avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Achizitie publică de lucrări. Limitele în care instanta de control judiciar poate adopta măsuri de remediere a deficientelor constatate în desfăşurarea procedurii de achizitie publică
 
Curtea de apel, ca instantă de control judiciar a actului emis de C.N.S.C., nu poate depăşi limitele contestatiei adresate organului administrativ-jurisdictional şi a deciziei pronuntate de acesta, chiar dacă, cu ocazia solutionării plângerii introduse împotriva deciziei C.N.S.C. s-ar formula cereri noi, ce privesc o situatie de fapt ce nu a fost avută în vedere la emiterea deciziei atacate.
Din această perspectivă, cererea petentei, de anulare a contractului de achizitie publică, ce a fost încheiat ulterior momentului solutionării contestatiei îndreptate împotriva actelor emise de autoritatea contractantă, formulată direct în fata instantei de recurs, trebuie considerată ca excedând nu doar limitelor învestirii C.N.C.S., dar şi limitelor în care instanta de control judiciar poate actiona, având în vedere că, potrivit dispozitiilor art. 286 alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cererile privind anularea contractelor de achizitie publică se solutionează doar de sectia comercială a tribunalului şi nu de instanta de contencios administrativ.
Luarea unor măsuri de remediere, fie şi în mod indirect, ce ar viza contractul de achizitie publică, justifică prin urmare cererea de revizuire, întemeiată pe dispozitiile art. 322 pct. 2 C.pr.civ.
Temei de drept: O.U.G. nr. 34/2006.
 
Decizia nr. 1349/25.05.2012
 
S.C. „A.” S.A. a organizat, în calitate de autoritate contractantă, procedura de atribuire, prin licitatie deschisă, a contractului având drept obiect: „Modernizarea statiei de epurare ape uzate în aglomerarea Iaşi”, elaborând în acest sens documentatia de atribuire aferentăşi publicând, în SEAP, anuntul de participare din 12 august 2011, conform căruia valoarea estimată a lucrării este de 47.405.641 lei, fără TVA, iar criteriul de atribuire „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”.
La data de 28.12.2011 a fost înregistrat Raportul procedurii, ce a fost aprobat de directorul general al S.C. „A.” S.A. Iaşi, act prin care Comisia de evaluare a declarat admisibile ofertele prezentate de SC „E.M.I.T.” S.P.A. şi de Asocierea „J.V. J&P-A.-A.” S.A., hotărându-se că: „Oferta declarată câştigătoare a contractului de achizitie publică este cea depusă de ofertantul
S.C. „E.M.I.T.” S.P.A., cu o propunere financiară,fără TVA, de 44.548.786,31 lei şi un cost operational anual de 1.567.347,21 lei”; rezultatul procedurii fiind comunicat Asocierii „J.V. J&P­A.-A.” S.A. prin adresa nr. 33263/2011.
 
Împotriva deciziei autoritătii contractante, astfel cum a fost adusă la cunoştintă prin Comunicarea nr. 33263/28.12.2011 privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publică, denumită „Decizia de Atribuire", prin care oferta „E.M.I.T.” a fost declarată câştigătoare, a formulat contestatie, Asocierea „J&P.-A.-A.” solicitând Consiliului pronuntarea unei hotărâri, în contradictoriu cu SC „A.” SA Iaşi, prin care să se dispună: anularea deciziei de atribuire, în temeiul art. 36 alin. l lit. f), art. 36 alin. 2 lit. a) şi c) din H.G. nr. 925/2006, ca inacceptabilăşi neconformăşi a raportului procedurii care a stat la baza acestei decizii”, precum şi „Reluarea procedurii de evaluare a ofertelor, fără a lua în calcul şi oferta E.M.I.T., în conformitate cu prevederile art. 82 din H.G. nr. 925/2006”, cereri ce au fost reiterate, în mod identic, şi la finalul contestatiei.
Prin decizia nr. 267/C11/31, 65/31.01.2012, C.N.S.C. a respins ca nefondate, contestatiile formulate de S.C. „T.D.” S.A. şi de „J.&P.-A.”, în calitate de lider al Asocierii „J&P-A.-A., în contradictoriu cu autoritatea contractantă S.C. „A.” S.A., dispunând continuarea procedurii de atribuire în cauză, de la „comunicarea prezentei”, decizie obligatorie pentru părti.
