avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Cheltuieli  neeligibile  efectuate din bugetele comunitare.
 
O.G. nr. 79/2003
H.G. nr. 1306/2007
 
Orice cheltuială efectuată cu nerespectarea dispoziţiilor legale naţionale sau comunitare, precum şi cu nerespectarea clauzelor contractuale negociate atrage o prejudiciere a bugetelor comunitare, tocmai prin faptul că  aceasta a fost efectuată în afara cadrului legal şi contractual stabilit, fiind o cheltuială neeligibilă, în sensul dispoziţiilor art.2 lit.a din OG nr. 79/2003 şi art.1 al.2 din HG nr. 1306/2007.
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia a II-a civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Decizia nr. 3323 din 6 iunie 2012.
 
Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Dâmboviţa sub nr.4424/120/2011, reclamanta Consiliul Local Găeşti a contestat procesul verbal de constatare nr. CA  30165/12.04.2011 privind Proiectul RO 0108.03.03.324 „ Centrul de Urgenţă Găeşti ”,  prin care pârâta Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului – Direcţia Control şi Verificare Utilizare Fonduri Comunitare, a dispus obligarea sa la restituirea sumei de 31.787,09 euro, reprezentând fonduri nerambursabile din bugetul Uniunii Europene şi bugetul aferent cofinanţării în acest proiect, considerate cheltuieli neeligibile şi nesusceptibile de sustenabilitate din fonduri comunitare, precum şi anularea deciziei nr. 7/7.06.2011 a Comisiei de Soluţionare a Contestaţiei din cadrul aceluiaşi Minister, prin care a fost respinsă ca neîntemeiată contestaţia formulată împotriva procesului verbal de constatare mai sus menţionat.
  În motivarea cererii, contestatoarea a arătat că, prin raportare la Decizia nr. 1696/17.04.2008 a ICCJ, competenţa de judecată aparţine tribunalului – secţiei de contencios administrativ şi fiscal, că  prin actul administrativ contestat s-a stabilit cuantumul cheltuielilor neeligibile ca fiind 31.787, 09 euro, această sumă având natura juridică a unor creanţe bugetare, reprezentând sume plătite necuvenit din fonduri comunitare, precum şi că decizia nr. 7/7.06.2011 de respingere a contestaţiei formulate împotriva procesului verbal de constatare este nulă absolut,  neîndeplinind condiţiile expres şi limitativ prevăzute de art. 211 alin. 1 şi 4 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,  în sensul că nu cuprinde termenul în care poate fi exercitată calea de atac  şi instanţa competentă să o soluţioneze.
  Reclamanta a susţinut că la 29 noiembrie 2003 a devenit beneficiarul contractului nr.  RO 0108.03.03.324 – „ Centrul de Urgenţă Găeşti ” procedând la achiziţionarea de bunuri, echipamente, execuţie lucrări, în vederea realizării obiectivelor proiectului, în speţă, modernizarea spaţiului Căminului Scolar dezafectat şi dotarea Centrului de Urgenţă. 
  În ceea ce priveşte primul obiectiv, aşa cum a reţinut intimata în procesul verbal contestat, în vederea respectării procedurii de achiziţie, beneficiarul a transmis invitaţii de participare agenţilor economici : SC C SRL, SC V C SRL, SC E C C SRL, SC E SRL şi SC S SRL,  comisia de evaluare hotărând atribuirea contractului ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, prezentată de SC S SRL, iar pentru cel de-al doilea obiectiv, dotarea Centrului de Urgenţă, beneficiarul a organizat două proceduri de achiziţie.
S-a mai arătat că în urma exercitării controlului, intimata a apreciat că sumele utilizate în cadrul celui de-al doilea obiectiv, respectiv 79.793,52 lei, reprezintă o cheltuială neeligibilă, deoarece nu s-a respectat procedura de achiziţie publică, în sensul că nu a fost invalidată pe considerentul că oferta SC A G SRL nu a fost regulat prezentată prin nedepunerea certificatului emis de ORC  şi a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice.
  În cadrul celui de-a doua proceduri, de achiziţie de produse, organul de control a considerat că sumele utilizate pentru procurarea acestora sunt de asemenea neeligibile, întrucât, ofertantul declarat necâştigător, SC AG SRL ar fi depus un certificat de atestare fiscală al cărui termen era depăşit la momentul deschiderii ofertelor.
