avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Calea de atac împotriva deciziilor intermediere.
 
Cod procedeură civilă, art. 299 alin.1 raportat la art. 297 alin. 2 teza finală
 
Prin decizia nr. 33/16 aprilie 2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie  s-a admis recursul în interesul legii şi s-a arătat că în aplicarea dispoziţiilor art. 299 alin. 1 rap. la art. 297 alin. 2 teza finală din Codul de procedură civilă, recursul împotriva hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţele de apel prin care s-au anulat în totul sau în parte  procedura urmată, precum şi hotărârea apelată, reţinerea cauzei spre rejudecare este inadmisibilă, iar aceste hotărâri pot fi atacate cu recurs numai odată cu deciziile pronunţate asupra fondului după judecarea cauzelor în apel.
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia I Civilă,
Decizia civilă nr. 2398 din 11 iunie 2012
 
 Prin decizia nr. 2398/11.06.2012 s-a respins ca tardiv formulat recursul declarat de pârâţii N.R.GHE. şi N.E., domiciliaţi în ....., împotriva deciziei civile nr. 141/23 februarie 2012 pronunţată de Tribunalul Prahova,  în contradictoriu cu reclamanta P.O.B., cu sediul în .....  Prahova şi ca inadmisibil recursul declarat de pârâţii N.R.GHE. şi N.E., ...., împotriva deciziei civile nr. 605/28 noiembrie 2011 pronunţată de Tribunalul Prahova,  în contradictoriu cu reclamanta P.O.B., cu sediul în .............
În fapt prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sinaia sub nr. 279/310/2011, reclamanţii C.L.O. B. şi P. O. B. au chemat în judecată pe pârâţii N.R.GHE. şi N.E., solicitând instanţei ca prin hotărârea care se va pronunţa să se dispună obligarea acestora de a intra în legalitate, conform procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 4910/12.07.2004 emis de P.O.B., în sensul prezentării documentaţiei în vederea intrării în legalitate.
În motivarea acţiunii, reclamanţii au arătat că, în fapt, prin procesul verbal de constatare a contravenţiilor nr. ....., pârâţii au fost sancţionaţi cu amendă contravenţională în sumă de ..... RON) pentru extinderea construcţiei existente fără autorizaţie, iar odată cu aplicarea sancţiunii s-a dispus sistarea lucrărilor şi prezentarea documentaţiei în vederea intrării în legalitate, stabilindu-se ca şi termen de realizare data de 12.08.2004.
Au mai arătat reclamanţii că, pârâţii au achitat amenda conform chitanţei seria ...nr. ......, însă nu au respectat măsurile dispuse în procesul - verbal la termenul prevăzut, respectiv 12.08.2004.
Astfel, urmare a controlului efectuat la data de 17.01.2011 de către I. S. C., s-a constatat nerespectarea acestor măsuri, iar prin procesul - verbal de control nr. .... fost sesizată P. O. B. în vederea demarării procedurii de sesizare a instanţei judecătoreşti pentru obligarea pârâţilor de a intra în legalitate.
În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 32 alin. 1 din Legea nr. 50/1991 şi ale art. 1073 şi următoarele Cod civil.
Prin sentinţa civilă nr. 578/09.05.2011 pronunţată de Judecătoria Sinaia a fost admisă în parte excepţia lipsei calităţii procesuale active, respectiv în ceea ce priveşte reclamantul C.L.O.B. şi a fost respinsă cererea formulată de acest reclamant ca fiind introdusă de o persoană fără calitate procesuală activă, a fost admisă excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune şi respinsă cererea formulată de reclamanta P.O.B. în contradictoriu cu  pârâţii N.R.GHE. şi N.E., ca fiind prescrisă.
Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut că prin procesul - verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 4910/12.07.2004 încheiat de P.O.B., pârâţii N.R.GHE. şi N.E. au fost sancţionaţi cu amendă în cuantum de.... RON în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, reţinându-se, în fapt, extinderea locuinţei şi executarea unor lucrări fără a deţine autorizaţie de construcţie şi fără a respecta dispoziţiile Codului civil.
Prin acelaşi proces - verbal s-a dispus şi sistarea lucrărilor, prezentarea documentaţiei în vederea intrării în legalitate, închiderea ferestrelor pe latura de nord vest, desfiinţare chioşc, stabilindu-se ca termen pentru aducerea la îndeplinire a acestor măsuri, data de 12.08.2004.
Prin procesul verbal încheiat în data de 17.01.2010 de către Inspectoratul Judeţean în Construcţii Prahova s-a constatat, ca urmare a controlului efectuat, că pârâţii nu au adus la îndeplinire măsurile dispuse prin actul sancţionator încheiat în data de 12.07.2004.
A apreciat instanţa de fond, cu privire la excepţia lipsei calităţii procesual active a reclamantelor, că potrivit dispoziţiilor art. 32 alin. 1 din Legea nr. 50/1991 „în cazul în care persoanele sancţionate contravenţional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul - verbal de constatare a contravenţiei, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1), organul care a aplicat sancţiunea va sesiza instanţele judecătoreşti pentru a dispune, după caz.”.
Ori, astfel cum se observă din conţinutul procesului - verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 4910/12.07.2004, organul care a constatat contravenţia şi a aplicat sancţiunea este P.O.B..
A reţinut instanţa de fond  că, P.O.B. este cea care are calitate procesuală activă privind sesizarea instanţei de judecată cu o astfel de acţiune, aspect nevalabil în ceea ce priveşte cel de-al doilea reclamant, respectiv C.L.O. B., motiv pentru care a admis excepţia lipsei calităţii procesul active doar cu privire la reclamantul C.L.O. B..
În ceea ce priveşte cea de-a două excepţie invocată, respectiv excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, instanţa de fond a apreciat că prin măsurile impuse cu ocazia încheierii procesului - verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, s-a impus ca şi măsură complementară obligaţia pârâţilor de a sista lucrările, de a prezenta documentaţia în vederea intrării în legalitate, de a închide ferestrele pe latura de nord vest, precum şi desfiinţare chioşc, stabilindu-se ca termen pentru aducerea la îndeplinire a acestor măsuri, data de 12.08.2004.
 
