avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Actiune în anularea decizie de eliberare din functie pentru lipsă neîntemeiată de la serviciu. Refuz de prezentare la locul de muncă unde a fost repartizat cu delegare de autoritate. Consecinte
 
Fiind repartizat în conditiile legii la un nou loc de muncă, cu delegare de atributii, în cadrul aceleiaşi institutii, reclamantul avea obligatia de a se prezenta la noul birou, pe toată durata programului zilnic de lucru al institutiei, indiferent de pretinsa natură conflictuală în care acesta s-ar fi aflat în raport cu şefii noului birou, -ce aveau obligatia să îi clarifice atributiile concrete în eventualitatea în care acestea nu erau individualizate în fişa postului respectiv. Pretinsa atitudine ostilă a noului colectiv ori a noilor şefi nu îl puteau îndreptătia lipsi de la serviciu pe o perioadă îndelungată,fără a sesiza şefii ierarhici în vederea clarificării noului său raport de serviciu, cum a procedat în fapt reclamantul.
Temei de drept: art. 78 din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici
 
Decizia nr. 617/19.03.2012
 
Prin sentinta civilă nr. 1954 din 25.11.2011 Tribunalul Iaşi, respingând exceptia prescriptiei aplicării sanctiunii disciplinare, exceptie invocată de reclamant, a respins cererea reclamantului M.C., în contradictoriu cu intimata D.G.F.P. -Iaşi, pentru anularea deciziei nr. 1106/2010, reintegrarea în functia detinută, daune materiale constând în drepturile salariale, obligare la plata contributiilor şi la efectuarea operatiunilor în cartea de muncă.
Instanta de fond a retinut că prin decizia nr. 1106/2010 emisă de D.G.F.P. -Iaşi, s-a decis ca începând cu 1.01.2011, reclamantul, având calitatea de consilier în cadrul institutiei intimate, să fie destituit din functia publică detinută, în baza art. 78 din Legea nr. 188/1999.
Destituirea din functie s-a dispus ca sanctiune pentru abaterile disciplinare reglementate de art. 77 lit. c din Legea nr. 188/1999, anume „absente nemotivate de la serviciu”.
În dispozitia de sanctionare s-a retinut că, prin nota de serviciu nr. 6362/2010, comunicată reclamantului sub semnătură, contestatorul a primit atributii în cadrul Biroului de Inspectie fiscală persoane fizice. Cu toate acestea, reclamantul a continuat să se prezinte la vechiul său birou din cadrul Serviciului de Inspectie fiscală persoane fizice, deşi ştia că atributiile sale au încetat din 1.04.2010. Şeful acestui Serviciu, G.F., i-a pus în vedere să se prezinte la noul loc de muncă, chiar a sesizat conducerea institutiei despre faptul că reclamantul nu se prezintă la locul unde a fost repartizat, iar în cele din urmă l-a somat pe reclamant, atât verbal cât şi în scris, să se prezinte la noul loc de muncă. S-a mai retinut că reclamantul, ignorând Nota de serviciu nr. 6362/2010, a semnat în mod abuziv condica de prezentă din cadrul Serviciului de Inspectie fiscală persoane fizice, peste mentiunile „transferat la BIFPF”. S-a mai arătat că în perioada 1.04.2010 -30.04.2010 nu i s-au atribuit sarcini de serviciu întrucât nu s-a prezentat la noul loc de muncă,părăsea institutia la scurt timp de la sosire, astfel încât în jurul orei 9:30 se afla deja acasă. Acest lucru a fost adus la cunoştinta conducerii institutiei de un vecin indignat al reclamantului. Absentarea de la serviciu a fost constatatăşi de Directorul coordonator adjunct al institutiei, care, în prezenta colegilor, în timpul unei şedinte de analiză din 20.05.2010, l-a sunat pe reclamant acasă pe telefonul fix în timpul programului de lucru, iar acesta a răspuns personal.
Decizia a fost luată în baza sesizării şefului Biroului Inspectie fiscală persoane fizice, nr. 1701/2010.
S-a constatat că în perioada 1.04.2010-29.10.2010, reclamantul a figurat „Neprezentat” în condica de prezentă a Biroului Inspectie fiscală, iar în perioada 1.04.2010-12.05.2010 în condica Serviciului de Inspectie fiscală, reclamantul a semnat atât rubrica de sosire, cât şi cea de plecare, chiar peste mentiunile „transferat din 30.03.2010”. Conform declaratiei reclamantului din sesizarea de la dosar, acesta a functionat în toată perioada supusă analizei în cadrul Biroului Inspectie fiscală doar în ziua de 6.04.2010, pentru 8 ore.
