriu.
În cauza de faţă, prin raportare la toate criteriile enumerate de art. 250 Codul muncii, instanţa apreciază că nu este justificată aplicarea celei severe sancţiuni. Astfel, nu se pot neglija împrejurările concrete ale faptei-care a presupus încercarea de sustragere a unei cantităţi mici de produse aparţinând unităţii angajatoare, urmarea produsă-care nu a fost una de rezultat, precum şi circumstanţele personale ale reclamantei, reţinute prin chiar decizia de concediere, respectiv caracterizarea  acesteia ca fiind o persoană conştiincioasă, cu disponibilitate la solicitările pentru munca peste program, fără absenţe nemotivate şi care nu a mai fost sancţionată disciplinar anterior.
         Pentru toate aceste motive, instanţa reţine că prin raportare la circumstanţele concrete ale speţei, corespondentul punitiv al acesteia trebuie să se regăsească într-o sancţiunea mai uşoară decât cea a desfacerii disciplinare a desfacerii contractului individual de muncă, astfel că va proceda la reindividualizarea sancţiunii, urmând să admită în parte cererea reclamantei.
Având în vedere şi prevederile art. 33 din Regulamentul Intern al unităţii, care enumără sancţiunile disciplinare aplicabile în ordine gravităţii lor, urmează a se dispune înlocuirea sancţiunii desfacerii disciplinare a contractului individual de muncă cu sancţiunea reducerii salariului de bază al reclamantei cu 10% pentru 3 luni. Interesul pârâtului în realizarea rolului preventiv al sancţiunii disciplinare, în vederea descurajării unor fapte similare, poate fi realizat şi prin aplicarea unei sancţiuni mai puţin severe, dar care se înscrie în antecedenţa disciplinară a salariatului şi produce efecte directe în privinţa drepturilor băneşti acordate acestuia.
Se va dispune deci reintegrarea reclamantei în funcţia anterior deţinută şi obligarea pârâtului la plata către reclamantă a drepturilor băneşti cuvenite de la data emiterii deciziei şi până la efectiva reintegrare.
Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâtul S.N. CONSTANŢA S.A., criticând-o sub următoarele aspecte:
Critică soluţia instanţei de fond întrucât aceasta a interpretat greşit actul juridic dedus judecăţii iar hotărârea pronunţată a fost dată cu aplicarea greşită a legii.
Prin Raportul de eveniment înregistrat sub nr.14045/25.07.2011 – întocmit de D.R. – şeful de tură al firmei S.C. „H.H.” SRL care asigura paza societăţii, se aduce la cunoştinţa conducerii că în data de 22.07.2011 în jurul orelor 17,17, s-a procedat de către agentul de intervenţie al firmei de pază – D.R. la reţinerea pentru control a salariatei A.D.
Reclamanta îşi recunoaşte vinovăţia atât în declaraţia dată în data de 22.07.2011, ataşată la Raportul de eveniment cât şi în Nota explicativă, dată de către reclamantă în cadrul cercetării disciplinare prealabile.
Drept urmare, întrucât fapta reclamantei este considerată abatere disciplinară gravă ce justifică desfacerea contractului individual de muncă, prin încălcarea prevederilor Regulamentului Intern şi ale Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, societatea a procedat la concedierea acesteia conform art.61 lit.”a” din Codul Muncii comunicându-i acesteia decizia de sancţionare disciplinară nr.394 din 03.08.2011 – fila 14 dosar, în temeiul prevederilor art.61 lit.”a” din Codul Muncii, pentru furt.
Critica formulată de reclamantă prin contestaţie că ar fi trebuit să i se aplice o altă sancţiune graduală nu se susţine. Subliniază că reclamanta avea cunoştinţă de faptul că pârâta aplică unitar măsura de sancţionare a salariaţilor ce sustrag bunuri aparţinând societăţii iar Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate prevede faptul că se consideră abatere gravă care justifică desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
S.N. Constanţa S.A. a stabilit prin norme interne dispoziţii care prevăd ca salariatul să se preocupe permanent de buna desfăşurare a activităţii, să nu aibă alte preocupări cât îşi desfăşoară munca, să protejeze patrimoniul societăţii, să nu scoată din incinta societăţii prin orice mijloace bunuri materiale aparţinând unităţii, fără documente de ieşire eliberate de cei în drept.
Dispoziţiile art. 247 din Codul Muncii prevăd că: „angajatorul dispune de prerogativa disciplinară având dreptul de a aplica potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară” prin aceasta înţelegându-se potrivit alin.2 din acelaşi articol „fapta în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, ordinul şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici”, pârâtul a dispus în consecinţă încetarea raporturilor de muncă cu reclamanta.
Întrucât motivaţiile reclamantei nu au putut fi reţinute ca elemente exoneratoare de răspundere în cadrul cercetării disciplinare prealabile, fapta de sustragere de bunuri aparţinând societăţii fiind recunoscută prin semnătură, apărările acesteia au fost înlăturate, reclamanta făcându-se vinovată de încălcarea cu vinovăţie a prevederilor regulamentului intern, contractului colectiv de muncă la nivel de societate, contractului individual de muncă, a deciziilor şi dispoziţiilor legale ale şefilor ierarhici.
Critică motivaţia instanţei de fond care a statuat faptul că pârâtul nu a ţinut cont de criteriile de individualizare prevăzute de art.250 Codul Muncii şi că nu este justificată aplicarea celei mai severe sancţiuni.
Codul Muncii nu stabileşte, în mod imperativ, ordinea de aplicare a sancţiunilor, astfel că angajatorul este îndreptăţit ca în funcţie de fapta săvârşită, urmările produse şi vinovăţia făptuitorului, să ia măsura desfacerii contractului de muncă fără a fi obligat de a adopta o măsură disciplinară mai gravă, abia după ce a dispus una mai uşoară.
