avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Cerere de anulare a noului plan urbanistic zonal, urmare a nerespectări autorizatiei de construire initiale, cuprinsă de dispozitiile derogatorii de la certificatul de urbanism. Limitele dreptului de apreciere a organului administrativ
 
Legiuitorul a dat în competenta autoritătilor administrative locale competenta de acordare a unor derogări de la actele administrative în vigoare privind regimul constructiilor şi implicit modalitatea concretă de intrare în legalitate, chiar pentru constructii deja partial edificate, depăşirea termenului de 90 de zile pentru derularea acestei proceduri nefiind de natură a atrage nulitatea actelor administrative emise.
Temei de drept: Legea nr. 50/1991, Legea nr. 350/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
 
Decizia nr. 1143/7.05.2012
 
Prin sentinta civilă nr. 217/CA din 13.12.2011, Tribunalul Iaşi a respins cererea de suspendare a executării actelor administrative contestate şi a respins actiunea formulată de reclamantii C.M. şi C.Ş.-I., în contradictoriu cu pârâtii Consiliul Local al municipiului Iaşi, H.I. şi B.C.
A retinut instanta de fond că la data de 16.06.2008, data eliberării la cererea pârâtului H.I. a certificatului de urbanism nr. 2924, erau în vigoare Legea nr. 50/1991 şi art. 56 din Ordinul MTCT nr. 1430/2005, potrivit cărora nu era interzisă intrarea în legalitate, prin obtinerea autorizatiei de construire. În conditiile, precum cele din speta de fată, în care constructia nu se încadra în prevederile documentatiilor de urbanism existente, exista posibilitatea modificării regulamentului de urbanism prin initierea unei noi documentatii de urbanism.
Dispozitiile invocate de reclamanti din Legea nr. 350/2001 modificată prin O.G. nr. 27/2008 nu sunt aplicabile situatiei imobilului în litigiu, a apreciat instanta, cât timp art. IV din actul normativ stipulează expres că avizarea şi aprobarea documentatiilor de urbanism elaborate în baza unui certificat de urbanism emis înainte de 29.08.2008 se vor face în conditiile prevederilor legale aplicabile înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante, dar nu mai târziu de 30.09.2009, aşadar, pentru documentatia de urbanism necesară pârâtilor în baza certificatului de urbanism din 16.06.2008 nu era necesară, a constatat instanta, elaborarea anterioară a unui aviz prealabil de oportunitate, reglementat prin OG nr. 27/2008.
Totodată, forma Legii nr. 350/2001 valabilă la data de 16.06.2008, data emiterii certificatului de urbanism, astfel cum a fost modificată prin Legea. nr. 289/2006, nu preciza valori minime ale indicatorului urbanistic CUT în raport cu valoarea deja aprobată.
Instanta a retinut ca neîntemeiată sustinerea reclamantilor cum că emiterea PUZ-ului putea fi făcută prin derogare de la PUG doar pentru constructii viitoare, nu şi pentru constructii existente, în conditiile în care planul urbanistic zonal nu face altceva decât să instituie un regulament urbanistic ce urmează a fi respectat în cazul emiterii unei autorizatii de construire. Un PUZ stabileşte indicatori urbanistici, înăltime maximă, aliniamente, retrageri minime obligatorii fată de limitele parcelei pentru o constructie. Pe baza unui PUZ se poate autoriza o constructie existentă ca atare, se poate solicitat reconstruirea sa sau extinderea, în toate cazurile cu respectarea documentatiilor de urbanism aprobate.
Dat fiind scopul eliberării certificatului de urbanism, mentionat expres în cuprinsul său– intrare în legalitate pentru imobilul din litigiu, fată de dispozitiile legale aplicabile la acel moment – Legea nr. 350/2001 în forma valabilă la 16.06.2008, în mod corect s-au făcut prin HCL nr. 200/2009 şi PUZ adoptat astfel următoarele derogări de la PUG: modificarea procentului de ocupare a terenului de la 50% la 70% (Legea nr. 350/2001 neconditionând majorarea de anumite limite), modificarea aliniamentului stradal de la 6 m la 2,7 m, modificarea retragerii laterale stânga de la 4 m la 1 m, modificarea retragerii laterale dreapta de la 4 m la 2,7
m.