Potrivit dispozitiilor din Nota de serviciu nr. 6362/2010, reclamantului i s-au delegat atributii şi în cadrul Biroului Inspectie fiscală.
S-a retinut astfel că prin mentiunea „şi în cadrul Biroului”, reclamantul a rămas şi cu atributiile anterioare în cadrul Serviciului de Inspectie fiscală.
Nota de serviciu, deşi contestată de reclamant în procedura administrativă,îşi produce toate efectele cât timp instanta nu a suspendat executarea sa, faptul că numărul de înregistrare au fost aplicate ulterior aducerii la cunoştinta reclamantului (aspect neconfirmat) neducând la nulitatea sa. Mai mult, reclamantul avea cunoştintă de existenta ei, semnând în acest sens. Atitudinea sa ulterioară datei de 1.04.2010 denotă că reclamantul cunoştea exact continutul acestei note.
Potrivit atributiilor conferite de nota de serviciu, reclamantul avea obligatia de a îndeplini atributii atât în cadrul Serviciului de inspectie fiscală, cât şi în cadrul Biroului de inspectie fiscală. Conducerea institutiei însă a interpretat Nota de serviciu în sensul că reclamantul avea atributii din 1.04.2010 doar în cadrul Biroului, nu şi în cadrul Serviciului şi oricum reclamantului nu i s-au imputat absentele din cadrul Serviciului.
Pentru perioada 1.04.2010-12.04.2010, i s-a permis desfăşurarea activitătii doar în cadrul Serviciului, însă după data de 12.04.2010 avea obligatia de a se prezenta şi la Biroul de inspectie fiscală în cadrul căruia a fost repartizat.
A retinut instantacă reclamantul nu a invocat împrejurarea că ar fi venit la serviciu pentru desfăşurarea programului normal după data de 12.04.2010 în cadrul Biroului, ci că nu a venit la serviciu deoarece nu i s-au atribuit lucrări şi atributii concrete şi nu i s-a pus la dispozitie condica de prezentă. Instanta apreciază că aceste împrejurări chiar reale nu sunt suficiente pentru a justifica lipsa reclamantului de la locul de muncă în timpul programului de lucru. Lipsa de stabilire a atributiilor pentru reclamant nu îl împiedica pe acesta să rămână la serviciu aşteptând ca organele de conducere să se hotărască asupra sarcinilor lui, cât timp obligatia functionarului este de a veni la serviciu şi de a îndeplini ceea ce i se stabileşte în sarcina sa. Dacă nu i s-au stabilit sarcini, este o problemă de management defectuos pentru care răspunde managerul, nu functionarul.
Existenta unor cercetări administrative privind pe şefii celor două compartimente implicate nu are relevantă asupra prezentei cercetări disciplinare, întrucât celor doi li se impută îndeplinirea defectuoasă a unor atributii manageriale şi nu fapte care ar putea să justifice lipsa reclamantului de la serviciu.
Curtea, verificând probatoriul cauzei, coroborat cu sustinerile părtilor din cadrul dezbaterilor, a constatat recursul formulat în cauză ca fiind nefondat.
Astfel, în mod corect prima instantă a dispus în sensul respingerii exceptiei de prescriptie a dreptului de aplicare a sanctiunii disciplinare, având în vedere că termenul de emitere a deciziei disciplinare este de 1 an de la săvârşirea abaterii, iar în cauză decizia nr. 1106/20.12.2010 a fost rezultatul sesizării depuse la data de 12.05.2010 de şeful serviciului în care reclamantul îşi derula activitatea, însă dată fiind reluarea abaterii – lipsa reclamantului de la serviciu ce s-a prelungit în final timp de aproximativ 7 luni -, aceasta a mai implicat verificări ulterioare, aşa încât sesizarea comisiei de disciplină a avut loc la 03.08.2010.
Cu privire la motivele de fond, recurentul a sustinut pretinsa netemeinicie a deciziei de sanctionare a sa cu destituirea din functia publică detinută la institutia pârâtă, evocând cu exces de detalii raporturile sale conflictuale cu şefii serviciilor în cadrul cărora trebuia să functioneze ca urmare a suplimentării atributiilor de serviciu prin Nota nr. 6362/2010, respectiv numitii G.F. şi C.D., dar şi a colegilor de birou, care ar fi refuzat colaborarea cu acesta dată fiind conduita sa anterioară, constând în depunerea de sesizări penale repetate împotriva functionarilor cu care a avut relatii de serviciu.
