avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Beneficiari ai dispoziţiilor Legii nr. 341/2004
 
 Legea nr. 341/2004, art. 4, art. 5
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia I Civilă,
Decizia civilă nr. 817 din 1 martie 2012. 
 
Prin Decizia nr. 817 din 1 martie 2012 a Curtea de Apel Ploieşti – Secţia I civilă a admis recursul declarat de reclamanţi împotriva Sentinţei civile nr. 1530 din 14 noiembrie 2011 pronunţată de Tribunalul Buzău – Secţia I civilă, în contradictoriu cu pârâta C. J. P. B. şi a modificat în tot hotărârea menţionată în sensul că pe fond admite acţiunea în parte.
         Pe cale de consecinţă instanţa a obligat pârâta la calcularea începând cu luna ianuarie 2011 a indemnizaţiilor cuvenite recurenţilor reclamanţi în temeiul Legii nr. 341/2004 în funcţie de câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale potrivit Legii nr. 287/2010 şi să plătească acestora diferenţa dintre indemnizaţia calculată conform prezentei hotărâri şi cea efectiv încasată începând cu luna ianuarie 2011.
         A fost respinsă cererea recurenţilor reclamanţi privind anularea răspunsurilor emise de intimata pârâtă.
         Pentru a pronunţa această decizie instanţa de recurs a reţinut că recurenţii reclamanţi sunt beneficiarii dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 – Legea recunoştinţei faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit de pe urma revoltei muncitoreşti anticomuniste din Braşov din noiembrie 1987.
La baza raportului juridic litigios a stat modul de interpretare şi de aplicare a dispoziţiilor art. 4, respectiv art. 5 din respectivul act normativ în ceea ce modul de calcul al indemnizaţiilor cuvenite recurenţilor reclamanţi.
Potrivit art. 4 al. 2 din Legea nr. 341/2004 persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la alineatul 1 au dreptul la o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare care vor fi aplicaţi asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata.
Alineatul 4 al aceluiaşi articol prevede că de o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată prin aplicarea coeficientului de 1,10 la salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, beneficiază şi persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3 al. 1 lit. b pct. 3 numai dacă au un venit mai mic decât salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
La rândul său art. 5 al. 1 lit. m din actul normativ menţionat dispune că anumite categorii de persoane beneficiază de acordarea unei indemnizaţii lunare echivalentă cu un coeficient de 0,6, calculat conform prevederilor art. 4 al. 2.
Dintr-o interpretare coroborată a dispoziţiilor legale arătate rezultă că baza de calcul a drepturilor la care sunt îndreptăţiţi beneficiarii Legii nr. 341/2004 este dată de salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata.
Ori, pentru  anul 2011 bugetul asigurărilor sociale de stat a fost aprobat prin Legea nr. 287/2010.
Potrivit art. 15 din acest din urmă act normativ câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 este de 2.022 lei.
Împrejurarea că aferent anului 2011 legea bugetului asigurărilor sociale de stat utilizează sintagma „ câştig salarial mediu utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat”, în loc de „ salariu mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat”, nu poate conduce la concluzia că suntem în prezenţa unui vid legislativ, iar indemnizaţiile trebuie raportate la sumele prevăzute pentru anul 2010, aşa cum susţine în mod eronat intimata.
În realitate, actele normative trebuie interpretate în mod coroborat şi în scopul pentru care au fost edictate.
În cauza pendinte legiuitorul prin dispoziţiile speciale cuprinse în Legea nr. 341/2004 a urmărit să stabilească un criteriu la care să se raporteze indemnizaţiile cuvenite şi anume suma utilizată la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului pentru care se face plata.
De altfel, acesta nu este singurul act normativ care foloseşte ca indicator de referinţă salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
Tocmai pornind de la această situaţie a fost adoptată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 11/2011 privind utilizarea indicatorului de referinţă câştigul salarial mediu brut în actele normative din domeniul muncii şi protecţiei sociale.
Chiar dacă acest din urmă act normativ nu face referire în mod expres la Legea nr. 341/2011 din preambul său se reţine că la adoptare s-a avut în vedere împrejurarea că Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010 utilizează la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat indicatorul de referinţă câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, că există acte normative care stabilesc drepturi în raport cu indicatorul de referinţă salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi că nepromovarea sa poate conduce la apariţia unor disfuncţionalităţi în aplicarea unor alte legi.
Faţă de cele învederate Curtea a apreciat ca fondate criticile recurenţilor privitoare la modul în care trebuie calculate indemnizaţiile cuvenite acestora.
De asemenea au fost considerate ca fondate şi criticile vizând reţinerea în mod greşit de către instanţa de fond ca incidente în soluţionarea cauzei a dispoziţiilor art. 14 lit. d din Legea nr. 118/2010 şi art. 5 al. 2 din Legea nr. 285/2010.
Primul din cele două acte normative reglementează unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar.
Împrejurarea că la art. 14 lit. d din aceasta se menţionează că de la data intrării în vigoare a legii se reduc cu 15% şi indemnizaţiile prevăzute de Legea nr. 341/2004 nu are nici o legătură cu baza de calcul a respectivelor indemnizaţii.
Pe de altă parte, chiar art. 16 al. 2 din Legea nr. 118/2010 face trimitere pentru anul 2011 la respectarea prevederilor legii bugetului asigurărilor sociale de stat.
În ceea ce priveşte Legea nr. 285/2010 acesta reglementează materia salarizării în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, categorie în care nu pot fi încadraţi recurenţii.
Sub aspectul petitiul referitor la anularea răspunsurilor emise de către intimată Curtea a constatat că acestea nu reprezintă în fapt acte care să se bucure de forţă juridică şi care să poată face obiect de contestare pe cale judiciară.
În realitate, respectivele răspunsuri reprezintă simple punte de vedere ale intimatei faţă de cererile adresate acesteia de către recurenţi.