avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Apel formulat tardiv. Repunerea în termen. Depăşirea termenului înscris în art.103 alin.(2) C.proc.civ. Consecinţe.
 
Cod procedură civilă, art. 103 alin. 2
 
 
Potrivit disp. art.103 (1) C.proc.civ. neexercitarea oricărei căi de atac şi neîndeplinirea oricărui alt act de procedură în termenul legal atrage decăderea, afară de cazul când legea dispune altfel sau când partea dovedeşte că a fost împiedicată printr-o împrejurare  mai presus de voinţa ei.
Alin.2 al textului citat prevede că în acest din urmă caz, actul de procedură se va îndeplini în termen de 15 zile de la încetarea împiedicării; în acelaşi termen vor fi arătate şi motivele împiedicării.
Termenul de formulare a cererii de repunere în termen este un termen de decădere, în speţă nefiind aplicabile prevederile Decretului nr.167/1958.
Ca atare, depăşirea termenului de 15 zile de la încetarea împiedicării atrage respingerea cererii de repunere în termenul de apel, astfel încât apelul se va respinge ca tardiv.
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia I Civilă,
Decizia civilă nr. 1461 din 10 aprilie 2012. 
 
Prin decizia civilă nr.1461 pronunţată la 10.04.2012 Curtea de Apel Ploieşti a respins ca  nefondat recursul declarat de pârâtul R.I. – prin procurator, împotriva deciziei civile nr.270 din  28.09.2011 pronunţată de  Tribunalul Dâmboviţa, în contradictoriu cu intimata-reclamantă CG şi autoritatea tutelară Primăria comunei C şi s-a luat act că intimata va solicita cheltuieli de judecată pe cale separată.
La pronunţarea soluţiei instanţa de recurs a reţinut  în esenţă următoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Răcari sub nr. 3559/284/2009, reclamanta  RG  a chemat în judecată pe pârâtul RI pentru că prin  hotărârea ce o va pronunţa să dispună desfacerea căsătoriei  încheiata între părţi  la data de 16.10.1993 din culpa exclusiva a pârâtului; încredinţarea spre creştere şi educare  a minorului RVT reclamantei; obligarea pârâtului   la plata pensiei de întreţinere în favoarea minorului; reluarea de către reclamanta a numelui avut anterior căsătoriei, acela de C şi partajul bunurilor comune, cu obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.
În motivarea cererii, reclamanta a arătat că s-a căsătorit cu pârâtul la data de 16.10.1993, căsătorie din care a rezultat minorul RVT, născut la data de 21.04.1996. A mai arătat că în primii ani de căsnicie, şotii s-au interes bine, însă ulterior pârâtul a devenit violent, enervându-se foarte des şi fără motiv, având un limbaj vulgar atât faţă de ea cât şi faţă de copil. În plus, a arătat că relaţiile dintre ei  s-au deteriorat grav, orice încercare de comunicare finalizându-se cu certuri şi chiar lovire, nu mai au relaţii de foarte mult timp deşi locuiesc împreună, iar copilul este afectat de certurile dintre ei.
A mai precizat reclamanta că minorul este foarte ataşat de ea, pârâtul nefiind interesat de nevoile sau de problemele acestuia. În privinţa capătului de cerere privind partajarea bunurilor comune, a arătat că în timpul căsătoriei cu pârâtul a fost achiziţionat un teren în suprafaţă de 1690 mp situat în comuna C, judeţ Dâmboviţa pe care au edificat începând cu anul 1998 o casa de locuit şi anexe gospodăreşti,  cota de contribuţie fiind de ½ pentru fiecare.
 
