avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Cadre didactice. Ajutor pentru achizitionarea de cărti şi programe educationale pe suport electronic, necesare îmbunătătirii activitătii didactice. Conditii de acordare
 
Curtea de Apel Cluj, Sectia I­a civilă, decizia civilă nr. 272/R din 29 ianuarie 2013
Prin sentinta civilă nr. 10368/11.10.2012, pronuntată de Tribunalul Cluj s­a admis exceptia lipsei calitătii procesuale pasive invocată de către pârâtul MINISTERUL FINNłELOR PUBLICE prin întâmpinare şi în consecintă s­a respins actiunea fată de acesta.
S­a admis actiunea formulată de reclamantul SINDICATUL SALARIAłILOR DIN ÎNVĂłĂMÂNT TURDA, în numele membrilor de sindicat indicati în tabelul anexat cererii, în contradictoriu cu pârâtii ŞCOALA ...“P.D.”, INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEłEAN CLUJ şi MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI şi în consecintă:
A fost obligată pârâta ŞCOALA ...“P.D.” TRITENII DE JOS în calitate de angajator, la plata către membrii de sindicat a sumelor de bani reprezentând diferenta dintre ajutorul financiar pentru achizitionarea de cărti şi programe educationale pe suport electronic aferente anului 2009 şi suma efectiv plătită cu acest titlu, actualizate în functie de coeficientul de inflatie până la data efectiva a plătii.
A fost obligat pârâtul INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CLUJ să aloce pârâtilor unităti de învătământ sumele necesare achitării drepturilor salariale obiect al prezentei cauze.
A fost obligat pârâtul Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sa aloce paratului Inspectoratul Scolar Judetean Cluj sumele necesare achitării drepturilor salariale obiect al prezentei cauze.
Pentru a pronunta această hotărâre prima instantă a retinut următoarele:
Reclamantul a formulat prezenta actiune în numele membrilor de sindicat, aşa cum aceştia sunt mentionati în tabelul depus la dosarul cauzei.
Din Adeverintele înregistrate sub nr.503­523/22.05.2012, rezultă faptul că cei reprezentati de către reclamant detin functii de cadre didactice titulare în cadrul Scolii ... „P.D.” si că nu au primit ajutorul financiar prevăzut de Legea nr. 315/2006 pentru anul 2010.
Pârâtii Inspectoratul Şcolar Judetean Cluj si Ministerul Educatiei, Cercetării Tineretului si Sportului recunosc că în anul 2009 s­au acordat membrilor de sindicat reprezentati doar suma de 130 lei, conform circularei M.E.C.I. nr. 128/CB/15.12.2009.
Conform art. 1 şi art. 2 din Legea nr. 315/2006, începând cu data de 01.01.2007, cadrele didactice titulare si/sau suplinitoare din învătământul preuniversitar, beneficiază de un ajutor financiar în vederea achizitionării de cărti sau de programe educationale pe suport electronic necesare îmbunătătirii calităti activitătii didactice în cuantum de 100 Euro calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României la data plătii.
Aceste sume se alocă potrivit art. 4 din lege de la bugetul de stat prin Ministerul Educatiei, Cercetării Tineretului si Sportului.
In conformitate cu prevederile art. 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 315/2006, aprobate prin H.G. nr. 453/2007, ajutorul financiar se acordă de către unitatea de învătământ preuniversitar la care cadrul didactic îşi desfăşoară activitatea; in cazul în care cadrul didactic îşi desfăşoară activitatea in mai multe unităti de învătământ, ajutorul financiar se acordă de către unitatea de învătământ la care se păstrează si se completează carnetul de muncă.
Autorul financiar se acorda potrivit art. 2 din normele anterior mentionate anual pe bază de cerere, formulate de către beneficiar si înregistrată până la data de 01.11 pentru anul următor la unitatea de învătământ la care beneficiarul exercită functia de bază, iar plătile se efectuează începând cu luna ianuarie a anului următor.
Prin prevederile art. 5 din Normele metodologice de aplicare a Legii 315/2006 s­a reglementat procedura premergătoare plătii acestui ajutor.
