avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Contestaţie în anulare formulată după depăşirea termenului prevăzut de lege. Invocarea dreptului de acces la justiţie pentru admiterea cererii de repunere în termen.

Cod procedură civilă, art. 319 alin.2
 
Potrivit art. 319 alin.2 C.pr.civilă, în cazul   hotărârilor care nu sunt susceptibile de executare  contestaţia se  poate  introduce în termen de 15 zile de la data când  contestatorul a  luat cunoştinţă de hotărâre, dar nu mai târziu de un an de la data când a rămas  irevocabilă.
Dovada  momentului la care contestatorul a  luat cunoştinţă de hotărâre  poate fi făcută prin orice mijloace de probă, atât de către acesta, cât şi de către intimat .În  literatura de specialitate şi în practica judiciară s-a statuat că în ipoteza  în care împotriva aceleiaşi decizii contestatorul a mai formulat anterior o altă contestaţie, o atare împrejurare reprezintă  dovada deplină a datei la care contestatorul a  luat cunoştinţă de hotărârea a cărei anulare o solicită.
         Raportat la data de 10 august 2011 ca fiind data la care contestatorul a luat cunoştinţă de  hotărârea instanţei de recurs,  promovarea unei alte contestaţii în anulare la  1 noiembrie 2011 apare ca fiind realizată peste termenul legal, motiv pentru care excepţia tardivităţii a fost  admisă.
În ceea ce  priveşte invocarea, în susţinerea cererii de repunere în termen, a dreptului de acces la justiţie, consacrat de CEDO şi Constituţia României, instanţa  a reţinut că în cauza Botten împotriva Norvegiei CEDO a reamintit că modalitatea de aplicare  a art. 6 în ceea ce priveşte noţiunea de  proces echitabil şi prin urmare dreptul de acces la instanţă, depinde de caracteristicile procedurii interne  şi de rolul cuvenit  instanţelor în ordinea juridică internă, urmând să se  ţină seama de  natura situaţiei, de competenţa instanţelor, de modul în care interesele reclamantului au fost  expuse şi prezentate  în faţa instanţei şi, în special, de natura problemei pe care acesta a  trebuit să le soluţioneze.
         Din  moment ce contestatorul a beneficiat de o judecată în primă instanţă şi în recurs, în ceea ce priveşte problemele deduse judecăţii, dar şi de o examinare a solicitărilor sale în cadrul căii extraordinare a contestaţiei în anulare, având totodată posibilitatea efectivă de a lua cunoştinţă de actele şi lucrările aflate la dosarul cauzei, nu se  poate susţine că prin respingerea cererii de repunere în termen  i se încalcă accesul la justiţie.
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia I Civilă,
Decizia civilă nr. 48 din 11 ianuarie 2012. 
 
Prin decizia civilă nr. 48 din 11 ianuarie 2012 Curtea de Apel Ploieşti a respins cererea de repunere în termen formulată de contestatorul M.R.A., a admis excepţia tardivităţii contestaţiei în anulare şi a respins  contestaţia în anulare a deciziei civile nr. 468 din 8 iunie  2011, pronunţată de Curtea de  Apel Ploieşti  formulată de contestatorul M.R.A., în contradictoriu cu intimaţii M.T. şi  S.T. prin M.F.P.- D.G.F.P.D., ca tardiv introdusă.
         Pentru a dispune astfel instanţa a reţinut  că prin decizia nr.  468/08.06.2011 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti (decizie atacată pe calea prezentei contestaţii), s-a respins, ca tardiv formulat, recursul declarat de pârâtul S.R.- M.F.P. - DGFP Dâmboviţa împotriva sentinţei civile nr. 496/24 februarie 2011 pronunţată de  Tribunalul Dâmboviţa şi s-a admis recursul declarat de pârâtul M.T.- prin primar, dispunându-se, modificarea în tot a sentinţei mai sus-menţionate, în sensul respingerii contestaţiei  ca neîntemeiată.
          În baza aceleiaşi hotărâri a fost respins, ca nefondat recursul declarat de reclamantul  M.R.A., expunându-se în considerente argumentele pentru care în opinia instanţei  s-a impus pronunţarea soluţiei respective.