  Reclamantul a concluzionat, pe baza acestor constatări, că suma de 31.787,09 euro, echivalentul a 133.076,65 lei, reprezintă cheltuieli nelegal efectuate şi deci neeligibilă, nesusceptibilă de sustenabilitate din fonduri nerambursabile.
  Reclamantul a susţinut că toate cheltuielile efectuate în vederea realizării obiectivelor proiectului sunt cheltuieli eligibile, deoarece au fost necesare derulării proiectului, au fost prevăzute în cadrul proiectului de finanţare, au respectat cerinţa conformităţii cu principiile unui management financiar solid, au contribuit la realizarea efectivă a proiectului pe perioada de execuţie, sunt conforme cu prevederile contractului de finanţare, sunt evidenţiate în registrele contabile ale beneficiarului, identificabile, verificabile şi sustenabile de originalele, cu actele de plată justificate, precum şi că invocarea art. 2 lit. a din OG nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare utilizate necorespunzător nu este suficientă, fără a demonstra întrunirea elementelor specifice ale unei nereguli, neregula la care face referire textul de lege trebuind să aibă drept consecinţă prejudicierea bugetului general al Comunităţii Europene şi /sau a bugetelor administrate de acestea, ori în numele ei, condiţie nedemonstrată de  intimată.
Pârâta a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea ca neîntemeiată a excepţiei nulităţii absolute a Deciziei nr. 7/7.06.2011 şi respingerea ca neîntemeiată a acţiunii împotriva celor două acte atacate, apreciind, în esenţă, că acestea sunt legale şi temeinice.  
  În probaţiune, au fost depuse, înscrisuri şi s-a încuviinţat proba cu expertiză contabilă pentru  a se stabili dacă neregulile constatate prin procesul verbal de control pot atrage calificarea ca neeligibile a cheltuielilor efectuate de autoritatea publică şi dacă prin acestea s-a cauzat un prejudiciu bugetului general al Comunităţii Europene si/sau bugetelor administrate de acestea, ori în numele ei.
Punctul de vedere al expertului, necontestat de părţi, a fost în sensul că toate cheltuielile sunt eligibile şi nu s-a cauzat un prejudiciu bugetului general al Comunităţii Europene.
  Prin sentinţa nr. 512 din 8 februarie 2012, Tribunalul  Dâmboviţa a admis acţiunea şi a anulat procesul verbal de constatare nr. CA – 30165/12.04.2011 – anexa 1 privind Proiectul Centrul de Urgenţă Găeşti şi Decizia nr. 7/7.06.2011 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.
  Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a  reţinut că, potrivit art. 2 lit. a) din OG nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare utilizate necorespunzător, neregula reprezintă orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare, precum şi cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziţii, care prejudiciază bugetul general al Comunităţii Europene şi/sau bugetele administrate de aceasta, ori în numele ei, precum şi bugetele din care provine cofinanţarea aferentă printr-o cheltuială necuvenită iar prin procesul verbal de constatare din 15.03.2011 întocmit de Direcţia de Control şi verificare utilizare fonduri comunitare din cadrul Ministerului Dezvoltării şi Turismului – neregulile reclamate au vizat perioada de derulare a procedurii de achiziţie publică în vederea realizării celor două obiective, fiind acuzat reclamantul de nerespectarea procedurii prev. de art. 2 lit. b) din OUG nr. 60/2001, raportat la art. 98 lit. f) din OUG nr. 60/2001, în sensul că nu a invalidat procedura de licitaţie publică, ca urmare a faptului că, pe de o parte ofertanta A G SRL nu a depus documentaţiile necesare pentru ca oferta sa să fie acceptată la licitaţie şi, pe de altă parte, pentru că aceasta, în virtutea gradului de rudenie al reprezentanţilor săi cu cei ai lui SC S SRL – a cărei ofertă a fost declarată câştigătoare,  s-a putut denatura rezultatul procedurii prin deţinerea de informaţii privind conţinutul ofertelor lor reciproce.
Tribunalul a considerat că deşi sunt reale constatările pârâtului, totuşi, acestea nu pot avea drept efect declararea ca neeligibile şi nesustenabile  a sumelor de bani plătite de pârât din fondurile comunitare pentru realizarea obiectivelor, pârâtul nedovedind prejudiciul ce a fost adus bugetului Comunităţii Europene, condiţie cerută de OG nr. 79/2003 art. 2 lit. a).