Aşa cum rezultă din prevederile art. 6 din Norme responsabilitatea privind asigurarea ajutorului financiar revine directorului la nivelul institutiei de învătământ, inspectorului şcolar general responsabil de curriculum la nivelul Inspectoratului Şcolar Judetean /al Municipiului Bucureşti şi Directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei Cercetării Tineretului şi Sportului.
Din analiza textelor legale anterior mentionate rezultă că aparent pârâtul Ministerul Finantelor Publice nu este răspunzător de plata acestui ajutor, însă el are obligatia de a asigura sumele necesare, acordării ajutorului financiar prin intermediul pârâtului Ministerul Educatiei, Cercetării Tineretului si Sportului potrivit art. 4 din Legea 315/2006.
Reclamantul a solicitat pârâtului Ministerul Finantelor Publice alocarea de la buget a sumelor necesare efectuării plătilor în conditiile în care printre atributiile acestuia, reglementate de Legea 500/2002, se regăseşte si aceea de coordonarea actiunilor privind pregătirea proiectelor legii bugetare, ale legilor de rectificare, precum si a legilor privind aprobarea contului general de executie.
In acest context trebuie avut însă în vedere faptul că potrivit celor dispuse de către Î.C.C.J., prin Decizia nr.10/2011, pârâtul Ministerul Finantelor Publice nu are calitate procesuală pasivă.
Pe de altă parte, aceste prevederi legale nu conditionează plata ajutorului pentru achizitionarea de cărti si programe educationale pe suport electronic de limita creditelor bugetare aprobate, ea fiind introdusă prin Normele metodologice de aplicare aprobate prin H.G. nr. 453/2007 care, fiind un act de aplicare a legii, nu poate modifica dispozitiile acesteia.
Aşadar suma de 130 lei alocată celor reprezentati de către reclamanti la sfârşitul anului 2009 reprezintă echivalentul a 30 Euro si prin neplata diferentei privind echivalentul în lei a sumei de 70 euro au fost încălcate prevederile Legii 315/2006 si ale art. 40 alin.2 lit.c din Codul Muncii, potrivit cărora angajatorul are obligatia de a acorda salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil si din contractul individual de muncă.
Pe de altă parte, conform art. 253 alin.1 din Codul Muncii, „angajatorul este obligat, în temeiul normelor si principiilor răspunderii civile delictuale să­l despăgubească pe salariat în situatia în care acesta a suferit un prejudiciu material, din culpa angajatorului în timpul îndepliniri obligatiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul”.
Fată de cele ce preced, instanta, în temeiul art. 208 si următoarele din Legea nr.62/2011, având în vedere că pârâtii nu şi­au îndeplinit obligatiile prevăzute de art. 5 alin.1­6 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 315/2006 aprobate prin HG nr. 453/2007, a admis actiunea conform dispozitivului sentintei.
Împotriva acestei sentinte au declarat recurs pârâtul Inspectoratul Şcolar Judetean Cluj şi reclamantul Sindicatul Salariatilor din Învătământ Turda.
Prin recursul formulat, pârâtul Inspectoratul Şcolar al Judetului Cluj a solicitat admiterea recursului şi pe cale de consecintă respingerea cererii de chemare în judecată formulată de către reclamantul Sindicatul Salariatilor din Învătământ Turda împotriva Inspectoratului Şcolar Judetean Cluj.
În motivarea recursului recurentul arată că, în opinia sa, hotărârea instantei de fond este criticabilă cel putin sub motivul de nelegalitate reglementat de dispozitiile art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă, sens în care întelege să reitereze apărările formulate, prin întâmpinare, la instanta de fond.
Referitor la capătul de cerere privind "plata integrală a ajutorului pentru achizitionarea de cărti şi programe educationale pe suport electronic necesare îmbunătătirii calitătii didactice, prevăzut de Legea nr. 315/2006, aferent anului 2009", raportat la dispozitiile art. 268 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 53/2003 ­Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, arată că a invocat exceptia prescriptiei dreptului la actiune, având în vedere faptul că cererea de chemare În judecată a fost înregistrată la data de 25.05.2012, iar potrivit prevederilor art. 3 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 315/2006 privind stimularea achizitionării de cărti sau de programe educationale pe suport electronic, necesare îmbunătătirii calitătii activitătii didactice, în învătământul preuniversitar, aprobate prin H.G. nr. 453 din 16 mai 2007, ajutorul financiar se acordă anual pe bază de cerere formulată de beneficiar şi înregistrată până la data de 1 noiembrie pentru anul următor la unitatea de învătământ la care beneficiarul exercită functia de bază, iar plătile se efectuează începând cu luna ianuarie din anul următor.