 
Pârâtul a formulat întâmpinare şi cerere reconvenţională, prin care a solicitat desfacerea căsătoriei  din culpa exclusivă a reclamantei-pârâte; încredinţarea spre creştere şi educare  a minorului RVT reclamantei-pârâte cu stabilirea unui program de vizită; reluarea de către reclamanta-pârâtă a numelui avut anterior căsătoriei, acela de C şi partajul bunurilor comune, cu obligarea reclamantei-pârâte la plata cheltuielilor de judecată.
Prin sentinţa civilă nr.50/11.01.2010, Judecătoria Răcari a admis cererea principală şi a dispus desfacerea căsătoriei încheiată între părţi; a dispus încredinţarea spre creştere şi educare  a minorului RVT născut la data de 21.04.1996 mamei; a stabilit în sarcina pârâtului-reclamant obligaţia plăţii unei pensii de întreţinere în favoarea minorului în cuantum de 250 lei lunar începând cu data introducerii cererii, respectiv 12.10.2009 şi până la majorat; a dispus reluarea de către reclamanta-pârâtă a numelui avut anterior căsătoriei şi anume acela de C de la data rămânerii irevocabile a hotărârii; a admis în parte cererea reconvenţională şi a obligat reclamanta-pârâta să permită pârâtului-reclamant  să ia minorul  la domiciliul sau   în prima şi a treia sâmbătă din lună de la orele 10,00 până duminica  la orele 16,00; trei zile în vacanţele şcolare din perioada  sărbătorilor legale - Crăciun şi Paste, începând cu a doua zi a fiecăreia dintre cele două sărbători şi în primele trei săptămâni din vacanţa de vară şi a disjuns cererea privind partajarea bunurilor comune.
Împotriva sentinţei a declarat apel pârâtul RI, solicitând repunerea în termenul de apel, arătând că s-a aflat într-o împrejurare mai presus de voinţa să de a exercita în termen căile legale de atac şi abia la data de 27.04.2011 a luat cunoştinţă de faptul că divorţul s-a desfăcut din culpa să exclusivă şi că faţă de această dată când a încetat împiedicarea de a cunoaşte modul în care a fost desfăcută căsătoria, a opinat că încep să curgă cele 15 zile în care poate să îndeplinească actul de procedură privind cererea de apel, motiv pentru care a solicitat încuviinţarea repunerii în termen şi că o altă împrejurare mai presus de voinţa sa, ce determină repunerea în termenul legal este împiedicarea de a cunoaşte că judecătorul care a soluţionat divorţul nu avea  competenţa materială de a judeca divorţul, nefiind în specialitatea dreptul familiei.
Cu privire la motivele de apel, a arătat că sentinţa de divorţ este netemeinică şi nelegală, la baza pronunţării culpei exclusive nu stă nicio dovadă a violenţelor şi agresiunilor fizice, dimpotrivă ancheta socială, depoziţiile martorilor şi recunoaşterile socrilor şi soţiei la interogatoriu demonstrând contrariul.
Pe cale de consecinţă, a solicitat admiterea apelului, desfiinţarea sentinţei, urmând că prin readministrarea probelor să se dispună desfacerea căsătoriei din culpa exclusivă a intimatei reclamante-pârâte.
Tribunalul Dâmboviţa, prin decizia civilă nr.270 din 28.09.2011, a respins cererea de repunere în termenul de apel şi a respins apelul ca tardiv formulat, obligând apelantul la plata către intimată a sumei de 1954 lei cheltuieli de judecată.
Pentru a decide astfel, tribunalul a reţinut în ceea ce priveşte cerere de repunere în termenul de apel potrivit art.103 (1) C.proc.civ. că „neexercitarea oricărei căi de atac şi neîndeplinirea oricărui alt act de procedură în termenul legal, atrage decăderea, afară de cazul când legea dispune altfel sau când partea dovedeşte că a fost împiedicată printr-o împrejurare mai presus de voinţa ei”. În acest din urmă caz, aceasta trebuie să solicite repunerea în termen şi, deopotrivă, să îndeplinească actul de procedură în termen de 15 zile de la data împiedicării.
Apelantul a susţinut că împrejurarea mai presus de voinţa sa care l-a împiedicat să exercite calea de atac a apelului în termenul legal a fost reprezentată de faptul că apărătorul ales nu i-a comunicat că divorţul s-a pronunţat din culpa sa exclusivă, asigurându-l că a fost reţinută culpa comună a soţilor în desfacerea căsătoriei.
A mai susţinut apelantul că despre conţinutul sentinţei pronunţate a luat cunoştinţă pe data de 27.04.2011, când Judecătoria Răcari i-a comunicat rapoartele de expertiză topo şi construcţii.
Din examinarea actelor existente la dosarul de fond, tribunalul a reţinut însă o altă situaţie de fapt.
Astfel, s-a constatat că la data de 11.01.2010 s-a pronunţat de către Judecătoria Răcari sentinţa civilă nr. 50/11.01.2010 ce a fost comunicată reclamantei-pârâte (intimata din prezentul apel) RG la data de 22.02.2010. Din referatul întocmit de grefierul MM de la Judecătoria Răcari a rezultat că dovada de comunicare a sentinţei civile sus menţionate către pârâtul-apelant RI a fost
 