 
 
Prin urmare, fiind vorba de o obligaţie de a face, prima instanţă a considerat că sunt aplicabile dispoziţiile de drept comun cu privire la momentul începerii curgerii termenului de prescripţie, precum şi cu privire la calculul acestui termen.
Astfel, a reţinut instanţa de fond că momentul începerii curgerii termenului de prescripţie extinctivă îl reprezintă data de 12.08.2004, respectiv data când s-a născut dreptul la acţiune, iar potrivit art. 3 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958 „termenul de prescripţie este de 3 ani”.
Conform dispoziţiilor legale menţionate anterior, instanţa de fond a constatat că termenul de prescripţie de 3 ani s-a împlinit, astfel că a admis excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune şi a respins acţiunea ca fiind prescrisă.
Împotriva sentinţei instanţei de fond a declarat apel, în termen legal, reclamanta P. O. S., arătând că, în mod greşit, a fost admisă excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, reţinându-se că acţiunea a fost formulată în baza procesului – verbal de control emis la data de 17.01.2010 de I. J. C. P. şi în baza căruia a fost obligată să acţioneze în judecată pe pârâţi  în vederea intrării în legalitate.
A susţinut reclamanta că, în mod eronat, instanţa de fond a apreciat că acţiunea ar fi fost promovată în baza procesului – verbal nr. 4910/12.07.2004, când, în realitate, aceasta a fost introdusă potrivit procesului – verbal nr.17.01.2010.
Prin Decizia civilă nr. 605/28.11.2011 Tribunalul a admis apelul, a anulat sentinţa nr. 578/09.05.2011 şi a reţinut cauza cu evocarea fondului.
Pentru a se pronunţa o asemenea soluţie, a reţinut că instanţa de fond şi-a întemeiat soluţia pe disp. art. 3 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958 privind prescripţia extinctivă, termen care este aplicabil acelor drepturi subiective civile se sting prin neexercitarea în termenele de prescripţie stabilite de lege  ,caz în care raportarea la data de 12.07.2004 ca moment al începerii curgerii termenului de prescripţie de 3 ani, respectiv data naşterii dreptului la acţiune este greşită întrucât la acea dată a fost întocmit procesul verbal de contravenţie nr. 4910 în timp ce instanţa de fond a fost sesizată de reclamante urmare a întocmirii procesului verbal de control din data de 17.01.2010 cu o acţiune având ca obiect obligaţie de „a face” care nu este supusă termenului de prescripţie fiind aşadar imprescriptibilă şi care vizează obligarea pârâţilor să prezinte documentaţia necesară în vederea intrării în legalitate, închiderea ferestrelor pe latura de nord-vest, şi desfiinţarea chioşcului, ceea ce conduce la concluzia că pricina trebuia soluţionată pe fond.
A apreciat  tribunalul că  art. 31 din Legea nr. 50/1991, cu modificările şi completările ulterioare, invocat de pârâţi prin întâmpinarea depusă la instanţa de fond nu îşi găseşte aplicarea în cauza de faţă, deoarece se referă la termenul special de prescripţie de 2 ani de la data săvârşirii faptei, în ceea ce priveşte dreptul de a constata contravenţiile şi de a aplica amenzile prev. de art. 26, ceea ce înseamnă că se referă la aplicarea sancţiunilor şi constatarea faptelor, aspecte ce nu se regăsesc în cauza dedusă judecăţii.
A mai arătat tribunalul că, susţinerea intimaţilor – pârâţi inserată în întâmpinarea depusă în faţa instanţei de control judiciar în sensul că, odată cu trecerea timpului, neintervenind acţiunea civilă prevăzută de art. 32 alin.1 din Legea nr. 50/1991 în termenul general de prescripţie, s-ar putea aprecia că imobilul ar fi intrat, în mod tacit, în legalitate, nu poate fi reţinută, deoarece pe de o parte, textul de lege menţionat se referă la posibilitatea organului care a aplicat sancţiunea de a sesiza instanţa judecătorească pentru a dispune, după caz, încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei sau desfiinţarea construcţiilor realizate nelegal, petitul acţiunii dedusă judecăţii în cauza de faţă vizând o altă situaţie de fapt, întemeiată pe disp. art. 1073 şi următoarele Cod civil.
După administrarea probatoriilor, prin decizia civilă nr. 141/23 februarie 2012 rejudecând în fond după anularea sentinţei civile nr. 578/09.05.2011 a Judecătoriei Sinaia prin Decizia nr. 605/2011 a Tribunalului Prahova a admis  acţiunea formulată de reclamanta P.O.B. şi a dispus obligarea pârâţilor să intre în legalitate conform procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 4910/12.07.2004 emis de P.O.B. prin prezentarea documentaţiei, în vederea închiderii ferestrelor pe latura de nord-vest şi desfiinţarea chioşcului.
Recurenţii N.R.GHE. şi N.E. au formulat recurs atât împotriva deciziei civile nr. 141/23.02.2012 a Tribunalului Prahova cât şi împotriva deciziei civile nr. 605/28.11.2011 a Tribunalului Prahova pentru următoarele motive:
 
