avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Conflict de competenţa materială. Contestaţie la executare împotriva somaţiei şi titlului executoriu. Art. 172 C. proc. fiscală. Regimul juridic distinct al actului administrativ fiscal a cărui creanţă fiscală a ajuns  la scadenţă de cel al actului administrativ fiscal.
 
Cod procedură civilă, art. 373 alin.2 şi art. 400 alin. 1
C. proc. fiscală, art. 172
 
Potrivit art. 400 alin. 1 C.proc.civ.  contestaţia la executare se introduce la instanţa de executare, iar din coroborarea acestui text de lege cu  dispoziţiile art. 373 alin. 2 C.proc.civ., care prevede că instanţa de executare este judecătoria în raza  căreia se face executarea, dacă legea nu prevede altfel, rezultă că în ceea ce priveşte competenţa soluţionării contestaţiei la executare propriu-zise, aceasta aparţine  întotdeauna judecătoriei, indiferent că este vorba de un titlu executoriu în materie comercială sau în materie civilă (decizia nr. XV/2007 a ICCJ).
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia a II-a civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Sentinţa nr. 35 din 23 mai 2012.
 
Prin sentinţa nr.35/23.05.2012 CC pron. de Curtea de Apel Ploieşti s-a stabilit competenţa  materială de soluţionare a cererii formulată de reclamanta C.M  în contradictoriu cu intimatul S P F L în favoarea Judecătoriei Ploieşti.
          În speţă, se solicită prin acţiunea formulată, aşa cum a fost precizată la termenul de judecată din data de 28.10.2011 anularea executării silite a somaţiei de executare şi a titlului executoriu emis în cadrul dosarului de executare nr. 751/2011, precum şi suspendarea executării silite.
Se solicită, de asemenea, de către ambele părţi respingerea excepţiei necompetenţei materiale a judecătoriei,invocată din oficiu, cu precizarea că s-a formulat de către petentă o plângere separată împotriva procesului verbal de contravenţie nr. 62/2008 emis de  Direcţia Generală de Urbanism Ploieşti.
Aşa cum în mod corect a reţinut şi Tribunalul Prahova  (prin sentinţa nr. 364/6.03.2012), întreaga jurisprudenţă a ICCJ – Secţia de Contencios Administrativ – a reţinut că o astfel de contestaţie la executare este de competenţa instanţei de executare – de drept comun – respectiv a Judecătoriei Ploieşti (în  circumscripţia căreia se face executarea).
          Procedura de soluţionare a contestaţiei  prevăzută de art. 205 C.proc.fiscală (despre care face vorbire Judecătoria Ploieşti în hotărârea de declinare a competenţei) este diferită de cea a soluţionării contestaţiei de drept comun, în sensul că ea este de competenţa organelor fiscale prevăzute expres de lege, care, potrivit art. 210 se pronunţă prin decizie sau dispoziţie, după caz, iar împotriva acestei decizii art. 218 stabileşte că pot fi atacate la  instanţa judecătoreasca de contencios administrativ competentă, în condiţiile legii.
Din interpretarea prevăzută art. 141 alin. 2 şi art. 205 alin. (1) din Codul de procedură fiscală rezultă că un act administrativ fiscal a cărui creanţă fiscală a ajuns  la scadenţă dobândeşte statutul unui titlu executoriu având un regim juridic distinct de cel al actului administrativ fiscal.
Astfel, dacă titlul de creanţă şi orice alt act administrativ fiscal pot fi contestate la organul fiscal competent, potrivit  regulilor stabilite prin art. 205 şi următoarele din Capitolul I, al Titlului IX din Codul de procedură fiscală, contestaţia împotriva titlului executoriu va urma procedura stabilită prin art. 172 din acelaşi act normativ.
Ca urmare, contestaţia la executare silită se introduce potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală coroborate cu cele ale Codului de procedură civilă la instanţa de executare, respectiv judecătoria în circumscripţia căreia se face executarea.
Este de observat că, în speţă, se contestă atât titlul executoriu nr. 751/2011 emis în cadrul dosarului de executare, cât şi procesul verbal de contravenţie nr. 62/2008 emis de  Direcţia Generală de Urbanism Ploieşti ( pe cale separată, desigur, aşa cum a precizat petenta la termenul de judecată din data de 28.10.29011)  fără a se face distincţie între cele două acte.
Important de reţinut este faptul că instanţa de judecată a fost  investită cu o contestaţie la executare împotriva somaţiei şi titlului executoriu emis în cadrul dosarului de executare nr. 751/2001 (reprezentat la procesul verbal de contravenţie nr. 62/2008 emis de Primăria mun. Ploieşti, împotriva  căruia s-a formulat separat plângere în temeiul OG nr. 2/2001), precum şi suspendarea  executării silite.
Or, atât somaţia, cât şi titlul executoriu sunt acte juridice de executare a căror contestare atrage, potrivit art. 172 C.proc.fiscală (fost art. 169 alin. 4) competenţa judecătoriei, ca instanţă de executare.
Faţă de aceste considerente, Curtea în temeiul art. 22 C.proc.civ.a stabilit competenţa materială de soluţionare a cauzei în favoarea  Judecătoriei Ploieşti (în circumscripţia căreia se face executarea ).
 
(Judecător Mariana Tănăsescu)