avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Conflict negativ de competentă
 
Instanta de contencios administrativ este competentă potrivit art. 8 alin. (2) şi art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004, să solutioneze numai acele litigii legate de contractele administrative, respectiv a acelor contracte care au ca obiect punerea în valoare a bunurilor proprietate publică . Cererea având ca obiect rezilierea unui contract de concesiune, vizând un bun apartinând domeniului privat al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale, nu se încadrează în sfera de reglementare a art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004, fiind astfel în competenta de solutionare a instantelor de drept comun.
Art.21 C.pr.civ , art. 8 alin. (2) şi art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004
 
Sentinta nr.179/28.05.2012
 
Prin actiunea înregistrată initial la Judecătoria Iaşi, reclamantul Consiliul Local al Municipiului Iaşi a chemat în judecată pe pârâta S.I., solicitând să se dispună rezilierea contractului de concesiune nr. 84412/2006 şi evacuarea pârâtei din spatiul pe care îl detinea fără forme legale.
În fapt, a arătat reclamanta că pârâta detinea în baza contractului nr. 84412/2006 cabinetele 11 şi 13 din Iaşi, fără forme legale detinând şi cabinetul 12 din acelaşi imobil.
Conform dispozitiilor art. 6.1.9. din contract, concesionarul are obligatia de a achita contravaloarea utilitătilor către furnizori, prin adresele nr. 95713/2010 şi 95180/2010 pârâta fiind notificată să îşi achite debitele, însă nu s-a conformat. În baza dispozitiilor parag. 9.1 din contract, nerespectarea de părti a obligatiilor cuprinse în contract atrage răspunderea contractuală.
Prin sentinta civilă nr. 16674/14.10.2011 a Judecătoriei Iaşi a fost admisă exceptia necompetentei materiale a judecătoriei Iaşi în solutionarea cauzei şi a fost declinată competenta de solutionare a cererii în favoarea Tribunalului Iaşi.
Pentru a se pronunta astfel, Judecătoria Iaşi a retinut că potrivit art. 8 alin 2 din Legea 554/2004 instanta de contencios administrativ este competentă să solutioneze litigiile care apar în fazele premergătoare încheierii unui contract administrativ, precum şi orice litigii legate de încheierea, modificarea, interpretarea, executarea şi încetarea contractului administrativ. Or, reclamanta a solicitat rezilierea unui contract de concesiune încheiat cu pârâta.
În drept, aceasta şi-a întemeiat actiunea pe dispozitiile HG nr. 884/2004, act normativ abrogat prin intrarea în vigoare a OG nr. 34/2006.
A retinut instantacă acest act normativ reglementează doar procedura achizitiilor publice şi a concesiunilor de lucrări şi servicii, concesiunea bunurilor neintrând în sfera de aplicare a legii. Dacă pentru concesiunea de bunuri ce fac parte din domeniul public legiuitorul a adoptat un act normativ special, nu acelaşi lucru s-a întâmplat în cazul concesiunii de bunuri apartinând domeniului privat.
Având în vedere natura juridică specială a contractului de concesiune, aceea de contract administrativ, instanta a apreciat că solutionarea litigiilor generate de încheierea sau executarea unui astfel de litigiu este instanta de contencios administrativ în temeiul dispozitiilor art. 8 alin 2 din Legea nr. 554/2004.
Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi, iar prin sentinta 1085/15.05.2012 s-a admis exceptia de necompetentă materialăşi s-a declinat cauza în favoarea Judecătoria Iaşi.
Tribunalul a retinut că între părti s-a încheiat contractul de concesiune nr. 84412/2006, vizând un bun din domeniul privat al unitătii administrativ-teritoriale, obiectul cererii fiind rezilierea acestui contract. Totodată, reclamantul a cerut şi evacuarea pârâtei dintr-un imobil având aceeaşi situatie juridică, de bun din domeniul privat.
Cum contractul de concesiune vizează un bun imobil din domeniul privat al unitătii administrativ teritoriale, cum cererea de chemare în judecată vizează încetarea acestui contract, ca manifestare a pozitiei uneia dintre părtile contractante fată de îndeplinirea de cealaltă parte contractantă a contractului de concesiune a obligatiilor ce îi revin în baza acestuia, tribunalul a constatat că, în raport de natura civilă a cauzei şi de caracterul evaluabil în bani al cererii (raportat la Decizia în interesul legii nr. XXXII/2008 a ÎCCJ), nu este competentă material să cerceteze prezenta actiune în primă instantă, competenta revenind, în raport de valoarea obiectului principal la data sesizării instantei (sub 500000 lei – redeventa anuală fiind de 1 euro/mp/an), Judecătoriei Iaşi, potrivit art. 1 C.pr.civ.
Curtea de apel, sesizată cu solutionarea conflictului de competentă dintre cele două instante, potrivit art.22 C.pr.civ., analizând obiectul şi natura juridică a cauzei deduse judecătii, în raport de actele şi lucrările dosarului, de considerentele celor două hotărâri de declinare a competentei şi de dispozitiile legale în materie, a retinut următoarele.