 
sustrasă de la dosarul cauzei, ataşându-se borderoul de expediere a corespondentei în care se menţionează că sentinţa a fost expediată apelantului cu recomandata nr.2555 la data de 19.02.2010.
A mai reţinut tribunalul că la data de 29.03.2010, în cadrul judecării procesului de partaj bunuri comune, s-a depus de către reclamanta-intimata RG hotărârea de divorţ cu menţiunea definitiva şi irevocabilă.
Prin urmare, chiar admiţând că apelantul-pârât nu i-a fost comunicată hotărârea de divorţ, neexistând la dosarul de fond dovada de comunicare, împiedicarea mai presus de voinţa părţii care a determinat-o să nu exercite calea de atac a apelului în termenul legal, a încetat la data de 29.03.2010 când a luat cunoştinţă de hotărârea judecătorească pronunţată în cauză.
De la acest moment, pârâtul apelant avea la dispoziţie, conform art. 103 (2) C.proc.civ., un termen de 15 zile pentru a solicita repunerea în termenul de apel şi deopotrivă pentru a îndeplini actul de procedură, respectiv declararea căii de atac a apelului.
Împotriva deciziei a declarat recurs în termen legal pârâtul, invocând motive de nelegalitate în sensul dispoziţiilor art. 304 pct.5, 6, 7, 8 şi 9  C.proc.civ. sub următoarele aspecte:
Instanţa era obligată să judece cauza de „divorţ cu copii” în mod obligatoriu nu numai în prezenţa apelantului-pârât ci şi în prezenţa intimatei-reclamante, hotărârea pronunţată fiind dată cu încălcarea formelor de procedură prevăzute sub sancţiunea nulităţii de art.105 alin.2 C.proc.civ.
Deşi prin cererea de apel s-a solicitat mai întâi repunerea în termenul de apel, instanţa motivează sentinţa doar pe baza actelor depuse  de intimată deşi singurul act care trebuia luat în discuţie era dovada de comunicare a hotărârii de divorţ care nu există la dosar.
Câtă vreme la dosar nu există dovada de comunicare a hotărârii de divorţ se impunea fie suspendarea judecării apelului până la soluţionarea cererii de refacere a înscrisului dispărut, fie judecata pe fond a apelului faţă de faptul că cererea de repunere în termen rămăsese fără obiect în lipsa dovezii de comunicare de la dosar.
Sub acest aspect, susţine recurentul, instanţa a pronunţat o hotărâre nelegală, fără să-i permită acestuia să demonstreze că nu este vinovat de desfacerea căsătoriei din culpa sa exclusivă, că nu a putut declara în termen calea de atac şi că toate hotărârile judecătoreşti au fost obţinute de fosta soţie prin viclenie folosindu-se de interesul superior al copilului.
Se solicită pentru motivele invocate admiterea recursului, casarea deciziei şi trimiterea cauzei spre rejudecare la acelaşi tribunal pentru judecarea apelului.
Examinând sentinţa atacată, prin prisma criticilor formulate în recurs, în raport de actele şi lucrările dosarului, de dispoziţiile legale ce au incidenţă în soluţionarea cauzei, Curtea a constatat că recursul este nefondat  potrivit considerentelor ce urmează:
Pretinsa încălcare a normelor privind citarea şi prezenţa părţilor în proces nu se verifică.
Dispoziţiile art. 614 C.proc.civ. stabilesc că, în faţa instanţelor de fond în cadrul procedurii de judecată a divorţului, părţile se vor înfăţişa în persoană, afară de cazurile limitativ prevăzute de text, când părţile se vor putea înfăţişa prin mandatar.
Din alineatul (2) al art.105 C.proc.civ. rezultă că nu orice act de procedură făcut cu  neobservarea formelor legale sau de un funcţionar necompetent este nul, ci, pentru anularea unui atare act de procedură se cer a fi îndeplinite cumulativ trei condiţii: actul de procedură să fi fost întocmit cu neobservarea formelor legale sau de un funcţionar necompetent, actul de procedură să fi produs părţii o vătămare şi vătămarea să nu poată fi înlăturată decât prin anularea actului.
În speţă, nu poate fi vorba despre incidenţa textelor legale precizate întrucât părţile se aflau în faza de judecată a apelului când reprezentarea nu este interzisă, pe de o parte, iar pe de altă parte pretinsa vătămare la care se referă art.105 alin.2 din C.proc.civ. putea fi invocată eventual de reclamantă şi nu de apelantul-pârât al cărui demers judiciar viza cererea de repunere în termen pentru declararea apelului formulat tardiv.
Este neîntemeiată şi critica invocată în cel de-al doilea motiv de recurs.
Instanţa de apel a cenzurat corect solicitarea pârâtului de repunere în termenul de exercitare a căii de atac formulate tardiv.
Textul înscris în art.103 (1) C.proc.civ. prevede că neexercitarea oricărei căi de atac şi neîndeplinirea oricărui alt act de procedură în termenul legal atrage decăderea, afară de cazul când legea dispune altfel sau când partea dovedeşte că a fost împiedicată printr-o împrejurare mai presus de voinţa sa.
 
