avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Angajarea răspunderii patrimoniale a pârâţilor pentru recuperarea prejudiciului. Intinderea prejudiciului.
 

Pentru a da naştere răspunderii patrimoniale, prejudiciul trebuie să fie real şi cert. Dovada certitudinii prejudiciului cade în sarcina angajatorului, fiind necesar ca din înscrisurile depuse la dosar sau din alte probe să rezulte neîndoielnic întinderea prejudiciului.

 

Art.270, 271 Codul Muncii
 
Prin cererea adresata Tribunalului Constanta la data de 16.08.2010 si inregistrata sub nr. 10203/118/2010, reclamanta DJP Constanta a chemat in judecata pe paratii A.E., I.A., N.I., D.L., G.N. si M.V., solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie angajată răspunderea patrimonială a pârâţilor pentru recuperarea prejudiciului in cuantum de 43.709,84 lei, reprezentând contravaloare sustragere ulei electroizolant; obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecata.
In considerentele cererii reclamanta invederează instanţei că, in baza contractului nr. 181/14.08.2008 încheiat cu EDD S.A., a prestat servicii de paza la obiectivul ,,staţie de transformare B.”, atribuţiile sale presupunând paza obiectivului, bunurilor si valorilor încredinţate, in baza planurilor de paza întocmite cu beneficiarul.
La data de 27.11.2009, in urma unui control efectuat de beneficiar, la obiectivul - statie de transformare B.,  la postul TRAFO I 110/6KV seria 98875 s-au constatat sigilii rupte la vana de golire si robinetul de prelevare probe ulei nivel mediu, precum si lipsa unei cantitati de ulei, nedeterminata initial, stabilita ulterior, prin masuratori succesive la 6800  kg ulei.
Reclamanta a susţinut ca la data constatării faptei, angajatii sai, D.L. – şef obiectiv, agentii de paza – N.I. si I.A., fara a anunta conducerea institutiei despre acest eveniment, au semnat un proces verbal de constatare, ce a stat la baza angajarii raspunderii sale materiale fata de beneficiar, fiind achitata valoarea daunei de 43 709,84 lei.
Toti angajatii implicati in acest eveniment au fost cercetati disciplinar, procedura in cadrul careia s-a constatat ca agentii de paza N.I. si I.A., impreuna cu seful de obiectiv D.L., nu aveau imputernicirea necesara si competenta de a semna procesul verbal de angajare a institutiei pentru plata pagubelelor constatate, ci doar obligatia sa aduca la cunostinta conducerii firmei evenimentul produs. Totodată, s-a constatat ca agentii de paza N.I., A.E. şi I.A. nu şi-au indeplinit obligatiile de serviciu constand in verificarea periodica a cantitatii de ulei aflata in transformator, desi aveau obligatia sa asigure paza obiectivului sub toate aspectele; nu au instiintat conducerea institutiei despre incidental petrecut si nici organele de poliţie. In ceea ce il priveşte pe seful de obiectiv D.L., s-a reţinut că nu şi-a indeplinit corespunzător obligaţiile de serviciu constand in coordonarea şi controlul activităţii agenţilor de pază din subordine, nu a anuntat organele de politie şi nici şefii ierarhici despre eveniment.
S-a mai precizat că, in baza cercetarilor ulterioare, s-a descoperit că ultimul control efectuat de catre reprezentantii beneficiarului, cu privire la uleiul aflat in transformator, s-a realizat la data de 22.11.2009, iar in intervalul de timp până la data de 27.11.2009 servicul de paza la obiectiv a mai fost realizat şi de către agenţii de pază G.N. si M.V.
A concluzionat reclamanta că, in cauză, sunt indeplinite condiţiile angajării răspunderii patrimoniale a pârâţilor, care la data săvârşirii faptelor culpabile erau salariaţi ai DJP Constanta, cu contract de muncă. Pârâţii au săvârşit fapte culpabile, prin indeplinirea necorespunzătoare a atributiilor de serviciu, iar prin neglijenta lor in serviciu au cauzat institutiei un prejudiciu; prejudiciul produs prin fapta culpabilă este reprezentat de contravalorea uleiului sustras din transformatorul aflat sub paza paratilor, dauna fiind retinuta de beneficiar din contravaloarea serviciilor prestate. Mai mult, neînştiinţarea organelor de poliţie despre acest eveniment a determinat imposibilitatea instituţiei de a antrena răspunderea asiguratorului, in cadrul unui contract de asigurare de raspundere civila.
