avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Comercial. Cerere pentru suspendarea executării vremelnice întemeiată pe dispoziţiile art. 280 C. pr. civilă.
 
Drept comercial.
Art. 280, alin.1 - 4 din C. pr. civilă.
Art. 280 alin. 1 C. pr. civilă: Cererea pentru suspendarea executării vremelnice se va putea face fie odată cu apelul, fie deosebit în tot cursul instanţei de apel;
-alin. 2 -Cererea seva depune la prima instanţă sau la instanţa de apel, în care caz seva alătura în copie legalizată dispozitivul hotărârii;
-alin. 3 -cererea de suspendare se va judeca de instanţa de apel. Dispoziţiile art.403,alin.3 sunt aplicabile;
-alin. 4. -Suspendarea va putea fi încuviinţată numai cu dare de cauţiune, al cărei cuantum îl va fixa instanţa.
 
Curtea de Apel Bacău – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi FiscalÎncheierea civilă din 19 iulie 2012
 
Prin sentinţa civilă nr.74/2012, Tribunalul Bacău a dispus obligarea S.C. C… S.A. să plătească reclamantei S.C. I…. E….S.A. Bucureşti suma de 9.081.083 lei reprezentând valoare rămasă neamortizată a utilajelor şi instalaţiilor „Fabricii de detergenţi” Oneşti, suma de 769.175 lei c/val. lucrări modernizare şi reparaţii efectuate asupra clădirilor, 154.825 lei c/val. plăţi efectuate pentru servicii de pază şi 105.514 lei cheltuieli de judecată.
Împotriva sentinţei tribunalului a formulat apel S.C. C… S.A..
La data de 11 Iunie 2012 S.C. C…S.A., a formulat cerere de suspendare a punerii în executare silită a S.C. nr. 74/2012 pronunţată de Tribunalul Bacău.
S-a arătat în motivarea cererii că BEJ Ciobanu Ioan din Bacău la solicitarea SC I…E.. SA Bucureşti, la data de 6.06.2012 a început executarea silită prin poprirea tuturor conturilor şi a bunurilor aparţinând SC C.. SA Borzeşti, formând dosarul de executare silită nr. ../2012.
A arătat apelanta că nu a recunoscut niciodată sumele de bani la care a fost obligată, că raportul de expertiză contabilă întocmit în dosarul de fond este lovit de nulitate absolută, că expertiza contabilă s-a bazat pe rapoarte întocmite de către auditorii financiari ai SC I..E..SA.
A precizat apelanta că sumele de bani supuse executării silite, consideră că nu sunt datorate iar prin executarea acestora s-ar produce o pagubă majoră şi iminentă, care nu s-ar mai putea repara indiferent de soluţiile ce se vor da în apel sau recurs, conducând la intrarea SC C..SA Borzeşti în incapacitate de plată cu consecinţe extrem de grave pentru activitatea societăţii, respectiv: încetarea activităţii SC C…SA Borzeşti ca urmare a blocării conturilor acesteia; pierderea facilităţilor acordate prin contractul încheiat cu SC Raiffeisen Bank SA nr…. /2012 pentru finanţarea proiectului european Îmbunătăţirea eficienţei energetice la Electroliza cu membrană a SC C.., proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională în sumă de 5.600.000 Euro; pierderea contractului de finanţare din fonduri europene nr.7EE din 6.01.2012 prin care SC C… SA Borzeşti este beneficiar de fonduri nerambursabile în valoare de 18.316.484 lei.
Se arată în motivarea cererii că SC C… SA este în imposibilitate de a mai derula activităţi comerciale, respectiv de a achiziţiona materie primă, materiale, energie electrică necesare funcţionării societăţii, întrucât nu se pot achita obligaţiile pecuniare faţă de furnizori, ca urmare a blocării tuturor conturilor societăţii. Se menţionează adresa nr…. /k/8.06.2012,
transmisă de către SC E.ON Energie România SA Tg. Mureş prin care apelanta este somată să achite suma de 4.920.583,51 lei reprezentând facturi restante la furnizarea de energie electrică, în caz contrar la data de 12.06.2012 ora 8,00 va avea loc deconectarea societăţii de la Sistemul naţional de Furnizare a Energiei electrice, precum şi notificarea transmisă de către Transferoviar Grup SA Cluj sub nr. …./8.06.2012 prin care se solicită plata în regim de urgenţă a sumei de 1.929.320,74lei, reprezentând facturi scadente şi neachitate.