Mai mult, în anexa 2 – E, denumită Condiţii generale aplicabile contractelor de finanţare nerambursabilă din partea Comunităţii Europene, încheiate în cadrul programelor descentralizate de ajutor extern, anexă la contractul de grant nr. 1158/C/29.11.2003 la art. 14 alin. 5  s-a arătat că nu vor fi considerate eligibile : provizione pentru pierderi sau datorii viitoare;  dobânzi datorate de beneficiar unei terţe părţi, cheltuieli cu achiziţionarea de terenuri sau clădiri, excepţie făcând cele necesare pentru implementarea proiectului ; pierderile de schimb valutar, taxa pe valoare adăugată pe care beneficiarul o poate recupera. potrivit art. 14 alin. 1 pentru a fi considerate eligibile, costurile trebuie să fie necesare pentru realizarea proiectului, să fie prevăzute în contract şi să respecte principiile unei gestiuni financiare sănătoase, mai ales în privinţa eficienţei economice şi a raportului cost/beneficii, să fie angajate în cursul duratei de execuţie a proiectului, fără a prejudicia eligibilitatea costurilor la auditul final, să fie efectiv angajate, înregistrate în contabilitatea beneficiarului, să fie identificabile şi verificabile şi să fie susţinute de documente justificative în original.
Coroborând aceste dispoziţii, cu concluziile raportului de expertiză, tribunalul a apreciat că nu s-a făcut dovada prejudiciului înregistrat de bugetul Comunităţii Europene, chiar dacă procedura de achiziţie publică nu a fost regulat desfăşurată, condiţia impusă de lege pentru declararea fondurilor neeligibile fiind aceea ca neregulile constatate să aibă de efect producerea prejudiciului.
  Împotriva sentinţei nr.2923/4.11.2011 pronuntată de Tribunalul Dâmboviţa a declarat recurs Consiliul Local al Oraşului Găeşti, solicitând modificarea acesteia, în sensul admiterii cererii de suspendare a executării procesului verbal de constatare nr.CA-30165/2011, iar Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a declarat recurs  împotriva sentinţei nr. 512/8.02.2012 pronunţată de aceeaşi instanţă,  solicitând modificarea în tot a acesteia, în sensul respingerii acţiunii, ca neîntemeiată.
În motivarea recursului, Consiliul Local al Oraşului Găeşti a arătat că în cauză erau îndeplinite condiţiile de admisibilitate a suspendării, prevăzute de art.14 al.1 din Legea nr.554/2004, întrucît reprezentanţii pîrîtului nu au demonstrat întrunirea elementelor specifice ale neregulii imputate, mai ales că, faţă de dispoziţiile art. 2lit.a din OG 79/2003, nu era suficientă identificarea unei abateri, ci trebuia îndeplinită şi condiţia producerii unor consecinţe negative în bugetul Comunităţii Europene, precum şi că instanţa de fond a analizat doar un aspect – privind faptul că între asociaţii SC S SRL şi cei ai lui SC A G SRL există strânse legături de rudenie, legături ce creează aparenţa unui consens între firmele ofertante -, fără însă a analiza faptul că nu s-a făcut dovada prejudicierii bugetului Comunităţii Europene.
Recurentul a mai arătat că obiectivele proiectului asumat au fost pe deplin realizate, lucrările fiind realizate integral, că tocmai declararea ca neeligibile a acestor sume este în măsură să producă un prejudiciu, în condiţiile în care lucrările au fost realizate integral şi recepţionate, ele putând fi identificate în teren, astfel că este dovedită condiţia existenţei cazului bine justificat, nelegalitatea actului atacat fiind evidentă.
În ce priveşte condiţia pagubei iminente, recurentul a învederat că executarea procesului verbaleste în măsură de a-i produce o pagubă insurmontabilă, prin paralizarea activităţii autorităţii publice, cu consecinţe şi asupra cetăţenilor, că prin adresa nr.672/2011 AFP Găeşti i-a adus la cunoştinţă faptul că trebuie să achite debitul într-un termen de 6 luni,  în caz contrar urmând a se trece la executarea silită a acestuia, că acest termen a expirat, fără a exista posibilitatea luării măsurilor impuse, că recurentul are şi alte debite, al căror cuantum se ridică la o sumă deloc neglijabilă, precum şi că prima instanţă nu a avut în vedere Recomandarea R(89)8 din 13.09.1989 a Comitetului de Miniştrii şi principiile care se degajă din aceasta, recomandare de care trebuie să se ţină seama, ca urmare a calităţii României de stst membru al UE.
