avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Căile de atac extraordinare. Contestaţia în anulare. Cazurile de contestaţie în anulate. Recurs judecat cu inculpatul aflat în libertate şi reprezentat de avocat ales. Inadmisibilitatea în principiu a cererii de contestaţie în anulare.
 
Cod proc. penală, art. 386 alin.1 lit.a) şi b), art.364 alin.2, art.174 rap. la art. alin.3 şi art.179 alin.1, art.70 alin.4                                   
                                                                      
              Chiar dacă s-ar dovedi că în perioada judecăţii recursului ordinar condamnaţii nu s-au aflat pe teritoriul României, imposibilitatea încunoştiinţării instanţei de control judiciar ca şi a prezentării în faţa acesteia nu pot  fi reţinute drept temei legal pentru admiterea unei contestaţii în anulare, cât timp după respingerea cererilor privind ridicarea controlului judiciar instituit pe parcursul cercetării judecătoreşti prin hotărârea primei instanţe s-a menţionat în mod expres respectarea obligaţiilor dispuse la admiterea cererii de liberare provizorie, până al rămânerea definitivă a soluţiei adoptate, inclusiv aceea de a nu-şi schimba adresa şi de a nu depăşi limita teritorială stabilită de instanţa de judecată.
    
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie,
Decizia  penală nr. 861 din 18 iunie 2012.
 