Deşi a invocat această exceptie, din cuprinsul hotărârii pronuntate nu reiese faptul că instanta de fond s­a pronuntat asupra acesteia.
Mai arată recurentul că potrivit, dispozitiilor art. 3 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 315/2006, ajutorul financiar se acordă anual pe bază de cerere formulată de beneficiar şi înregistrată până la data de 1 noiembrie pentru anul următor la unitatea de învătământ la care beneficiarul exercită functia de bază, iar plătile se efectuează începând cu luna ianuarie din anul următor.
Raportat la aceste prevederi legale, a solicitat instantei de fond să pună în vedere unitătii de învătământ, pârâtă în prezenta cauză, să depună, în probatiune, copii (certificate pentru conformitate cu originalul) după cererile tuturor cadrelor didactice, membri de sindicat, reclamante în prezenta cauză, care au solicitat ajutorul financiar reglementat de Legea nr. 315/2006.
A motivat această solicitare, în probatiune, având în vedere faptul că dispozitiile art. 3 din Normele metodologice conditionează acordarea ajutorului financiar de depunerea, de către cadrele didactice îndreptătite, a unei cereri, înregistrată până la data de 1 noiembrie pentru anul următor, la unitatea de învătământ la care beneficiarul exercită functia de bază.
­Pe fondul cauzei, a învederat faptul că, prin adresa nr. 10566/2009, Inspectoratul Şcolar Judetean Cluj a transmis Ministerului Educatiei, Cercetării şi Inovării ­Directia Generală Buget, Finante, Patrimoniu şi Investitii, necesarul sumelor restante pe anul financiar 2009 la art. 57.02.01 ­Ajutoare sociale în bani (Euro 100), În conformitate cu dispozitiile art. 5 alin. (2) din Normele metodologice.
Ministerul Educatiei, Cercetării şi Inovării, prin adresa nr. 128/CB/15 noiembrie 2009, a comunicat faptul că, în urma suplimentării bugetului MECI la art. 57.02.01, Ajutoare sociale în bani, suma alocată pentru fiecare judet În parte reprezintă 33% din contravaloarea a 100 Euro pentru fiecare beneficiar al acestui program conform Legii nr. 31512006, urmând ca inspectoratele şcolare să transmită fiecărei unităti şcolare din judet să întreprindă măsuri pentru ca plata beneficiarilor programului national 100 Euro să se efectueze În limita a 130 lei din contravaloarea a 100 Euro pentru fiecare beneficiar În parte.
Ca urmare a acestei adrese, Inspectoratul Şcolar Judetean Cluj a procedat la punerea în aplicare a măsurii dispuse de Ministerul Educatiei, Cercetării şi Inovării, în limitele alocării bugetare stabilite de Ministerul Educatiei, Cercetării şi Inovării, fapt confirmat, de altfel, şi de către reclamantul Sindicatul Liber al învătământului Preuniversitar Clujean, prin cererea de chemare în judecată.
Potrivit dispozitiilor art. 5 alin.(3) din Normele metodologice, sumele necesare plătii ajutorului financiar, ce reprezintă echivalentul în lei a 100 euro, se asigură din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, capitolul 65.01. ­învătământ, art. 57.02.01. ­Ajutoare sociale în bani, în limita creditelor bugetare aprobate.
­Totodată, a arătat faptul că, în conformitate cu dispozitiile art. 5 alin.(6) din Normele metodologice, mai sus mentionate, "plata ajutorului financiar se face de către unitătile de învătământ, integral, pe baza documentelor justificative, sau în avans, într­o singură tranşă, cu încadrarea în cuantumul stabilit la art. 1 alin.(2) ... ".
