avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Contestaţie în anulare întemeiată pe dispoziţiile art. 317 alin.1 Cod procedură civilă.
 
Cod procedură civilă, art. 317 alin.1
 
Potrivit art. 317 alin. 1 C.pr.civilă, hotărârile irevocabile pot fi atacate cu contestaţie în anulare în situaţia în care procedura de chemare a părţii, pentru ziua când s-a judecat pricina, nu a fost îndeplinită potrivit cu cerinţele legii, numai dacă acest motiv  nu a putut fi invocat pe calea apelului sau recursului
Fiind vorba de o garanţie procesuală  care vizează dreptul la apărare, urmează ca de încălcarea ei, deci de   necitarea la termenul legal, să se  poată plânge  numai partea care  nu a fost citată şi care, nefiind  prezentă în instanţă din acest motiv, nu a avut posibilitatea de a se apăra sau de a-şi prezenta concluziile.
Orice neregularitate procedurală  privitoare la citarea părţii pentru ziua când s-a judecat  cauza în fond, poate constitui temei pentru exercitarea contestaţiei  în anulare, însă, aşa cum s-a subliniat în literatura de specialitate  şi practica  judiciară, pentru analiza  incidenţei  art. 317 alin. 1 C.pr.civilă, este necesar să se ţină seama de dispoziţiile art. 89 alin. 2 C.pr.civilă, text potrivit căruia înfăţişarea părţii în instanţă acoperă   orice vicii de procedură.
  În condiţiile în care recurentul R.G. a semnat citaţia prin care i se aducea la cunoştinţă termenul fixat pentru judecata recursului şi a fost prezent în instanţă, fiind asistat de apărător, cu ocazia judecăţii pricinii , conform art. 89 alin. 2 C.pr.civilă, înfăţişarea sa în instanţă a acoperit orice vicii de procedură.
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia I Civilă,
Decizia civilă nr. 4092 din 5 decembrie 2012
 
Prin decizia  nr. 4092 din 5 decembrie 2012 Curtea de Apel Ploieşti a respins ca nefondată,  contestaţia în anulare a deciziei civile nr. 655 pronunţată la 28 septembrie 2011 de Curtea de Apel Ploieşti, formulată de contestatorul  R.G. în contradictoriu cu intimaţii P.G.şi P.F. reţinând că potrivit art. 317 alin. 1 C.pr.civilă, hotărârile irevocabile pot fi atacate cu contestaţie în anulare în situaţia în care procedura de chemare a părţii, pentru ziua când s-a judecat pricina, nu a fost îndeplinită potrivit cu cerinţele legii, numai dacă acest motiv  nu a putut fi invocat pe calea apelului sau recursului.
  Această dispoziţie  constituie pentru  partea care  nu a fost legal citată o garanţie a dreptului de apărare ce i-a  fost încălcat în cursul procesului, finalitatea vizată de legiuitor fiind reluarea judecăţii în caz de admitere a contestaţiei.
  Fiind vorba de o garanţie procesuală  care vizează dreptul la apărare, urmează ca de încălcarea ei, deci de   necitarea la termenul legal, să se  poată plânge  numai partea care  nu a fost citată şi care, nefiind  prezentă în instanţă din acest motiv, nu a avut posibilitatea de a se apăra sau de a-şi prezenta concluziile.
  În prezenta cauză s-a invocat de către contestator împrejurarea că citarea sa în faza  recursului s-a realizat pe numele R. G., deşi el se numeşte R.G.I. şi, în atare situaţie, sunt  incidente dispoziţiile art. 317 alin. 1 C.pr.civilă.
  Analizând conţinutul dovezii de îndeplinire a  procedurii de citare pentru termenul din 28 septembrie 2011(singurul termen stabilit în faza procesuală a recursului) când s-a judecat recursul  şi s-a pronunţat hotărârea atacată  pe calea contestaţiei de faţă, se constată că, deşi numele recurentului a fost menţionat în cuprinsul acesteia R, în loc de R cum era corect,  comunicarea citaţiei a fost făcută exact la adresa  de domiciliu a acestuia, respectiv în F, str. P, nr…., judeţul Dâmboviţa, citaţia a fost semnată personal de acesta, iar recurentul a fost prezent în instanţă la judecata recursului.
  Orice neregularitate procedurală  privitoare la citarea părţii pentru ziua când s-a judecat  cauza în fond, poate constitui temei pentru exercitarea contestaţiei  în anulare, însă, aşa cum s-a subliniat în literatura de specialitate  şi practica  judiciară, pentru analiza  incidenţei  art. 317 alin. 1 C.proc.civ., este necesar să se ţină seama de dispoziţiile art. 89 alin. 2 C.proc.civ., text potrivit căruia înfăţişarea părţii în instanţă acoperă   orice vicii de procedură.
  În condiţiile în care recurentul R.G. a semnat citaţia prin care i se aducea la cunoştinţă termenul fixat pentru judecata recursului şi a fost prezent în instanţă, fiind asistat de apărător, cu ocazia judecăţii pricinii conform art. 89 alin. 2 C.pr.civilă, înfăţişarea sa în instanţă a acoperit orice vicii de procedură.
  În atare context,  în raport de argumentele expuse anterior, Curtea a apreciat că, în speţă,  nu sunt  incidente dispoziţiile  art. 317 alin. 1 C.pr.civilă, motiv pentru care, în baza art. 320 C.pr.civilă,  a respins ca nefondată contestaţia formulată.
 
(Judecător Veronica Grozescu)