În apărare, pârâtul N.I. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca nefondată.
În cuprinsul întâmpinării a susţinut că nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru angajarea răspunderii patrimoniale astfel: nu se poate susţine că a săvârşit o faptă ilicită, în condiţiile în care chiar el a fost cel care a constatat furtul; a anunţat pe şeful de obiectiv despre producerea incidentului; fapta nu s-a săvârşit în timpul în care şi-a exercitat atribuţiile de serviciu;
Sub celelalte aspecte, faptul că a semnat un proces verbal, prin care se menţiona devizul reparaţiei şi contravaloarea uleiului lipsă, nu poate sta la baza angajării răspunderii unităţii, care a plătit dauna reclamată; de asemenea, nu i se poate imputa neînştiinţarea organelor de poliţie întrucât nu avea o astfel de obligaţie, aceasta revenind şefilor săi.
În ceea ce priveşte prejudiciul,  pârâtul a susţinut că s-a constatat ulterior, după mai multe umpleri ale transformatorului, perioadă în care acesta nu a fost sigilat, astfel încât au mai fi putut avea loc sustrageri de ulei şi între operaţiunile de umplere.
Pârâţii I.A. şi D.L. au formulat întâmpinare, prin care au solicitat respingerea cererii ca nefondată.
În cuprinsul întâmpinării, aceşti pârâţi au susţinut că nu sunt îndeplinite condiţiile răspunderii patrimoniale a salariaţilor întrucât, pe de o parte, nu au sâvârşit nicio faptă ilicită în timpul serviciului sau în legătură cu serviciul (se asigura paza obiectivului, nu şi nivelul cantităţii de ulei din transformator), iar pe de altă parte, prejudiciul nu este cert, atât sub aspectul existenţei, cât şi al întinderii, sigiliul nu prezenta urme de forţare. Mai mult, acest obiectiv avea permanent scurgeri de ulei.
Prin sentinţa civilă nr. 2381/19.04.2011, Tribunalul Constanţa  a respins ca nefondată cererea formulată de reclamanta DJP Constanţa în contradictoriu cu pârâţii A.E., I.A., N.I., D.L., G.N. şi M.V.
Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele :
În baza contractului de prestări servicii nr. 181/14.08.2008, reclamanta  DJP Constanta, în calitate de prestator, şi-a asumat obligaţia de a presta paza şi protecţia sediilor administrative şi de exploatare aparţinând achizitorului (beneficiarului), S.C. E.D.D. S.A,  aşa cum este prevăzut în  caietul de sarcini şi planul de pază.
În vederea executării acestei convenţii, părţile contractante au întocmit şi semnat planul de pază nr. 6815/14.06.2007 ce cuprinde mai multe obiective, având ca activitate furnizarea energiei electrice către beneficiari, precum şi încasarea contravalorii acesteia. În cuprinsul acestui plan de pază este inclus şi obiectivul  -  Postul nr. 23 – Staţie B. – post mobil, în program permanent, încadrat cu un agent de pază pe schimb, cu misiunea de a supraveghea şi păzi perimentrul interior al staţiei de transformare.
Potrivit planului de pază, în incinta obiectivului Staţie B. se aflau punctele de interes operativ – 2 transformatoare de înaltă tensiune în funcţiune şi 5 transformatoare dezafectate. S-a menţionat zona vulnerabilă ca fiind trei transformtoare din 7 în total, fără a fi individualizate prin serie şi număr şi fără vreo menţiune dacă sunt în funcţiune sau dezafectate.
În baza contractului, S.C. E.D.D. S.A avea dreptul de a verifica (inspecta) modul de prestare a serviciilor executate, pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile planului de pază  (art. 14.1). Un astfel de control, potrivit susţinerilor sale, s-a efectuat şi în data de 22.11.2009, împrejurare în care nu s-au constatat nereguli la obiectiv şi nu s–a încheiat niciun act doveditor al controlului. 
Instanţa a solicitat pe parcursul procedurii să fie depus la dosar procesul verbal de control din data de 22.11. 2009 pentru a se putea stabili bunurile şi valorile ce au făcut obiectul acestei acţiuni, însă atât reclamanta cât şi S.C. E.D.D. SA s-au aflat în imposibilitatea depunerii acestui înscris.