Prin cererea înregistrată sub nr.2183.1/284/2010/a1 la data de 23 mai 2012 cei trei condamnaţi domiciliaţi în oraşul Titu, str.Stejarului nr.32, judeţul Dâmboviţa, în conformitate cu dispoziţiile art.386 alin.1 lit.a) şi b) Cod proc. penală, au formulat contestaţie în anulare privind decizia penală nr.737 din 21 mai 2012 a Curţii de Apel Ploieşti.
În fapt, s-a susţinut că la termenul la care s-a judecat cauza de către instanţa de recurs având ca obiect calea de atac exercitată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari împotriva sentinţei penale nr.197 din 24 octombrie 2011 pronunţată de aceeaşi instanţă procedura de citare a celor trei inculpaţi intimaţi nu a fost îndeplinită conform legii, fiind citaţi la ultima adresă declarată pe teritoriul României, deşi după dezbaterea fondului la primul grad de jurisdicţie nu s-au mai aflat în ţară, fiind reprezentanţi printr-un avocat ales de familiile acestora.
Ca urmare, neavând cunoştinţă de existenţa recursului declarat de unitatea de parchet ei s-ar fi aflat în imposibilitatea de a se prezenta personal în faţa instanţei de control judiciar şi a formula apărări raportat la motivele de casare invocate privind reindividualizarea modalităţii de executare a pedepsei dar şi de a încunoştinţa instanţa despre această împiedicare, împrejurări de fapt asupra cărora au fost informaţi decât după emiterea mandatului de executare.
În drept, s-au invocat dispoziţiile art.386 alin.1 lit.a) şi b) Cod proc. penală.
S-a solicitat admiterea căii extraordinare de atac exercitate, în principiu şi pe fond ca fiind întemeiată, anularea deciziei atacate şi rejudecarea recursului declarat de unitatea de parchet împotriva sentinţei penale cu respectarea drepturilor inculpaţilor privind asigurarea unei apărări efective, inclusiv prin îndeplinirea procedurii de citare conform dispoziţiilor legale.
Cererea nu este întemeiată.
Potrivit dispoziţiilor art.364 alin.2 comb. cu art.174 rap. la art.177 alin.3, art.179 alin.1 şi art.70 alin.4 Cod proc. penală dacă inculpatul este judecat în libertate cauza se soluţionează în fond, precum şi în căile de atac, în lipsa acestuia iar atunci când potrivit legii apărarea este obligatorie, reprezentat fiind de un avocat ales, după caz, a unui avocat desemnat din oficiu, procedura de citare se îndeplineşte la ultima adresă declarată în faţa organului de urmărire penală sau în faţa instanţei de judecată.
În caz de schimbare a adresei arătate în declaraţia de învinuit sau inculpat, acesta este citat la noua sa adresă numai dacă a încunoştiinţat organul judiciar despre schimbarea intervenită ori pe baza datelor obţinute potrivit art.180 Cod penal se apreciază că s-a produs o asemenea schimbare de adresă, obligaţie asupra căreia el este informat conform art.70 alin.4 Cod proc. penală iar dacă nu se află acasă, actul procedural inclusiv a citaţia emisă se înmânează soţului, unei rude sau oricărei persoane care locuieşte cu ea ori care în mod obişnuit primeşte corespondenţa.
Prin sentinţa penală nr.197 din 24 octombrie 2011 pronunţată de Judecătoria Răcari, schimbându-se încadrarea juridică conform art.334 Cod proc. penală dată activităţii infracţionale, între altele, s-a dispus şi condamnarea inculpaţilor contestatori pentru infracţiunile prev. de art.321 alin.1 Cod penal, prev. de art.322 alin.1 cu aplic. art.74 lit.a), art.76 lit.d), art.33 lit.a) şi art.34 lit.b) Cod penal, la pedepsele rezultante de câte 6 luni, respectiv un an închisoare.
Conform art. 81-83, art.71 alin.5 Cod penal executarea pedepselor sus-menţionate s-a suspendat condiţionat pe durata termenelor de încercare de 2 ani şi 6 luni, respectiv 3 ani calculate în baza art.82 Cod penal.
Totodată, s-a dedus din durata sancţiunilor aplicate perioada reţinerii şi arestării preventive de la 17 iunie 2010 – 4 septembrie 2010,  17 iunie 2010 – 4 septembrie 2010, respectiv 17 ianuarie 2011 – 10 martie 2011, menţinându-se obligaţiile prev. de art.1602 alin.3 Cod proc. penală, ce constituie controlul judiciar instituit în sarcina acestora la liberarea provizorie, până la rămânerea definitivă a sentinţei, astfel cum s-a dispus prin încheierea de şedinţă din 2 septembrie 2010 pronunţată de aceeaşi instanţă în dosarul nr.2124/284/2010.
Împotriva acestei sentinţe, în termenul legal, a declarat recurs Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari, vizând atât soluţia de schimbare a încadrării juridice a infracţiunii prev. de art.321 alin.2 în aceea prev. de art.321 alin.1 Cod penal precum şi reindividualizarea pedepselor stabilite, în sensul înlăturării dispoziţiilor art.74 Cod penal pentru primii doi contestatori inculpaţi şi executării efective a pedepselor judiciare în cazul acestora precum şi a celorlalţi inculpaţi în cauză.
Admiţându-se calea de atac exercitată, prin decizia penală nr.737 din 21 mai 2012, hotărârea primei instanţe a fost casată în parte, în latură penală şi rejudecându-se cauza pe fond, s-a procedat la reîncadrarea juridică a faptei în prevederile art.321 alin.2 Cod penal şi înlăturarea circumstanţelor atenuante.
După recontopirea pedepselor majorate în limitele legale, fiecare dintre inculpaţii contestatori au fost condamnaţi la pedepsele rezultante de câte 2 ani închisoare, urmând să fie executate în regim privativ de libertate.
Restul dispoziţiilor sentinţei s-au menţinut, apreciindu-se ca fiind legale şi temeinice.
Recursul ordinar s-a judecat în lipsa celor trei inculpaţi, procedura de citare îndeplinindu-se la ultima adresă indicată cu ocazia audierii în primă instanţă şi reprezentaţi fiind de avocatul ales. conform împuternicirii avocaţiale din 27 martie 2012.
