avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Condiţiile şi procedura aplicării dispoziţiilor art. 3201 alin.1-3 Cod proc.pen.
 
C.proc.pen., art. 3201 alin. 1-3
 
         Din dispoziţiile legale care reglementează procedura simplificată de judecată în cazul recunoaşterii vinovăţiei, rezultă cerinţele impuse de legiuitor pentru aplicarea sa corelativă cu dreptul inculpatului de a beneficia de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei amenzii.    
Aceste cerinţe privesc momentul până la care se poate face recunoaşterea vinovăţiei-începerea cercetării judecătoreşti la prima instanţă, iar nu în apel sau recurs, cu excepţia situaţiilor tranzitorii-şi respectiv totalitatea infracţiunilor reţinute în actul de sesizare a instanţei iar nu doar o pentru o parte dintre acestea.
                    
                                                                    
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie,
Decizia  penală nr. 150/R din 7 februarie 2012.
 
Prin sentinţa penală nr.432 din 4 octombrie 2011 pronunţată de judecătorie a fost condamnat inculpatul B.E.C la  pedeapsa de 2 ani  şi 6  luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie în formă agravată, faptă prev.şi ped.de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b  şi c  cod penal, art. 3201 Cod procedură penală, cu aplic.art. 74,76 Cod procedură penală
S-a dispus aplicarea art. 71,64 alin. 1 lit. a, teza a II.a şi lit. b Cod penal.
În baza art.346 Cd procedură penală, s-a luat act că partea vătămată S. M. nu s-a  constituit  parte civilă.
Inculpatul a fost obligat la cheltuieli judiciare către stat.
Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut  în esenţă că în seara zilei de 6.11.2009 în jurul orelor 2000, aflându-se pe str. Tudor Vladimirescu din municipiul T. inculpatul i-a sustras părţii vătămate, prin smulgere, o geantă în care se aflau mai multe bunuri.
Situaţia de fapt a fost stabilită prin mijloacele de probă strânse în faza de urmărire penală.
În şedinţa publică din 28.06.2011 instanţa a dispus audierea martorului Ş.M.-V. iar la termenul de judecată din 26.07.2011 apărătorul inculpatului a depus la dosar o declaraţie notarială autentificată învederând faptul că inculpatul recunoaşte săvârşirea faptei pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată şi solicită aplicarea în cauză a disp. art.3201 Cod procedură penală.
A mai reţinut instanţa de fond că, potrivit dispoziţiilor art.3201 Cod procedură penală, judecata poate avea loc numai în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, atunci când inculpatul declară personal sau prin înscris autentic, că recunoaşte în totalitate faptele reţinute în actul de sesizare a instanţei şi nu solicită
administrarea de probe, cu excepţia înscrisurilor în circumstanţiere pe care le poate administra la acest termen de judecată.
În condiţiile în care inculpatul a recunoscut comiterea faptei atât cu ocazia audierii sale în faza de urmărire penală cât şi prin declaraţia autentificată depusă la dosar, instanţa de fond a dispus condamnarea acestuia în baza art. 211 alin. 1 alin,. 2 lit. b şi c Cod penal, cu aplic.art.3201 cod pr.pen., probele administrate în cursul urmăririi penale şi însuşite de inculpat făcând dovada vinovăţiei sale.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, au exercitat recursuri parchetul şi inculpatul.
1.Recurentul parchet a criticat sentinţa între altele, cu susţinerea că instanţa de fond a aplicat în mod greşit prevederile art. 3201 alin.7 Cod procedură penală în condiţiile în care pentru soluţionarea cauzei au fost acordate 5 termene de judecată, că la cel de-al treilea termen de judecată din 28.06.2011 cu procedura de citare legal îndeplinită, a fost începută cercetarea judecătorească în lipsa inculpatului prin audierea martorului Ş.M.-V. iar apărătorul  său ales a depus o declaraţie autentificată prin care acesta a cerut ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pentru termenul de judecată din data de 26.07.2011 când cauza a şi fost soluţionată astfel că inculpatul a beneficiat în mod nelegal de reducerea limitelor de pedeapsă cu o treime.
În consecinţă, odată depăşit momentul începerii cercetării judecătoreşti, instituţia procedurii simplificate de judecată îşi pierde raţiunea pentru care a fost edictată, iar cererea pentru declanşarea acestei proceduri, formulată după acest moment procesual trebuia respinsă ca tardiv formulată, asa cum s-a opiniat si prin recursul în interesul legii promovat în data de 27.08.2011
