avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Contrabandă cu țigări. Soluționarea laturii civile a cauzei

Potrivit art.202 din Regulamentul CEE nr.2913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, o datorie vamală la import ia nastere prin introducerea ilegală pe teritoriul vamal al Comunității a mărfurilor supuse drepturilor de import; debitor vamal este si: orice persoană care a dobândit sau deținut mărfurile în cauză si care stia, sau ar fi trebuit să stie, în mod normal, în momentul achiziționării sau primirii mărfurilor că ele au fost introduse ilegal.

În conformitate cu art.206/5 lit.b din Legea 571/2003 privind Codul fiscal produsele accizabile sunt supuse accizelor în momentul importului acestora pe teritoriul Comunității, iar conform art.206/6 si 206/7 lit.d din aceeasi lege, accizele devin exigibile în momentul eliberării pentru consum, iar eliberare pentru consum reprezintă si importul de produse accizabile chiar si neregulamentar. La art.131 lit.a din Legea 571/2003 privind Codul fiscal se prevede că importul de bunuri reprezintă intrarea pe teritoriul Comunității a unor bunuri care nu se află în libera circulație în înțelesul art.24 din Tratatul de înființare a Comunității Europene.

Conform art.136 alin.1 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal se prevede că „în cazul în care, la import, bunurile sunt supuse taxelor vamale, taxelor agricole sau altor taxe comunitare similare, stabilite ca urmare a unei politici comune, faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată intervin la data la care apare faptul generator si exigibilitatea respectivelor taxe comunitare.

Faptul confiscării bunurilor ce au făcut obiectul infracțiunii nu echivalează cu stingerea datoriei vamale, născute ca urmare a introducerii acestora pe teritoriul României si implicit pe cel al Comunității Europene.

În acest sens, rezultă potrivit art.224 din Legea 86/2006 privind Codul vamal a României că datoria vamală la import ia nastere prin introducerea ilegală pe teritoriul României a mărfurilor supuse drepturilor de import. Potrivit alin.2 al aceluiasi articol „datoria vamală se naste în momentul în care mărfurile sunt introduse ilegal”. Aceste prevederi legale se regăsesc si în Codul vamal Comunitar, care la art.202 arată că „o datorie vamală la import poate să ia nastere prin: introducerea ilegală pe teritoriul vamal al Comunității a mărfurilor supuse drepturilor de import”.

 

Secția penală si de minori, decizia nr. 101/R din 12 ianuarie 2012

 
Judecătoria Sighetu Marmației prin sentința penală nr.441 din 27 octombrie
2011 a condamnat pe inculpații:
1.R.P., pentru complicitate la infracțiunea de contrabandă prev. de art. 26 C.pen. raportat laart. 270alin.1 si274 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal,cu aplicarea art. 320 indice 1 alin.7Cod.proc.pen.si art.74lit.”a” , ”c”C.pen., prin aplicarea art. 76 lit.”d” C.pen. la pedeapsa de unaninchisoare .
In baza art. 81 si 82 C.pen. s-asuspendat condiționat executarea pedepsei pe un termen de incercare de 3 ani cuconsecința prev. de art.83 C.pen.
2.H.P.V., pentru complicitate la infracțiunea de contrabandă prev. de art. 26 C.pen. raportat laart. 270alin.1 si274 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal,cu aplicarea art. 320 indice 1 alin.7Cod.proc.pen.si art.74lit.”a” , ”c”C.pen., prin aplicarea art. 76 lit.”d” C.pen. la pedeapsa de unaninchisoare .
In baza art. 81 si 82 C.pen. s-a suspendat condiționat executarea pedepsei pe
un termen de incercare de 3 ani cuconsecința prev. de art.83 C.pen.
3.G.G.V., pentru complicitate la infracțiunea de contrabandă prev. de art. 26 C.pen. raportat laart. 270alin.1 si274 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal,cu aplicarea art. 320 indice 1 alin.7Cod.proc.pen.si art.74lit.”a” , ”c”C.pen., prin aplicarea art. 76 lit.”d” C.pen. la pedeapsa de unaninchisoare .
In baza art. 81 si 82 C.pen. s-a suspendat condiționat executarea pedepsei pe un termen de incercare de 3 ani cuconsecința prev. de art.83 C.pen.