La data de 27.11.2009, în urma controlului efectuat de reprezentanţii S.C. E.D.D. S.A la staţia de transformare B., la postul Trafo I 110/6KV seria 98875, s-au constatat sigiliile rupte la vana de golire şi robinetul de prelevare probe ulei nivel mediu, precum şi lipsa unei cantităţi nedeterminate de ulei din acest transformator, astfel cum rezultă din nota de constatare întocmită cu această ocazie.
În intervalul 22.11.2009 – 27.11.2009, perioadă reclamată ca fiind cea în care s-a comis fapta de sustragere a uleiului din transformator, D.J.P. Constanta a asigurat paza obiectivului – Staţie B. cu agenţii de pază, pârâţi în cauză, angajaţi pe bază de contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată astfel: M.V. (23.11.2009); I.A. – 24.11.2009; G.N. – 25.11.2009; A.E. – 26.11.2009; N.I. – 27.11.2009.  Pârâtul D.L. îndeplinea funcţia de şef obiectiv pază, cu atribuţii de coordonare şi control a activităţii agenţilor de pază din subordine.
Din cuprindul procesului verbal de predare primire a postului întocmit de pârâtul N.I. rezultă că, la verificarea postului pentru preluare de la pârâtul G.N., în dimineaţa zilei de 27.11.2009, a constatat nereguli: 2 sigilii rupte şi urme de ulei la un transformator. S-a mai consemnat faptul că a fost anunţat şeful de obiectiv D.L., iar constatarea faptelor s-a realizat în jurul orei 13.00 de către o comisie din care au făcut parte reprezentanţi ai beneficiarului, dar şi ai D.J.P. Constanţa (agenţii de pază N.I. şi I.A. şi şeful de obictiv D.L.).
Trebuie precizat că, în acţiunea de cercetare şi constatare a faptei de furt, S.C. E.D.D. S.A. a încălcat obligaţia prevăzută la art. 13.7 din contract potrivit căreia ”achizitorul are obligaţia să anunţe prestatorul în maxim o oră după ce a luat la cunoştinţă de producerea unui eveniment la posturile păzite în cadrul societăţii şi care au legptură cu executarea serviciului de către pretstaor asigurând locul faptei şi să nu facă cercetări decât în prezenţa reprezentantului şi a organelor de poiliţie. În acest scop se va constitui o comisie mixtă formată din reprezentanţii achizitorului, pretsatorului şi poliţiei.
Cantitatea de ulei reclamată de beneficiar ca fiind lipsă din transformator s-a cifrat la 6800 kg, în valoare de 43.709,84 lei, iar procesul de măsurare s-a realizat prin umpleri repetate, ultima dată la data de 23.02.2010, astfel cum rezultă din procesele verbale de completare.
Invocând dispoziţiile art. 12.24 din contractul nr. 181/14.08.2008 conform cu care ”orice pagubă produsă din neglijenţa personalului de pază va fi suportată de prestator”, beneficiarul a reţinut din prestaţiile serviciului de pază, contravaloarea cantităţii de ulei lipsă, emiţând în acest sens factura nr. 1251/31.05.2010, în valoare de 43.709,84 lei.
In temeiul art.270 Codul Muncii, salariaţii răspund patrimonial in temeiul  normelor si principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina  si in legatura cu munca lor.
Din analiza prevederilor art.271 Codul Muncii, pentru a exista răspunderea patrimonială a salariaţilor pârâţi faţă de angajator este necesar sa fie întrunite cumulativ următoarele condiţii de fond: calitatea de salariat la angajatorul pagubit, fapta ilicita si personala a salariatului, savarsita in legătura cu munca sa; prejudiciul cauzat patrimoniului angajatorului, raportul de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciul, vinovatia salariatului.
Numai îndeplinirea cumulativă a acestor condiţii atrage răspunderea patrimoniala, iar lipsa uneia dintre condiţiile enumerate înlătura această răspundere.
         Calitatea de salariaţi a pârâţilor este dovedită cu inscrisurile depuse la dosar (contracte de muncă).
De asemenea, pentru a putea da naştere răspunderii patrimoniale, prejudiciul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii sa fie efectiv, sa fie real si cert, sa fie actual si să fie cauzat direct in patrimoniul reclamantei.
Instanţa a constatat însă că, desi potrivit art. 287 Codul muncii, reclamantei ii revenea sarcina probei, aceasta nu face dovada că prejudicul reclamat există, adică este unul real şi cert. De asemenea, nu se face dovada întinderii acestuia.