Instanţa de fond avea obligaţia de a audia martorii, probă ce a fost admisă şi asupra căreia nu s-a revenit,  cercetarea judecătorească nefiind finalizată, aşa încât recurentul a susţinut că se impune admiterea recursului formulat şi în temeiul art. 38515 pct.2 lit.c Cod procedură penală, casarea sentinţei penale atacate cu trimitere spre rejudecare de către Judecătoria Târgovişte.
2.Recurentul-inculpat a criticat sentinţa instanţei de fond, susţinând prin apărătorul desemnat din oficiu că pedeapsa aplicată este prea aspră şi nu ţine seeamă de circumstanţele sale personale, solicitând reducerea cuantumului acesteia deoarece a avut o conduită sinceră pe parcursul judecăţii.
Curtea verificând sentinţa recurată în raport de criticile aduse prin cele două recursuri, de actele şi lucrările dosarului şi de dispoziţiile legale care au incidenţă în cauză, dar şi sub toate aspectele, astfel cum prevede art.3856 alin.3 cod pr.pen. în limita motivelor de casare la care se referă art.3859 alin.3 din acelaşi cod, a constatat că este afectată legalitatea şi temeinicia acesteia, însă pentru alte considerente decât cele vizuâna aplicarea dispoziţiilor legale ale procedurii simplificate de judecată.
Instanţa de fond a reţinut în mod corect şi complet situaţia de fapt şi a realizat o justă interpretare şi apreciere a mijloacelor de probă administrate în cauză exclusiv în cursul urmăririi penale, din care rezultă atât existenţa faptei pentru care recurentul-inculpat a fost trimis în judecată, cât şi săvârşirea acesteia cu vinovăţie, în forma cerută de lege.
Astfel, au fost valorificate mijloacele de probă administrate în faza de urmăririi penale care se coroborează în sensul art.69 cod pr.pen., cu recunoaşterea inculpatului atât în faza de urmărire penală cât şi în faţa instanţei de fond  şi din care rezultă că în seara zilei de 6.11.2009 în jurul orelor 2000, aflându-se pe str. Tudor Vladimirescu din municipiul T., inculpatul i-a sustras părţii vătămate, prin smulgere, o geantă în care se aflau documente personale, carduri bancare, două telefoane mobile marca “Nokia” şi  „Vodafone”, prejudiciul fiind estimat la circa 500 lei.
Această faptă care constituie infracţiunea de tâlhărie, a fost corect încadrată juridic de prima instanţă în dispoziţiile art. 211 alin. 1 alin,. 2 lit. b şi c Cod penal.
Curtea constată că sub un prim aspect recurentul-parchet a criticat sentinţa recurată în privinţa greşitei interpretări şi aplicări a dispoziţiilor art.3201 cod pr.pen., în condiţiile în care instanţa de fond a acordat inculpatului beneficiul reducerii legale cu o treime a limitelor pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea de tâlhărie agravată, deşi declaraţia acestuia de recunoaştere a faptei şi solicitarea de a fi judecat pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, au fost făcute după începerea cercetării judecătoreşti, contrar textului legal sus-arătat.
Potrivit art. 3201 alin.1-3 cod pr.pen. până la începerea cercetării judecătoreşti, inculpatul poate declara personal sau prin înscris autentic că recunoaşte săvârşirea faptelor reţinute în actul de sesizare a instanţei şi solicită ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.
Judecata poate avea loc numai în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, doar atunci când inculpatul declară că recunoaşte în totalitate faptele reţinute în actul de sesizare a instanţei şi nu solicită administrarea de probe, cu excepţia înscrisurilor în circumstanţiere pe care le poate administra la acest termen de judecată.
 La termenul de judecată, instanţa întreabă pe inculpat dacă solicită ca judecata să aibă loc în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care le cunoaşte şi le însuşeşte, procedează la audierea acestuia şi apoi acordă cuvântul procurorului şi celorlalte părţi.
Din aceste dispoziţii legale care reglementează procedura de judecată în cazul recunoaşterii vinovăţiei, rezultă cerinţele impuse de legiuitor pentru aplicarea sa corelativă cu dreptul inculpatului de a beneficia de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei amenzii.                 