Astfel, raportat la aceste prevederi legale, în opinia recurentului, în vederea obtinerii acestui ajutor financiar (după etapa, prealabilă, de înregistrare, la secretariatul unitătii de învătământ, a cererii prevăzute de dispozitiile art. 3 din Normele metodologice), rezultă obligatia legală, din partea acestor cadre didactice, de prezentare prealabilă a documentelor justificative, pentru ca unitatea de învătământ să procedeze la plata acestui ajutor financiar.
Însă, din înscrisurile depuse în probatiune de către reclamantul Sindicatul Salariatilor din Învătământ Turda, nu reiese această dovadă, pentru fiecare cadru didactic, din prezenta cauză, de efectuare a cheltuielilor pentru achizitionarea de cărti şi programe educationale pe suport electronic în sensul reglementat de Legea nr. 315/2006.
Aceasta deoarece, potrivit prevederilor legale, mai sus mentionate, regula, pentru ca ajutorul financiar să devină debit de plată este aceea a dovedirii anticipate, cu înscrisuri, a efectuării cheltuielilor pentru scopul prevăzut, iar numai cu titlu de exceptie este consacrată posibilitatea avansării sumei cu justificarea ulterioară a acestora, în conditiile legii, aşa cum solicită, în prezenta cauză, reclamantul.
În drept: art. 242 alin. 2, art. 302, art. 304 pct. 9, art. 3041 din Codul de procedură civilă, Legea nr. 315/2006, Norme Metodologice, aprobate prin H.G. nr. 453/2007 (art. 3, art. 5).
Prin recursul său, reclamantul Sindicatul Salariatilor din Învătământ Turda a solicitat casarea sentintei recurate si, rejudecând cauza pe fond, modificarea sentintei, în sensul admiterii în tot a actiunii, astfel cum a fost formulată si precizată.
În motivarea recursului se arată că prin sentinta pronuntată, Tribunalul Cluj admis actiunea, însă a obligat pârâta unitate de învătământ doar la plata integrală a ajutorului financiar aferent anului 2009, omitând să se pronunte si asupra pretentiilor reclamantului referitoare la ajutorul financiar aferent anului 2010.
Recurentul apreciază că, sub aspectul admiterii partiale a actiunii, sentinta pronuntată este nelegală, instanta de fond acordând mai putin decât s­a solicitat si neexercitându­si rolul activ prevăzut de art. 129 Cod procedură civilă.
La dosarul cauzei se află, pe lângă cererea de chemare în judecată (unde, la punctul 2, a solicitat expres obligarea unitătii la plata ajutorului financiar aferent anului 2010, iar la punctul 3, a solicitat obligarea inspectoratului şcolar să aloce unitătii pârâte sumele necesare plătii ajutorului financiar aferent anilor 2009 si 2010), si înscrisuri în sustinerea dreptului membrilor de sindicat ­adeverintele emise de pârâta unitate de învătământ, din care rezultă că aceştia si­au depus cererile pentru plata ajutorului financiar aferent anului 2010 până la data de 01.11.2009.
În plus, capetele de cerere vizând plata ajutorului financiar aferent anului 2010 sunt întemeiate, întrucât din prevederile art. 1 şi 2 din Legea nr. 315/2006 şi ale Normelor metodologice, aprobate prin HG nr. 453/2007 rezultă că beneficiază de un ajutor financiar ­echivalentul în lei a 100 euro ­în vederea achizitionării de cărti sau de programe educationale pe suport electronic, necesare îmbunătătirii calitătii activitătii didactice cadrele didactice titulare şi suplinitoare calificate; ajutorul se acordă anual (deci pe an calendaristic), la solicitarea persoanei îndreptătite.
Membrii de sindicat reprezentati au calitatea de cadre didactice titulare şi/sau suplinitoare calificate şi, conform art. 3 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 453/2007, au depus la unitatea de învătământ cererile pentru acordarea ajutorului financiar aferent anului 2010 până la data de 1 noiembrie 2009, dar nu au primit ajutorul financiar aferent anului 2010 ­fapt ce rezultă din adeverintele emise de unitatea de învătământ.
Este adevărat că Legea nr. 315/2006 a fost abrogată expres prin art. 15 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 118/2010, însă actul normativ respectiv a intrat în vigoare la data de 3 iulie 2010, la 3 zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 441/30.VI.2010.