La data de 13.02.2012, Asocierea „J&P – A.-A.” a sesizat curtea de apel cu solutionarea unei plângeri prin care a contestat Decizia nr. 267/C11/31, 65, prin care C.N.S.C. a respins ca nefondată, contestatia formulată de reclamantăşi a dispus continuarea procedurii de atribuire în cauză, solicitându-se ca, prin hotărârea ce urma să se pronunte, să se modifice decizia Consiliului, dispunând următoarele:
-anularea adresei nr. 33263/28.12.2011 de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire, emisă de autoritatea contractantă S.C. „A.” S.A.;
-reluarea de către autoritatea contractantă a procedurii de evaluare a ofertelor admisibile, fără a lua în considerare oferta „E.M.I.T.” S.P.A., ofertantul declarat câştigător prin adresa autoritătii contractante nr. 33263/28.12.2011; solicitându-se, de asemenea, şi suspendarea procedurii de achizitie publică, până la solutionarea irevocabilă a cauzei pe fond.
În termenul de pronuntare, respectiv la data de 22 martie 2012, petenta Asocierea „J&P­A.-A.”, prin concluziile scrise depuse la dosar, a solicitat să se dispună:
-anularea deciziei nr. 267/C11/31, 65, prin care C.N.S.C. a respins, ca nefondată, contestatia formulată de reclamantăşi înregistrată la C.N.S.C. cu nr. 529/9.01.2012;
-anularea raportului procedurii şi a actelor subsecvente (adresa nr. 33263/28.12.2011 de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire emisă de autoritatea contractantă SC „A.” SA şi a raportului procedurii şi a contractului nr. 4669/15.02.2012, depus de SC „A.” SA în dosarul nr. 170/45/2012);
-reluarea de autoritatea contractantă a procedurii de evaluare a ofertelor admisibile, fără a lua în considerare oferta „E.M.I.T.”, ofertatul declarat câştigător prin adresa autoritătii contractante nr. 33263/28.12.2011.
Curtea de Apel Iaşi, prin decizia nr. 669/26.03.2012, respingând exceptiile ridicate de intimata SC „E.M.I.T.” S.P.A., a admis plângerea introdusă de contestatoarea Asocierea „J&P­A.-A.” împotriva deciziei nr. 267/C11/31, 65/31.01.2012, emisă de C.N.S.C., decizie pe care a desfiintat-o în partea ce privea respingerea ca nefondată a contestatiei formulată de „J&P-A.”, în calitate de lider al Asocierii „J&P-A.-A.”, în contradictoriu cu autoritatea contractantă S.C. „A.” S.A., anulând raportul procedurii, ce a fost înregistrat sub nr. 3326/28.12.2011, precum şi toate actele subsecvente acestuia; autoritatea contractantă fiind obligată să reia procedura de achizitie, de la etapa evaluării ofertelor declarate admisibile; respingându-se cererea de suspendare a procedurii de achizitie publicăşi a semnării contractului, ca fiind rămase fără obiect.
Împotriva hotărârii instantei de control judiciar au introdus cereri de revizuire S.C. „A.”
S.A. Iaşi şi SC „E.M.I.T.” S.P.A.
Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, prin prisma motivelor şi a temeiurilor de drept invocate de revizuentele S.C. „A.” S.A. şi „E.M.I.T.”, curtea de apel a constatat că dispozitiile art. 322 pct. 3 din Codul de procedură civilă, care permit reformarea unei hotărâri dată de o instantă de recurs, atunci când aceasta a evocat fondul, dacă obiectul pricinii nu mai este în fiintă, nu sunt incidente în prezenta cauză, care are ca obiect solicitarea de a se exercita controlul de legalitate asupra acului emis, în regim de putere publică, de un organism independent cu activitate administrativ-jurisdictională, astfel cum este definit C.N.S.C. prin art. 257 alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006.
Ca atare, atâta timp cât actul administrativ-jurisdictional şi efectele deciziei emise de C.N.S.C., în conditiile prevăzute de art. 278 din O.U.G. nr. 34/2006, continuă să subziste, chiar şi după ce procedura de achizitie publică a fost finalizată, prin încheierea contractului, curtea de apel a apreciat că, în lipsa unei dispozitii exprese şi imperative, derogatorie de la principiul consacrat de art. 52 din Constitutia României, revizuită, nimic şi nimeni nu poate restrânge sau anula dreptul recunoscut oricărei persoane, fizice sau juridice, implicată în procedura de achizitie publică, de a ataca cu plângere, la instanta judecătorească competentă, decizia emisă de Consiliu, atât pentru motive de nelegalitate, cât şi de netemeinice, drept consacrat de art. 281 alin. 1 din
O.U.G. nr. 34/2006; considerente pentru care cererile de revizuire, întemeiate pe prevederile art. 322 pct. 3 C.pr.civ. au fost respinse ca nefondate.