 
Cu privire la recursul formulat împotriva deciziei nr. 141/23.02.2012 a Tribunalului Prahova, recurenţii au invocat dispoziţiile art. 299, art. 304 C.proc.civ., art. 26 şi 31 din Legea nr. 50/1991.
O primă critică este că decizia atacată este nelegală şi netemeinică pentru că s-a admis apelul declarat de către o parte care nu are folosinţa drepturilor procesuale, respectiv P.O.B., iar instanţa avea obligaţia de a verifica dacă sunt întrunite elementele acţiunii civile prevăzute de lege în mod imperativ.
Consideră recurenta că P.O.B. nu are personalitate juridică, fiind doar clădirea în care se desfăşoară activităţile organelor din administraţia publică locală, astfel cum se prevede în art. 21 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale.
O altă critică este, în ceea ce priveşte motivarea instanţei de apel prin care s-a considerent că termenul de prescripţie începe să curgă de la momentul emiterii celui de-al doilea proces-verbal, însă potrivit art. 31 din Legea nr. 50/1991 se desprinde faptul că s-a prescris dreptul material la acţiune.
Recursul împotriva deciziei civile nr. 605/28.11.2011 a Tribunalului Prahova este întemeiat pe disp. art. 304 pct. 9, art. 279 C.proc.civ., art. 32 din Legea nr. 50/1991 şi art. 1073 Cod civil.
Se critică decizia Tribunalului Prahova pentru că în mod nelegal s-a anulat sentinţa instanţei de fond, s-a reţinut cauza spre judecare, deoarece nici în considerente şi nici în dispozitiv Tribunalul Prahova nu a stabilit că Judecătoria Sinaia ar fi fost necompetentă să judece cauza în fond.
Se mai arată că soluţia de reţinere se bazează pe un raţionament greşit, respectiv pe acela că, nici o parte nu ar fi solicitat în mod expres şi nici prin cererea de apel şi întâmpinare, anularea sentinţei atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă de fond.
De asemenea, se susţine că, dacă Tribunalul Prahova ar fi constatat că trebuie judecată cauza în fond de către Judecătoria Sinaia ar fi trebuit să trimită cauza spre rejudecare acestei instanţe, din oficiu, chiar dacă apelanta nu a cerut acest lucru.
Recurenţii invocă nelegalitatea deciziei prin prisma termenului de prescripţie a dreptului material la acţiune.
În dezvoltarea motivului de recurs se arată că dreptul material la acţiune este strâns legat de termenul stabilit prin procesul-verbal de contravenţie, astfel cum rezultă din art. 32 din Legea nr. 50/1991.
Apreciază recurenţii că susţinerile instanţei de apel că această acţiune având ca obiect obligaţia de a face este imprescriptibilă, sunt neîntemeiate pentru că, dacă s-ar accepta această idee s-ar lega termenul de prescripţie de arbitrariul organului de control  care, indiferent de cât timp a trecut ar fi în termenul de a promova o astfel de acţiune.
De asemenea, recurenţii invocă nelegalitatea deciziei nr. 605/2011 a Tribunalului Prahova ca urmare a lipsei calităţii de folosinţă a P. O. B., întrucât aceasta nu are personalitate juridică, Primăria este clădirea în care se desfăşoară activităţile organelor din administraţia publică locală.
Se solicită admiterea recursului, a excepţiei lipsei calităţii de folosinţă a P.O. B. şi, pe cale de consecinţă, modificarea deciziei pronunţată în apel, în sensul respingerii acestui ca fiind formulat de o persoană fără capacitate de folosinţă.
La termenul de judecată din data de 11 iunie 2012 instanţa din oficiu a invocat excepţia tardivităţii recursului împotriva deciziei civile nr. 141/2012 a Tribunalului Prahova.
Examinând deciziile recurate, prin prisma criticilor formulate a excepţiei invocate, a dispoziţiilor legale incidente în cauză, Curtea va reţine următoarele:
În ceea ce priveşte recursul formulat împotriva deciziei civile nr. 141/23.02.2012 a Tribunalului Prahova, Curtea va reţine următoarele:
Conform dispoziţiilor art. 137  alin. 1 C.proc.civ., instanţa se pronunţă mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond care fac de prisos în tot sau în parte cercetarea în fond a pricinii.
Întrucât s-a invocat, din oficiu, excepţia tardivităţii, Curtea nu va mai analiza criticile cu privire la această decizie. 
Potrivit dispoziţiilor art. 301 C.proc.civ. termenul de recurs este de 15 zile de la comunicarea hotărârii.
 