În verificarea acestor condiţii trebuie evitată confuzia între prejudiciul reprezentând paguba, dauna suferită de terţul beneficiar al serviciilor de pază, şi care constă în scoaterea din patrimoniul său a celor 6800 kg de ulei şi despăgubirile pentru acoperirea acestei daune, ce au fost achitate de către reclamantă prin compensare, din costurile serviciilor de pază ce i se cuveneau.
Ceea ce interesează instanţa în analiza îndeplinirii condiţiilor legale expuse este numai dauna, pabuba reală şi certă produsă S.C. E.D.D. S.A. Anterior confirmării facturii şi plăţii, reclamanta avea la rândul său obligaţia de a analiza legalitatea plăţii acestor despăgubiri.
Susţinerea potrivit căreia faptul semnării notei de constatare de către pârâţii N.I., I.A. şi D.L. ar fi atras răspunderea contractuală a angajatorului nu este fondată.
Reţinerea instanţei are în vedere următoarele considerente:
a) Existenţa unor neconcordanţe între menţiunile din înscrisurile ataşate la dosar privitoare la numărul de transformatoare aflate efectiv în incinta staţiei de transformare B. În acest sens, în cuprinsul planului de pază nr. 6815/14.06.2007 se face menţiune despre existenţa unui număr de 7 transformatoare (2 în funcţiune şi 5 transformatoare dezafectate), în timp ce prin procesul verbal de predare primire a echipamentelor depozitate în staţia de transformare 110/20KV B. din data de 10.12.2008 s-au predat efectiv 5 transformatori de putere 110/mt.
Ulterior, prin procesul verbal de predare primire a echipamentelor depozitate în staţia de transformare 110/20KV B. din data de 28.04.2009 s-au predat 7 transformatori de putere 110/mt.
Niciunul dintre aceste înscrisuri, ce au stat la baza predării primirii bunurilor şi valorilor din obiectivul de pază, nu individualizezază aceşti transformatori prin indicarea unor numere de serie. O astfel de individualizare apare pentru prima dată menţionată în cuprinsul notei de constatare a furtului de ulei şi se referă la transformatorul Trafo I 110/6KV seria 98875.
Înscrisurile din dosar – buletin de verificare şi de măsurători profilactice la  transformatorul Trafo I 110/6KV seria 98875 aflat la acea dată (2006) la Medgidia,  coroborate cu declaraţia martorului T.R., şeful Centrului de Transformare Constanţa din cadrul E.D.D., dovedesc faptul că acest transformator a fost adus în staţia B. în cursul anului 2008, de la Medgidia. 
Nu s-au depus înscrisuri certe care să dovedească acest transfer, motiv pentru care nici nu se poate reţine cu certitudine că acest transformator a fost predate spre pază pârâţilor, în condiţiile în care cei 7 transformatori consemnaţi în planul de pază din anul 2007 se regăsesc efectiv predaţi şi la nivelul anului 2009. Documentaţia depusă la dosar nu justifică de ce la nivelului anului 2008 au fost predaţi spre pază numai 5 transformatori, în loc de 7 cât erau consemnaţi în planul de pază, dacă au avut loc transferuri. Ori, potrivit fişei postului, pârâţii aveau obligaţia să păzească obiectivul, bunurile şi valorile nominalizate în planul de pază şi să asigure integritatea acestora.
b) Din nota de constatare a lipsei uleiului din transformator, întocmită la data de 27.11.2009, rezultă că au fost rupte două sigilii, cel de la robinetul de prelevare probe ulei cât şi cel de la vana de golire.
În cuprinsul procesul verbal de predare primire a echipamentelor depozitate în staţia de transformare 110/20KV B. din data de 28.04.2009 se face menţiune numai de aplicarea sigiliului la robinetul de prelevare probe ulei, fără nicio referire la sigilarea vanei de golire. Mai mult, sigiliile nu au fost predate numeric şi nici individualizate prin indicarea numerelor de serie şi a transformatorului la care sunt aplicate, iar despre existenţa vreunor cantităţi de ulei nu face nicio menţiune, astfel că, nu se poate reţine că a existat în cantitatea stabilită ulterior de beneficiar. Martorul D.V. a declarat că unele transformatoare aveau sigilii vechi iar altele nu erau sigilate, iar existenţa şi starea sigiliilor nu a făcut obiectul predării către firma de pază.
c) nu se poate reţine un prejudiciu cert în condiţiile în care cantitatea de ulei în discuţie nu apare consemnată în nicio înregistrare din evidenţa firmei, iar acţiunile de control anterioare nu dovedesc că au vizat şi aceste bunuri. În acest sens, martorul T.R. a declarat că nu există o evidenţă la nivelul firmei  privitoare la cantitatea de ulei din transformatoare, ci se au în vedere doar cifrele de pe plăcuţele aflate pe transformator. 