Aceste cerinţe privesc momentul până la care se poate face recunoaşterea vinovăţiei-începerea cercetării judecătoreşti la prima instanţă, iar nu în apel sau recurs-şi respectiv totalitatea infracţiunilor reţinute în actul de sesizare a instanţei iar nu doar o parte dintre acestea.
În cauza de faţă sesizarea instanţei a avut loc la data de 8 martie 2011, primul termen de judecată fiind stabilit pentru data de 12 aprilie 2011 când avocatul ales al inculpatului a solicitat amânarea pentru a pregăti apărarea inculpatului ce a lipsit din instanţă la acest termen.
Şi pentru termenul de judecată ulterior-acordat la 24 mai 2011-inculpatul a lipsit, împotriva sa fiind emis mandat de aducere cauza fiind amânată la 28 iunie 2011, pentru când s-a dispus citarea martorilor din actul de sesizare a instanţei.
La acest din urmă termen în instanţă s-au prezentat un martor care a şi fost audiat şi apărătorul ales al inculpatului care a declarat că acesta din urmă înţelege să fie judecat conform procedurii simplificate de judecată, conform art.3201 cod pr.pen, urmând a depune la dosar o declaraţie autentificată în acest sens.
Instanţa de fond a lăsat această solicitare nedezlegată în condiţiile în care procesul-verbal de îndeplinire a mandatului de aducere-depus la fila26-menţiona că inculpatul nu a fost găsit la domiciliu, fiind plecat în Spania.
În dispozitivul încheierii de şedinţă, prima instanţă a menţionat că amână judecata la 26 iulie 2011 pentru lipsa martorilor din acte a căror citare a dispus-o din nou.
La termenul de judecată de la 26 iulie 2011a lipsit din nou inculpatul dar apărătorul ales al acestuia a depus înscrisul autentic de recunoaştere a vinovăţiei.
Cauza este amânată din nou pentru lipsa fişei actualizate de cazier judiciar al inculpatului, iar audierea martorilor din actul de sesizare este”proorogată”fără a se stabili până la ce moment procesual durează această măsură, după care la termenul ulterior acordat la 4 octombrie 2011, se pronunţă sentinţa de condamnare, conform art.3201 alin.7 cod pr.pen.
Din modalitatea de administrare a justiţiei expusă în cele ce preced nu rezultă când a început cercetarea judecătorească ca moment procesual decisiv pentru a da eficienţă dispoziţiilor art.3201 cod pr.pen., fiindcă aceasta are drept obiect administrarea probelor strânse în cursul urmăririi penale ca cerinţă a principiilor nemijlocirii, oralităţii şi contradictorialităţii şedinţei de judecată precum şi a administrării oricăror altor probe necesare pentru lămurirea cauzei sub toate aspectele.
Actele de cercetare judecătorească sunt expres arătate în art.322-331 cod pr.pen.care reglementează şi ordinea de efectuare a lor : citirea actului de sesizare a instanţei, ascultarea inculpatului, ascultarea părţii vătămate şi civile, a părţii responsabile civilmente, a martorilor, prezentarea mijloacelor materiale de probă, admiterea de noi probe şi administrarea lor.
Începerea cercetării judecătoreşti est marcată întotdeauna de actul iniţial cu care această fază procesuală debutează : citirea actului de sesizare a instanţei, moment procesual deosebit de important căci marchează pragul până la care se pot face: constituiri de parte în proces, se pot invoca excepţiile sancţionate cu nulitatea relativă, se aplică procedura simplificată de judecată în cazul recunoaşterii vinovăţiei inculpatului.
Cum în niciuna din încheierile de şedinţă de la termenele de judecată acordate în cauză nu s-a menţionat că s-a dat citire actului de sesizare a instanţei pe de o parte, iar pe de alta, încă de la înregistrarea dosarului au fost citaţi cei 5 martori din acte(fila 1)fără ca această măsură procesuală să fie dispusă de judecător deoarece fişa dosarului denumită”rezoluţie”nu cuprinde nici un fel de măsuri pentru primul termen de judecată(fila 2) rezultă că cercetarea judecătorească nu a început până la termenul de judecată din 26 iulie 2011 când la dosar a fost depus înscrisul autentic de recunoaştere a vinovăţiei de către inculpat, astfel că solicitarea acestuia, prin intermediul apărătorului ales ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor strânse la urmărirea penală, a fost corect încadrată în dispoziţiile procedurii instituite de art.3201 cod pr.pen., în condiţiile în care încă de la prima declaraţie inculpatul B. a recunoscut comiterea infracţiunii pentru care ulterior a şi fost trimis în judecată.
În aceşti termeni, Curtea a constatat că această critică a recurentului-parchet nu se justifică.
 
 (Judecător Simona Petruţa Buzoianu)