avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Capacitatea procesuală de exerciţiu. Pârât decedat la data formulării acţiunii.
 
Cod procedură civilă, art. 41-43
 
Una din condiţiile exercitării acţiunii civile în justiţie este reprezentată de existenţa capacităţii procesuale de exerciţiu.
Capacitatea procesuală de exerciţiu constă în aptitudinea unei persoane de a-şi valorifica singură drepturile procedurale şi de a-şi îndeplini singură obligaţiile procedurale, deci de a sta în judecată. Această capacitate procesuală încetează definitiv prin moartea persoanei.
În cazul în care, la momentul promovării acţiunii în justiţie, pârâtul era decedat, acesta  nu mai avea calitate procesuală de exerciţiu.
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia I Civilă,
Decizia civilă nr. 3597 din 30 octombrie 2012
 
Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Prahova cu  nr. 5635/ 105/24.06.2011 reclamanta SC OP SA, a chemat în judecată pe pârâtul MD solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să se dispună obligarea pârâtului la  restituirea  sumei de 8024 lei, actualizată în raport de rata inflaţiei la data plăţii efective a acestei sume, reprezentând prime de Paşti şi Crăciun.
          În  motivarea acţiunii reclamanta a arătat că,  iniţial, prin sentinţa  civilă nr.  1007/2008 a Tribunalului Prahova a fost obligată să achite pârâtului drepturi salariale cu titlul de prime de Paşti şi Crăciun, sumă pe care a achitat-o pârâtei integral cu ocazia executării silite însă ulterior, în baza deciziei civile nr.  1213/2008 a Curţii de Apel Ploieşti a fost modificată în parte sentinţa de mai sus, în sensul reducerii sumei acordate, decizie în temeiul căreia pârâtul a procedat din nou la executarea silită a reclamantei, motiv pentru care se impune, restituirea de către pârât a sumei încasate în plus.
            La data de 22.11.2011  numiţii MS,  MI şi  MF au formulat o întâmpinare în calitate de moştenitori legali ai pârâtului decedat MD, solicitând respingerea acţiunii în condiţiile în care autorul nu a încasat  nicio sumă de bani în plus ci doar drepturile salariale ce i se cuveneau, inclusiv CASS, CAS, impozit etc., neachitate în realitate de către reclamantă, invocând şi excepţiile  inadmisibilităţii acţiunii, prescripţiei dreptului la acţiune, a prematurităţii, excepţii  la care ulterior au renunţat să le mai susţină.
           În şedinţa publică din data de  22.11.2011 instanţa având în vedere că pârâtul a decedat a dispus introducerea în cauză în calitate de pârâţi a moştenitorilor acestuia,
    Prin sentinţa civilă nr. 729 din 31 ianuarie 2012, Tribunalul Prahova a admis  în parte acţiunea formulată de reclamanta SC OP SA,  în contradictoriu cu pârâtul MD – decedat, continuată împotriva pârâţilor MS,  MI şi  MF, în calitate de moştenitori legali ai defunctului MD şi a obligat  în solidar pe pârâţi   să restituie reclamantei diferenţa  dintre sumele de bani încasate de defunct în baza  sentinţei civile nr. 1007/2008 a Tribunalului Prahova şi sumele de bani la care ar fi avut dreptul  conform  deciziei nr.  1213/2008 a Curţii de Apel Ploieşti, diferenţă care se va   actualiza în raport de  coeficientul  de inflaţie de la data încasării şi până la plata efectivă şi al cărei cuantum urmează să fie calculat cu ocazia executării silite.
     Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, au declarat recurs pârâţii MS,  MI şi  MF, moştenitori ai defunctului MD, criticând-o pentru motivele de nelegalitate prevăzute de art. 304 pct.8 şi 9 Cod procedură civilă.
  Recurenţii au considerat că  instanţa de fond a apreciat greşit actele de la dosar şi a schimbat înţelesul lămurit şi  vădit neîndoielnic al acestora.
Curtea, din oficiu, a invocat excepţia lipsei capacităţii procesuale de exerciţiu a lui MD, care era decedat la data de 9 ianuarie 2009, raportat la data introducerii acţiunii.
  Examinând actele şi lucrările dosarului, în raport de excepţia invocată, precum şi de dispoziţiile legale incidente în cauză, Curtea a reţinut următoarele:
Reclamanta intimată a formulat cerere de chemare în judecată împotriva numitului MD la data de 24.06.2011.
Potrivit certificatului de deces seria DS nr.800382, MD a decedat la data de 9.01.2009.
Una din condiţiile exercitării acţiunii civile în justiţie este reprezentată de existenţa capacităţii procesuale de exerciţiu.
Capacitatea procesuală de exerciţiu constă în aptitudinea unei persoane de a-şi valorifica singură drepturile procedurale şi de a-şi îndeplini singură obligaţiile procedurale, deci de a sta în judecată. Această capacitate procesuală încetează definitiv prin moartea persoanei.
Ori, în cauza de faţă, la momentul promovării acţiunii în justiţie, pârâtul era decedat, prin urmare, nu mai avea calitate procesuală de exerciţiu.
Faţă de această situaţie, curtea, văzând disp. art.41 – 43 C.pr.civ., a admis excepţia lipsei capacităţii procesuale de exerciţiu a pârâtului MD şi, în baza disp. art.304 pct.9 şi 312 alin.1 C.pr.civ., a admis recursul, modificând în tot sentinţa în sensul că a respins acţiunea ca fiind formulată împotriva unei persoane fără capacitate procesuală de exerciţiu.