În speţă, niciun înscris constatator nu face referire la menţiuni aflate pe o astfel de plăcuţă, menţionându-se numai că uleiul lipsă nu poate fi determinat la data constatării faptei. 
Acelaşi martor precizează că transformatorul la nivelul căruia s-a constat lipsa de ulei a fost adus din gestiunea altui centru din Medgidia în anul 2008. În situaţia transferului unui transformator, o parte din uleiul existent este scos şi transportat separat, iar o parte rămâne în cuva acestuia. La data montării, cantitatea de ulei ce a fost transportată separat trebuie completată. Martorul a declarat că nu ştie şi niciun document nu dovedeşte data certă şi condiţiile în care s-a efectuat transferul transformatorului în cauză, existând posibilitatea ca acea cantitate de ulei transportată separat să nu mai fie completată.
Faţă de cele expuse, o umplere ulterioară, treptată, a transformatorului cu ulei nu poate da un caracter cert al pagubei aşa cum a susţinut beneficiarul. Existenţa unei incertitudini rezultă şi din comunicările între partenerii de afacere, fiind reclamată mai întâi o pagubă de 3000 Kg.
d) simpla existenţă a petelor de ulei nu este o dovadă certă a sustragerii acestuia, având în vedere că martorii audiaţi au declarat că astfel de pete existau şi la alte transformatoare şi chiar şi la cel în cauză anterior constatării faptei de sustragere.
Faţă de aspectele evidenţiate, instanţa constată că, în situaţia în care  probatoriul administrat nu dovedeşte existenţa uleiului în transformator, reclamanta nu a făcut dovada că în patrimoniului terţului s-a produs vreo pagubă.
         Inexistenţa prejudiciului, echivalează cu neîndeplinirea uneia dintre condiţiile legale ale angajării răspunderii patrimoniale a salariaţilor şi determină instanţa să nu mai analizeze în concret celelalte condiţii întrucât cerinţa legală este ca acestea să fie întrunite cumulativ.
Împotriva sus menţionatei sentinţe a declarat recurs reclamanta, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, invocând în esenţă următoarele :
         Instanţa de fond a apreciat în mod eronat faptul că prejudiciul nu a fost efectiv, real, cert şi actual.
         Aprecierea instanţei este nefondată motivat de următoarele considerente:
         Subscrisa a făcut dovada clară a existenţei prejudiciului direct în patrimoniul societăţii. Acest prejudiciu a constat în reţinerea directă de către beneficiarul serviciilor prestate E.E. SA a contravalorii uleiului sustras, respectiv suma de 43.709,84 lei. Reţinerea s-a operat din contravaloarea prestaţiilor subscrisei ulterioare efectuate în folosul E.E.D. SA.
         Nu poate fi reţinută optica instanţei în raport de care „în verificarea acestor condiţii trebuie evitată confuzia între prejudiciul reprezentând paguba suferită de terţul beneficiar şi care consta în scoaterea din patrimoniul său a 6800 kg. Şi despăgubirile pentru acoperirea acestei daune, ce au fost achitate de către reclamantă.
         Prejudiciul s-a produs direct în patrimoniul subscrisei, prin obligarea la plata acestei sume, nevând nici o relevanţă că modalitatea stingerii obligaţiei a fost compensarea, atâta vreme cât patrimoniul subscrisei a fost diminuat cu această sumă.
         Argumentarea instanţei în raport cu care semnarea notei de constatare de către N.I., I.A. şi D.L. nu ar fi atras răspunderea contractuală a societăţii, este nefondată. Astfel, se reţine existenţa unor neconcordanţe între înscrisurile depuse la dosar cu privire la numărul transformatoarelor.
         Din întregul material probator rezultă că la staţia de transformare B. se aflau sub pază 7 transformatoare, din care 5 în funcţiune şi 2 dezafectate. Însă numărul transformatoarelor transmise sub pază nu avea nici o relevanţă, atâta vreme cât lipsa uleiului s-a constatat la postul Trafo I 110/6KV, unde era un singur transformator.