4.L.S.I. pentru complicitate la infracțiunea de contrabandă prev. de art. 26 C.pen. raportat laart. 270alin.1 si274 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal,cu aplicarea art. 320 indice 1 alin.7Cod.proc.pen.si art.74lit.”a” , ”c”C.pen., prin aplicarea art. 76 lit.”d” C.pen. la pedeapsa de unaninchisoare .
In baza art. 81 si 82 C.pen. s-a suspendat condiționat executarea pedepsei pe un termen de incercare de 3 ani cuconsecința prev. de art.83 C.pen.
In bazaart. 118 lit.”b” C.pen., s-a dispus confiscareaspecială in favoarea statului
a cantității de 1000 pachete de țigarete marca Viceroy de proveniență ucraineană si a
sumei de550 de euro si 1762 lei ridicate de la inculpațiiH.P.V. si R.P. si consemnate la
CEC Bank.
S-a admis in parte acțiunea civilăformulată de partea civilă Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală-Autoritatea Națională a Vămilor Bucuresti ,prin Direcția Regională pentruAccize si Operațiuni VamaleCluj, cu sediul in Oradea, str.Armatei Romane ,nr.4, jud. Bihor si a obligat inculpații in solidarsă plătească acesteia suma de5820 leitaxe vamale, cu penalitățisidobanzile aferente, incepand cu data pronunțării hotărarii27.10.2011, pană la achitarea integrală a sumei.
Au fost obligați inculpații să plătească statuluicate 400 leifiecare cheltuieli judiciare,din carecate300 leifiecare reprezentand onorariu avocațial din oficiuce vor
fi suporte din fondurile Ministerului Justiției.
Pentru a pronunța această soluție, prima instanță a reținut in fapt următoarele:
Prin rechizitoriul Parchetului de Pe Langă Judecătoria Sighetu Marmației,
inregistrat la instanță, au fost trimisi in judecată inculpații R.P., H.P.V., G.G.V. si L.S.I., pentru săvarsirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de contrabandă prev. de art. 26 din c.pen. raportat la art.270, al.1 si art.274 din Legea nr.86/2006 privind codul vamal.
S-a reținut in conținutul actului de sesizare a instanței că in cursul lunii mai 2011 inculpatul R.P. s-a ințeles cu cetățeni ucraineni rămasi neidentificați, pentru a introduce ilegal in Romania, țigări de proveniență ucraineană pentru comercializare.
In acest scop inculpatul R.P. i-a contactat si pe ceilalți inculpați si au stabilit de
comun acord activitățile infracționale ce urmau să le desfăsoare.
In urma contactului telefonic dintre inculpatul R.P. si cetățeanul ucrainean din 21.06.2011, s-a stabilit ca momentul introducerii țigărilor pe teritoriul Romaniei, să se facă noaptea la orele 04,00-05,00, locul fiind depozitul de fier vechi din apropierea balastierei din zona Cămara din Sighetu Marmației.
Inculpatul R.P. si L.S.I. au rămas pentru a supraveghea zona sediului Poliției de Frontieră, pentru a se asigura că nu există pericolul de a fi descoperiți, iar inculpații G.G.V. si H.P.V., s-au deplasat de locul de intalnire cu cetățenii ucraineni in jurul orei 04,00 si impreună au incărcat in portbagajul autoturismului marca VW Golf, aparținand inculpatului G.G.V., cantitatea de 8 baxuri cu țigarete marca Viceroy, respectiv 4000de pachete. Inculpatul R.P. a coordonat telefonic transportul si a asigurat rolul de antemergător, pană la garsoniera pe care a inchiriat-o din Sighetu Marmației.
A doua zi, inculpații au comercializat 3000 de pachete de țigări la diverse persoane, ultima livrare trebuia să fie in seara zilei de 22.06.2011, ora 20,00, dar inculpatul R.P. a fost descoperit de organele poliției de frontieră cand urma să transporte din garsonieră, cantitatea de 1000 pachete de țigarete.
Ulterior au fost identificați si ceilalți inculpați.
De la inculpatul H.P.V., s-a ridicat suma de 550 euro, iar de la inculpatul R.P.,
suma de 1762 lei ce au fost obținute din vanzare țigărilor, care au fost cosemnate la
CEC-Bank.
Cantitatea de 1000 de pachete cu țigarete ridicate de la inculpatul R.P., au fost
ridicate in vederea confiscării.
In cursul urmăririi penale inculpații au recunoscut săvarsirea infracțiunii.
Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală- Autoritatea Națională a Vămilor, prin Direcția de Accize si Operațiuni Vamale Cluj, sa constituit parte civilă, cu suma de 41.737 lei, reprezentand datoria vamală calculată la cantitatea de 4000 pachete de țigarete.
Inainte de inceperea cercetării judecătoresti, inculpații prezenți in instanță au
declarat personal că recunosc săvarsirea faptelor reținute in actul de sesizare a instanței si solicită ca judecata să se facă pe baza probelor administrate in faza de urmărire penală pe care le cunosc si le insusesc in totalitate, in procedura simplificată, prev. de art.320 indice 1 din c.proc.pen.
Starea de fapt din dosarul de urmărire penală a fost dovedită cu: procesul verbal de constatare si plansa cu fotografii judiciare, declarațiile martorilor P.L., C.I., V.I., L.I. si V.D., adresa D.R.A.O.V. Cluj nr.13915/BTV/J/10.08.2011, recipisele si chitanțele de consemnare la CEC-Bank a sumelor, dovezile de introducere in Camera de Corpuri delicte a celor 1000 de pachete de țigarete, plansa fotografică si agenda telefonică aferentă telefoanelor mobile aparținand inculpaților, declarațiile de recunoastere a inculpaților din cursul urmăririi penale si din instanță.
Apreciind probele administrate instanța a considerat că fapta prin care inculpații au participat, la preluarea țigaretelorde proveniență ucraineană de la cetățeni ucraineni si la valorificarea acestora in mod ilicit, intruneste elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la infracțiunea de contrabandă, prev. de art.26 din c.pen., raportat la art.270, al.1 si 274 din codul vamal.
Față de aceasta instanța in baza art.320 indice 1, al.7 si art.345, al.2 din c.proc.pen., a dispus condamnarea inculpaților la pedeapsa de cate 1 an inchisoare pentru fiecare inculpat, reținand si circumstanțele atenuante personale prev. de art.74, lit.”a” si „c” din c.pen., prin aplicarea art.76, lit.”d” din c.pen.
Avand in vedere că inculpații nu posedă antecedente penale, au recunoscut si regretat săvarsirea infracțiunii, instanța consideră că scopul pedepsei poate fi atins si
fără executare, astfel că in baza art.81 si 82 din c.pen., s-a dispus suspendarea condiționată a pedepsei aplicate de 1 an inchisoare, pe durata unui termen de incercare de 3 ani.
S-a atras atenția inculpatului asupra consecințelor prev. de art.83 din c.pen., privind revocarea beneficiului suspendării in cazul săvarsiri de infracțiuni in termenul de incercare.
In baza art.118, lit.”b” din c.pen, instanța a dispus confiscarea specială in favoarea statului, a cantității de 1000 pachete de țigarete de proveniență ucraineană marca Viceroy care au fost introduse in Camera de Corpuri delicte a I.J.P.F.
Maramures, conform adresei din data de 07.06.2011 si a dovezii seria P nr.405645/27.06.2011.
De asemenea s-a dispus confiscarea sumelor de 550 euro si 1762 lei ridicate de
la inculpații H.P.V. si R.P., obținute ilicit din activitatea infracțională.
In baza art.346, al.1 si 14, al.3, lit.”b” din c.proc.pen. instanța a admis in parte acțiunea civilă a părții civile Autoritatea națională a Vămilor Bucuresti, prin Direcția Regională Pentru Accize si Operațiuni Vamale Cluj, prin obligarea in solidar a inculpaților la plata sumei de 5820 lei, reprezentand doar contravaloarea in vamă a cantității de 4000 de pachete de țigarete marca Viceroy, cu dobanzile aferente de la data pronunțării sentinței.
Cu privire la datoria vamală, instanța a avut in vedere dispozițiile art.202 si art.233 primul paragraf, litera „d” din Regulamentul CEE, nr.2913/92 al Consiliului de Instituire a Codului Vamal Comunitar, modificat prin Regulamentul CE nr. 2700/200, in sensul că datoria vamală nu s-a stins deoarece punerea sub sechestru a mărfurilor ce au fost introduse neregulat pe teritoriul Comunității, a intervenit după ce mărfurile (țigaretele de proveniență ucraineană) au trecut de primul birou vamal situat in interiorul acestui teritoriu.