         Analizând dispozitivul acestei  decizii, rezultă că este vorba de o  hotărâre nesusceptibilă de executare silită, iar potrivit art. 319 alin.2 C.pr.civilă, în cazul unor asemenea  hotărâri contestaţia se  poate  introduce în termen de 15 zile de la data când  contestatorul a  luat cunoştinţă de hotărâre, dar nu mai târziu de un an de la data când a rămas  irevocabilă.
         Din conţinutul textului de lege mai sus menţionat, rezultă  că, în această ipoteză, termenul de exercitare a contestaţiei este de 15 zile şi curge de la  momentul  la care contestatorul a luat cunoştinţă  de hotărâre, însă acest termen trebuie să se situeze până la  împlinirea  unui an de la rămânerea irevocabilă a hotărârii.
         Nerespectarea termenului pentru declararea contestaţiei determină decăderea  din dreptul de a exercita  calea de atac, respectiv stinge dreptul nevalorificat în termenul prevăzut de lege.
         Conform art. 103 C.pr.civilă, neexercitarea oricărei căi de atac şi neîndeplinirea oricărui alt act de procedură în termenul legal atrage decăderea, afară de cazul când legea dispune altfel sau când partea dovedeşte că a fost împiedicată printr-o împrejurare mai presus de voinţa ei. În alineatul 2 se stipulează că în acest din urmă caz, actul de procedură se va îndeplini în termen de 15 zile de la încetarea împiedicării şi în acelaşi termen vor fi arătate şi motivele împiedicării.
         Acest text de lege reglementează nu numai  sancţiunea decăderii, ci şi o repunere în termen  suis generis, respectiv în condiţii restrictive. Sub acest din urmă aspect, s-a  subliniat că existenţa  unei împrejurări mai presus de voinţa părţii  nu constituie singura condiţie  pentru a se acorda beneficiul repunerii in termen, ci este necesar ca  împrejurarea respectivă să intervină  înlăuntrul termenului legal.
         În cauză, se susţine de către contestator că,  în condiţiile  în care  hotărârea  pronunţată în recurs nu i-a fost comunicată la domiciliul ales, la momentul formulării primei contestaţii în anulare nu a putut proceda la  motivarea sa, întrucât nu cunoştea conţinutul hotărârii atacate. Având  în vedere că abia la data de 24 octombrie 2011 a luat cunoştinţă de conţinutul hotărârii de recurs, când, după plata taxei de timbru, i s-a eliberat o copie de către grefa Curţii de Apel Ploieşti, contestatorul  a apreciat că abia de la acea dată curge termenul contestaţiei, iar formularea acţiunii la 1 noiembrie 2011 s-a realizat în termenul legal.
         Din analiza actelor  şi lucrărilor dosarului, rezultă că  la data de  9 iunie 2011  s-a redactat decizia nr. 468/08.06.2011 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti în faza procesuală a recursului, iar  în condiţiile în care era vorba de o hotărâre irevocabilă, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la momentul respectiv, nu se dispunea comunicarea sa părţilor din proces.
         Cert este că împotriva acestei decizii s-a formulat de către M.R.A. la data de 17.06.2011, o primă contestaţie în anulare motivată pe scurt şi după ce  la 27 iulie 2011, s-a acordat acestuia un prim termen pentru lipsă de apărare , la data de 10 august 2011 s-a procedat la judecarea pricinii, prin decizia civilă nr.543/10.08.2011 dispunându-se respingerea excepţiei inadmisibilităţii, precum şi respingerea contestaţiei ca nefondată pe considerentul că „ în raport de textele legale invocate de contestator se constată că nu se verifică în speţă niciunul din cazurile limitativ înscrise în lege”.
         Lecturând practicaua deciziei pronunţată 10.08.2011, a rezultat că urmare a respingerii unei noi cereri pentru lipsă de apărare formulată de apărătorul contestatorului, dosarul a fost lăsat la a doua strigare , iar la momentul când aceasta a pus concluzii pe fondul cauzei a învederat că invocă dispoziţiile art.317 şi 318 teza II C.pr.civilă, precizând că nu are cunoştinţă de motivarea deciziei de recurs.
