avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Contestatie în anulare. Admisibilitate. Pârât decedat la data introducerii cererii
 
Temei de drept: art. 317 C.pr.civ. 1864
Pentru a exista motiv de contestatie în anulare, este necesar ca procedura de chemare în judecată să nu fi fost legal îndeplinită fată de partea sau moştenitorii acesteia, care uzează de calea de atac.
 
Decizia civilă nr. 933/9.05.2012
 
Prin cererea înregistrată la Judecătoria Iaşi, la data de 3.03.2011 reclamanta M.E. a formulat contestatie în anulare împotriva sentintei civile nr. 9808/17.06.2010 pronuntată de Judecătoria Iaşi, prin care s-a admis actiunea civilă formulată de Primarul Municipiului Iaşi în contradictoriu cu pârâtul M.I., acesta fiind obligat să desfiinteze, pe cheltuiala sa, lucrările reprezentând imobilul realizat fără autorizatie de construire, în termen de 3 luni de la data rămânerii irevocabile a hotărârii, iar în caz de refuz fiind autorizat reclamantul ca autoritate administrativă să efectueze aceste lucrări pe cheltuiala pârâtului.
În motivarea cererii, contestatoarea a arătat că hotărârea atacată a fost pronuntată împotriva unei persoane lipsite de capacitate de exercitiu a drepturilor procesuale. Pârâtul din actiune a fost sotul său predecedat la data pronuntării sentintei, aşa cum rezulta din certificatul de deces care consemnat ca dată a decesului 30.08.2008.
Judecătoria Iaşi, prin sentinta civilă nr. 10290/27.05.2011, a respins contestatia în anulare, retinând în aplicarea art. 317 alin. 1 pct. 1 C.pr.civ., că motivele invocate de contestatoare (nelegala citare şi lipsa capacitătii procesuale de folosintă) puteau fi invocate pe calea ordinară a apelului.
În apelul formulat împotriva sentintei, contestatoarea a reiterat sustinerile din cerere (lipsa capacitătii de folosintă a pârâtului decedat anterior datei investirii instantei de prim grad, a pronuntării sentintei), ea luând cunoştintă ca sotie supravietuitoare de hotărâre odată cu punerea în executare silită.
Tribunalul Iaşi, prin decizia civilă nr. 820/28.11.2011, a respins apelul declarat de M.E. şi apăstrat sentinta judecătoriei, retinând că în contestatie au fost invocate dispozitiile art. 317 şi 318 C.pr.civ. însă motivele învederate trimit la dispozitiile art. 317 C.pr.civ. referitor la nelegala citare, deoarece nu a fost introdusă în cauză în calitate de moştenitor.
Instanta de fond a avut în vedere faptul că apelanta contestatoare ar fi putut invoca acest motiv pe calea apelului formulat împotriva hotărârii contestate. Codul de procedură civilă se referăşi la situatii de exceptie, cum este cea învederată de apelantă, oferind persoanei interesate posibilitatea de a exercita o cale de atac, urmând ca instanta legal învestită să se pronunte. În raport de aceste dispozitii şi de prevederea specială a art. 317 alin. 1 pct. 1 C.pr.civ., ce conditionează examinarea motivului nelegalei citări de exercitarea prealabilă acăilor de atac, tribunalul a constatat că instanta de fond a pronuntat o hotărâre legală, astfel că a respins apelul.
În recurs, contestatoarea M.E. a formulat critici ce pot fi încadrate în art. 304 pct. 9 C.pr.civ., sustinând că prin aplicarea greşită a legii cauza s-a judecat în apel, fiind dovedită imposibilitatea exercitării căii de atac a apelului împotriva sentintei atacate prin contestatia în anulare. Procedura nu a fost legal îndeplinită la judecata în primă instantă, sotul său fiind decedat, astfel că nu putea fi parte în proces. Imobilul pentru care s-a dispus demolarea este bun comun, nu a fost introdusă în proces ca moştenitor, hotărârea fiind pronuntată în contradictoriu cu o persoană decedată.
Analizând lucrările cauzei, curtea de apel a constatat că Primarul municipiului Iaşia învestit judecătoria la data de 4.03.2010, sentinta civilă nr. 9808/17.06.2010 fiind pronuntată în contradictoriu cu M.I., persoană decedată din 30.08.2008, anterior înregistrării cererii de chemare în judecată pe rolul Judecătoriei Iaşi.
În faza procesuală a judecării cauzei în primă instantă, hotărârea pronuntată fiind definitivăşi irevocabilă prin neexercitarea căilor de atac conform art. 377 C.pr.civ., procedura de citare a fost numai în aparentă legal îndeplinită, citatia fiind trimisă pe numele unei persoane ce nu mai era în viată.
Într-adevăr, decesul „părtii” nu a fost adus la cunoştinta judecătoriei, ca instantă de prim grad, cererea fiind solutionată prin acordarea a două termene de judecată, la primul instanta dispunând citarea reclamantului cu mentiunea de a face dovada domiciliului pârâtului, iar la cel de-al doilea cauza fiind judecată în fond. Procedura de citare s-a îndeplinit cu pârâtul prin afişare pentru cele două termene.
Astfel fiind, la data investirii instantei şi pronuntării sentintei, pârâtul fiind decedat, nu mai avea capacitate de folosintă şi deci nici capacitatea de a sta în proces.
În ipoteza în care decesul intervenea ulterior investirii, partea interesată de continuarea procesului putea solicita termen pentru introducerea moştenitorilor, fie opera suspendarea de drept conform art. 243 alin. 1 pct. 1 C.pr.civ., iar judecata se redeschidea conform art. 245 C.pr.civ. prin introducerea moştenitorilor ce puteau exercita şi dreptul de a uza de căile de atac.
La situatia de fapt probată a decesului celui chemat în judecată în tot cursul judecătii, cu procedura de citare aparent legală, contestatoarea – în calitate de moştenitoare – a fost în imposibilitate a afla de proces şi a putea interveni, cu atât mai putin de a exercita calea de atac. Reclamantul nu a întreprins verificările dispuse de instantă cu privire la domiciliul pârâtului, nu a comunicat datele necesare instantei pentru a stabili dacă sunt îndeplinite cerintele art. 41 C.pr.civ.
În conformitate cu art. 317 alin. 1 C.pr.civ., hotărârile irevocabile pot fi atacate cu contestatie în anulare pentru motivele arătate la alin. (1) şi (2) numai dacă aceste motive nu au putut fi invocate pe calea apelului sau recursului.
Curtea a constatat îndeplinite conditiile cerute de lege pentru admiterea contestatiei în anulare: hotărârea atacată, sentinta civilă nr. 9808/17.06.2010 a Judecătoriei Iaşi este irevocabilă; procedura de chemare a pârâtului M.I. a fost doar aparent îndeplinită cu cerintele legii, fiind decedat în tot cursul procesului şi la data pronuntării hotărârii, prin urmare nu mai avea capacitate de folosintă şi nici capacitatea procesuală de folosintă; moştenitorii acestuia, între care sotia supravietuitoare, nefiind introduşi în proces, nu au putut invoca în calea apelului sau recursului nelegala citare. Pentru considerentele expuse, prin aplicarea greşită a legii, instantele – în fazele procesuale anterioare – au respins contestatia în anulare.
În temeiul art. 312 C.pr.civ., curtea de apel a admis recursul, a casat hotărârile şi rejudecând, a constatat că actiunea a fost promovată împotriva unei persoane lipsite de capacitate de folosintă, ce nu putea fi parte în judecată în sensul art. 41 C.pr.civ., astfel respingând actiunea.