Prin sistarea energiei electrice către SC C… SA, menţionează apelanta, că se va opri întreaga activitate de producţie cu consecinţe deosebit de grave din punct de vedere tehnologic, prin aceea că opririle instalaţiilor tehnologice trebuie realizate într-un flux tehnologic integrat, oprirea intempestivă putând duce la incidente atât de natură umană cât şi de afectare a mediului înconjurător, prin emanarea în atmosferă de gaze toxice, la care nu este exclusă nici producerea unor explozii la instalaţiile tehnologice, cu consecinţe iremediabile pentru societate şi mediul înconjurător.
Consecinţele deosebit de grave nu vor putea fi remediate deoarece instalaţiile tehnologice nu vor putea fi repornite ca urmare a sistării furnizării energiei electrice; aprovizionarea cu materie primă şi desfacerea produselor finite nu se va realiza ca urmare a rezilierii contractului cu transportatorul Transferoviar Grup SA Cluj; pentru oprirea, conservarea şi repornirea fluxului tehnologic de la Instalaţiile clorosodice vor fi necesare costuri suplimentare în valoare de 26.084.861 lei; implicaţiile opririi fluxului clorosodice vor avea un efect negativ şi asupra câmpului de sonde de la Salina Tg. Ocna în sensul că pentru conservarea acestor câmpuri se vor efectua cheltuieli lunare de 200.000 lei; oprirea fluxului de clorosodice va avea ca efect pierderea clienţilor de produse clorosodice care deţin circa 80% din totalul vânzărilor societăţii; oprirea acestui flux tehnologic va duce implicit la oprirea instalaţiilor monoizopropilamină cât şi a celorlalte instalaţii consumatoare  de clor.
La cererea de suspendare s-au ataşat înscrisuri: somaţia nr…. /6.06.2012 emisă de BEJ Ciobanu Ioan, cererea formulată de SC I…E… SA pentru punerea în executarea s.c. nr.74/2012; s.c. nr.74/2012; Contract nr…. /2012 încheiat de apelantă şi Raiffesen Bank SA; adresa nr…. /8.06.2012, transmisă de către SC E.ON Energie România SA Tg. Mureş; notificarea transmisă de către Transferoviar Grup SA Cluj sub nr. …/8.06.2012; estimarea costurilor operaţiunilor de oprire, conservare şi repornire a fluxului clorosodice întocmit de către Departamentul Producţie din cadrul SC C… SA.
Prin încheierea din data de 21 iunie 2012, Curtea de Apel Bacău a admis cererea de preschimbare termen, preschimbând termenul de judecată pentru soluţionarea cererii de suspendare de la data de 4 Octombrie 2012,la data de 5.07.2012.
Prin Încheierea din data de 26 Iunie 2012 pronunţată de Curtea de Apel Bacău, s-a admis cererea de suspendare provizorie a executării sentinţei civile nr. 74 din 2.02.2012, pronunţată de Tribunalul Bacău în dosarul nr.5658/110/2008, formulată de S.C. C… S.A. Borzeşti, în contradictoriu cu intimata S.C. I… E… S.A. Bucureşti şi s-a dispus suspendarea provizorie a executării sentinţei civile nr. 74/2.02.2012, pronunţată de Tribunalul Bacău până la soluţionarea prezentei cereri de suspendare.
Instanţa a avut în vedere la pronunţarea încheierii de suspendare provizorie că, la o examinare sumară se observă că instanţa de fond nu a procedat la analiza apărărilor formulate  de pârâtă referitoare la efectele deciziei 89/2007 a Curţii de Apel Bacău, la efectele hotărârii pronunţată în dosarul nr.7141/110/2008, la lipsa legăturii de cauzalitate între faptă şi prejudicii, la împrejurările majorării de capital şi consecinţele nemajorării acestuia.
Instanţa, analizând cererea de suspendare a executării hotărârii tribunalului, formulată de către SC C… SA Borzeşti, a admis-o pentru următoarele considerente:
Potrivit art. 7208 Cod procedură civilă hotărârile date în primă instanţă privind procesele şi cererile în materie comercială sunt executorii. Exercitarea apelului nu suspendă de drept executarea.
