avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Anulare incident bancar. Condiţii. Anularea titlului ulterior raportării incidentului. Consecinţe
 
Art.1 alin.1 din Regulamentul nr.1/2001 al BNR
 
Faptul că ulterior completării cecului şi prezentării sale la plată, cu consecinţa intervenirii incidentului major, s-a constatat că cecul nu a fost completat potrivit înţelegerii, raportându-se la o creanţă care nu întruneşte condiţia de a fi lichidă, nu poate fi imputat Băncii, care la momentul constatării incidentului a procedat potrivit dispoziţiilor legale.
Anularea ulterioară a titlului nu se repercutează asupra incidentului constatat, deoarece vizează raportul fundamental între părţi, or, scopul constatării incidentelor cu consecinţa posibilă a interdicţiei bancare de a emite cecuri, are în vedere tocmai protejarea terţelor persoane, aşa cum este declarat în art.1 alin.1 din Regulamentul nr.1/2001, conform cu care Centrala Incidentelor de Plăţi este un centru de intermediere care gestionează informaţia specifică incidentelor de plăţi, pentru interesul public, inclusiv pentru scopurile utilizatorilor.
 
 (Decizie nr. 344/R-COM/10.02.2012)
 
Prin cererea înregistrată sub nr. 3151/90/2006 reclamanta SC A. SRL Râmnicu Vâlcea a chemat în judecată pe pârâtele SC U. SA Râmnicu Valcea şi BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA – SUCURSALA VÂLCEA solicitând instanţei ca prin sentinţa ce o va pronunţa în cauză să dispună anularea interdicţiei bancare de a emite cecuri luată de către pârâta BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA – SUCURSALA VÂLCEA prin somaţia nr. 343 din 4 mai 2006 în temeiul art. 27-30 din Regulamentul nr. 1/2001 al BNR.
În motivarea cererii reclamanta a arătat că pârâta SC U. SA a completat în fals o filă de cec, lăsată de reclamantă în alb ca garanţie pentru plata chiriei,  cu suma de 787.510.000 lei ROL  şi pe fondul unor neînţelegeri între părţi a prezentat cecul la plată, ştiind că reclamanta nu are disponibil în cont pentru decontare. Suma menţionată în cec nu are corespondent în raportul fundamental, pârâta completând fila de cec cu nerespectarea înţelegerii între trăgător şi beneficiar.
Pârâta SC U. SA, prin întâmpinare, a solicitat respingerea cererii arătând că cecul a fost completat conform înţelegerii dintre părţi întrucât reclamanta s-a obligat să plătească prejudiciul nerealizat de către pârâtă prin împiedicarea folosirii spaţiului comercial ce a constituit obiectul litigiului.
Prin încheierea din 26 iunie 2006 cauza a fost suspendată în temeiul art. 244/1 din codul de procedură civilă până la soluţionarea opoziţiei reclamantei la executarea cecului.
La data de 2 august 2011 reclamanta a solicitat repunerea pe rol a cauzei arătând că opoziţia a fost soluţionată irevocabil prin admiterea cererii şi anularea cecului. Cauza a fost repusă pe rol iar reclamanta a solicitat admiterea cererii invocând şi argumentul admiterii opoziţiei şi anulării cecului.
Pârâta SC UNIVERS SA a solicitat respingerea cererii ca rămasă fără de obiect întrucât durata măsurii interdicţiei a expirat.
Tribunalul a constatat că excepţia lipsei de obiect este nefondată. Deşi  durata interdicţiei a expirat instanţa are obligaţia să verifice legalitatea măsurii adoptate de către banca pârâtă prin prisma consecinţelor interdicţiei şi a eventualei răspunderi pentru adoptarea unei măsuri nelegale.
Prin sentinţa nr. 1905/17 Octombrie 2011 Tribunalul Vâlcea a respins cererea formulată de reclamanta SC A. SRL Râmnicu Vâlcea,  împotriva pârâtelor SC U. SA Râmnicu Valcea, . şi BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA – SUCURSALA VÂLCEA,.
Pentru a pronunţa această soluţie, tribunalul a reţinut că Regulamentul nr. 1/2001 al BNR prevede că este incident de plată major incidentul de plată determinat de înregistrarea uneia dintre următoarele situaţii:    c1) în cazul cecului:    - cecul a fost refuzat din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată înainte de expirarea termenului de prezentare;    - cecul a fost refuzat la plată din lipsă parţială de disponibil, în cazul prezentării la plată înainte de expirarea termenului de prezentare.