Este, deci, evident că Legea nr. 118/2010 nu poate afecta drepturile cuvenite cadrelor didactice în prima jumătate a anului 2010, întrucât ­potrivit Codului civil şi Constitutiei ­legea produce efecte numai pentru viitor. Orice altă interpretare echivalează cu încălcarea principiul general al neretroactivitătii legii.
Rezultă fără putintă de tăgadă faptul că membrii de sindicat reprezentati trebuiau să beneficieze de plata ajutorului financiar pentru achizitionarea de cărti si programe educationale pe suport electronic aferent anului 2010, din moment ce acesta se acordă începând cu luna ianuarie, conform art. 3 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 453/2007.
Apreciază totodată că instanta de fond nu şi­a exercitat nici rolul activ, prevăzut de art. 129 Cod procedură civilă, în conditiile în care a omis să se pronunte asupra cererii în integralitate si nu a observat înscrisurile de la dosar.
În drept, recurentul şi­a întemeiat recursul pe dispozitiile art. 129, art. 299, art. 304 pct. 9 şi art. 304/1 Cod procedură civilă, ale art. 28 din Legea dialogului social nr. 62/2011, ale Legii nr. 315/2006, ale HG nr. 453/2007.
Intimatul Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin întâmpinarea depusă la dosar, a solicitat respingerea recursului declarat de reclamant, arătând în esentă că nu a fost aprobată decât plata sumei de 130 lei datorită motivului obiectiv că nu au existat resurse bugetare, iar în baza art. 5 alin. 3 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 315/2006 ajutorul financiar se asigură doar în limita creditelor bugetare aprobate.
Intimatul pârât invocă totodată exceptia lipsei calitătii sale procesuale pasive, arătând că nu are calitatea de angajator al cadrelor didactice şi nu este ordonator de credite pentru finantarea învătământului preuniversitar de stat.
Examinând cauza în raport de motivele de recurs invocate şi de apărările formulate, Curtea de Apel retine următoarele:
1. Recursul declarat de reclamantul Sindicatul Salariatilor din Învătământ Turda este inadmisibil.
În acest sens se retine că prin recursul formulat se critică de către reclamant omisiunea instantei de fond de a se pronunta asupra pretentiilor acestuia referitoare la ajutorul financiar aferent anului 2010.
Art. 2812 Cod procedură civilă prevede că: “(1) Dacă prin hotărârea dată instanta a omis să se pronunte asupra unui capăt de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale, se poate cere completarea hotărârii în acelaşi termen în care se poate declara, după caz, apel sau recurs împotriva acelei hotărâri, iar în cazul hotărârilor date în fond după casarea cu retinere, în termen de 15 zile de la pronuntare.
(2) Cererea se solutionează de urgentă, cu citarea părtilor, prin hotărâre separată. Prevederile art. 281^1 alin. 3 se aplica în mod corespunzător.
(3) Dispozitiile prezentului articol se aplica şi în cazul când instanta a omis să se pronunte asupra cererilor martorilor, expertilor, traducătorilor, interpretilor sau apărătorilor, cu privire la drepturile lor.
 
Pe de altă parte, art. 2812a Cod procedură civilă (introdus de pct. 25 al art. I din Legea nr. 202 din 25 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 714 din 26 octombrie 2010) prevede că “îndreptarea, lămurirea, înlăturarea dispozitiilor potrivnice sau completarea hotărârii nu poate fi cerută pe calea apelului sau recursului, ci numai în conditiile art. 281­281^2.”
În raport de aceste dispozitii legale Curtea retine că pentru remedierea situatiei invocate prin recurs, şi anume a omisiunii instantei de fond de a se pronunta asupra pretentiilor formulate de reclamant prin cererea introductivă vizând acordarea ajutorului financiar aferent anului 2010, reclamantul avea la îndemână doar procedura prevăzută de art. 2812 cod procedură civilă, legiuitorul prevăzând în mod expres că o asemenea omisiune nu mai poate fi invocată prin intermediul căii de atac a recursului.
Pentru aceste considerente, în temeiul dispozitiilor art. 312 alin. 1 teza a II­a cod procedură civilă Curtea va respinge ca inadmisibil recursul declarat de reclamant.