 
Având în vedere faptul că, decizia sus-menţionată a fost comunicată recurenţilor la data de 3 aprilie 2012, conform dovezii de comunicare filele 37 – 38 dosar apel,  iar aceştia au declarat recurs la data de 20 aprilie 2012, conform ştampilei de pe plicul de expediere aflat la fila 6 - dosar recurs, deci peste termenul legal de 15 zile, Curtea va reţine că recursul este tardiv, motiv pentru care va respinge recursul ca tardiv formulat.
În ceea ce priveşte recursul declarat împotriva deciziei civile nr. 605/28.11.2011, Curtea va reţine că acesta este inadmisibil potrivit considerentelor ce se vor arăta în continuare:
De observat este faptul că, decizia sus-menţionată este o decizie intermediară prin care s-a admis apelul formulat de apelanta-reclamantă P.O.B., s-a anulat sentinţa apelată şi s-a reţinut cauza cu evocarea fondului.
Prin decizia nr. 33/16 aprilie 2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a admis recursul în interesul legii şi s-a arătat că în aplicarea dispoziţiilor art. 299 alin. 1 rap. la art. 297 alin. 2 teza finală din Codul de procedură civilă, recursul împotriva hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţele de apel prin care s-au anulat în totul sau în parte  procedura urmată, precum şi hotărârea apelată, reţinerea cauzei spre rejudecare este inadmisibilă, iar aceste hotărâri pot fi atacate cu recurs numai odată cu deciziile pronunţate asupra fondului după judecarea cauzelor în apel.
Faţă de decizia nr. 33/16.04.2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Curtea va respinge ca inadmisibil recursul declarat împotriva deciziei nr. 605/2011 a Tribunalului Prahova.
Din considerentele mai sus-arătate rezultă că motivele de recurs invocate de recurenţi puteau fi arătate în cererea de recurs împotriva deciziei pronunţate asupra fondului.
Atâta timp cât recurenţii au atacat pe cale separată decizia intermediară nr. 605/2011 a Tribunalului Prahova, nu mai poate fi reţinută critica în ceea ce priveşte anularea sentinţei instanţei de fond  şi reţinerea cauzei spre judecare.
Aceeaşi motivare urmează a se da şi în ceea ce priveşte critica ce vizează termenul de prescripţie al dreptului material la acţiune şi nelegalitatea deciziei ca urmare a lipsei capacităţii de folosinţă a P. O. B.
Pentru aceste considerente, Curtea va respinge ca tardiv formulat recursul împotriva deciziei nr. 141/2012 a Tribunalului Prahova şi ca inadmisibil recursul declarat împotriva deciziei nr. 605/2012 a Tribunalul Prahova.
                                                                             
(Judecător Elena Staicu)