Or, aceste critici nu fac decât să ateste imposibilitatea reclamantului de a se încadra în colectivul serviciilor în care fusese repartizat, această stare perpetuându-se timp de mai multe luni, interval în care acesta a preferat să nu se prezinte la noul birou la care a fost repartizat, sub pretextul că nu i-au fost stabilite atributii de serviciu, -deşi acestea erau expres prevăzute în cuprinsul notei de serviciu nr. 6362/2010. De asemeni, avea posibilitatea să îşi clarifice situatia pe parcursul celor câteva luni, prin efectuarea în acest sens de demersuri la conducerea institutiei, dacă într-adevăr s-ar fi prezentat efectiv 8 ore zilnic la serviciu, dar în mod abuziv în pontajele lunare ar fi fost trecut absent nemotivat la Biroul inspectie fiscală persoane fizice.
Conduita necooperantă a reclamantului a continuat şi în fata comisiei de disciplină, la ale cărei convocări nu a înteles să dea curs, iar pe parcursul derulării cercetărilor a continuat să absenteze nemotivat de la serviciu – pentru ca în fata instantei de fond să nu fie în măsură a contradovedi lipsa îndelungată de la locul de muncă, mentionată în statele de functii, făcând aprecieri doar asupra faptului că initial erau 86 absente, pentru ca „până în prezent” să se cifreze la un număr de 150 absente, deşi şi un număr mult mai redus de absente nemotivate putea duce la aplicarea sanctiunii disciplinare în cauză.
Rezultă aşadar, că în mod corect instanta de fond a retinut ca fiind întemeiată sanctiunea disciplinară aplicată reclamantului raportat conduitei sale ce a constat practic în refuzul de a se prezenta la noul loc de muncă unde fusese repartizat în cunoştintă de cauză, (nota de serviciu fiindu-i comunicată sub semnătură), şi de a-şi clarifica raportul de serviciu cu reprezentantii legali ai institutiei în termen util, dacă sustinerea sa potrivit căreia nu ar fi fost primit la noul loc de muncă ar fi fost reală, preferând să înregistreze un număr important de absente pe care nu le putea justifica în conditiile legii.
Şi sub aspect formal decizia de sanctionare îndeplineşte conditiile expres prevăzute în
H.G. nr. 1344/2007 întrucât: Comisia de disciplină a fost întrunită conform legii, reclamantul a fost corect citat în faza cercetării administrative, s-au administrat dovezile pertinente raportat la abaterile cu care a fost sesizată, iar propunerea de sanctionare, constând în destituirea reclamantului din functie, a fost adoptatăşi de conducerea institutiei în drept a aplica măsura disciplinară conform Legii nr. 188/1999.
Or, prin motivele sale de recurs reclamantul nu a criticat în realitate solutia tribunalului prin prisma inexistentei abaterii disciplinare,-constând în lipsa sa îndelungatăşi nejustificată de la locul de muncă, în raport cu care s-a dispus destituirea sa din functia publică detinută -, ci a reluat doar sustinerile făcute în fata primei instante, cu privire la pretinse omisiuni/inadvertente operate în faza de cercetare administrativă a abaterii în litigiu, dar care au fost corect înlăturate ca lipsite de relevantă prin solutia adoptată, întrucât nu erau de natură a vicia – nici formal şi nici pe fond – emiterea deciziei de sanctionare, ci demonstrau doar starea conflictuală în care reclamantul s-a aflat în raport cu colegii de serviciu şi şefii compartimentelor în care a fost repartizat.
În aceeaşi manieră recurentul a evocat o serie de pretinse omisiuni/inadvertente ce ar fi fost operate şi de prima instantă în redactarea considerentelor sentintei pronuntate în cauză, deşi motivarea sentintei cuprinde toate elementele de fapt şi de drept pe care s-a sprijinit solutia adoptată, judecătorul redactor neavând obligatia de a analiza absolut toate sustinerile părtilor, ci doar pe cele pe care le-a apreciat relevante prin prisma obiectului cauzei şi a dispozitiilor legale incidente, principiu aplicabil şi în faza procesuală a recursului. În acest sens s-a pronuntat de altfel şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Ruiz Torija contra Spaniei, în care prevederile art. 6 par. 1 din Conventia Europeană a Drepturilor Omului şi Libertătii Fundamentale obligă instantele să-şi motiveze hotărârile, însă această obligatie nu implică formularea unui răspuns detaliat la fiecare argument sau expunerea de considerente prin raportare la fiecare text de lege indicat de parte, astfel cum a pretins recurentul din prezenta cauză.