2. Recursul declarat de pârâtul Inspectoratul Şcolar Judetean Cluj
Referitor la exceptia prescriptiei dreptului material la actiune în ceea ce priveşte capătul de cerere având ca obiect plata integrală a ajutorului a ajutorului pentru achizitionarea de cărti şi programe educationale pe suport electronic necesare îmbunătătirii calitătii didactice, prevăzut de Legea nr. 315/2006, aferent anului 2009, invocată de pârâtul recurent, Curtea constată că această exceptie este neîntemeiată având în vedere următoarele considerente:
Astfel cum arată şi recurentul, în ce priveşte dreptul la actiune vizând drepturile băneşti ce fac obiectul acestui capăt de cerere sunt incidente prevederile art. 268 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 53/2003 ­Codul muncii, republicată, care reglementează un termen de prescriptie de 3 ani, termen care începe să curgă de la data naşterii dreptului la actiune.
Momentul naşterii dreptului la actiune trebuie stabilit prin raportare la prevederile legale care reglementează termenul de plată a ajutorului financiar solicitat, astfel încât, în raport de prevederile art. 3 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 315/2006, aprobate prin H.G. nr. 453/2007, potrivit cărora plătile privind ajutorul financiar prevăzut de Legea nr. 315/2006 se efectuează începând cu luna ianuarie din anul următor, Curtea retine că dreptul la actiune al cadrelor didactice privind ajutorul financiar pentru anul 2009 putea lua naştere cel mai devreme la data de 1 ianuarie a anului 2010.
Cum cererea de chemare în judecată a fost formulată la data de 25 mai 2012, Curtea constată că la data respectivă nu se împlinise termenul de prescriptie a dreptului la actiune privind ajutorul financiar aferent anului 2009, astfel că exceptia invocată de recurent apare ca fiind neîntemeiată.
Chiar dacă instanta de fond nu s­a pronuntat asupra acestei exceptii, care a fost invocată de pârât prin întimpinare, Curtea constată că nu se poate retine nelegalitatea sentintei din această perspectivă, având în vedere că, potrivit celor de mai sus, exceptia este neîntemeiată.
Sustinerile din recurs în sensul că membrii de sindicat A.A., A.V. şi ceilalti nu au urmat procedura prevăzută de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 315/2006 aprobate prin HG nr. 453/2007 pentru achizitionarea de cărti sau programe educationale, în sensul formulării unei cereri până la data de 1 noiembrie a anului anterior, urmează să fie înlăturate întrucât membrilor de sindicat li s­au achitat partial drepturile prevăzute de art. 1 din Legea nr. 315/2006 aferente anului 2009 (aspect mentionat în adeverintele eliberate de unitatea de învătământ pârâtă), fapt ce confirmă respectarea procedurii pentru plata acestor drepturi.
Se mai retine totodată că la dosar au fost depuse adeverinte emise de unitatea de învătământ angajatoare în care se mentionează că reclamantii cadre didactice mentionati mai sus au formulat cererile privind acordarea ajutorului financiar prevăzut de Legea nr. 315/2006 pentru anul 2009 în termenul prevăzut de art. 3 alin.1 din Normele metodologice.
În consecintă, având în vedere că angajatorul şi­a asumat răspunderea privind realitatea datelor înscrise în adeverintele depuse la dosar, iar recurenta nu a contestat, prin înscrierea în fals, adeverintele respective, Curtea constată că în mod corect a apreciat instanta de fond că aceste adeverinte fac dovada depunerii în termenul legal a cererilor pentru acordarea ajutorului financiar, nefiind necesar astfel a se anexa la dosar şi copii ale cererilor respective ale cadrelor didactice.
Curtea constată însă ca fiind fondate criticile formulate de recurentul pârât privind pe cadrele didactice membre de sindicat S.M. şi K.A.I.
Astfel, se constată că la dosar nu au fost anexate adeverinte emise de unitatea de învătământ pârâtă prin care să se ateste că aceste două cadre didactice ar fi formulat cereri pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut de Legea nr. 315/2006 pentru anul 2009.
Totodată, se retine că, la solicitarea instantei de recurs, prin adresa nr. 120/23.01.2013, pârâta Şcoala Gimnazială „P.D.” Tritenii de Jos a comunicat că reclamantele S.M. şi K.A.I. nu au formulat cereri pentru acordarea ajutorului prevăzut de Legea nr. 315/2006 pentru anul 2009, deoarece sunt încadrate în această unitate începând cu data de 01.09.2009.