În dovedirea recursului, Consiliul Local al Oraşului Găeşti a depus la dosar adresele nr.6985/2011 şi nr.10166/2011, precum şi situaţia nr.2223/2011 cu anexe.
În motivarea recursului, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a arătat că sentinţa nr.512/2012 este nelegală şi netemeinică, întrucât, faţă de dispoziţiile art.2 lit.a din OG 79/2003, neregula reprezintă o abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate, ce duce la crearea unui prejudiciu în cadrul bugetului general al Comunităţilor Europene sau al bugetelor administrate de către acestea, transpus în forma unei cheltuieli neeligibile, că prejudiciul produs este format din totalitatea cheltuielilor neeligibile constatate, care au fost efectuate cu încălcarea prevederilor legale şi contractuale, că, potrivit art.1 al.2 din HG 1306/2007, cheltuiala neeligibilă este definită ca fiind orice sumă plătită din bugetele precizate anterior, care a fost obţinută sau utilizată cu nerespectarea prevederilor legale ori contractuale, precum şi că, faţă de art.17(2) din Anexa II la Contractul de grant, contribuţia autorităţii contractante se va limita la suma rezultată din aplicarea la costurile reale a procentuluifixat la art.3(2) al condiţiilor speciale, astfel că autoritatea contractantă trebuie să se raporteze doar la costurile cheltuielilor eligibile ale proiectului, cele neeligibile urmând a fi returnate instituţiei noastre.
Recurentul a mai arătat, faţă de raţionamentul primei instanţe, că per a contrario  ar rezulta că nu ar mai conta mijloacele sau procedurile prin care a fost atins obiectivul proiectului sau nerespectarea prevedrilor contractuale şi legale, că, referitor la procedura din data de 1.11.2004, în oferta depusă de către SC AG SRL nu s-a regăsit niciun document din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor menţionate la secţiunea B, pct. BB2, membrii comisei de evaluare menţionând că ambii ofertanţi au depus acest document, că societatea precizată era administrată de SM, iar celălalt ofertant, SC S SRL de S F (mama acesteia) şi SV, precum şi că din declaraţia lui SF  a rezultat că a ajutat-o pe fiica sa la elaborarea ofertei, precum şi că erau aplicabile dispoziţiile art.2 lit.b şi art.98 lit.f din OUG 34/2006 – referitoare la deţinerea de către un participant la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică a unor informaţii privind conţinutul ofertelor celorlalţi participanţi la procedură.
Recurentul a precizat că, din datele furnizate de ONRC, a rezultat că a fost emis un certificat constatator pentru SC AG SRL, dar ulterior deschiderii ofertelor, certificat care nu a fost pus la dispoziţia organelor de control şi care invalidează procedura de achiziţie publică, ca urmare a faptului că depunerea acestuia reprezenta o condiţie minimă obligatorie de callificare.
În ce priveşte procedura din 18.05.2005, recurentul a învederat că  SC AG SRL a depus certificatul de atestare fiscală nr.331473/13.04.2005 şi certificatul ONRC nr.147664/7.04.2005, care la data deschiderii ofertelor, 18.05.2005, nu mai erau valabile, fapt ce a determinat nerespectarea procedurii de achiziţie publică, mai ales că membrii comisiei de evaluare au precizat că a fost îndeplinit criteriul privind depunerea certificatului de atestare fiscală, că certificatul ONRC precizat anterior nu îndeplinea condiţiile precizate în Fişa de date a achiziţiei secţiunea B pct.BB2, privind obiectul de activitate al ofertantului şi absenţa vreunor menţiuni privind aplicarea dispoziţiior Legii nr.85/2006 sau incapacitatea de plată, condiţii de eligibilitate care erau obligatorii, ca urmare a prevederii lor ca fiind cerinţe minime obligatorii.
Recurentul a arătat că responsabilitatea implementării proiectului revine reclamantului, precum şi că în mod corect s-a concluzionat că nerespectarea celor două proceduri de achiziţie publică a generat cheltuieli neeligibile în sumă de 132.552,08 lei.
Prin întâmpinare, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a solicitat respingerea recursului formulat de către Consiliul Local al Or. Găeşti, ca nefondat, motivat în esenţă de faptul că în mod corect prima instanţă a respins cererea de suspendare a executării procesului verbal contesta, ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor de admisibilitate a suspendării, prevăzute de art.14 al.1 din Legea nr.554/2004.