Instanţa a apreciat în mod eronat că nu este justificată aplicarea celei mai severe sancţiuni, maniera de a interpreta de către societate a modului de aplicare a sancţiunilor este corelată cu prevederile Regulamentului Intern şi ale Contractului colectiv de muncă la nivel de societate existente, în care se prevăd în mod explicit abaterile disciplinare pentru care angajatorul va dispune desfacerea disciplinară a Contractului  individual  de muncă, prevederi pe care reclamanta le cunoştea şi pe care de altfel le-a recunoscut.
Aceste măsuri sunt luate tocmai pentru a descuraja astfel de fapte şi consideră că atitudinea instanţei de a anula o astfel de decizie cu obligarea reintegrării nu este corectă faţă de ceilalţi salariaţi care-şi exercită atribuţiile cu bună credinţă şi nu încalcă regulamentul şi ordinele emise de societate, fiind astfel încurajate faptele de furt din patrimoniul societăţii şi, pe de altă parte, este afectată şi imaginea societăţii şi prerogativa disciplinară conferită de către legiuitor.
De asemenea, instanţa nu a ţinut cont de faptul că angajatorul a stabilit prin Regulamentul Intern şi Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate faptele ce constituie abateri de la disciplina muncii şi în aplicarea sancţiunii de desfacere a contractului de muncă al reclamantei a ţinut cont tocmai de fapta ilicită.
Consideră că tocmai instanţa de fond a reţinut eronat dispoziţiile art.250 din Codul Muncii, având în vedere fapta de furt şi nu a ţinut cont de:
-         împrejurările în care a fost săvârşită fapta;
-         gradul de vinovăţie;
-         consecinţele faptei de sustragere a vopselei.
-         gradul de vinovăţie;
-         consecinţele faptei de sustragere a vopselei.
Analizând sentinţa recurată din prisma criticilor formulate, Curtea a respins recursul ca nefondat pentru următoarele considerente:
La data de 22.07.2011, reclamanta a fost depistată de agentul de pază la ieşirea din incinta unităţii, având asupra sa 2 litri de diluant şi 2 litri de vopsea de culoare bronz.
În urma cercetării disciplinare efectuate la data de 25.07.2011 s-a stabilit că reclamanta se face vinovată de încălcarea prevederilor art.49 şi art.173 lit.”a” din Contractul colectiv de muncă la nivel unitate, precum şi de dispoziţiile art.13.7, art.13.17 şi art.14.7 din Regulamentul Intern.
A fost emisă decizia nr.394/03.08.2011 prin care s-a dispus desfacerea disciplinară a Contractului  individual  de muncă al reclamantei, fapta săvârşită fiind apreciată ca o abatere disciplinară gravă.
Prin contestaţia formulată reclamanta nu a negat evenimentul din data de 22.07.2011, dar a susţinut că sancţiunea aplicată este mult prea severă în raport cu gravitatea faptei şi cu circumstanţele sale personale.
Potrivit art. 250 din Codul Muncii: „angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:
f)      împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
g)     gradul de vinovăţie a salariatului;
h)    consecinţele abaterii disciplinare;
i)       comportarea generală în serviciu a salariatului;
j)       eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
În consecinţă, individualizarea sancţiunii se face în funcţie de criteriile prevăzute la art.250 din Codul Muncii.
Raportat la aceste criterii, în mod corect prima instanţă a apreciat că nu se justifică aplicarea celei mai severe sancţiuni, faţă de împrejurările concrete ale faptei, respectiv sustragerea unei cantităţi mici de produse, urmarea produsă, care nu a fost una de rezultat, precum şi circumstanţele personale ale reclamantei respectiv caracterizarea acesteia ca fiind o persoană conştiincioasă, cu disponibilitate la solicitările pentru munca peste program, fără absenţe nemotivate şi care nu a mai fost sancţionată disciplinar anterior.
Faptul că „sustragerea de bunuri” a fost considerată abatere disciplinară gravă prin prevederile regulamentului intern şi ale Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, nu înseamnă că sancţiunea disciplinară cea mai gravă intervine în mod automat, fără a ţine cont de criteriile de individualizare prevăzute de art.250 Codul muncii.
Este adevărat că angajatorul dispune de prerogativa disciplinară, însă instanţa are dreptul să verifice legalitatea şi temeinicia aplicării sancţiunii disciplinare.
Nu există nicio prevedere legală care să interzică instanţei de jurisdicţia muncii înlocuirea sancţiunii disciplinare cu una mai uşoară.
Nu poate fi vorba de o imixtiune a organelor de jurisdicţie în prerogativele disciplinare care aparţin angajatorului.
Prerogativa angajatorului de a dispune sancţionarea încetează odată cu aplicarea acesteia. Din acest moment intră în joc prerogativele organelor investite de lege cu controlul jurisdicţional al actului de sancţionare disciplinară.
Acest control, în lipsa unei limitări legale exprese, include şi dreptul organului jurisdicţional de a înlocui o sancţiune disciplinară cu una mai uşoară.
Dacă nu s-ar recunoaşte organului de jurisdicţie a muncii şi dreptul de a înlocui sancţiunea aplicată cu alta mai uşoară, în cazul în care se reţine existenţa abaterii, ci numai anularea sancţiunii iniţiale, ar însemna ca salariatul să rămână nesancţionat.
În consecinţă, instanţa de fond a interpretat corect actul juridic dedus judecăţii, iar hotărârea pronunţată a fost dată cu aplicarea corectă a legii.
Decizia civilă nr. 362/CM/15.05.2012
Dosar nr. 11113/118/2011
Judecător redactor Jelena Zalman