Potrivit art. 28 din acelaşi act normativ în cazul refuzului la plată al unui cec ca urmare a producerii unui incident de plată major asupra contului unui client banca va lua în aceeaşi zi bancară următoarele măsuri: a) va notifica incidentul de plată la CIP printr-o cerere de înscriere a refuzului bancar în FNC , care va cuprinde şi declaraţia de interdicţie bancară; b) va adresa titularului de cont o somaţie, conform modelului prezentat în anexa nr. 5, prin care îi va notifica acestuia interdicţia de a emite cecuri pe timp de un an începând cu data înregistrării la CIP a incidentului de plată major şi obligaţia de a restitui băncii (băncilor) al cărei (căror) client este formularele de cec aflate în posesia sa şi/sau a mandatarilor săi.
În aplicarea dispoziţiilor legale susmenţionate banca verifică numai regularitatea formală a cecului, respectiv condiţiile de validitate prevăzute de art. 1 din Legea nr. 59/1934. Raportul fundamental din care a rezultat cecul este şi rămâne străin băncii, care nu are a se preocupa de înţelegerile dintre părţi, întrucât din literalitatea obligaţiilor cambiale rezultă că obligaţia se naşte chiar din titlu, desprinsă de raportul fundamental dintre trăgător şi beneficiar.
Ca atare, s-a reţinut că banca pârâtă a adoptat în mod legal măsura interdicţiei din moment ce la prezentarea cecului nu exista disponibil în contul emitentului.  Faptul că ulterior cecul a fost anulat în opoziţia trăgătorului nu invalidează măsura interdicţiei, deoarece, aşa după cum rezultă din decizia nr. 2/2011 pronunţată de Tribunalul Vâlcea în dosarul nr.3595/90/2008 opoziţia a fost admisă pentru completarea cecului cu  nerespectarea înţelegerilor iniţiale la emiterea lui, aşadar pentru o excepţie personală în sensul art. 264 din Norma cadru nr. 6/1994 a BNR  şi nu pentru o excepţie formală care s-ar fi impus băncii în sensul că înainte de a verifica disponibilul banca este obligată să verifice regularitatea formală a titlului.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs S.C.A. S.R.L. solicitând admiterea acestuia, modificarea în tot a hotărârii, iar pe fond admiterea acţiunii, aşa cum a fost formulată.
În motivare, se arată că hotărârea instanţei de fond este rezultatul aprecierii eronate a probelor administrate, instanţa neţinând seama de faptul că reclamanta a solicitat anularea interdicţiei bancare de a emite cecuri, luată de pârâta B.C.R. S.A. - Sucursala Vâlcea prin somaţia nr.343/4.05.2006, în temeiul art.27-30 din Regulamentul B.N.R. nr.1/2001.
Prin decizia nr.2/21.02.2011 pronunţată de Tribunalul Vâlcea în dosarul nr.3595/90/2008, rămasă irevocabilă prin decizia nr.1585/22.06.2011 pronunţată în dosarul nr.3595/90/2008 al Curţii de Apel Piteşti s-a admis opoziţia la executare şi s-a dispus anularea cec-ului seria BB 300-01210508 emis la 4 mai 2006 pentru suma de 78.751 lei, confirmând susţinerile potrivit cu care S.C. U. S.A. a completat în mod abuziv cecuri.
Instanţa în mod greşit a ţinut cont de cererea formulată la 4.05.2006 la B.C.R. Sucursala Vâlcea prin care recurenta sesiza faptul că cecul este completat în fals, urmând să fie refuzat la plată.
Se critică sentinţa ca fiind lipsită de temei legal şi dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii, de vreme ce art.259 din Normele cadru nr.7/1994 arată că pentru ca un cec să fie valabil nu este necesar să întrunească condiţiile esenţiale menţionate în art.1 din Legea cecului, chiar din momentul emiterii sale, ci el trebuie să întrunească aceste condiţii, în momentul prezentării la plată, completarea cec-ului trebuind să se facă în conformitate cu înţelegerea dintre trăgător şi primitor.
Cum în decizia nr.2/2011 s-a reţinut că nu a existat nici o înţelegere între părţi, legat de completarea cecului, în mod greşit reclamantei i-a fost pusă interdicţie bancară.
De asemenea, trebuie să se ţină cont de faptul că această cauză a fost suspendată, societatea reclamantă nefăcându-se vinovată de introducerea la plată a cecului.
S.C.U. S.A. a formulat întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca nefondat, arătând că la prezentarea la plată, Banca verifică numai regularitatea formală a cecului, respectiv condiţiile de validitate prevăzute de art.1 din Legea nr.59/1934.
De asemenea, prin hotărârile judecătoreşti invocate de către recurentă a fost admisă opoziţia pentru completarea cecului cu nerespectarea înţelegerilor iniţiale în emiterea lui, nu pentru că ar fi fost completat în fals, cum eronat a susţinut recurenta, ca atare, pentru o excepţie personală în sensul art.264 din Norma B.N.R. nr.7/1994.