         Din interogatoriul administrat pârâţilor, rezultă că aceştia aveau cunoştinţă de existenţa uleiului în transformator, sens în care nu se mai impuneau reţinerile instanţei în raport cu care „sigiliile nu au fost predate numeric şi nici individualizate prin indicarea numerelor de serie şi a transformatorului asupra căruia sunt aplicate”. Aceasta în condiţiile în care instanţa reţine că potrivit fişei postului pârâţii aveau obligaţia să păzească obiectivul în integralitatea sa inclusiv în ceea ce priveşte uleiul aflat în transformatoare.
         Cunoaşterea existenţei exacte a cantităţii de ulei aflat în transformatoare de către pârâţi a rezultat şi din depoziţia martorului R.T., în raport cu care pe exteriorul fiecărui transformator era inscripţionată cantitatea de ulei existentă. În atare situaţie, era facil pentru agenţii de pază să cunoască atât faptul că transformatoarele erau prevăzute cu ulei, cât şi cantitatea exactă ce se afla în cuprinsul acestor.
         În mod eronat a apreciat instanţa lipsa caracterului cert al creanţei motivat de corespondenţa dintre părţi, faţă de care a reţinut ca fiind iniţial reclamată o pagubă de 3000 kg. Ceea ce nu a sesiza instanţa a fost faptul că în vederea constatării cantităţii de ulei lipsă, s-au realizat umpleri succesive, aşa cum rezultă din procesele verbale depuse la dosar. La final în baza umplerii complete rezultând lipsă o cantitatea de 6800 kg.
         Referitor la existenţa petelor de ulei, instanţa a reţinut că nu este o dovadă certă a sustragerii acestuia, având în vedere faptul că astfel de pete existau şi la alte transformatoare şi chiar şi la cel în cauză. Însă instanţa nu a reţinut faptul că la existenţa petelor de ulei se adaugă şi starea sigiliilor, aspecte asupra cărora pârâţii au recunoscut că erau rupte.
În plus, cum la data de 22.11.2009 responsabili din partea beneficiarului au efectuat verificări la transformator, iar cu această ocazie nu s-au constatat nici pete de ulei şi nici sigiliile rupte, rezultă în mod evidente că aceste aspecte, s-au realizat în perioada serviciului intimaţilor, iar aceştia fie în cunoştinţă de cauză, fie din neprevedere nu şi-au îndeplinit îndatoririle de serviciu, aspect ce a atras producerea evenimentului şi pe cale de consecinţă antrenarea răspunderii subscrisei în temeiul prevederilor contractuale încheiate cu beneficiarul.
Analizând sentinţa recurată prin prisma criticilor formulate, curtea a respins recursul ca nefondat pentru următoarele considerente :
         Potrivit art. 270 alin. 1 din codul muncii, salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor.
         Din analiza prevederilor legale invocate mai sus, rezultă că pentru a exista răspundere patrimonială este necesar să fie îndeplinite următoarele condiţii: calitatea de salariat la angajatorul păgubit a celui ce a produs paguba, fapta ilicită a salariatului săvârşită în legătură cu munca sa, prejudiciul cauzat patrimoniului angajatorului, raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, vinovăţia salariatului.
         Numai întrunirea cumulativă a acestor condiţii atrage răspunderea patrimonială a salariatului. Lipsa uneia dintre condiţiile enumerate înlătură această răspundere.
         Producerea unui prejudiciu în patrimoniul angajatorului de către un salariat al său este de esenţa răspunderii patrimoniale.
         Pentru a da naştere răspunderii prejudiciul trebuie să fie real şi cert.
         În ceea ce priveşte caracterul de certitudine al prejudiciului, aceasta implică determinarea întinderii lui prin evaluarea precisă, într-o sumă de bani, pe baza unor fapte economice concrete.
         Dovada certitudinii prejudiciului cade în sarcina angajatorului, fiind necesar ca din înscrisurile depuse la dosar sau din alte probe să rezulte neîndoielnic întinderea cuantumului pagubei.
         În mod corect prima instanţă a reţinut că prejudiciul reclamat nu are caracter cert şi că nu s-a făcut dovada întinderii lui.
