avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Citarea părţii vătămate la o altă adresă decât cea de domiciliu. Incălcarea dispoziţiei art. 291 alin. 1 şi art. 177 alin. 1, 9 Cod procedură penală. Consecinţe. Casare cu trimitere spre rejudecare

Potrivit art. 291 alin. 1 C. pr. pen., judecata poate avea loc numai dacă părţile sunt legal citate şi procedura este îndeplinită. Conform art. 177 alin. 1, 9 C. pr. pen. partea vătămată se citează la adresa unde locuieşte, iar dacă aceasta nu este cunoscută, la adresa locului său de muncă, prin serviciul de personal al unităţii la care lucrează.
Partea vătămată nu a fost citată la adresa unde locuia, ci la o altă adresă, probabil indicată din eroare în rechizitoriu, astfel că judecata în faţa primei instanţe a avut loc în condiţiile în care partea vătămată nu  a fost legal citată.
Această neregularitate procedurală a vătămat interesele procesuale ale părţii vătămate, care nu a putut să-şi apere interesele nici din perspectiva laturii penale, dar nici a laturii civile, dat fiind faptul că nu a avut cunoştinţă despre procedura judiciară derulată în faţa primei instanţe.
Neregularitatea privind procedura de citare a părţii vătămate atrage incidenţa cazului de casare prev. de art. 3859 pct. 21 C. pr. pen., precum şi a dispoziţiilor imperative ale art. 38515 pct. 2 lit. c C. Pr. Pen., care impun rejudecarea cauzei de instanţa a cărei hotărâre a fost casată.
Neregularitatea de natură formală, constatată de curte, ce atrage nulitatea hotărârii pronunţată de prima instanţă, face inutilă analizarea motivelor invocate de partea vătămată, ce vizează fondul cauzei, acestea urmând a fi avute în vedere de prima instanţă la rejudecarea cauzei, cu legala citare a tuturor părţilor.

 

Art. 291 alin. 1 şi art. 177 alin. 1, 9 Cod procedură penală
Art. 3859 pct. 21 şi art. 38515 pct. 2 lit. c Cod procedură penală
 
         Prin sentinţa penală nr. 1953/04.10.2011 pronunţată de Judecătoria Medgidia în dosarul nr. 5286/256/2011 s-au hotărât următoarele:
In baza art. 182 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 3201 alin.7 c. pr.pen., art. 74 alin.(1) lit. a şi c si art. 76 alin.(1) lit. d Cod Penal condamnă pe inculpatul G.S., născut la data de 29.12.1989 în municipiul Medgidia, judeţul Constanţa, cu domiciliul în comuna Poarta Albă, judeţul Constanţa, cetăţean român,  studii – 8 clase, căsătorit, fără copii, vulcanizator în cadrul  SC A.Z. SRL, fără antecedente penale, la pedeapsa de 1 (un) an şi 2 (două) luni inchisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală gravă.
În baza art. 81 alin.1 Cod Penal suspendă condiţionat executarea pedepsei aplicate inculpatului G.S., pe durata termenului de încercare de 3 ani şi 2 luni, calculat conform disp. art. 82 C.p.
În baza art. 71 C.p. interzice inculpatului G.S. drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.p. pe durata executării pedepsei.
În baza art. 71 alin. 5 C.p. suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.
În baza art. 359 C.pr.pen. atrage atenţia inculpatului G.S. asupra disp. art. 83 şi art. 84 C.p., privind revocarea suspendării condiţionate în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare.
Ia act că partea vătămată A.I.C. nu s-a constituit parte civilă în cauză.
În baza art. 189 C.pr.pen., dispune avansarea din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Constanţa, a onorariului pentru apărătorul din oficiu în sumă de 100 lei, în favoarea d-nei av. T.A.S.
În baza art. 191 cod pr.pen. obligă pe inculpat la plata cheltuielilor judiciare către stat, in sumă de 600 lei.
Pentru a pronunţa această soluţie prima instanţă  a reţinut că la data de 01.09.2010 Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia a fost sesizat de numitul A.I.C. în legătură cu o faptă de agresiune săvârşită de inculpatul G.S. împotriva acestuia.
In seara de 28 iulie 2010, partea vătămată, inculpatul precum şi alte persoane care au fost audiate ca martori se aflau în barul aparţinând SC N.B SRL din Poarta Albă. Din depoziţiile martorilor audiaţi, coroborate cu declaraţiile inculpatului şi ale părţii vătămate, rezultă că la un moment dat, între aceasta din urmă şi martorul A.I.C. a avut loc o altercaţie verbală determinată de gestul martorului de a lua o ţigară din pachetul părţii vătămate. In bar erau ocupate trei mese: la una stătea partea vătămată cu un prieten (numitul R.A.), la o masă alăturată erau inculpatul şi numitul B.C., iar la cea de-a treia masă se aflau martorii A.l., P.A.M. şi Z.I. Din declaraţiile acestora reiese că la un moment dat A.I. i-a cerut o ţigară martorului R.A. (S.), acesta spunându-i să ia din pachetul de pe masă. Când A.l. a deschis pachetul şi a luat ţigara, partea vătămată i-a cerut acestuia socoteală pentru gestul său, atrăgându-i atenţia că este pachetul său şi că nu i-a permis să facă acest lucru. A. i-a explicat părţii vătămate că nu a ştiut acest aspect şi i-a restituit ţigara luată. Intre partea vătămată şi martor s-au purtat totuşi discuţii contradictorii, urmate de un gest relativ agresiv al părţii vătămate în sensul că l-a apucat cu mâinile de bluză. In acel moment, pe neaşteptate, de la masa alăturată s-a ridicat inculpatul, care a lovit-o pe partea vătămată cu o halbă de bere în faţă.