Prin note scrise, Consiliul Local al Or. Găeşti a solicitat respingerea recursului promovat de către MDRT, ca nefondat, motivat în esenţă de faptul că prima instanţă a apreciat corect neîntrunirea cumulativă a condiţiilor de existenţă a unei neregului, în sensul dispoziţiilor art.2 lit.a din OG 79/2003.
Examinând sentinţa recurată, prin prisma materialului probator administrat în cauză, a dispoziţiilor legale incidente şi a criticilor invocate de către recurenţi, Curtea constată următoarele :În ce priveşte recursul formulat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Curtea apreciază că instanţa de fond a interpretat şi aplicat greşit prevederile art.2 lit.a din OG 79/2003, conform cărora „neregula reprezintă orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare, precum şi cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziţii, care prejudiciază bugetul general al Comunităţii Europene şi/sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, precum şi bugetele din care provine cofinanţarea aferentă printr-o cheltuială necuvenită ”
Astfel, Curtea reţine că instanţa de fond a apreciat că „deşi sunt reale constatările pârâtului, totuşi acestea nu pot avea drept efect declararea ca neeligibile şi nesustenabile a sumelor de bani plătite de pârât din fonduri comunitare, ... pârâtul nedovedind prejudiciul ce a fost adus bugetului Comunităţii Europene...”.
Cu alte cuvinte, prima instanţă a apreciat că  sunt reale încălcările legale şi contractuale constatate de pârât, dar că acestea nu constituie nereguli, în sensul citat anterior, ca urmare a nedovedirii unei prejudicieri a bugetelor comunitare.
Or, concluzia primei instanţe este nelegală şi netemeinică, întrucât în opinia Curţii orice cheltuială efectuată cu nerespectarea dispoziţiilor legale naţionale sau comunitare, precum şi cu nerespectarea clauzelor contractuale negociate atrage o prejudiciere a bugetelor comunitare, tocmai prin faptul că  aceasta a fost efectuată în afara cadrului legal şi contractual stabilit, fiind o cheltuială neeligibilă.
Aşadar, în opinia Curţii, caracterul nelegal şi extracontractual al operaţiunilor  din care rezultă cheltuiala se răsfrânge şi asupra acesteia din urmă.
Or, în condiţiile expuse, prejudicierea bugetelor comunitare este evidentă, aceasta fiind generată tocmai de efectuarea unei cheltuieli  în afara cadrului legal şi convenţional pentru care s-au acordat subvenţiile.
De altfel această concluzie este susţinută şi de definirea dată cheltuielii neeligibile prin dispoziţiile art.1 al.2 din HG 1306/2007, unde se prevede expres că “prin cheltuială neeligibilă, în  sensul Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 ... , se înţelege orice sumă plătită din bugetul general al Comunităţilor Europene, bugetele administrate de acestea ori în numele lor sau din bugetele din care provine cofinanţarea aferentă, care a fost obţinută sau utilizată cu nerespectarea prevederilor legale ori contractuale, indiferent de natura sau destinaţia acesteia”.
  Curtea apreciază ca fiind corectă susţinerea recurentului, privind concluzia la care se ajunge, prin reducere la absurd, faţă de raţionamentul instanţei de fond, precizat anterior, în sensul că, orice dispoziţie legală şi prvedere contractuală ar fi inutilă, câtă vreme nu s-ar prejudicia efectiv (în sens material) bugetele comunitare. Sau, altfel spus, ar fi indiferentă modalitatea utilizării fondurilor comunitare, câtă vreme scopul final a fost atins .
  Or, concluzia precizată nu poate fi reţinută, utilizarea fondurilor comunitare trebuind să respecte toate condiţiile legale şi convenţionale aplicabile, aceasta constituind o condiţie sine qua non pentru accesarea unor astfel de fonduri.
  În consecinţă, Curtea consideră că, reţinându-se  existenţa şi realitatea abaterilor constatate de către pârât, prejudicierea bugetelor comunitare este evidentă, tocmai prin faptul că sumele învederate de  către pârât au fost cheltuite cu nesocotirea condiţiilor legale din materia achiziţiilor publice şi a celor din contractul de grant încheiat de reclamant.
