avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Cadru didactic preuniversitar. Ajutor financiar pentru achiziţionarea de cărţi şi programe educaţionale pe suport electronic. Admitere
Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 68/A din 10 septembrie 2013
Prin cererea înregistrată sub nr.2393/100/2013, la data de 26.02.2013, reclamantul N.V., a solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâta ŞCOALA GIMNAZIALĂ L., ca prin hotărârea ce o va pronunţa să oblige pârâta la plata ajutorului financiar pentru achiziţionarea de cărţi şi programe educaţionale pe suport electronic necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice în învăţământul preuniversitar, pentru anul şcolar 2009-2010, reprezentând echivalentul în lei a 100 de Euro, calculat la cursul de schimb valutar B.N.R. de la data plăţii, la valoarea actualizată în funcţie de rata inflaţiei la data plăţii.
În motivarea cererii reclamantul a arătat că, potrivit prevederilor Legii nr. 315/2006, „se acordă un ajutor financiar cadrelor didactice titulare şi/sau suplinitoare calificate din învăţământul preuniversitar, în vederea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice”. Acest ajutor „se acordă anual, la solicitarea cadrelor didactice, şi reprezintă echivalentul în lei a 100 euro, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României la data plăţii”.
Prin H.G.nr.453/2007 s-au aprobat normele metodologice de aplicare a Legii nr. 315/2006, iar potrivit acestora „beneficiarii ajutorului financiar prevăzut de Legea nr.315/2006 sunt cadrele didactice titulare şi/sau suplinitoare calificate, încadrate în învăţământul preuniversitar, care sunt în activitate”, iar acordarea ajutorului financiar se face pentru fiecare cadru didactic, pentru funcţia de bază”. Conform prevederilor art.2 din normele metodologice: „ajutorul financiar se acordă de unitatea de învăţământ preuniversitar la care cadrul didactic îşi desfăşoară activitatea. În cazul în care cadrul didactic îşi desfăşoară activitatea în mai multe unităţi de învăţământ, ajutorul financiar prevăzut la art. 1 alin. (2) se acordă de către unitatea de învăţământ la care se păstrează şi se completează carnetul de muncă”.
Acest ajutor financiar, numit şi fond de carte, se acordă anual pe baza unei cereri formulate de beneficiar şi care se înregistrează până la data de 1 noiembrie pentru anul următor, iar plăţile se efectuează începând cu luna ianuarie din anul următor.
La rândul lor, unităţile şcolare vor solicita lunar, până la data de 10 a fiecărei luni, la inspectoratul şcolar, sumele necesare pentru plata ajutorului financiar aferent lunii următoare, iar inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti vor solicita lunar, până la data de 20 a fiecărei luni, la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului - Direcţia generală buget-finanţe, patrimoniu şi investiţii, necesarul de deschideri de credite bugetare pentru luna următoare, urmând a aloca lunar către unităţile şcolare sumele necesare efectuării plăţii ajutoarelor într-un cont de disponibil deschis în afara bugetului local. Plata ajutorului financiar se face de către unităţile de învăţământ, integral, pe baza documentelor justificative, sau în avans, într-o singură tranşă, cu încadrare în cuantumul stabilit la art. 1 alin. (2). Justificarea sumelor primite ca avans se realizează în condiţiile legii, în termen de 15 zile calendaristice.
Reclamantul a mai arătat că potrivit art. 6 din norme, responsabilitatea privind asigurarea ajutorului financiar prevăzut la art. 1 alin.2 revine directorului la nivelul instituţiei de învăţământ, inspectorului şcolar general responsabil de curriculum la nivelul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti şi direcţiilor de specialitate la nivelul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
Reclamantul a solicitat în termen acordarea acestui ajutor financiar, însă ajutorul nu i-a fost acordat pentru anul şcolar 2009-2010.
În drept, s-au invocat dispoziţiile Legii nr.315/2006 şi cele ale H.G. nr.453/2007.
În dovedirea acţiunii, reclamantul a depus la dosar înscrisuri.
