avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Competenţa generală a instanţelor române în raport de reşedinţa obişnuită a minorului

Regulamentul C.E. 862/2007; Regulamentul C.E. 2201/2001
Instanţa română este competentă să soluţioneze cauza când reşedinţa obişnuită a minorului este în România
Curtea de Apel Bacău - Secţia I Civilă Decizia civilă nr. 717 din 9 aprilie 2012
 
Prin sentinţa civilă nr. 3083 din 7 aprilie 2011 a Judecătoriei Bacău s-a admis acţiunea principală formulată de reclamanta G.P.M. în contradictoriu cu pârâtul S.M., s-a respins cererea conexă şi a fost încredinţat reclamantei spre creştere şi educare minorul S.S.M.D. născut la data de 27 octombrie 2004, fiind obligat pârâtul să plătească reclamantei în favoarea minorului o pensie lunară de întreţinere în procent de 25% din venitul minim net pe economia naţională începând cu data pronunţării sentinţei civile şi până la majoratul acestuia.
Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că prin cererea introductivă reclamanta a chemat în judecată pârâtul pentru a i se încredinţa minorul S.S.M.D. rezultat din concubinajul părţilor.
La termenul din 6 mai 2010 la prezenta cauza a fost conexat dosarul nr. 3658/180/2010 prin care reclamantul S.M. a chemat în judecată pârâta G.P.M. pentru a i se încredinţa minorul S.S.M.D. şi pentru stabilirea unui program de vizită.
S-a reţinut că din relaţia de concubinaj a părţilor a rezultat minorul S.S.M.D., născut la data de 27 octombrie 2004, minor care până în luna iulie 2009 a locuit pe teritoriul României în mod constant, alături de mama sa, periodic şi alături de tată, reclamanta fiind părintele care s-a îngrijit de creşterea şi educarea copilului, implicarea tatălui în procesul de creştere şi educare al fiului rezumându-se mai mult la o contribuţie financiară.
Minorul a urmat în anul 2008-2009 cursurile Grădiniţei cu program prelungit nr. 17 Bacău, fiind înscris şi în anul şcolar 2009-2010, iar la data 20 iulie 2009 reclamanta a formulat o declaraţie autentică nr. 902 prin care a arătat că este de acord ca fiul său minor să călătorească în străinătate cu destinaţia Italia, în perioada 20 iulie 2009 – 20 iulie 2010 în scop turistic, însoţit de tatăl său S.M.
Minorul a plecat în Italia, însoţit de tatăl său în vara anului 2009 şi nu a mai revenit în ţară, în opoziţie cu voinţa mamei, rămânând să locuiască în mod exclusiv alături de tată şi familia acesteia.
Conform menţiunilor din ancheta socială efectuată prin comisie rogatorie pârâtul domiciliază în localitatea Talamana din Italia, într-un apartament proprietate personală, minorul fiind înscris din septembrie 2009 la grădiniţă şi a fost luat în evidenţele medicale şi a beneficiat de sprijinul unui logoped, realizând progrese, chiar dacă prezenta dificultăţi de pronunţie.
S-a mai reţinut că prin decizia civilă, irevocabilă şi executorie nr. 475 din 20 mai 2010 pronunţată de Tribunalul Bacău în dosarul nr. 15545/180/2009 pârâtul a fost obligat să readucă reclamantei, în ţară pe minorul S.S.M.D, hotărâre pe care pârâtul nu a înţeles să o pună în executare de bună voie.
S-a apreciat de instanţa de fond că mama este cea căreia i se va încredinţa minorul spre creştere şi educare întrucât întruneşte complexul de factori referitori la starea materială şi morală pentru a-i asigura fiului său o dezvoltare atât fizică cât şi psihică normală şi un climat de stabilitate corespunzător interesului superior al acestuia, întrucât raportat la vârsta copilului la starea sa de sănătate, acesta are nevoie de îngrijirea şi prezenţa mamei sale, prezenţă absolut necesară ca factor psihologic pentru o bună dezvoltare intelectuală, morală şi fizică a copilului.
S-a apreciat că se impune respingerea acţiunii conexe şi sub aspectul solicitării de legături personale în raport de dispoziţiile art. 43 din Codul familiei, iar tatăl va păstra legăturile personale cu minorul în spiritul bunei credinţe şi al înţelegerii şi în interesul superior al minorului.
În temeiul art. 86 şi 94 din Codul familiei pârâtul a fost obligat să plătească reclamantei, în favoarea minorului o pensie lunară de întreţinere în cuantum de 25% din venitul minim net pe economia naţională începând cu data pronunţării hotărârii şi până la majoratul acestuia.
