avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Clauza prevăzută în contractul de leasing, în cazul în care utilizatorul nu execută obligaţia de plată integrală a ratei de leasing timp de 2 luni, fiind obligat în caz de reziliere să plătească şi daune interese  constând în capitalul nerambursat aferent contractului, pe lângă restituirea  bunului şi plata ratelor restante şi neachitate, este o clauză abuzivă.
 
O.G. nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, art. 15
 
Potrivit dispoziţiilor art. 15 din O.G. nr. 51/1997, privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, se prevede că în cazul în care utilizatorul nu execută obligaţia de plată integrală a ratei de leasing timp de 2 luni consecutive, calculate la scadenţa prevăzută în contract, finanţatorul are dreptul de a rezilia contractul, iar utilizatorul este obligat să restituie bunul şi să plătească toate sumele datorate până la data restituirii bunului în temeiul contractului.
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia a II-a civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Decizia nr. 3741 din 20 iunie 2012.
 
Prin sentinţa nr. 486 din 12 martie 2012, Tribunalul Prahova - Secţia a II-a  civilă, de contencios administrativ şi fiscal, a respins ca neîntemeiate contestaţiile  formulate  de  creditoarele  BRD S. IFN SA    şi SC  F. L. R IFN SA   împotriva  tabelului  preliminar  al creanţelor   întocmit de  lichidatorul judiciar P. V. IPURL   al   debitoarei SC G.C. SRL.
Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că prin încheierea pronunţată în camera de consiliu din data de 28.11.2011, s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva debitoarei şi la data de 10.02.2012, lichidatorul judiciar desemnat în temeiul atribuţiilor conferite de art. 25 din lege a depus la dosar tabelul preliminar al creanţelor debitoarei, tabel în care creditorul BRD S. IFN SA  este menţionat cu suma de 63.656,24 lei, iar creditorul SC  F.L. România IFN SA cu suma de 427.591 lei, ambele creanţe fiind validate parţial.
În ce priveşte contestaţia formulată de BRD S. IFN SA, în tabelul de creanţe lichidatorul judiciar a dispus înscrierea parţială a acestei creanţe în cuantum de 63.656,24 lei, reprezentând obligaţiile de plată cu care era înregistrată debitoarea la data de 6.12.2010, dată la care contractul părţilor a fost reziliat, la data de 6.12.2010 societatea debitoare fiind notificată cu privire la rezilierea contractului de leasing pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată şi în respectiva notificare creditorul a indicat suma restantă în cuantum de 63.656,24 lei, reprezentând contravaloarea ratelor de leasing neachitate, penalităţile de întârziere şi diferenţele de curs valutar, iar urmare acestei notificări debitoarea a predat bunul ce a format obiectul contractului, iar acesta şi-a încetat efectele.
Se reţine prin sentinţă că pentru sumele solicitate cu titlu de daune interese creditorul nu a depus niciun document justificativ, respectiv factura prin care a pretins că a valorificat bunul supus operaţiunii de leasing, astfel că în mod legal lichidatorul judiciar a procedat la înscrierea parţială a creanţei.
În ce priveşte contestaţia creditoarei SC  F.L. R IFN SA s-a reţinut că părţile au încheiat contractul de leasing financiar nr. 2306/12.02.2008, însă debitoarea nu şi-a achitat obligaţiile de plată, motiv pentru care a fost aplicat pactul comisoriu de gradul IV înserat în contract, potrivit căruia i-a fost comunicată societăţii debitoare măsura rezilierii prin notificarea nr. 15068/3.12.2009 şi în baza acestui contract creditorul a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 2.597.608 lei, reprezentând ratele scadente şi neachitate şi daune interese calculate conform art. 10.3 din contractul de leasing.
Se arată în sentinţă că potrivit acestei clauze debitorul este obligat ca în caz de reziliere să restituie imediat bunul, să plătească ratele scadente şi neachitate, precum şi daune interese constând în capitalul nerambursat aferent contractului, această clauză are natura unei clauze penale, fiind determinate întinderea prejudiciului şi cuantumul daunelor care vor fi acoperite prin rezilierea contractului de leasing, ca urmare a neexecutării sau executării necorespunzătoare de către utilizator a obligaţiilor sale, stabilire anticipată a echivalentului prejudiciului creditoarei, însă, ca orice clauză contractuală, ea trebuie raportată la disp. art. 5 din codul civil în sensul că nu poate deroga de la ordinea publică şi bunele moravuri precum şi de la principiul bunei credinţe.