  Mai trebuie subliniat faptul că, deşi instanţa de fond a apreciat realitatea  constatărilor pârâtului, reclamantul nu a contestat acest aspect, recursul său referindu-se exclusiv la  soluţia primei instanţe de respingere a cererii de suspendare a excutării procesului verbal contestat.
  Reiterând aceste constatări, Curtea constată, ca şi prima instanţă, că sunt reale constatările pârâtului, privind nerespectarea prevederilor imperative din fişa de date a achiziţiei (secţiunea B pct.B.B.2) cu privire la data eliberării şi conţinutul certificatului emis de ONRC, relaţia existentă între persoanele aflate la conducerea celor doi ofertanţi la procedurile de achiziţie,data eliberării certificatului de atestare fiscală pentru SC AG SRL – raportat la data deschiderii ofertelor -, precum şi modalitatea în care membrii comisiei de evaluare au constat şi consemnat aceste aspecte.
Trebuie subliniat că reclamantul nu a contestat constatările pârâtului şi nu a făcut proba conrară acestora, iar în cererea introductivă a subliniat doar , în esenţă, inexistenţa unei pagube aduse bugetelor comunitare.
De asemenea, Curtea mai reţine că susţinerea recurentului pârât privind invalidarea procedurii de achiziţie publică este justificată, pe de o parte din nerespectarea dispoziţiilor legale învederate expres de către recurentul pârât, dar şi de următorul aspect.
Astfel, în condiţiile în care cerinţele a căror neîndeplinire a fost constatată erau calificate în fişa de date a achiziţiei ca fiind condiţii minime obligatorii, ele trebuiau îndeplinite în mod imperativ, neîndeplinirea lor atragând excluderea ofertantului a cărei ofertă nu îndeplinea condiţiile expuse.
Or, în condiţiile expuse, rezulta că o singură ofertă îndeplinea întocmai cerinţele documentaţiei de atribuire, respectiv cea a SC S SRL, astfel că, faţă de procedura de achiziţie aleasă – cerere de ofertă – şi de dispoziţiile art.28 al.2 din OG 60/2001, procedura trebuia repetată.
Or, prin continuarea procedurii cu nerespectarea dispoziţiilor legale şi a documentaţiei de atribuire, Curtea consideră că în mod corect pârâtul a apreciat că cheltuielile efectuate în aceste condiţii sunt neeligibile, în sensul dispoziţiilor art.1 al.2 din HG 1306/2007, citate anterior.
Aşadar, recursul recurentului-pârât apare ca fiind întemeiat, întrucât procesul verbal de constatare este legal şi temenic, soluţia anulării acestuia, pronunţată de către prima instanţă, fiind greşită.
Referitor la recursul declarat de Consiliul Local al Or. Găeşti, faţă de soluţia ce urmează a se pronunţa cu privire la recursul recurentului pârât, Curtea apreciază, pe de-o parte că nu se mai pune problema suspendării executării procesului verbal contestat, întrucât suspendarea urma să îşi producă efectele, conform art.15 al.1 din Legea nr.554/2004,  doar până la soluţionarea irevocabilă a cauzei.
Pe de altă cauză, în condiţiile în care Curtea a ajuns la concluzia că procesul verbal de constatare este legal şi temenic, pe cale de consecinţă nu sunt îndeplinite în mod cumulativ cele două condiţii prevăzute de art.14 al.1 din Legea nr.554/2004, cel puţin condiţia cazului bine justificat fiind neîndeplinită, ca urmare a inexistenţei vreunei împrejurări legate de starea de fapt şi de drept, de natură să creeze o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ – în sensul dispoziţiilor art. 2 al.1 lit.t din Legea nr.554/2004.
Pentru aceste considerente, Curtea apreciază că soluţia respingerii cererii de suspendare a executării procesului verbal de constatare contestat este corectă, recursul  analizat fiind nefondat.
Pentru toate aceste considerente, în temeiul dispoziţiilor art.304 pct.9, art.304 ind.1 şi art.312 al.3 c.pr.civilă, Curtea a admis recursul promovat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi a modificat în tot sentinţa nr.512/2012 a Tribunalului Dâmboviţa, în sensul respingerii acţiunii, ca neîntemeiată, respingând recursul formulat de către Consiliul Local al Or. Găeşti, împotriva sentinţei nr. 2923/4.11.2011 pronuntată de Tribunalul Dâmboviţa, ca neîntemeiat.
 
                                 (Judecător Ionel Stănescu)