Drept urmare, decizia nr. 669/26.03.2012 a fost mentinută în partea ce priveşte admiterea plângerii introdusă de contestatoarea Asocierea „J&P.A.-A., şi modificarea, în parte, a deciziei nr. 267/C11/31, 65/31.01.2012, emisă de C.N.S.C., în sensul admiterii, în parte, a contestatiei formulate de liderul Asocierii „J&P.A.-A.”, în contradictoriu cu autoritatea contractantă S.C. „A.” S.A. Iaşi, şi a anularii Raportului procedurii, ce a fost înregistrat sub nr. 3326/28.12.2011, precum şi a actului subsecvent acestuia, respectiv a comunicării nr. 33263/28.12.2011, prin care contestatoarei i s-a făcut cunoscut rezultatul pentru procedura de atribuire a contractului de lucrări de modernizarea statiei de tratare ape uzate în aglomerarea Iaşi, hotărâre ce nu poate fi afectată, în nici un fel şi sub nici un motiv, de faptul că decizia nr. 267/C11/31, 65/31.01.2012 a C.N.S.C., nu a fost dată în contradictoriu cu toti cei cinci operatori economici care au depus oferte, ce au făcut obiectul analizei Comisiei de evaluare, finalizată prin încheierea Raportului procedurii nr. 33260/28.12.2011.
Curtea a constatat însă ca neîntemeiată critica pe care autoritatea contractantă a adus-o deciziei nr. 669/26.03.2012, în partea ce se referă la faptul că, prin aceasta, au fost solutionate cereri care nu au făcut obiectul contestatiei formulate de ofertanta Asocierea „J&P. A.-A.” şi care nu au fost examinate şi solutionate de C.N.S.C., cu ocazia emiterii deciziei nr. 267/C11/31, 65/31.01.2012, cereri care dădeau şi limitele în care instanta de control judiciar era în drept să verifice legalitatea şi temeinicia actului administrativ-jurisdictiona1 contestat, şi implicit legalitatea şi temeinicia actelor autoritătii contractante, atacate în procedura consacrată de O.U.G. nr. 34/2006.
În acest sens, Curtea a retinut că art. 283 din O.U.G. nr. 34/2006 stabileşte că obiect al controlului judiciar nu îl poate forma decât plângerea formulată împotriva deciziei pronuntate de
C.N.S.C. şică aceasta se solutionează conform dispozitiilor art. 3041 C.pr.civ., atât pentru motive de nelegalitate, cât şi pentru motive de netemeinicie.
Ca atare, chiar dacă art. 3041 C.pr.civ. permite instantei ce exercită controlul de legalitate al actului administrativ-jurisdictional, emis de C.N.S.C., să examineze cauza sub toate aspectele, această normă de procedură nu poate fi interpretatăşi în sensul că ar permite ca, în calea de atac, echivalentă recursului, să fie formulate cereri noi, ce nu au făcut obiectul contestatiei şi respectiv al actului administrativ-jurisdictional atacat, raportat şi la prevederile imperative ale art. 316 şi 294 C.pr.civ.
A solutiona cereri noi, în calea de atac pe care legiuitorul a prevăzut-o, ca parte a procedurii de verificare a legalitătii şi temeiniciei actelor autoritătii contractante, implicată în procesul unei achizitii publice de bunuri şi servicii, echivalează cu o depăşire a însăşi limitelor investirii, plângerea adresată instantei neputându-se referi decât la actul administrativ­jurisdictional atacat şi la actele corespunzătoare ale autoritătii contractante, emise până la momentul introducerii contestatiei la C.N.S.C.
Mai mult decât atât, în cauza de fată, competentele curtii de apel, ca instantă de control judiciar, sunt date nu doar de obiectul solicitării de a se verifica legalitatea şi temeinicia actelor autoritătii contractante, contestate, şi a deciziei C.N.S.C., prin care a fost solutionată contestatia formulată împotrivă celor dintâi acte mentionate, dar şi de sfera atributiilor administrativ­jurisdictionale date în competenta Consiliului, şi în mod corespunzător Curtii, ca instantă de recurs.
În acest sens, s-a constatat că, prin art. 278 alin. 3 din O.U.G. nr. 34/2006, legiuitorul a stabilit că: „În situatia în care Consiliul apreciază că, în afară de actele contestate în cadrul procedurii de atribuire, existăşi alte acte care încalcă prevederile prezentei ordonante de urgentă, la care nu s-a făcut referire în contestatie, atunci se sesizează atât Autoritatea Nationala pentru Reglementare şi Monitorizarea Achizitiilor Publice, cât şi Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achizitiilor Publice din cadrul Ministerului Finantelor Publice”, în conditiile în care, prin art. 286 alin. 1 din acelaşi act normativ, s-a stabilit că: „Procesele şi cererile privind ... executarea, nulitatea, anularea, rezolutiunea, rezilierea sau denuntarea unilaterală a contractelor de achizitie publică se solutionează, în primă instantă, de către sectia comercială a tribunalului în circumscriptia căruia se află sediul autoritătii contractante”.