Este de necontestat că, deşi au fost trimişi în judecată în stare de arest preventiv, cei trei inculpaţi contestatori au fost judecaţi în primă instanţă în libertate, fiind liberaţi provizoriu sub control judiciar conform încheierilor de şedinţă din 2 septembrie 2010, respectiv 8 martie 2011 pronunţate de Judecătoria Răcari şi sub obligaţia de a respecta măsurile prev. de art.1602 alin.3 Cod proc. penală, inclusiv acelea de a nu-şi schimba locuinţa fără încuviinţarea instanţei care a dispus măsura şi de a nu depăşi limita teritorială fixată decât în condiţiile stabilite de instanţă.
Cererile succesive formulate de aceştia privind ridicarea controlului judiciar s-au respins de instanţa sesizată cu judecata fondului cauzei, ultima dată prin încheierea de şedinţă din data de 13 septembrie 2011.
Potrivit art.350 Cod proc. penală, chiar în condiţiile pronunţării unor pedepse a căror executare a fost suspendată condiţionat conform art.81-83 Cod penal, prima instanţă a menţinut obligaţiile instituite în sarcină cu ocazia acceptării liberării provizorii în baza art.1602 Cod proc. penală, până la rămânerea definitivă a sentinţei penale nr.197/24 octombrie 2011 a Judecătoriei Răcari.
Din conţinutul încheierii de şedinţă de la 14 octombrie 2011, când s-au desfăşurat dezbaterile în fond, rezultă că inculpaţii au fost prezenţi în faţa judecătoriei, personal şi asistaţi de acelaşi avocatul ales, conform contractului de asistenţă juridică încheiat la 31 august 2010.
Cu aceeaşi ocazie, punându-se în discuţie schimbarea încadrării juridice dată activităţii infracţionale din art.321 alin.2 Cod penal, în art.321 alin.1 Cod penal (la cererea altor inculpaţi în cauză) şi aducându-li-se la cunoştinţă că pot solicita un nou termen de judecată pentru a-şi pregăti apărarea, avocatul ales a declarat că nu înţelege să beneficieze de un atare drept procesual, menţionând în mod expres că achiesează la concluziile apărătorului celorlalţi inculpaţi şi nu are alte cereri de formulat.
Prin urmare, aşa cum au precizat la începutul cercetării judecătoreşti, se constată că şi în  acest stadiu procesual aceştia şi-au menţinut poziţia adoptată iniţial, în sensul că nu sunt de acord să facă o altă declaraţie în faţa instanţei de judecată, limitându-se la împrejurările relatate cu ocazia audierii în faza de urmărire penală.
În fine, din actele procedurale instrumentate la judecata recursului declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari împotriva sentinţei primei instanţe, rezultă că şi în această fază cei trei inculpaţi contestatori au fost reprezentanţi de acelaşi avocat ales, conform împuternicirii avocaţiale din 17 martie 2012, iar pentru prezentarea acestora în faţa instanţei de control judiciar s-au acordat patru termene de judecată.
Citarea contestatorilor s-a realizat în mod corect, respectiv la adresele indicate în declaraţiile date la urmărirea penală şi în faza de judecată, la termenele de 1 februarie 2012 şi 28 februarie 2012 procesele verbale de îndeplinire a procedurii fiind semnate succesiv de câte unul dintre inculpaţi (personal şi pentru fiecare dintre aceştia), respectiv soţia sau cumnata acestuia.
Atari împrejurări de fapt exclud indiscutabil susţinerile privind lipsa de informaţii referitor la existenţa pe rolul curţii de apel a recursului declarat de unitatea de parchet, înregistrat la data de 12 ianuarie 2012, dar şi faptul că în această perioadă condamnaţii contestatori nu s-ar fi aflat la adresele indicate pe teritoriul statului român.
Că aceasta este realitatea se deduce şi din susţinerile şi concluziile depuse de apărătorul ales după prezentarea în faţa instanţei de recurs, când acordându-i-se termen pentru pregătirea apărării, la dezbaterea căii de atac în şedinţa publică din 21 mai 2012 a precizat în mod expres că nu are cereri de formulat, nici excepţii de invocat, solicitând cuvântul pe fondul cauzei.
Mai mult, cu această ocazie, acesta nu a învederat că inculpaţii reprezentaţi şi-ar fi schimbat adresa, ar fi plecaţi din ţară ori ar dori să se prezinte pentru a fi audiaţi iar apărările s-au exercitat efectiv, combătându-se motivele invocate de parchet prin prezentarea de argumente pe situaţie de fapt şi date personale.
Faţă de argumentele menţionate în precedente şi dispoziţiile procedurale ce guvernează repunerea în discuţie a hotărârilor judecătoreşti intrate sub puterea lucrului judecat în cadrul contestaţiei în anulare pentru cazurile arătate sub art.386 alin.1 lit.a) şi b) Cod proc. penală, curtea de apel apreciază că nu sunt întrunite condiţiile cumulativ cerute privind anularea deciziei penale nr.737/21 mai 2012 şi rejudecarea recursului declarat împotriva sentinţei penale nr.197/24 octombrie 2011 a Judecătoriei Răcari.
Aceasta întrucât din evaluarea actelor procedurale instrumentate în dosarul penal nr.2183.1/284/2010 rezultă că respectiva cale de atac ordinară a fost soluţionată cu respectarea întocmai a dispoziţiilor art.364 alin.2 comb. cu art.174 rap. la art.177 alin.3, art.179 alin.1 şi art.70 alin.4 Cod proc. penală, privind îndeplinirea procedurii de citare a inculpatului în procesul penal.
De altfel, chiar dacă s-ar fi dovedit că în perioada judecăţii recursului contestatorii nu s-ar fi aflat pe teritoriul României imposibilitatea încunoştiinţării instanţei de control judiciar ca şi a prezentării în faţa acesteia, nu pot fi reţinute drept temei legal pentru admiterea unei astfel de căi extraordinare de atac, cât timp după respingerea cererilor privind ridicarea controlului judiciar instituit pe parcursul cercetării judecătoreşti prin sentinţa de condamnare s-a menţionat în mod expres respectarea obligaţiilor dispuse la acordarea liberării provizorii, până al rămânerea definitivă a soluţiei adoptate, inclusiv aceea de a nu-şi schimba adresa şi de a nu depăşi limita teritorială stabilită de instanţa de judecată.
 
                                                           (Judecător – Elena Negulescu)