S.C. U. S.A. a formulat în recurs concluzii scrise.
Analizând sentinţa atacată prin prisma criticilor invocate, în raport de probatoriul administrat în cauză şi de dispoziţiile legale incidente, Curtea constată că recursul este nefondat, pentru următoarele considerente:
Potrivit art.2 pct.c), c1) din Regulamentul B.N.R. nr.1/2001 în forma în vigoare la data introducerii la plată a cec-ului, este incident de plată major, incidentul de plată, în cazul cecului, refuzul cecului din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată înainte de expirarea termenului de prezentare.
Art.28 din acelaşi regulament, arată că în cazul refuzului la plată al unui cec ca urmare a producerii unui incident de plată major asupra contului unui client, banca va lua în aceeaşi zi bancară măsura notificării incidentului de plată la CIP printr-o cerere de înscriere a refuzului bancar în FNC, care va cuprinde şi declaraţia de interdicţie bancară şi va adresa titularului de cont o somaţie, prin care îi va notifica acestuia interdicţia de a emite cecuri pe timp de un an începând cu data înregistrării la CIP a incidentului de plată major şi obligaţia de a restitui băncii (băncilor) al cărei (căror) client este formularele de cec aflate în posesia sa şi/sau a mandatarilor săi.
Prin urmare, la momentul stabilirii interdicţiei bancare de a emite cecuri, banca era obligată să verifice existenţa ipotezei textului art.2 pct.c) c1), fără a efectua alte verificări, scopul interdicţiei bancare fiind acela de a proteja persoanele care intră în raport juridic cu emitentul cecului.
Refuzul la plată din lipsă parţială de disponibil în cazul prezentării la plată înainte de expirarea termenului de prezentare atrage automat pentru bancă aplicarea dispoziţiilor art.28 din Regulamentul B.N.R. nr.1/2001, în vigoare la momentul incidentului, în niciuna din situaţii Banca nefiind ţinută să analizeze raportul juridic fundamental care a întemeiat emiterea cecului.
Din hotărârile judecătoreşti invocate (filele 73-87 dosar fond) rezultă că instanţele au statuat într-o procedură de contestaţie la executare, întemeiată pe art.400 Cod procedură civilă, în care s-au invocat prevederile Legii nr.59/1934, referitor la nevalabilitatea titlului.
Curtea reţine că prin sentinţa Judecătoriei Rm.Vâlcea din 10.10.2006 (fila 74), ulterioară incidentului bancar, a fost respinsă opoziţia la executare, astfel că într-un prim control jurisdicţional, instanţa a constatat legalitatea actelor de executare şi implicit a titlului, context în care nu se putea pretinde băncii, cu depăşirea limitelor art.28 din Regulamentul nr.1/2001, verificarea validităţii titlului prezentat la plată.
Faptul că ulterior completării cecului şi prezentării sale la plată, cu consecinţa intervenirii incidentului major, s-a constatat că cecul nu a fost completat potrivit înţelegerii, raportându-se la o creanţă care nu întruneşte condiţia de a fi lichidă, nu poate fi imputat Băncii, care la momentul constatării incidentului a procedat potrivit dispoziţiilor legale.
Anularea ulterioară a titlului nu se repercutează asupra incidentului constatat, deoarece vizează raportul fundamental între părţi, or, scopul constatării incidentelor cu consecinţa posibilă a interdicţiei bancare de a emite cecuri, are în vedere tocmai protejarea terţelor persoane, aşa cum este declarat în art.1 alin.1 din Regulamentul nr.1/2001, conform cu care Centrala Incidentelor de Plăţi este un centru de intermediere care gestionează informaţia specifică incidentelor de plăţi, pentru interesul public, inclusiv pentru scopurile utilizatorilor.
Susţinerile recurentei, relative la faptul că instanţa nu a ţinut seama de cererea depusă la 4.05.2006 de către recurentă, la B.C.R. Sucursala Vâlcea prin care sesiza că cecul este completat în fals, urmând să fie refuzat la plată, nu au relevanţă în condiţiile în care, pe de o parte aceste afirmaţii nu au fost reţinute de instanţe în hotărârile menţionate, în care s-a arătat că cecul fusese lăsat garanţie în alb pentru acoperirea diferenţei de 1.700 lei, fără însă ca cecul să fi fost completat cu această sumă, ci cu o sumă mult mai mare, fiind în discuţie lichiditatea creanţei. Pe de altă parte, cererea a fost înregistrată ulterior constatării incidentului bancar şi transmiterii informaţiei în CIP, respectiv la 5.05.2006.
Pentru aceste considerente, în temeiul art.312 Cod procedură civilă, Curtea va respinge recursul ca nefondat.