Conform dispozitiilor art. 3 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 315/2006, ajutorul financiar se acordă anual pe bază de cerere formulată de beneficiar şi înregistrată până la data de 1 noiembrie pentru anul următor la unitatea de învătământ la care beneficiarul exercită functia de bază, iar plătile se efectuează începând cu luna ianuarie din anul următor.
În raport de aceste aspecte, Curtea constată că în mod greşit a considerat instanta de fond că şi în privinta acestor două cadre didactice sunt îndeplinite conditiile legale pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut de Legea nr. 315/2006 pentru anul 2009, astfel că se impune modificarea sentintei în sensul respingerii actiunii formulate de Sindicatul Liber al Învătământului Preuniversitar Clujean, în numele acestor membre de sindicat, pentru acordarea ajutorului financiar mentionat pentru anul 2009.
Sub aspectul celui de­al doilea motiv de recurs Curtea retine că, astfel cum rezultă chiar din prevederile invocate de către recurent, respectiv cele ale art.5 alin.6 din Normele metodologice, plata ajutorului financiar se face de către unitătile de învătământ integral, pe baza documentelor justificative, sau în avans, într­o singură tranşă, cu încadrarea în cuantumul stabilit la art. 1 alin.2. Plata se face în lei la cursul de schimb din data efectuării plătii, iar justificarea sumelor primite în avans se realizează în conditiile legii, în termen de 15 zile calendaristice.
Pe lângă faptul că aceste prevederi sunt de natură a adăuga la dispozitiile Legii nr.315/2006, care stabilea dreptul cadrelor didactice la acordarea unui ajutor financiar în scopul achizitionării de cărti şi nu dreptul acestora la decontarea sumei ce ar fi fost cheltuită în acest mod, Curtea mai retine că şi aceste dispozitii ale hotărârii de guvern îndreptătesc reclamantii la plata în avans a sumei stabilite prin lege, desigur cu justificarea ulterioară a sumelor primite.
Din modul de redactare a textului legal mai sus mentionat rezultă cu evidentă că s­a reglementat o modalitate alternativă de plată a ajutorului în cauză, fie pe baza documentelor justificative depuse de beneficiar, fie în avans, într­o singură tranşă, cu justificarea ulterioară în conditiile legii, în termen de 15 zile calendaristice.
Nu pot fi retinute sustinerile recurentului privind caracterul de exceptie al modalitătii de acordare prin plata în avans a sumei cuvenite, întrucât instituirea unei exceptii de la regulă implică în mod necesar şi reglementarea situatiilor în care devine incidentă exceptia respectivă, ori în norma legală evocată nu se indică asemenea situatii în care s­ar admite cu titlu de exceptie acordarea sumelor în avans, ci se reglementează, astfel cum s­a arătat mai sus, o modalitate alternativă de plată a ajutorului financiar persoanelor îndreptătite, fiind lăsat la latitudinea acestora să opteze pentru una sau alta dintre cele două variante.
Curtea mai retine că potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 315/2006 sumele necesare acordării ajutorului financiar în vederea achizitionării de cărti sau de programe educationale pe suport electronic, necesare îmbunătătirii calitătii activitătii didactice, se asigură de la bugetul de stat prin Ministerul Educatiei şi Cercetării.
Potrivit dispozitiilor art. 5 alin. 3 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 315/2006 aprobate prin HG nr. 453/2007, „sumele necesare plătii ajutorului financiar prevăzut la art. 1 alin. (2) se asigură din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării şi Tineretului, capitolul 65.01 "Învătământ", art. 57.02.01 "Ajutoare sociale în bani", în limita creditelor bugetare aprobate”, nerezultând prin urmare în mod expres plafonarea legală a acestui ajutor financiar, care nu este unicul ajutor cuprins în capitolul bugetar mentionat.
În acest sens, art. 5 alin. 6 din HG nr. 453/2007, prevede că „Plata ajutorului financiar se face de către unitătile de învătământ, integral, pe baza documentelor justificative, sau în avans, într­o singură tranşă, cu încadrare în cuantumul stabilit la art. 1 alin. (2).”, care, potrivit acestei din urmă dispozitii legale, este de 100 de Euro.