Potrivit alin. 3 al art. 32 din Legea nr. 350/2001 în forma anterioară intrării în vigoare a OG nr. 27/2008 (conform principiului tempus regit actum) modificările aduse reglementărilor din PUG asupra procentului de ocupare a terenurilor şi distantele fată de limitele laterale şi posterioare ale parcelei se stabilesc prin planul urbanistic de detaliu, iar cele aduse regimului de construire, functiunii zonei, înăltimii maxime admise, coeficientului de utilizare a terenului şi retragerii clădirilor fată de aliniament se stabilesc prin planuri urbanistice zonale. Cum aspectele necesare intrării în legalitate de către pârâti, conform certificatului de urbanism emis, erau unele ce puteau si reglementate şi prin PUD şi prin PUZ, derogarea se putea face, neputându-se cere concomitent atât aprobarea PUD, cât si PUZ, doar prin elaborarea şi aprobarea în conditiile legii a PUZ, astfel cum s-a şi întâmplat.
Curtea, verificând probatoriul cauzei, coroborat cu sustinerile părtilor din cadrul dezbaterilor, a constatat că recursul este nefondat.
Astfel, este de necontestat faptul că pârâtii-intimati nu au respectat autorizatia de construire nr. 1730/18.10.2007, situatie în care au demarat procedura legală de „intrare în legalitate”, -în urma amenzii ce le-a fost aplicată prin procesul-verbal de contraventie nr. 31/18.04.2008 –, intrarea în legalitate implicând de fapt aprobarea de autoritatea publică competentă, a unor derogări de la PUG şi PUZ privind procentul de ocupare a terenului (POT, de la 50% la 70%), a aliniamentului stradal (de la 6 m la 2,7 m), a retragerii lateral stânga (de la 4 m la 1 m) şi respectiv dreapta (de la 4 m la 2,7 m).
Or, atât timp cât legiuitorul a prevăzut expres posibilitatea acordării de derogări la actele administrative în vigoare privind regimul constructiilor, rămânea la latitudinea organului administrativ competent să aprecieze modalitatea în care se putea ajunge la îndeplinirea dezideratului de respectare a prevederilor normative obligatorii din Legea nr. 50/1991, -de la care nu se putea deroga -, şi care trebuiau armonizate cu situatia concretă existentă pe strada pe care era amplasat imobilul în litigiu. Împrejurarea că acest proces de apreciere şi întocmire de noi documentatii a depăşit termenul de 90 zile prevăzut în procesul-verbal de contraventie nu poate conduce la concluzia nulitătii noii proceduri, în lipsa unui text expres în acest sens în lege, aspect retinut şi de DNA prin Rezolutia pronuntată în dosarul de urmărire penală.
În ce priveşte respectarea procedurii de emitere a noului PUZ, raportat constructiilor deja edificate în teren, aprobat prin H.C.L. nr. 200/29.04.2009 în litigiu, Curtea de apel a retinut că toate criticile evocate de recurenti au făcut şi obiectul sesizării D.N.A. – Serviciul Teritorial Iaşi cu plângerea penală privind pe functionarii Primăriei Iaşi cu competente legale în derularea procedurii de emitere PUZ, aceştia fiind scoşi de sub urmărire penală pentru infractiunea de abuz în serviciu, prin rezolutia din 16.05.2011, în care organul penal a analizat pe larg prevederile legale incidente în intervalul cuprins între cererea intimatilor de emitere a unui nou certificat de urbanism -31.10.2008 -, şi data aprobării acestuia -26.04.2009 –, retinând că în perioada respectivă nu a operat prevederea introdusă în Legea nr. 350/2001 privitoare la obligativitatea obtinerii unui „aviz prealabil de oportunitate”, întrucât intrarea în vigoare a modificării Legii nr. 350/2001 adusă prin O.G. nr. 27/2008 a fost succesiv amânată prin O.G. nr. 10/2009, Legea nr. 183/2009 respectiv Legea nr. 242/2009, astfel că reglementarea legală era cea din Legea nr. 350/2001 initială, care a fost respectată de intimati.
Cu privire la mentiunile din cuprinsul Rezolutiei D.N.A. din 19.03.2010, referitor la nerespectarea de intimati a unor prevederi din autorizatia nr. 642/2009, Curtea de apel a retinut că aceste aspecte vor face obiectul analizei pe care Tribunalul Iaşi o va efectua în dosarul – suspendat până la solutionarea prezentei cauze -, şi care are ca obiect actiunea reclamantilor­recurenti vizând anularea acestei autorizatii de construire.