Instanța a considerat că sunt incidente dispozițiile art.153 si 177 din codul fiscal, privind stabilirea sumelor componente ale datoriei vamale, respectiv se va reține doar datoria in vamă a acestora, inlăturand accizele si TVA-ul, deoarece acestea sunt deduse doar din activități comerciale licite.
Impotriva hotărarii instanței de fond a declarat recurs partea civilă ANAF – Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize si Operațiuni Vamale Cluj criticand soluția ca fiind nelegală si netemeinică sub aspectul modului de soluționare a laturii civile a cauzei, cerand casarea ei si rejudecand dosarul, obligarea in solidar a inculpaților R.P., H.P.V., G.G.V., L.S.I. la plata sumei de 41.737 lei reprezentand: taxe vamale de 5824 lei, accize – 25.878 lei si TVA-10.035 lei către partea civilă precum si la plata dobanzilor si a penalităților de intarziere către recurentă, incepand cu data săvarsirii infracțiunii 22 iunie 2011 si pană la data achitării efective.
Curtea examinand recursul promovat constată că este fondat pentru
următoarele argumente:
Potrivit art.202 din Regulamentul CEE nr.2913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, o datorie vamală la import ia nastere prin introducerea ilegală pe teritoriul vamal al Comunității a mărfurilor supuse drepturilor de import; debitor vamal este si: orice persoană care a dobandit sau deținut mărfurile in cauză si care stia, sau ar fi trebuit să stie, in mod normal, in momentul achiziționării sau primirii mărfurilor că ele au fost introduse ilegal.
In ceea ce priveste noțiunea de datorie vamală Curtea apreciază că in conformitate cu art.4 pct.13 din Legea 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificările si completările ulterioare, datorie vamală reprezintă obligația unei persoane de a plăti cuantumul drepturilor de import sau de export iar in conformitate cu art.4 pct.14 lit.a din aceeasi lege, drepturi de import reprezintă taxele vamale si taxele cu efect echivalent cu al taxelor vamale de plătit la importul de mărfuri.
Hotărarea Curții Europene de Justiție dată in cauza 24-68 din data de 1 iulie 1969, avand ca părți Comisia Comunității Europene impotriva Italiei, a statuat că:
toate taxele, indiferent de modul lor de aplicare, care sunt impuse in mod unilateral
asupra mărfurilor ce traversează frontierele, fără a avea regimul strict al taxelor vamale, reprezintă taxe cu efect echivalent. Orice obligație pecuniară, indiferent de mărimea, destinația si modul de aplicare, care este impusă in mod unilateral asupra mărfurilor autohtone sau străine, pentru simplul motiv că acestea traversează o frontieră si care nu este o taxă vamală in sensul strict al cuvantului, este o taxă cu efect echivalent.
Drept urmare, rezultă că hotărarea Curții Europene de Justiție se referă si la acciză si TVA-ul percepute asupra mărfurilor care traversează frontiera Romaniei si reprezintă taxe cu efect echivalent cu al taxelor vamale, fiind incluse in drepturile de import.
In conformitate cu art.206/5 lit.b din Legea 571/2003 privind Codul fiscal produsele accizabile sunt supuse accizelor in momentul importului acestora pe teritoriul Comunității, iar conform art.206/6 si 206/7 lit.d din aceeasi lege, accizele devin exigibile in momentul eliberării pentru consum, iar eliberare pentru consum reprezintă si importul de produse accizabile chiar si neregulamentar. La art.131 lit.a din Legea 571/2003 privind Codul fiscal se prevede că importul de bunuri reprezintă intrarea pe teritoriul Comunității a unor bunuri care nu se află in libera circulație in ințelesul art.24 din Tratatul de inființare a Comunității Europene.
Conform art.136 alin.1 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal se prevede că „in cazul in care, la import, bunurile sunt supuse taxelor vamale, taxelor agricole sau altor taxe comunitare similare, stabilite ca urmare a unei politici comune, faptul generator si  exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată intervin la data la care apare faptul generator si exigibilitatea respectivelor taxe comunitare.
Faptul confiscării bunurilor ce au făcut obiectul infracțiunii nu echivalează cu stingerea datoriei vamale, născute ca urmare a introducerii acestora pe teritoriul Romaniei si implicit pe cel al Comunității Europene.