Martorii audiaţi in faza de urmarire penala au asistat în mod nemijlocit la actele de agresiune şi au putut oferi amănunte în legătură cu faptele reclamate. Aceştia au specificat că halba cu care a fost lovită partea vătămată era plină cu bere, aspect pe care l-au reţinut întrucât lichidul i-a stropit pe toţi.
Urmare loviturii primite, partea vătămată a căzut la pământ, rămânând aproape inconştientă. Inainte de a leşina, în timp ce se afla la podea, partea vătămată a mai fost lovită de câteva ori cu piciorul, fără a observa însă persoanele care au agresat-o.
Potrivit declaraţiei martorului P.A.M., partea vătămată a fost lovită cu picioarele de învinuit şi de Z.I. In acelaşi sens sunt şi declaraţiile învinuitului şi ale martorului A.l.
La primele audieri, inculpatul a fost nesincer, negând săvârşirea faptei. După audierea martorului propus de el, P.A.M., inculpatul a înţeles să-şi schimbe poziţia procesuală iniţială. Astfel, cu prilejul întocmirii celui de-al doilea proces verbal de prezentare a materialului de urmărire penală, inculpatul a recunoscut că l-a lovit cu halba de bere, în faţă, pe A.I.C.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 461/A1 agresiuni/28 ianuarie 2011 emis de Serviciul de Medicină Legală Constanţa, partea vătămată Arvente Iulian Cristian prezenta la data examinării leziuni produse prin lovire cu corp dur, pentru vindecarea acestora fiind necesare 4 (patru) luni de îngrijiri medicale.
Inculpatul a recunoscut şi a regretat faptele aşa cum au fost reţinute in Rechizitoriul Parchetului. Astfel, la termenul de judecata din 16.09.2011, inculpatul a declarat ca recunoaşte faptele reţinute in rechizitoriu si solicita ca judecata sa se facă in baza probelor administrate in faza de urmărire penala.
În drept, fapta inculpatului G.S. care, la data de 28.07.2010, a lovit-o pe partea vătămată A.I.C. cu o halbă de bere, la nivelul feţei, cauzându-i leziuni ce au necesitat patru luni de îngrijiri medicale pentru vindecare, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de vătămare corporală gravă, prev. de art. 182 alin. 1 Cod penal.
La stabilirea pedepsei ce va fi aplicată inculpatului, instanţa a avut în vedere disp. art. 3201 alin.7 c. pr.pen., criteriile generale de individualizare a pedepselor prev. de art. 72 cod pen. respectiv, limitele de pedeapsa prevăzute de lege, modul şi împrejurările de săvârşire a faptei, gradul de pericol social crescut al faptei, datele personale ale inculpatului respectiv atitudinea manifestata in faţa instanţei, de recunoaştere şi regret a faptei, lipsa antecedentelor penale, faptul ca are doi copii minori de întreţinut. Faţă de aceste criterii instanţa a reţinut, totuşi, în favoarea inculpatului circumstanţele atenuante prev. de art. 74 lit. a si c cod. pen., urmând astfel, să-i aplice pentru infractiunea prev. de art. 182 alin. 1 Cod penal o pedeapsă cu închisoarea orientată sub minimul special prevăzut de art. 76 lit. d cod pen.
Instanţa a luat act că partea vătămată nu s-a constituit parte civilă in procesul penal- intrucât neindicând cuantumul determinat al prejudiciului pe care l-a reclamat doar generic, in plangere si in toate declaratiile date in faza de urmarire penală, in care a avut şi avocat angajat, lipseşte obiectul acţiunii civile - rămânându-i părţii vătămate deschisă calea actiunii in materie civilă.
Împotriva sentinţei penale nr. 1953/04.10.2011 pronunţată de Judecătoria Medgidia în dosarul nr. 5286/256/2011 a declarat recurs partea vătămată A.I.C., care a criticat nelegalitatea citării sale la prima instanţă (a fost citat la altă adresă decât cea menţionată în declaraţiile sale şi în cartea de identitate); a criticat greşita încadrare juridică a faptei, susţinând că sunt incidente dispoziţiile art. 182 alin. 2 C. pen., urmare a pierderii funcţionalităţii ochiului stâng; a mai susţinut că se impune majorarea pedepsei aplicate inculpatului.
Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei penale recurate, prin prisma criticilor formulate şi din oficiu, conform art. 3856 alin. 3 C. pr. pen., Curtea constată că recursul formulat de partea vătămată A.I.C. este fondat.
Prin rechizitoriul nr. 3197/P/2010 din 13.07.2011 al Parchetului de pe lângă Judecatoria Medgidia s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului G.S. pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală gravă, prev. de art. 182 alin. 1 Cod penal.
S-a reţinut în sarcina inculpatului că la data de 28.07.2010 a lovit-o pe partea vatamata A.I.C. cu o halbă de bere, la nivelul feţei, cauzandu-i leziuni ce au necesitat patru luni de îngrijiri medicale pentru vindecare.
În rechizitoriu se menţionează că partea vătămată A.I.C. are domiciliul în mun. Medgidia, str. C., baraca 28, jud. Constanţa, adresă la care partea vătămată a şi fost citată de prima instanţă pentru singurul termen de judecată din data de 16.09.2011. Pentru acest termen de judecată procedura de citare cu partea vătămată A.I.C., la adresa din mun. Medgidia, str. C., baraca 28, jud. Constanţa, s-a realizat prin afişare, conform menţiunilor din dovada de îndeplinire a procedurii de citare.
Din analiza dosarului de urmărire penală rezultă că partea vătămată A.I.C. a precizat că locuieşte la adresa din sat Poarta Albă, str. P. nr. 1, jud. Constanţa. Această adresă rezultă din plângerea penală a părţii vătămate, din declaraţia dată în faţa organelor de urmărire penală, din actul medico-legal, dar şi din copia cărţii de identitate a părţii vătămate, care era ataşată dosarului de urmărire penală.
Din nici un înscris nu rezultă că partea vătămată A.I.C. locuieşte la adresa din mun. Medgidia, str. C., baraca 28, jud. Constanţa.
Potrivit art. 291 alin. 1 C. pr. pen., judecata poate avea loc numai dacă părţile sunt legal citate şi procedura este îndeplinită. Conform art. 177 alin. 1, 9 C. pr. pen. partea vătămată se citează la adresa unde locuieşte, iar dacă aceasta nu este cunoscută, la adresa locului său de muncă, prin serviciul de personal al unităţii la care lucrează. În condiţiile în care adresa de domiciliu  a părţii vătămate era cunoscută, prima instanţă avea obligaţia de a proceda la citarea părţii vătămate A.I.C. la adresa din sat Poarta Albă, str. P. nr. 1, jud. Constanţa.
Se constată că partea vătămată A.I.C. nu a fost citată la adresa unde locuia, ci la o altă adresă, probabil indicată din eroare în rechizitoriu, astfel că judecata în faţa primei instanţe a avut loc în condiţiile în care partea vătămată nu  a fost legal citată.
Această neregularitate procedurală a vătămat interesele procesuale ale părţii vătămate A.I.C, care nu a putut să-şi apere interesele nici din perspectiva laturii penale, dar nici a laturii civile, dat fiind că nu a avut cunoştinţă despre procedura judiciară derulată în faţa primei instanţe.
Neregularitatea privind procedura de citare a părţii vătămate A.I.C. atrage incidenţa cazului de casare prev. de art. 3859 pct. 21 C. pr. pen., precum şi a dispoziţiilor imperative ale art. 38515 pct. 2 lit. c C. Pr. Pen., care impun rejudecarea cauzei de instanţa a cărei hotărâre a fost casată.
Neregularitatea de natură formală, constatată de curte, ce atrage nulitatea hotărârii pronunţată de prima instanţă, face inutilă analizarea motivelor invocate de partea vătămată, ce vizează fondul cauzei, acestea urmând a fi avute în vedere de prima instanţă la rejudecarea cauzei, cu legala citare a tuturor părţilor.
La rejudecarea cauzei prima instanţă urmează a ţine seama şi de dispoziţiile art. 76 alin. 1, 2 C. pr. pen., urmând a cere precizări părţii vătămate A.I.C. privind participarea în proces în calitate de parte civilă, dat fiind că în ciclul procesual anterior partea vătămată nu a avut posibilitatea de a preciza obiectul acţiunii civile.
Pentru aceste considerente, în baza art. 38515 pct. 2 lit. c C. Pr. Pen. curtea va admite recursul formulat de partea vătămată A.I.C. împotriva sentinţei penale nr. 1953/04.10.2011  pronunţată de Judecătoria Medgidia în dosarul nr. 5286/256/2011.
În baza art. 38517 alin. 1 C. Pr. Pen. se va casa sentinţa penală recurată şi se va trimite cauza pentru rejudecare primei instanţe – Judecătoria Medgidia, cu respectarea dispoziţiilor privind citarea părţilor.
Dosar nr. 5286/256/2011
Decizia penală nr. 126/P/03.02.2012
Judecător redactor Marius Damian Mitea