Pârâta nu a formulat întâmpinare la judecarea fondului cauzei.
Prin sentinţa civilă nr.1070 din 14 iunie 2013, pronunţată de Tribunalul Maramureş, s-a respins acţiunea civilă formulată de reclamantul N.V. în contradictoriu cu pârâta ŞCOALA GIMNAZIALĂ L.
Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:
Reclamantul a fost, în anul 2010 vizat în litigiu, cadru didactic cu norma de bază la unitatea de învăţământ indicată în cerere.
Potrivit art. 1 din Legea nr. 315/2006, începând cu luna ianuarie a anului 2007, cadrele didactice titulare şi/sau suplinitoare calificate din învăţământul preuniversitar beneficiază de un ajutor financiar în vederea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice.
Art. 2 din aceeaşi lege prevede că acest ajutor reprezintă echivalentul în lei a 100 Euro, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României la data plăţii.
Aceste sume se alocă potrivit art. 4 din lege de la bugetul de stat, prin Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
Potrivit art. 2 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.315/ 2006, aprobate prin HG nr.453/2007, ajutorul financiar se acordă de unitatea de învăţământ preuniversitar la care cadrul didactic îşi desfăşoară activitatea; în cazul în care cadrul didactic îşi desfăşoară activitatea în mai multe unităţi de învăţământ, ajutorul financiar se acordă de către unitatea de învăţământ la care se păstrează şi se completează carnetul de muncă.
Art. 2 din Norme prevede că „ajutorul financiar se acordă anual pe bază de cerere formulată de beneficiar şi înregistrată până la data de 1 noiembrie pentru anul următor la unitatea de învăţământ la care beneficiarul exercită funcţia de bază, iar plăţile se efectuează începând cu luna ianuarie din anul următor”.
Procedura de alocare şi de acordare a sumelor este detaliată de art. 5 din Norme, respectiv:
„(1) Unităţile şcolare vor solicita lunar, până la data de 10 a fiecărei luni, la inspectoratul şcolar, sumele necesare pentru plata ajutorului financiar aferent lunii următoare.
(6) Plata ajutorului financiar se face de către unităţile de învăţământ, integral, pe baza documentelor justificative, sau în avans, într-o singură tranşă, cu încadrare în cuantumul stabilit la art. 1 alin. (2). Plata se face în lei, la cursul de schimb la data efectuării plăţii. Justificarea sumelor primite ca avans se realizează în condiţiile legii, în termen de 15 zile calendaristice”.
Prima instanţă a reţinut că în prezenta cauză reclamantul a făcut dovada că s-a depus până la 01.11.2009 cerere prin care s-a solicitat acordarea dreptului dedus judecăţii, dar nu au fost depuse acte justificative privind achiziţionarea de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice pentru anul şcolar 2009-2010, astfel că procedura legală stabilită în vederea beneficierii de acest ajutor solicitat de reclamant nu a fost urmată.
Pentru aceste motive, tribunalul a apreciat ca fiind neîntemeiată acţiunea.
Împotriva acestei sentinţe civile a formulat apel reclamantul N.V., considerând-o ca fiind nelegală şi netemeinică pentru următoarele motive:
Legea nr.315/2006 prevede la art.1 următoarele: „se acordă un ajutor financiar cadrelor didactice titulare şi/sau suplinitoare calificate din învăţământul preuniversitar, în vederea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice”. Acest ajutor „se acordă anual, la solicitarea cadrelor didactice, şi reprezintă echivalentul în lei a 100 euro, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României la data plăţii”.
Art.2 alin.1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 315/2006 prevede că:„ajutorul financiar se acordă de unitatea de învăţământ preuniversitar la care cadrul didactic îşi desfăşoară activitatea. În cazul în care cadrul didactic îşi desfăşoară activitatea în mai multe unităţi de învăţământ, ajutorul financiar prevăzut la art. 1 alin. (2) se acordă de către unitatea de învăţământ la care se păstrează şi se completează carnetul de muncă.”