Cu toate acestea art. 280 alin (1) Cod procedură civilă permite apelantului să formuleze o cerere pentru suspendarea executării vremelnice fie odată cu apelul, fie deosebit în tot cursul instanţei de apel.
Potrivit aliniatului 4 al aceluiaşi articol, suspendarea va putea fi încuviinţată numai cu dare de cauţiune, al cărei cuantum îl va fixa instanţa.
Instanţa, în cadrul soluţionării cererii de suspendare provizorie, a fixat o cauţiune în cuantum de 1.025.000 lei care a fost consemnată la CEC BANK, conform Recipiselor de consemnare, aflate la Registrul de valori al instanţei.
Suma la care a fost obligată apelanta pârâtă prin sentinţa civilă nr. 74/2012 pronunţată de Tribunalul Bacău , către reclamanta intimată S.C. I…E…S.A. Bucureşti este în cuantum total de 10.110.597 lei.
Instanţa în analizarea cererii de suspendare, a arătat că nu a neglijat caracterul executoriu al hotărârii apelate, respectiv neprejudicierea  intimatei reclamante  prin întârzierea punerii în executare a unei hotărâri judecătoreşti executorii dar a avut în vedere şi motivele pentru care se poate acorda suspendarea executării unei hotărâri, reţinând că apelanta a justificat în formularea acestei cereri necesitatea acordării suspendării până la soluţionarea apelului prin prisma existenţei unor consecinţe prejudiciabile şi cu privire la care există riscul de a nu  putea fi reparate ulterior, prin executarea hotărârii, înainte de soluţionarea apelului.
Instanţa, a reţinut că suma la care a fost obligată apelanta pârâtă nu este de neglijat,  putând perturba activitatea normală a oricărei societăţi, că S.C. C… S.A. este o unitate a industriei chimice cu fluxuri tehnologice a căror oprire ar avea implicaţii asupra câmpului de sonde Salina – Tg. Ocna, că instalaţiile tehnologice nu vor putea fi repornite ca urmare a sistării furnizării energiei electrice (adresa nr…. 8.06.2012, transmisă de către SC E.ON Energie România SA Tg. Mureş).
Având în vedere obiectul de activitate al S.C. C… S.A., estimarea costurilor operaţiunilor de oprire, conservare şi repornire a fluxului clorosodice întocmit de către Departamentul Producţie din cadrul SC C… SA, arată că acestea ar fi extrem de mari.
Nu lipsit de importanţă în analizarea soluţiei, s-a reţinut că, este şi faptul că reclamanta are în derulare două contracte esenţiale desfăşurării normale a activităţii respectiv contractul nr… /2012 încheiat cu S.C. Raiffeisen Bank S.A. pentru finanţarea proiectului„Îmbunătăţirea eficienţei energetice la Electroliza cu membrană a C..”, proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională în sumă de 5.600.000 Euro şi contractul de finanţare din fonduri europene nr. 7EE din 6.01.2012.
Instanţa a avut în vedere de asemenea, că datorită obiectului de activitate al SC C… SA Borzeşti, oprirea intempestivă a instalaţiilor datorită întreruperii alimentării cu energie electrică, ar putea genera şi avea efecte negative şi asupra mediului înconjurător, precum şi faptul că suma consemnată cu titlu de cauţiune, respectiv 1.025.000 lei, ar putea acoperi eventualele prejudicii cauzate prin întârzierea punerii în executare a hotărârii tribunalului, intimatei reclamante.
Raportat la considerentele expuse, instanţa a apreciat ca fiind îndeplinite cerinţele impuse de lege pentru suspendarea provizorie a executării hotărârii atacate cu apel şi că în speţă se impune suspendarea executării hotărârii pentru preîntâmpinarea unui prejudiciu însemnat, în principal apelantei cât şi pentru extinderea efectelor acestuia şi la potenţiali colaterali.
În temeiul art. 280 C. pr. civilă, a admis cererea şi a dispus suspendarea executării vremelnice a s.c. nr. 74/2012 a Tribunalului Bacău, până la soluţionarea apelului.
A constatat consemnată cauţiunea în cuantum de 1.025.000 lei, conform recipiselor aflate la Registrul de valori al instanţei.