 În acest context, se arată în hotărâre, clauza cuprinsă în contractul părţilor apare ca fiind o veritabilă clauză abuzivă în care finanţatorul a prevăzut o contraprestaţie în favoarea sa cu mult mai mare decât beneficiul cocontractantului său, care dezechilibrează serios egalitatea părţilor, fiind inclusă într-un contract dinainte redactat de finanţator şi pe care debitorul nu a avut posibilitatea să o negocieze, iar potrivit dispoziţiilor OG nr.51/1997, privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing – art.15 – în cazul în care utilizatorul nu execută obligaţia de plată integrală a ratei de leasing timp de 2 luni consecutive, calculate de la scadenţa prevăzută în contractul de leasing, finanţatorul are dreptul de a rezilia contractul, iar utilizatorul este obligat să restituie bunul şi să plătească toate sumele datorate până la data restituirii în temeiul contractului.
Prin urmare, se reţine în hotărâre, nu există o obligaţie a utilizatorului decurgând din lege de a plăti pe lângă sumele mai sus precizate şi capitalul nerambursat aferent contractului, aceasta reprezentând achitarea tuturor ratelor stabilite în contract şi a valorii reziduale, aspect ce constituie în fapt o sarcină evident excesivă impusă utilizatorului, iar prejudiciul suferit de creditor ca urmare a neexecutării corespunzătoare a obligaţiilor de către debitoare nu rămâne nereparat în cazul înlăturării indemnizaţiei de reziliere, deoarece creditorul a obţinut toate sumele datorate până la data restituirii bunurilor, precum şi penalităţile aferente, conform angajamentului de plată.
Pentru aceste considerente tribunalul a respins ambele contestaţii ca neîntemeiate, constatând că în mod legal lichidatorul judiciar a dispus înscrierea parţială la masa credală a celor doi creditori contestatori.
Împotriva sentinţei au declarat recurs BRD S IFN S.A şi FLR  IFN S.A., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.
În recursul declarat creditoarea F.L. R IFN S.A, arată că în mod greşit judecătorul sindic a respins contestaţia sa privind înregistrarea în tabelul preliminar al creanţelor a sumei de 2.597.608 lei, deoarece potrivit clauzei 10.3 din contractul de leasing, debitorul era obligat ca, în caz de reziliere, să restituie imediat bunul ce a făcut obiectul leasingului, să plătească ratele scadente şi neachitate, dar şi daune-interese constând în capitalul nerambursat aferent contractului de leasing, în toate cazurile, utilizatorul este obligat să restituie bunul în termen de 24 ore de la data rezilierii, să plătească ratele scadente şi neachitate, penalizările până la acea dată, precum şi daune interese, care constau în valoarea  totală a ratelor de leasing rămase de plată, inclusiv valoarea reziduală, lichidatorul judiciar înregistrând parţial creanţa recurentei, respectiv doar suma de 427.591 lei, reprezentând contravaloarea facturilor neachitate.
 Arată recurenta că, clauza penală inserată în contractul de leasing, nu reprezintă prin  ea însăşi o clauză de dezechilibru, recurenta având calitatea de finanţator, iar contractul de leasing fiind de fapt un contract de împrumut şi prin încetarea plăţilor de către debitor, recurentei i s-a produs un prejudiciu evident constând în nerecuperarea sumei împrumutate şi nerealizarea beneficiului potrivit contractului de leasing, clauza penală fiind cunoscută de debitor la încheierea contractului şi nu creează un dezechilibru între drepturile şi obligaţiile părţilor, astfel că această clauză nu derogă de la ordinea publică şi bunele moravuri ori de la principiul bunei-credinţe .
În consecinţă, arată recurenta, obligaţia debitorului de a achita cuantumul daunelor interese, astfel cum acestea au fost cuantificate prin intermediul clauzei penale, devine scadentă imediat, sumele reprezentând rate nefacturate au devenit exigibile ca efect al rezilierii contractului de leasing şi nu necesită emiterea unei facturi, în acest sens fiind disp. art. 155 din Codul fiscal, care prevăd că  în situaţia livrării de bunuri sau prestării de servicii,persoana impozabilă trebuie să emită factură către fiecare beneficiar, prin urmare, pentru daunele interese constând în ratele neachitate nu trebuie emisă factură.
Arată recurenta că este îndreptăţită să solicite înscrierea la masa credală pentru toate sumele devenite scadente anterior deschiderii  procedurii insolvenţei la care se vor adăuga dobânzi, majorări, penalităţi şi alte cheltuielile calculate până la data deschiderii procedurii insolvenţei, jurisprudenţa în materia procedurii insolvenţei, fiind constantă  în a da eficienţă juridică dispoziţiilor OG nr. 51/1997, privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing şi caracterul de titlu executoriu al contractelor de leasing, în sensul înscrierii la masa credală a creanţelor rezultând din aceste contracte cu sume compuse din ratele de leasing, asigurare şi alte cheltuieli facturate şi neachitate plus eventuale penalităţi, dar şi din capitalul nerambursat aferent contractelor de leasing respectiv, anterior deschiderii procedurii insolvenţei.