Art.3 din norme prevede că acest ajutor financiar, numit şi fond de carte, se acordă anual pe baza unei cereri formulate de beneficiar şi care se înregistrează până la data de 1 noiembrie pentru anul următor, iar plăţile se efectuează începând cu luna ianuarie din anul următor.
Apelantul arată că a solicitat în termen acordarea acestui ajutor financiar, prin cererea formulată la data de 29.10.2009.
Conform art.5 din Norme: „Unităţile şcolare vor solicita lunar, până la data de 10 a fiecărei luni, la inspectoratul şcolar, sumele necesare pentru plata ajutorului financiar aferent lunii următoare.”
Avându-se în vedere aceste dispoziţii legale, apelantul arată că în mod greşit prima instanţă i-a respins acţiunea întrucât normele metodologice nu prevăd obligativitatea depunerii în avans de documente justificative privind modul în care s-a cheltuit ajutorul de 100 de Euro.
În apel nu s-a formulat întâmpinare şi nu s-au administrat probe noi.
Analizând apelul formulat de reclamantul N.V., prin prisma motivelor de apel invocate şi a dispoziţiilor legale aplicabile în cauză, se reţine că acesta este fondat pentru următoarele considerente:
În vederea stimulării achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar, legiuitorul a decis că se impune emiterea unei legi prin care să fie prevăzut dreptul la un ajutor financiar pentru cadrele didactice, în cadrul formării profesionale continue a acestei categorii de salariaţi, iniţiativa în acest sens având la bază cunoaşterea realităţilor economico-sociale, respectiv posibilităţile financiare pe care angajaţii vizaţi le au pentru a-şi procura materialele necesare sporirii calităţii activităţii desfăşurate.
A fost emisă astfel Legea nr.315/2006, prin care, la articolele 1 şi 2 s-a prevăzut că Statul acordă anual un ajutor financiar reprezentând echivalentul în lei a 100 euro,
calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României la data plăţii, cadrelor didactice titulare şi/sau suplinitoare calificate din învăţământul preuniversitar, în scopul achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, la solicitarea acestora.
Potrivit disp.art.4 din Legea nr.315/2006, sumele necesare acordării ajutorului financiar se asigură de la bugetul de stat, prin Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Analizând modul de exprimare de care a uzat legiuitorul în redactarea acestei legi, Curtea constată că toate dispoziţiile acesteia au un caracter imperativ, nefiind prevăzută nicio condiţionare în ceea ce priveşte plata ajutorului financiar la care sunt îndreptăţite cadrele didactice, în cuantumul anual de 100 Euro, expres prevăzut de actul normativ.
Potrivit disp.art.8 alin.3 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă, în cazul în care dispoziţiile din actul normativ ar avea un alt caracter, respectiv ar fi supletive, permisive, alternative, derogatorii, facultative, tranzitorii, temporare, de recomandare, sau altele asemenea, “aceste situaţii trebuie să rezulte expres din redactarea normelor”.
De altfel, în situaţia în care legiuitorul nu ar fi avut la bază studii temeinice de impact financiar, acesta nu ar fi prevăzut în mod expres cuantumul ajutorului financiar acordat, urmând ca de acest drept cadrele didactice să beneficieze în funcţie de fondurile existente la un moment dat.
Se mai reţine că şi Normele metodologice de aplicare a Legii nr.315/2006, aprobate prin H.G. nr.453/2007, folosesc, în art.2, acelaşi mod de exprimare, imperativ, prevăzând că acordarea ajutorului financiar, ce reprezintă echivalentul în lei a 100 euro, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României la data plăţii, se face pentru fiecare cadru didactic, pentru funcţia de bază.
De altfel, potrivit art.4 alin.3 din Legea nr.24/2000, actele normative date în executarea legilor, ordonanţelor sau a hotărârilor Guvernului se emit în limitele şi potrivit normelor care le ordonă.
Curtea reţine că, potrivit prevederilor exprese ale art.4 alin.3 din Legea nr.24/2000, ce cuprind norme de tehnică legislativă obligatorii, prin actul normativ dat în aplicarea unei legi ce prevede un drept al cadrelor didactice, nu se poate adăuga la lege şi goli astfel de conţinut acest drept, exonerând astfel Statul de obligaţia pe care şi-a asumat-o prin Legea nr.315/2006.