Alin.(2) al art.103 C.proc.civ. stabileşte că în ipoteza a II-a a primului alineat, actul de procedură se va îndeplini în termen de 15 zile de la încetarea împiedicării şi în acelaşi termen vor fi arătate şi motivele împiedicării.
În raport cu actele dosarului, instanţa de apel a reţinut că sentinţa civilă nr.50/11.01.2010 pronunţată de Judecătoria Răcari prin care s-a soluţionat divorţul părţilor a fost comunicată reclamantei la data de 22.02.2010, iar din borderoul de expediere a corespondenţei a rezultat că sentinţa a fost expediată şi pârâtului cu recomandata nr.2555 la data de 19.02.2010.
Este adevărat că din referatul întocmit de grefierul  MM de la Judecătoria Răcari rezultă că dovada de comunicare a sentinţei de divorţ către pârât a fost sustrasă de la dosar însă, la data de 29.03.2010, în cadrul procesului de partaj bunuri comune, reclamanta a prezentat hotărârea de divorţ cu menţiunea definitivă şi irevocabilă, pârâtul fiind prezent şi luând cunoştinţă de această situaţia.
În acest context, instanţa de apel făcând trimitere la disp.art.103 (2) C.proc.civ. a reţinut corect, chiar admiţând că pârâtului nu i s-a comunicat hotărârea de divorţ, că de la această dată – 29.03.2010 pârâtul avea la îndemână un termen de 15 zile pentru a solicita repunerea în termenul de declarare a apelului.
În plus, s-a avut în vedere de instanţa de control ca argument al soluţiei date şi împrejurarea că în luna aprilie 2011 pârâtul a depus la Oficiul Stării Civile al Primăriei C hotărârea judecătorească de divorţ cu menţiunea „irevocabilă” pentru încheierea noii căsătorii şi, în fine, instanţa de apel nu avea obligaţia suspendării cauzei până la soluţionarea cererii de refacere a înscrisului dispărut, textul înscris în art. 244 (1) pct.1 C.proc.civ. având caracter facultativ, iar judecata pe fond a apelului faţă de lipsa dovezii de comunicare a hotărârii atacate nu se impunea în condiţiile în care, aşa cum s-a arătat mai sus, solicitarea de repunere în termenul de exercitare a căii de atac s-a făcut cu nesocotirea dispoziţiilor art.103 (2) C.proc.civ.
 
 (Judecător Constanţa Ştefan)