         Prin nota de constatare a evenimentului din 27.11.2009 s-a constatat, în urma controlului efectuat la staţia B. 110/20 KV, că la transformatorul Trafo I 110/6/kv seria 98875 sigiliul era rupt şi că lipseşte o cantitate de ulei nedeterminată.
         Prin adresa nr. 15364/7.12.2009 emisă de E.D.D. către DJP Constanţa se reclamă o lipsă de ulei în transformator de 3000 kg.
         Ulterior, prin umplerea consecutivă a transformatorului în mai multe tranşe s-a ajuns la concluzia că în total s-a sustras o cantitate de ulei de 6800 kg.
         Umplerea ulterioară treptată a transformatorului cu ulei nu poate da un caracter cert prejudiciului.
         Din cuprinsul procesului verbal din 28.04.2009 de predare-primire a echipamentelor depozitate în staţia transformare 110/20 KV B., din care rezultă că s-ar fi predat serviciului de pază, printre altele, 7 transformatoare de putere 110/mt, nu reiese cantitatea de ulei pe care o aveau aceste transformatoare la momentul predării, dacă existau sigilii montate şi care era starea acestora.
         Prin urmare, la data predării – primirii transformatoarelor nu s-a menţionat cantitatea de ulei existentă în acestea.
         La dosarul de fond se află procesul verbal din 10.12.2008 de predare – primire a echipamentelor în staţia de transformare 110/20 KV B. către serviciul de pază, din care rezultă predarea a 5 transformatoare de putere 110/mt, însă nu se consemnează cantitatea de ulei existentă în cuva transformatoarelor.
         Martorul D.V., şef al departamentului de pază, a arătat că a participat direct la predarea transformatoarelor în cadrul staţiei de transformare B. în anul 2007 – 2008 şi că nu s-a specificat cantitatea de ulei existentă, iar unele transformatoare aveau sigilii vechi,  iar altele nu erau sigilate.
         Martorul T.R., şeful centrului de transformare Constanţa din cadrul E.D.D., a arătat că transformatoarele au fost predate în staţie în cursul anului 2008 şi că în procesul verbal de predare primire nu s-a specificat nimic în legătură cu uleiul existent.
         Buletinul de verificare nr. 37522/2.10.2006 a transformatorului I 110/6 KV nr.98875 depus la fila 236 fond, priveşte verificarea acestuia în perioada când se afla la staţia Medgidia 110 KV, nu la B., şi are doar menţiunea că nu s-a înlocuit uleiul, fără să se menţioneze cantitatea de ulei existentă în transformator.
         Reclamanta nu a depus buletinul de verificare şi de măsurători la transformatorul Trafo I 110/6KV seria 08875 mai recente, anterioare producerii evenimentului pentru a dovedi cantitatea de ulei existentă în cuva transformatorului, pentru a face dovada certă a prejudiciului.
         Nu se poate reţine un prejudiciu real şi cert în condiţiile în care cantitatea de ulei în discuţie nu apare înregistrată în evidenţa firmei.
         În acest sens, martorul T.R. a declarat că nu există evidenţă la nivelul firmei privitoare la cantitatea de ulei în transformatoare, ci se au în vedere doar cifrele de pe plăcuţele aflate pe transformator.
         În înscrisul constatator al evenimentului nu se face referire la menţiuni aflate pe o astfel de plăcuţă, menţionându-se că uleiul lipsă nu poate fi determinat la data constatării faptei.
         Înscrisurile depuse în recurs, respectiv: raportul nr. 1663/20.03.2008 privind reparaţiile efectuate la transformatorul nr.I 110/6KV nr. 98875/1977 şi procesul verbal de terminare a lucrărilor de reparaţie nr. 10/12.03.2008, din care rezultă că s-ar fi completat cantitatea de ulei cu 376 kg., cu ocazia unei reparaţii, nu fac dovada cantităţii totale de ulei existente în transformator la momentul predării către firma de pază, având în vedere că în procesul verbal de predare primire a transformatorului nu se menţionează cantitatea de ulei existentă în transformator.
         Pentru a se putea antrena răspunderea patrimonială a pârâţilor trebuia să se facă dovada cu proces verbal de predare primire în custodia firmei de pază a cantităţii de ulei reclamate.
         Pentru considerentele arătate mai sus, potrivit art. 312 alin. 1 cod pr.civilă, Curtea a respins recursul ca nefondat.
Decizia civilă nr. 147/CM/21.02.2012
Dosar nr. 10203/118/2010
Judecător redactor Jelena Zalman