Se mai reţine că leguitorul, adoptând această lege, a avut în vedere, în primul rand, conform art.30 alin.1 lit.a) din Legea nr.24/2000, cerinţele care reclamă intervenţia normativă, respectiv imperativul stimulării achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar, considerând insuficiente reglementările în vigoare, ori nu se poate reţine că scopul legii ar putea fi atins doar prin simpla prevedere legală a unui drept la un ajutor financiar, ci cadrele didactice vor fi “stimulate” numai în situaţia în care se va plăti efectiv suma prevăzută expres cu acest titlu, atunci când legiuitorul a edictat norma.
De asemenea, conform art.8 alin.1 din Legea nr.24/2000, legiuitorul a avut, pentru adoptarea acestei legi, avizul tuturor autorităţilor interesate în aplicarea acesteia, deci şi a Ministerului Finanţelor Publice.
Mai mult, conform disp.art. 23 şi 30 alin.1 din Legea nr.24/2000, Statul, la elaborarea acestei legi a luat desigur în considerare “diferitele ipoteze ce se pot ivi în activitatea de aplicare a actului normativ” şi “efectele avute în vedere” prin această
reglementare, în urma evaluării impactului financiar asupra bugetului consolidat atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung ( 5 ani), inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli şi venituri, astfel încât nu se poate reţine că, deşi a prevăzut imperativ prin lege plata acestui drept financiar, ulterior, în cursul aplicării acestor prevederi legale, achitarea efectivă a acestor drepturi băneşti, ar putea fi afectată de condiţia existenţei fondurilor necesare.
De asemenea, pentru aceleaşi considerente, în sensul că prin normele metodologice date în scopul organizării executării legii nu se poate adăuga la lege, se reţine că achitarea efectivă a ajutorului financiar pentru cărţi nu poate fi afectată nici de condiţia depunerii în prealabil a unor documente justificative privind achiziţionarea de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic.
De altfel, în acest sens chiar şi disp.art.5 alin.6 din Normele aprobate prin H.G. nr.453/2007 prevedeau în mod alternativ modalitatea de plată a ajutorului financiar pentru cărţi, una dintre modalităţi fiind şi cea a plăţii acestor drepturi băneşti în avans, într-o singură tranşă.
În consecinţă, Curtea reţine că, întrucât potrivit art.3 din Norme, reclamantul a formulat cerere pentru plata ajutorului financiar prevăzut de Legea nr.315/2006, aferent anului 2010, la data de 29.10.2009, cerere înregistrată la angajator sub nr. 517(fila nr.4 dosar de fond), acesta îndeplinind toate condiţiile cerute de lege pentru plata în avans a ajutorului, iar conform art.6 din H.G. nr.453/2007, responsabilitatea privind asigurarea ajutorului financiar prevăzut la art.1 alin.2 revine directorului la nivelul instituţiei de învăţământ, inspectorului şcolar general responsabil de curriculum la nivelul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti şi direcţiilor de specialitate la nivelul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în mod eronat prima instanţă a respins ca neîntemeiată acţiunea acestuia.
Pentru aceste considerente, în temeiul disp.art.480 alin.2 Cod.proc.civilă., urmează să se admită apelul formulat de reclamantul N.V. şi să se schimbe în tot sentinţa civilă pronunţată de prima instanţă, în sensul de a se admite acţiunea formulată de reclamantul N.V. în contradictoriu cu ŞCOALA GIMNAZIALĂ L., pârâta fiind obligată să-i plătească reclamantului ajutorul financiar de 100 Euro, prevăzut de Legea nr.315/2006 pentru achiziţionarea de cărţi şi programe educaţionale pe suport electronic necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, pentru anul 2010, calculat la cursul de schimb valutar B.N.R. de la data plăţii, actualizat cu indicele de inflaţie la data efectiva a plăţii efective.