avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Anulare referat pentru dispoziţia zilnică a Rectorului Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. Competenţa de soluţionare a cauzei. Autoritate centrală.
 
Art.1 şi art.10 alin.1  din H.G. nr.294/2007
Art.10 alin.1 teza a II-a din Legea nr.554/2004
 
Potrivit art.10 alin.1 din H.G. nr.294/2007 , structura organizatorică a Academiei şi numărul de posturi aferente acesteia se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
Din interpretarea textelor de lege menţionate mai sus, rezultă intenţia legiuitorului de a crea o autoritate publică unică la nivel central pentru formarea iniţială şi continuă a personalului din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, încadrată în structura centrală a Ministerului Administraţiei şi Internelor.
Faptul că Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” este o autoritate publică centrală rezultă şi din Anexa 1 a H.G. nr.416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, care plasează recurenta în organigrama ministerului pe aceeaşi poziţie cu Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, toate acestea făcând parte din administraţie publică centrală, iar nu la nivelul inspectoratelor judeţene, care sunt autorităţile publice locale.
Având în vedere caracterul de autoritate publică centrală al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” competenţa în prezenta cauză urmează să fie stabilită în raport de dispoziţiile art.10 alin.1 teza a II-a din Legea nr.554/2004, text care atrage competenţa de soluţionare a cauzei în primă instanţă în favoarea Curţii de Apel Piteşti.
 
(Decizia nr. 1235/R-CONT/16 Mai 2012)
 
