avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Casare cu trimiterea cauzei spre rejudecare. Inexistenta dezbaterilor asupra cererilor deduse judecatii. art. 304 , art.105  cu referire la art. 129 alin. 5 şi art. 147 si urm. Cod proc. civ.
 
C.proc. civ., art. 304 , art.105  cu referire la art. 129 alin. 5 şi art. 147
 
Pronunţarea unei hotărâri fără a pune în dezbaterea contradictorie a părţilor cererile deduse judecăţii, precum şi necesitatea administrării unor probatorii în cauză, încalcă, atât dispoziţiile art.129 alin.5 Cod pr. civilă, cât şi art.147 şi următ. Cod pr. civilă.
Această operaţiune încalcă nu numai principiul contradictorialităţii, principiu ce guvernează procesul civil, ci şi dreptul la apărare al părţilor consacrat de art.6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, dispoziţie ce are aplicabilitate directă în dreptul intern, conform art.20 din Constituţia României.
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia I Civilă,
Decizia civilă nr. 384 din 1 februarie 2012. 
 
Prin decizia civilă nr. 348 din 1  februarie 2012 s-a admis recursul, formulat de reclamantul R.M. împotriva sentinţei civile nr. 1898 pronunţată la 16 septembrie 2011  de Tribunalul Prahova, s-a casat sentinţa sus menţionată şi s-a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.
Pentru a pronunţa această decizie, Curtea de  Apel a reţinut că din practicaua sentinţei civile nr. 1898/16.09.2011, ce face obiectul prezentei cereri de recurs, rezultă faptul că  la termenul la care s-a pronunţat hotărârea în cauză, tribunalul a pus în discuţie excepţia necompetenţei instanţei în soluţionarea cererii dedusă judecăţii, excepţie invocată din oficiu, supunând dezbaterii părţilor prezente în sală doar acest aspect.
Cu ocazia deliberării s-a constatat că nu se impune admiterea excepţiei necompetenţei instanţei, tribunalul procedând la respingerea acesteia, dar şi la analiza fondului cauzei, dispunând respingerea acţiunii fără a pune în dezbaterea contradictorie a părţilor  cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost precizată.
S-a apreciat că această operaţiune încalcă nu numai principiul contradictorialităţii, principiu ce guvernează procesul civil, ci şi dreptul la apărare al părţilor consacrat de art.6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, dispoziţie ce are aplicabilitate directă în dreptul intern, conform art.20 din Constituţia României.
Pronunţarea unei hotărâri fără a pune în dezbaterea contradictorie a părţilor cererile deduse judecăţii, precum şi necesitatea administrării unor probatorii în cauză, încalcă, atât dispoziţiile art.129 alin.5 Cod pr. civilă, cât şi art.147 şi următ. Cod pr. civilă.
Pe cale de consecinţă, Curtea, constatând incidenţa dispoziţiilor art.105 Cod pr. civilă, a apreciat că sunt aplicabile dispoziţiile art.304 pct. 5 Cod pr. civilă cu referire la dispoziţiile art.  312 alin.3 Cod pr. civilă pentru a dispune, ca urmare a admiterii recursului declarat în cauză, casarea hotărârii ce face obiectul controlului judiciar, reţinându-se totodată, cu ocazia rejudecării, ca Tribunalul Prahova să pună în dezbaterea contradictorie a părţilor cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost precizată, precum şi administrarea oricăror probatorii ce vor fi considerate necesare pentru aflarea adevărului în cauză, urmând a fi avute în vedere şi celelalte critici inserate în cererea de  recurs, care nu mai pot fi analizate de către Curtea de Apel, faţă de soluţia ce s-a impus a fi pronunţată.
 
(Judecător Mioara Grecu)