         Dovada  momentului la care contestatorul a  luat cunoştinţă de hotărâre  poate fi făcută prin orice mijloace de probă, atât de către acesta, cât şi de către intimat.
         În  literatura de specialitate şi în practica judiciară s-a statuat că în ipoteza  în care împotriva aceleiaşi decizii contestatorul a mai formulat anterior o altă contestaţie, o atare împrejurare reprezintă  dovada deplină a datei la care contestatorul a  luat cunoştinţă de hotărârea a cărei anulare o solicită.
         Din moment ce hotărârea instanţei de recurs era  motivată înainte de promovarea primei contestaţii în anulare,  dosarul de recurs se afla ataşat la dosarul având ca obiect contestaţia în anulare la  termenul din 10 august 2011, când s-a  soluţionat prima contestaţie în anulare, având  în vedere argumentele expuse anterior, este evident că la această dată-10 august 2011, contestatorul a  luat cunoştinţă de  hotărârea atacată  şi, prin urmare, termenul de 15 zile  reglementat de art. 319 alin. 2 C.pr.civilă, curge de la acest moment.
         Raportat la data de 10 august 2011 ca fiind data la care contestatorul a luat cunoştinţă de  hotărârea instanţei de recurs,  promovarea prezentei căi de atac la  1 noiembrie 2011 apare ca fiind realizată peste termenul legal, motiv pentru care excepţia tardivităţii urmează a fi admisă.
         Susţinerile contestatorului  în sensul că ar fi luat cunoştinţă de conţinutul deciziei de recurs la  24 octombrie 2011 (când a solicitat  grefei instanţei o copie de pe această hotărâre)  nu au putut fi primite, având  în vedere considerentele prezentate mai sus,  dar  şi împrejurarea că la dosarul cauzei nu există nicio dovadă că la data de 24 octombrie 2010 contestatorul ar fi formulat o cerere de eliberare a unei copii de pe decizia nr. 468/08.06.2011 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti.
         În ceea ce  priveşte invocarea, în susţinerea cererii de repunere în termen, a dreptului său de acces la justiţie, consacrat de CEDO şi Constituţia României, instanţa  a reţinut că în cauza Botten împotriva Norvegiei CEDO a reamintit că modalitatea de aplicare  a art. 6 în ceea ce priveşte noţiunea de  proces echitabil şi prin urmare dreptul de acces la instanţă, depinde de caracteristicile procedurii interne  şi de rolul cuvenit  instanţelor în ordinea juridică internă, urmând să se  ţină seama de  natura situaţiei, de competenţa instanţelor, de modul în care interesele reclamantului au fost  expuse şi prezentate  în faţa instanţei şi, în special, de natura problemei pe care acesta a  trebuit să le soluţioneze.
         Din  moment ce contestatorul a beneficiat de o judecată în primă instanţă şi în recurs, în ceea ce priveşte problemele deduse judecăţii, dar şi de o examinare a solicitărilor sale în cadrul căii extraordinare a contestaţiei în anulare, având totodată posibilitatea efectivă de a lua cunoştinţă de actele şi lucrările aflate la dosarul cauzei, nu se  poate susţine că prin respingerea prezentei cereri de repunere în termen  i se încalcă accesul la justiţie.
         Câtă vreme s-a făcut dovada datei la care contestatul a luat cunoştinţă de hotărârea atacată, iar acesta, potrivit art. 103 C.pr.civilă, nu a  probat existenţa  unei împrejurări mai presus de voinţa sa, care  l-a  împiedicat să  formuleze prezenta contestaţie  in termenul legal, solicitarea sa  privind repunerea  în termen de declarare a contestaţiei a fost  respinsă.
         În raport de argumentele prezentate, în baza art. 103 C.pr.civilă,  instanţa a respins cererea de repunere  în termen, iar în temeiul art. 137 C.pr.civilă coroborat cu art. 319 alin. 2 C.pr.civilă, a admis excepţia tardivităţii şi a respins, ca tardivă, contestaţia formulată.
 
 (Judecător Veronica Grozescu)