Obiectul cauzei dedus judecătii îl constituie rezilierea contractului de concesiune nr. 84412/2006 şi evacuarea pârâtei din cabinetele nr. 11,13 şi 12. Prin contractul de concesiune mentionat a fost concesionat pârâtei un spatiu în care functiona un laborator medical, bun aflat în domeniul privat a statului.
Conform art.3 pct. 1 lit. a) C.pr.civ. şi art. 10 din Legea nr. 554/2004 tribunalele judecă în prima instantă procesele şi cererile în materie de contencios administrativ care privesc acte administrative emise sau încheiate de autoritătile publice locale şi judetene, precum şi cele care privesc taxe şi impozite, contributii, datorii vamale, precum şi accesorii ale acestora până la
500.000 de lei, dacă prin lege organică specială nu se prevede altfel. Conform art.1 pct. a cod procedura civila judecătoriile judecă în prima instantă toate procesele si cererile în afară de cele date prin lege în competenta altor instante.
Potrivit art. 2 lit. c) din Legea nr. 554/2004, actul administrativ este actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice; sunt asimilate actelor administrative, în sensul prezentei legi, şi contractele încheiate de autoritătile publice care au ca obiect punerea în valoare a bunurilor proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public, prestarea serviciilor publice, achizitiile publice.
Conform art. 2 alin.1 lit. e) din Legea nr. 554/2004, contenciosul administrativ reprezintă activitatea de solutionare, de instantele de contencios administrativ competente potrivit legii, a litigiilor în care cel putin una dintre părti este o autoritate publică, iar conflictul s-a născut fie din emiterea sau încheierea, după caz, a unui act administrativ, în sensul legii, fie din nesolutionarea în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim. Conform aceluiaşi text normativ, lit.c teza a II-a, sunt asimilate actelor administrative, în sensul legii, şi contractele încheiate de autoritătile publice care au ca obiect: punerea în valoare a bunurilor proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public, prestarea serviciilor publice.
Prin urmare, instanta de contencios administrativ este competentă potrivit art. 8 alin. (2) şi art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004, să solutioneze numai acele litigii legate de contractele administrative, respectiv a acelor contracte care au ca obiect punerea în valoare a bunurilor proprietate publică sau a altor categorii de contracte administrative reglementate expres prin legi speciale. Cererea având ca obiect rezilierea unui contract de concesiune, vizând un bun apartinând domeniului privat al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale, nu se încadrează în sfera de reglementare a art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004, fiind astfel în competenta de solutionare a instantelor de drept comun.
În spetă, cererea având ca obiect anularea unui contract de concesiune vizează un imobil proprietate privată, astfel încât nu se încadrează în sfera de reglementare a art. 2 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 554/2004. Doar contractele ce au ca obiect bunuri aflat în domeniul public, fiind asimilate actelor administrative, pot fi cenzurate de calea contenciosului administrativ, potrivit art. 8 din Legea nr. 554/2004, cele privind bunuri aflate în domeniul privat al comunei, fiind supuse jurisdictiei de drept comun.
În raport de situatia de fapt existentă în cauzăşi prevederile legale aplicabile, solutionarea litigiului apartine Judecătoriei Iaşi ca instantă cu plenitudine de competentă în materie civilă, şi nu instantei de contencios administrativ, care judecă numai acele cauze date de legiuitor expres în competenta acesteia.
În consecintă, considerând că litigiul de fată este de natură civilă, iar obiectul său fiind evaluabil în bani, fată de valoarea contractului mai mică de 500.000 lei , curtea de apel a apreciat că judecătoria este instanta competentă. Curtea a avut în vedere şi faptul că prin Decizia nr. 32/2008 Înalta Curte de Casatie şi Justitie, constituită în Sectii Unite, admitând recursul în interesul legii a stabilit: „Dispozitiile art. 1 pct. 1, art. 2 pct. 1 lit. a şib şi art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă, se interpretează în sensul că, în vederea determinării competentei materiale de solutionare în primă instantă şiacăilor de atac, sunt evaluabile în bani litigiile civile şi comerciale având ca obiect constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial, constatarea nulitătii, anularea, rezolutiunea, rezilierea unor acte juridice privind drepturi patrimoniale, indiferent dacă este formulat petitul accesoriu privind restabilirea situatiei anterioare.”
Pe cale de consecintă, retinând că litigiul comercial în spetă are ca obiect anularea unui contract de concesiune cu o valoare sub 500 000 lei, litigiul fiind evaluabil în bani, potrivit interpretării date de Înalta Curte de Casatie şi Justitie în recursul în interesul legii, decizia acesteia fiind obligatorie pentru instante potrivit art. 329 alin 3 C.pr.civ, curtea de apel a constatat că, potrivit art.1 pct. 1 C.pr.civ., competenta de solutionare a cauzei revine în primă instantă Judecătoriei Iaşi.