Împotriva acestei hotărâri a declarat apel pârâtul iar Tribunalul Bacău prin decizia civilă nr. 266 din 3 octombrie 2011 a respins apelul, ca nefondat, reţinându-se că instanţa română este competentă să soluţioneze cauza în raport de dispoziţiile art. 8 din Regulamentul CE nr. 2201/2003 şi de reşedinţa obişnuită a minorului, la data sesizării instanţei, care era în România şi nu în Italia.
S-a considerat că la pronunţarea soluţiei, instanţa a avut în vedere timpul pe care fiecare dintre părinţi l-a petrecut cu copilul şi interesul pe care l-a manifestat pentru acesta şi nu faptul că mamei, în mod automat pentru că este femeie, trebuie să-i fie încredinţat copilul.
Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâtul.
În motivarea recursului s-a arătat, în esenţă că competentă să judece cauza este instanţa italiană în raport de reşedinţa obişnuită, cât şi cea legală a minorului, care era în Italia.
Arată recurentul că instanţa, în mod discriminatoriu a pronunţat hotărârea, punând pe primul loc pe mamă, vis-a vis de tată, în ceea ce priveşte creşterea şi educarea minorului.
Precizează că a făcut dovada că minorul este bine îngrijit de el în Italia, s-a adaptat la mediul de acolo fiind înscris la şcoală, mergând la doctor pentru problemele pe care le are, fiind ataşat de familia sa, iar intimata nu are o conduită bună întrucât oferea diverse serviciu sexuale altor bărbaţi, contra unei sume de bani.
Apreciază recurentul că instanţa de apel a încălcat dispoziţiile prevăzute atât de legislaţia internă, cât şi de cea internaţională, respectiv art.6 pct.1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi art. 261 al. 1 pct. 5 Cod pr. civilă.
Consideră recurentul că motivarea deciziei nu corespunde exigenţelor legale, deoarece nu au fost examinate efectiv argumentele invocate de el, instanţa de apel limitându-se doar la a confirma situaţia de fapt şi dezlegarea în drept statuată de prima instanţă, nefiind luată în considerare nici critica sa referitoare la luarea în considerare doar a probelor care dovedesc situaţia anterioară plecării copilului în Italia, în cuprinsul hotărârii neapărând nici cea mai mică referire la probele depuse de el.
La termenul din 27 februarie 2012 a fost audiat în camera de consiliu minorul
S.S.M.D. în prezenţa unui traducător autorizat, conform procesului verbal de audiere existent la dosar (fila 39). Examinând cauza sub aspectul motivelor de recurs invocate Curtea de Apel a reţinut
următoarele: Referitor la primul motiv de recurs privitor la competenţa generală a instanţelor române de soluţionare a cauzei se va aprecia că nu va putea fi reţinut întrucât instanţa română este competentă să soluţioneze cauza întrucât reşedinţa obişnuită  a minorului este în România şi nu în Italia aşa cum a susţinut recurentul.
Noţiunea de „reşedinţă obişnuită” este definită în Regulamentul CE 862/2007, art. 2 al. 1, lit. a, conform cu care reşedinţa obişnuită este locul în care o persoană îşi petrece în mod normal perioada zilnică de odihnă fără a ţine seama de absenţele temporare pentru recreere, vacanţă, vizite la prieteni şi rude, afaceri, tratamente medicale sau pelerinaj religios, sau în absenţa acestor informaţii, locul de reşedinţă legal sau înregistrat.
Minorul a plecat în Italia cu recurentul la data de 20 iulie 2009, în scop turistic, aşa cum rezultă din cuprinsul declaraţiei autentificate sub nr. 902 din 20 iulie 2009 de către BNP 
M.L.
Abia după ce a ajuns  în Italia recurentul a înregistrat minorul la autorităţile publice ale statului Italian, cu reşedinţa legală pe teritoriul acestui stat, situaţie în care nu se poate reţine că reşedinţa obişnuită a minorului era în Italia la data sesizării instanţei cu acţiunea de faţă, sesizare care s-a făcut la 29 septembrie 2009 la Judecătoria Bacău, dată la care reşedinţa obişnuită  a minorului era în România în Municipiul Bacău, la domiciliul reclamantei.
Potrivit art. 8 din Regulamentul CE nr. 2201/2003 instanţele judecătoreşti, dintr-un stat membru sunt competente în materia răspunderii părinteşti privind un copil care are reşedinţa obişnuită în acest stat membru, la momentul la care instanţa este sesizată.
În raport de textul menţionat şi situaţia reţinută a apreciat că instanţa română are competenţă generală să soluţioneze litigiul de faţă.