Prin urmare, ajutorul financiar solicitat prin actiune nu este susceptibil de plafonare în raport de mentiunea legală citată a plătii sale integrale în cuantum de 100 de euro. Legea nr. 315/2006 nu adaugă nici o conditie la beneficiul acordării ajutorului financiar în vederea achizitionării de cărti sau de programe educationale pe suport electronic, textul legii fiind imperativ: „se acordă un ajutor financiar…”, „ajutorul financiar … se acordă anual, la solicitarea cadrelor didactice, şi reprezintă echivalentul în lei a 100 euro”, „sumele necesare acordării ajutorului financiar se asigură de la bugetul de stat, prin Ministerul Educatiei şi Cercetării”.
Ca urmare, obligatia de a asigura încadrarea în limitele bugetare a acestor cheltuieli se conturează ca o sarcină a decidentilor în conturarea bugetului din care se asigură acest ajutor financiar, neputând fi opusă beneficiarilor ajutorului ca o limitare a dreptului lor, în lipsa unor dispozitii legale exprese de acest gen.
În raport de aceste considerente Curtea retine că în mod temeinic şi legal instanta de fond a constatat că cererea reclamantilor mentionati mai sus pentru plata diferentei neachitate din ajutorul cuvenit pentru anul 2009, este întemeiată.
Responsabilitatea privind asigurarea ajutorului financiar prevăzut la art. 1 alin. 2 din Legea nr.315/2006 revine directorului la nivelul institutiei de învătământ, inspectorului şcolar general responsabil de curriculum la nivelul inspectoratului şcolar judetean/al municipiului Bucureşti şi directiilor de specialitate la nivelul Ministerului Educatiei, Cercetării şi Tineretului.
Pe de altă parte, potrivit dispozitiilor art. 5 alin. 4 şi 5 din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 453/2007 „Directia Generală Buget­finante, Patrimoniu şi Investitii din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va aloca lunar către Inspectoratele Şcolare Judetene/al Municipiului Bucureşti sumele solicitate, în limita creditelor bugetare deschise.
Inspectoratele şcolare judetene/al municipiului Bucureşti vor aloca lunar către unitătile şcolare sumele necesare efectuării plătii ajutoarelor într­un cont de disponibil deschis în afara bugetului local.”
În cauză este justificată calitatea procesuală pasivă a pârâtului Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, întrucât acesta nu a fost chemat în judecată în calitate de angajator al cadrelor didactice, ci în virtutea calitătii sale de ordonator principal de credite şi a atributiilor conferite prin legea specială raportat la drepturile băneşti ale cadrelor didactice ce fac obiectul cauzei, respectiv prin art. 4 din Legea 315/2006 şi art. 5 din H.G. 453/2007.
În raport de aceste dispozitii legale, Curtea constată că în mod corect instanta de fond a admis actiunea în contradictoriu şi cu pârâtii Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Inspectoratul Şcolar Judetean, întrucât finalitatea demersului juridic al reclamantului şi implicit executarea hotărârii primei instante presupune alocarea de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a fondurilor necesare plătii ajutorului financiar către inspectoratul şcolar judetean pentru ca, ulterior, acesta din urmă să poată aloca, la rândul său, unitătii de învătământ pârâte sumele necesare achitării drepturilor cuvenite cu acest titlu cadrelor didactice.
Pentru considerentele expuse, în temeiul dispozitiilor art. 312 alin. 1­3 cod procedură civilă, raportat la art. 3041 cod procedură civilă, Curtea va admite recursul declarat de pârâtul Inspectoratul Şcolar al Judetului Cluj şi va modifica în parte sentinta atacată în sensul că va respinge actiunea formulată de Sindicatul Salariatilor din Învătământ Turda în numele membrilor de sindicat S.M. şi K.A.I. având ca obiect plata integrală a ajutorului pentru achizitionarea de cărti şi programe educationale pe suport electronic necesare îmbunătătirii calitătii didactice, prevăzut de Legea nr.315/2006 aferent anului 2009.
Vor fi mentinute celelalte dispozitii ale sentintei care nu contravin prezentei decizii.