Solicită admiterea recursului, modificarea sentinţei, în sensul admiterii contestaţiei şi înscrierii în tabelul creditorilor cu suma totală de 3.028.588 lei.
La termenul din  20.06.2012, instanţa, din oficiu, a pus în discuţia părţilor excepţia tardivităţii recursului declarat de recurenta BRD S. IFN S.A.
În ce priveşte excepţia de tardivitate a recursului BRD S. IFN S.A, invocată din oficiu de instanţă, Curtea a reţinut că sentinţa recurată a fost comunicată recurentei la data de 11 mai 2012, iar recursul declarat de recurentă a fost înregistrat la data de 22 mai 2012, cu mult peste termenul de recurs de 7 zile de la comunicarea hotărârii, prevăzut de disp. art.8 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, termen ce a expirat la data de 19 mai  2012.
Pentru aceste considerente, Curtea a admis excepţia tardivităţii declarării recursului de către recurentă, invocată din oficiu de instanţă şi a respins recursul ca tardiv formulat.
Recursul declarat de creditoarea F.L R IFN S.A, este nefondat.
Lichidatorul judiciar a înregistrat parţial creanţa recurentei creditoare în tabelul preliminar al creanţelor, doar pentru suma de 427.591 lei, reprezentând contravaloarea facturilor neachitate, înlăturând obligaţia la plata daunelor interese în cuantum de 2.597.608 lei, reprezentând ratele scadente şi neachitate şi daune interese calculate conform art. 10 pct. 3 din contractul de leasing.
Potrivit clauzei prevăzută la art. 10 pct. 3 din contractul de leasing nr. 2306/12.02.2008, încheiat între recurentă şi societatea debitoare SC G.C. SRL Ploieşti,  se prevede că debitorul, respectiv SC G.C. SRL Ploieşti, în calitate de utilizator, este obligată ca în caz de reziliere să restituie imediat bunul, să plătească ratele scadente şi neachitate, precum şi daune interese constând în capitalul nerambursat aferent contractului.
Această clauză are natura unei clauze penale, fiind determinate atât întinderea prejudiciului, cât şi cuantumul daunelor care vor fi acoperite prin rezilierea contractului de leasing, ca urmare a  neexecutării sau executării necorespunzătoare de către utilizator a obligaţiilor sale, însă ca orice clauză contractuală ea trebuie raportată la disp. art. 5  din Codul civil, în sensul că nu poate deroga de la ordinea publică şi bunele moravuri şi de la principiul bunei  credinţe, astfel încât în acest context clauza inserată în contractul părţilor apare ca o veritabilă clauză abuzivă în care finanţatorul, în speţă recurenta, a prevăzut o contraprestaţie în favoarea sa cu mult mai mare decât beneficiul cocontractantului său, care dezechilibrează serios egalitatea părţilor, fiind înscrisă într-un contract redactat dinainte de finanţator şi pe care debitorul nu a avut posibilitatea să o negocieze.
Totodată, dispoziţiile art. 15 din OG nr. 51/1997, privind operaţiunile de leasing  şi societăţile de leasing, prevăd că în cazul în care utilizatorul  nu execută obligaţia de plată integrală a ratei de leasing timp de 2 luni consecutive, calculate de la scadenţa prevăzută în contractul de leasing, finanţatorul are dreptul de a rezilia contractul, iar utilizatorul este obligat să restituie bunul şi să plătească toate sumele datorate până la data restituirii bunului în temeiul contractului de leasing.
Prin urmare, aceste dispoziţii legale nu prevăd o obligaţie a utilizatorului de a plăti pe lângă sumele datorate până la data restituirii bunului şi capitalul nerambursat aferent contractului, constând în daune interese, ceea ce ar însemna achitarea tuturor ratelor stabilite în contractul de leasing şi a valorii reziduale, aceasta fiind însă o sarcină evident excesivă impusă utilizatorului, finanţatorul obţinând toate sumele datorate până la data restituirii bunului, precum şi  penalităţile aferente, astfel că în mod corect şi legal instanţa de fond a respins contestaţia recurentei privind înscrierea la masa credală a sumei de 2.597.608 lei.
În consecinţă,  pentru considerentele arătate, recursul declarat de creditoare  este nefondat şi în temeiul disp. art. 312 alin. 1 Cod proc. civ., a fost respins ca atare, în cauză neevidenţiidu-se nici un motiv de casare sau de modificare din cele  prevăzute de art. 304 Cod proc. civ.
 
          (Judecător Elena Chirica)