avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Apel anulat ca netimbrat. Recurs. Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 304 pct. 9 Cod proc. civilă.
 
Cod procedură civilă, art. 156, art. 304 pct. 9
Legea nr. 146/1997, art. 20 alin. 3
 
Depunerea de către recurentă, ca act nou, a unei chitanţe care atestă că a plătit, la data pronunţării instanţei de apel, o sumă de 4 lei din taxa de timbru fixată de tribunal la cuantumul de 18 lei şi timbru judiciar de 0,15 lei, nu este de natură să conducă la înlăturarea sancţiunii de anulare a apelului, statuată de art. 20 alin. 3 din Legea nr. 146/1997.
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia I Civilă,
Decizia civilă nr. 1457 din 9 aprilie 2012. 
 
Curtea de Apel Ploieşti a fost investită în dosarul nr. 2957/331/2008* cu soluţionarea recursului declarat de pârâta B.M., în contradictoriu  cu intimaţii-reclamanţi I.E. şi I.M., împotriva deciziei civile nr. 25 din data de 18.01.2012 pronunţată de Tribunalul Prahova, prin care s-a dispus admiterea excepţiei de netimbrare a apelului, invocată din oficiu şi anularea ca netimbrat a apelului declarat de pârâta B.M. împotriva sentinţei civile nr. 1576/27.09.2011 a Judecătoriei Vălenii de Munte, fiind obligată apelanta să plătească intimaţilor suma de 2000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.
  În dezvoltarea motivelor de recurs, întemeiate în drept pe dispoziţiile cazului de modificare reglementat de pct. 9 al art. 304 C.proc.civ., recurenta B.M. a învederat că în mod greşit tribunalul a invocat excepţia de netimbrare a apelului, dispunând anularea acestuia ca netimbrat, în condiţiile în care achitase taxa de timbru conform chitanţei nr. 575, pe care ar fi prezentat-o instanţei, dacă aceasta ar fi admis cererea sa de amânare a cauzei, justificată de motive medicale.
  În atare situaţie, a concluzionat recurenta, la momentul deliberării, nu erau întrunite condiţiile legale pentru ca tribunalul să-i anuleze apelul ca netimbrat, soluţia astfel pronunţată fiind de natură să-i prejudicieze dreptul de proprietate imobiliară.
  S-a solicitat admiterea recursului, casarea deciziei şi trimiterea cauzei spre rejudecare, aceleiaşi instanţe de apel.
  Intimaţii, reprezentaţi în instanţă de avocat ales, nu au depus întâmpinare şi au solicitat, prin concluziile orale formulate, respingerea recursului ca nefondat şi obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată.
  La data de 9.04.2012, Curtea de Apel Ploieşti a pronunţat decizia nr. 1457, prin care a respins ca nefondat recursul declarat de pârâta B.M., reţinând următoarele :
Deşi recurenta a depus ca act nou, la termenul de judecată din data de 9.04.2012, chitanţa nr. 575/18.01.2012 (fila 15 dosar recurs), prin care se atestă achitarea unei taxe judiciare de timbru de 4 lei şi pe care a fost ataşată fotocopia unui timbru judiciar de 0,15 lei, Curtea a constatat că aceasta nu este de natură că modifice situaţia de fapt reţinută de instanţa de apel, la termenul de judecată din data de 18.01.2012, când a invocat, din oficiu, excepţia de netimbrare a apelului.
  Curtea a reţinut, sub acest aspect, că la termenul de judecată menţionat, recurenta fusese citată cu menţiunea de a depune o taxă judiciară de timbru în cuantum de 18 lei şi timbru judiciar de 0,15 lei, astfel cum se atestă prin dovada de îndeplinire a procedurii de citare, aflată la fila 7 dosar apel.
  Recurenta nu a dat însă curs acestei obligaţii legale, rezumându-se la a depune pentru acel termen de judecată o cerere, la registratura Tribunalului Prahova, prin care a solicitat acordarea unui nou termen de judecată, din motive medicale, învederând instanţei că „taxa de timbru am achitat-o cu chitanţa nr. 575 eliberată de Primăria Măneciu” (fila 12 dosar apel).
  Această cerere nu a fost însă însoţită de chitanţa invocată, actul fiind depus abia în faţa instanţei de recurs, la termenul de judecată din data de 9.04.2012 şi nedovedind decât achitarea unei sume de 4 lei din taxa de timbru fixată de tribunal la cuantumul de 18 lei, nefiind prin urmare de natură să conducă la înlăturarea sancţiunii de anulare a apelului, statuată de art. 20 alin. 3 din Legea nr. 146/1997.
   Curtea a reamintit că dispoziţiile art. 156 alin.1 C.proc.civ. prevăd posibilitatea acordării de către instanţă a unui termen pentru lipsă de apărare şi nu o obligaţie în acest sens. În acest context, a arătat instanţa de recurs, pentru a putea aprecia asupra temeiniciei cererii de amânare a cauzei formulată de recurentă la termenul de judecată din data de 18.01.2012, trebuia ca tribunalul să fi fost legal sesizat, respectiv trebuia ca cererea de apel să fi fost legal timbrată, condiţie care în speţă nu a fost îndeplinită, astfel încât în mod legal, în raport de dispoziţiile imperative ale art. 20 din Legea nr. 146/1997, instanţa a invocat excepţia de netimbrare a apelului, înainte de a lua în discuţie orice altă cerere.
  În considerarea acestor argumente de fapt şi de drept, constatând că recurenta nu a dovedit incidenţa cazului de modificare pe care se întemeiază calea sa de atac – art. 304 pct. 9 C.proc. civ., Curtea, în conformitate cu dispoziţiile art. 312 alin. 1 C.proc.civ., a procedat la respingerea recursului ca nefondat.