In acest sens, rezultă potrivit art.224 din Legea 86/2006 privind Codul vamal a Romaniei că datoria vamală la import ia nastere prin introducerea ilegală pe teritoriul Romaniei a mărfurilor supuse drepturilor de import. Potrivit alin.2 al aceluiasi articol „datoria vamală se naste în momentul în care mărfurile sunt introduse ilegal”. Aceste prevederi legale se regăsesc si in Codul vamal Comunitar, care la art.202 arată că „o datorie vamală la import poate să ia nastere prin: introducerea ilegală pe teritoriul vamal al Comunității a mărfurilor supuse drepturilor de import”.
Prin Hotărarea din 2.04.2009 dată in cauza C-459/7 Curtea Europeană de Justiție a statuat că „pentru a determina stingerea datoriei vamale, punerea sub sechestru a  mărfurilor neregulat introduse pe teritoriul vamal al Comunității, trebuie să intervină inainte ca aceste mărfuri să treacă de primul birou vamal situat in interiorul acestui teritoriu”. Astfel, datoria vamală la import ia nastere in momentul introducerii bunurilor pe teritoriul Comunității, indiferent dacă ulterior acestea au fost sechestrate.
Cu privire la temeiul juridic si modul de calcul al prejudiciului rezultat din activitatea infracțională a inculpaților, Curtea invederează următoarele:
Prețul de referință avut in vedere la determinarea valorii in vamă a fost prețul la care au fost cumpărate țigările din țara de proveniență respectiv de 7 UAH/pachet asa cum este inscripționat pe acesta.
Taxa vamală a fost calculată aplicand procentul de 57,6% asupra valorii in vamă.
Acciza a fost calculată in conformitate cu HG 1626/2009 privind structura accizei totale exprimate in echivalent euro pentru 1000 țigarete, respectiv acciza = 48,50 euro/1000 țigarete la cursul valutar valabil pentru accize in 2011 – 1 euro = 4,2655 lei, + 22% aplicat asupra prețului maxim de vanzare cu amănuntul declarat.
Acciza = 48,5 euro/1000 țigarete + 22% x 10,60 lei, preț declarat de antrepozitarii autorizați din Romania pentru marca de țigări Viceroy.
TVA de 24% s-a aplicat asupra bazei de impozitare, care este compusă din suma dintre: valoarea in vamă, taxele vamale si acciză, conform art.139 alin.1 C.fiscal.
Baza legală este: regulamentul CEE nr.2913/92 al Consiliului din 12 octombrie
1992 de instituire a Codului vamal Comunitar; Regulamentul CEE nr.2454/1993 a Comisiei din 2 iulie 1993 privind dispozițiile de aplicare a Codului vamal Comunitar,  tariful vamal integrat roman pe anul 2010; Codul fiscal aprobat prin Legea nr.571/2003 cu modificările ulterioare; Hotărarea Guvernului Romaniei nr.44/2004 privind normele de aplicare a Codului fiscal, cu modificările ulterioare.
Temeiul juridic al dobanzilor si penalităților aferente datoriei vamale il reprezintă art.119, 120 si 120/1 din Codul de procedură fiscală republicat, cu modificările si completările ulterioare.
Pentru motivele ce preced, avand in vedere incălcarea de către prima instanță a dispozițiilor legale atat din dreptul intern cat si din cel european, referitoare la justa soluționare a laturii civile a cauzei, Curtea va admite ca fondat in baza art.385/15 pct.2 lit.d C.proc.pen., recursul declarat de partea civilă impotriva sentintei penale nr. 441 din 27 octombrie 2011Judecătoriei Sighetu Marmației pe care o va casa cu privire la latura civilă a cauzei si
Rejudecand in această limită, va admite actiunea civila formulata de ANAF– AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR – DIRECTIA REGIONALA PENTRU ACCIZE SI OPERATIUNI VAMALE CLUJsi va obliga inculpații R.P., H.P.V.,G.G.V., L.S.I. in solidar să plătească recurentei suma de 41.737 lei (taxe vamale 5824 lei, accize 25.878 lei si TVA 10.035 lei) suma la care se adaugă dobanzi si penalități de intarziere incepand cu 22 iunie 2011 si pană la data plății efective.
Vor fi mentinute restul dispozitiilor sentintei atacate.
Se va stabili in favoarea Baroului de Avocați Cluj- suma de cate 300 lei onorarii pentru apărătorii din oficiu, ce se avansează din fondul Ministerului Justiției, conform art.189 C.proc.pen.
Cheltuielile judiciare in recurs vor rămane in sarcina statului, conform art.192 alin.3 pct.3 C.proc.pen. (Judecător Delia Purice)