Prin acţiunea înregistrată la data de 17.08.2011 reclamantul C. M. A. a chemat în judecată pe pârâta Academia de Politie ,,Alexandru Ioan Cuza", solicitând anularea referatului pentru dispoziţia zilnică a Rectorului Academiei nr.3732484/8.07.2011 şi emiterea unui nou ordin în vederea reexaminării la materia nepromovată.
În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că prin actul administrativ contestat s-a dispus în mod nelegal exmatricularea sa, reexaminările la cele două materii nepromovate în semestrul I, fiind programate cu încălcarea Regulamentului de ordine interioară al pârâtei.
Tribunalul Argeş, Secţia civilă, prin sentinţa civilă nr.1314/9.12.2011 a admis acţiunea formulată de reclamant, a anulat Referatul pentru dispoziţia zilnică a rectorului Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" nr.3732484/8.07.2011 şi a dispus emiterea unui nou ordin în vederea reexaminării la materia nepromovată.
Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că reclamantul este student în anul III în cadrul instituţiei de învăţământ pârâte iar pe semestrul I a obţinut nota 4 la disciplina Drept procesual penal - Partea generală.
Ziua reexaminării la această materie a coincis cu ziua examenului pe  cel de-al doilea semestru la aceeaşi disciplină-partea specială, reclamantul neavând  posibilitatea de a se prezenta la ambele examene.
Conform art.25 din Regulamentul de ordine interioară al pârâtei, „În perioada sesiunilor de examene, inclusiv în sesiunea destinată restanţelor şi reexaminărilor, studentul nu poate susţine, în aceeaşi zi, două examene la discipline diferite”.
În cauză, examenul la materia Drept procesual penal - Partea specială, a fost programat la data de 4.07.2011, restanţa la aceeaşi materie la 5.07.2011, iar reexaminarea la 6.07.2011, fiind astfel încălcate şi dispoziţiile art.25 din Regulamentul de ordine interioară care prevăd că „programarea examenelor se face în aşa fel încât să se asigure un interval de cel puţin 2 zile între examene”.
La data de 7.07.2011 s-a întrunit comisia de disciplină a pârâtei iar la data de 8.07.2011 a fost întocmit referatul contestat prin care s-a dispus exmatricularea reclamantului, trecerea sa în rezervă cu gradul de sergent şi obligarea la plata cheltuielilor de şcolarizare.
Nepromovarea examenului de către reclamant s-a datorat stabilirii examenului restanţei şi reexaminării în zile consecutive, cu încălcarea dispoziţiilor art.23 şi 25 din Regulamentul de ordine interioară.
Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs pârâta Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, solicitând casarea sentinţei şi reţinerea spre competentă soluţionare a cauzei, pentru următoarele motive:
1. Tribunalul Argeş a pronunţat o încheiere cu încălcarea normelor de competenţă materială, în cauză competenţa în primă instanţă revenind Curţii de Apel Piteşti, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, motiv de casare prevăzut de art.304 pct.3 Cod procedură civilă.
Sub acest aspect recurenta arată că obiectul cauzei îl reprezintă suspendarea dispoziţiei zilnice a rectorului nr.S/183/19.09.2011 prin care reclamantul a fost exmatriculat din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, această fiind o autoritate publică centrală, după cum rezultă din art.12 din O.U.G. nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Anexa 1 a H.G. nr.416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi din art.1 din H.G. nr.294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.
2. Cererea reclamantului este prematură, sens în care recurenta invocă excepţia prematurităţii acţiunii în raport de dispoziţiile art.11 alin.1 din Legea nr.554/2004, întrucât reclamantul a înregistrat pe rolul instanţei dosarul la 17 august 2011, fără a aştepta răspunsul la plângerea prealabilă formulată la 12.07.2011, în temeiul art.7 din acest act normativ, plângere la care pârâta a răspuns prin adresa nr.3756566/26.07.2011.
3. Pe fond, acţiunea reclamantului este neîntemeiată.
Sub acest aspect, recurenta arată că reclamantul nu a promovat două discipline, fiind aplicabile dispoziţiile art.42 din Regulamentul de ordine interioară al studenţilor din cadrul Academiei de Poliţie, iar argumentele sale referitoare la încălcarea art.35 şi art.36 din acelaşi regulament sunt nefondate.
Prin decizia nr. 1235/R-CONT din 16 mai 2012, pronunţată de Curtea de Apel Piteşti – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a fost admis recursul formulat de pârâta ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” şi a fost casată sentinţa şi reţinută cauza spre competentă soluţionare în primă instanţă la Curtea de Apel Piteşti, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.
Pentru a hotărî astfel, Curtea a reţinut că recursul este fondat sub aspectul primei critici formulate, ceea ce face inutilă cercetarea următoarelor două critici, pentru următoarele considerente:
Potrivit art.10 alin.1 din Legea nr.554/2004: „Litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autorităţile publice locale şi judeţene, precum şi cele care privesc taxe şi impozite, contribuţii, datorii vamale, precum şi accesorii ale acestora de până la 500.000 de lei se soluţionează în fond de tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau încheiate de autorităţile publice centrale, precum şi cele care privesc taxe şi impozite, contribuţii, datorii vamale, precum şi accesorii ale acestora mai mari de 500.000 de lei se soluţionează în fond de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel, dacă prin lege organică specială nu se prevede altfel”.
În cauză, actul administrativ a cărui suspendare se solicită, respectiv Referatul pentru dispoziţia zilnică a rectorului Academiei de Poliţie nr. 3732484/8.97.2011 este emis de către rectorul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.
Potrivit art.1 din H.G. nr.294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”: „1) Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", înfiinţată în baza Hotărârii Guvernului nr.137/1991 privind înfiinţarea Academiei de Poliţie a Ministerului de Interne, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Academia, cu sediul în municipiul Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1 A, sectorul 1, este instituţie publică de învăţământ superior acreditată, din reţeaua de învăţământ de stat, cu personalitate juridică, parte integrantă a sistemului naţional al studiilor universitare.
(2) Academia funcţionează în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare MAI.
(3) Coordonarea funcţională a Academiei se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor”.
De asemenea, potrivit art.10 alin.1 din acelaşi act normativ, structura organizatorică a Academiei şi numărul de posturi aferente acesteia se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
Din interpretarea textelor de lege menţionate mai sus, rezultă intenţia legiuitorului de a crea o autoritate publică unică la nivel central pentru formarea iniţială şi continuă a personalului din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, încadrată în structura centrală a Ministerului Administraţiei şi Internelor.
Faptul că Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” este o autoritate publică centrală rezultă şi din Anexa 1 a H.G. nr.416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, care plasează recurenta în organigrama ministerului pe aceeaşi poziţie cu Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, toate acestea făcând parte din administraţie publică centrală, iar nu la nivelul inspectoratelor judeţene, care sunt autorităţile publice locale.
Având în vedere caracterul de autoritate publică centrală al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” competenţa în prezenta cauză urmează să fie stabilită în raport de dispoziţiile art.10 alin.1 teza a II-a din Legea nr.554/2004, text care atrage competenţa de soluţionare a cauzei în primă instanţă în favoarea Curţii de Apel Piteşti.
Pentru aceste motive, în baza art.304 pct.3 Cod procedură civilă şi art.312 alin.6 Cod procedură civilă, admiţându-se recursul, sentinţa instanţei de fond a fost casată, iar cauza reţinută spre judecare în primă instanţă de către Curtea de Apel Piteşti, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, sens în care dosarul urmează să fie legal repartizat aleatoriu unui complet de fond.