Or, în cauză, este necontestat faptul că ceea ce s-a cerut prin contestatia formulată de Asocierea „J&P.A.-A.” s-a rezumat la solicitarea de a se anula decizia de atribuire şi raportul procedurii care a stat la baza acestei decizii, precum şi la cererea de reluare a procedurii de evaluare a ofertelor, fără a lua în calcul şi oferta „E.M.I.T.”, precum şi faptul că doar cu privire la aceste cereri s-a pronuntat C.N.S.C., obiectul vădit neîndoielnic al plângerii adresate curtii de apel constituindu-l anularea adresei nr. 33263/28.12.2011 de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire şi reluarea de autoritatea contractantă a procedurii de evaluare a ofertelor admisibile, fără a lua în considerare oferta „E.M.I.T.”, cereri ce dau şi limitele controlului judiciar, pe care curtea îl putea exercita.
Este adevărat că, prin concluziile scrise, depuse în termenul de pronuntare, Asocierea „J&P.A.-A.” a solicitat şi anularea contractului nr. 4669/15.02.2012, depus de SC „A.” SA în dosarul nr. 170/45/2012, dar această cerere, formulată direct în calea de atac, prevăzută de art.
281 alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, depăşeşte nu doar limitele contestatiei şi a actului administrativ-jurisdictional emis de C.N.S.C., singurele pe care instanta de control judiciar le putea verifica sub aspectul legalitătii şi temeiniciei, dar şi sfera competentelor generale şi speciale ale curtii de apel, raportat la prevederile art. 286 alin. l din actul normativ mai sus citat.
În raport de această situatie de fapt şi de cadrul de reglementare evocat, având în vedere şi faptul că singura referire la contractul ce s-a încheiat este cea din finalul dispozitivului deciziei atacate, fără ca în considerentele hotărârii să se fi făcut vorbire, fie şi sumar, de existenta acordului contractual, ce a fost perfectat de S.C. „A.” S.A. Iaşi şi de „E.M.I.T.”, la data de 15 februarie 2012, şi, mai ales, de efectele acestuia asupra procedurii de atribuire contestate, curtea a apreciat că sunt întrunite conditiile de admisibilitate impuse de art. 322 pct. 2 din Codul de procedură civilă, constatare ce impune reformarea, în parte, a deciziei atacate.
Pe cale de consecintă, având în vedere că instanta s-a pronuntat asupra unei cereri formulate, după încheierea dezbaterilor, direct în calea extraordinară de atac, fără ca aceasta să fi făcut obiectul contestatiei şi a actului administrativ-jurisdictional împotriva căruia s-a formulat plângere, potrivit reglementarilor consacrate de O.U.G. nr. 34/2006, în conditiile în care respectiva cerere de anulare a contractului nu putea fi examinatăşi solutionată de C.N.S.C., dar nici de curtea de apel, în primă instantă, întrucât această competentă a fost dată tribunalelor, functionând ca instante comerciale, curtea, constatând că nu a fost legal investită cu solutionarea cererii de anulare a acordului contractual şică cererea depăşeşte sfera sa de competentă, care este aceea de control judiciar al unui act administrativ-jurisdictional, a apreciat că, pe calea revizuirii, se impune îndreptarea acestei greşeli de judecată, prin care a solutionat, în mod indirect, o cerere ce nu a făcut obiectul contestatiei adresate C.N.S.C. şi nici a plângerii adresate Curtii de Apel Iaşi, depăşindu-se astfel limitele în care se putea exercita controlul de legalitate.
Din această perspectivăşi în considerarea prevederilor art. 322 pct. 2 C.pr.civ., curtea de apel a admis cererea de revizuire formulată de autoritatea contractantă S.C. „A.” S.A, în sensul că a schimbat, în parte, decizia atacată, şi a respins în mod explicit, cererea formulată de Asocierea „J&P. A.-A.” de a se anula contractul încheiat de S.C. „A.” S.A. cu ofertantul „E.M.I.T.”, contract ce a fost înregistrat sub nr. 4669/15.02.2012, ca una ce excede limitelor contestatiei şi a plângerii adresate instantei.
Urmare acestui fapt, curtea, apreciind că, atât timp cât contractul înregistrat sub nr. 4669/15.02.2012 nu a fost anulat sau desfiintat într-o altă modalitate, acesta, ca act care finalizează procedura de atribuire, continuă să producă efecte şi este opozabil tuturor participantilor la procedura de achizitie publică, a considerat că, legalmente, nu mai este posibilă reluarea vreuneia din etapele ce au premers momentului încheierii contractului, drept pentru care se impune schimbarea deciziei atacate şi în partea ce priveşte măsura de a fi obligată autoritatea contractantă să reia procedura de achizitie, de la etapa evaluării ofertelor declarate admisibile, cerere care a fost respinsă; mentinându-se celelalte prevederi ale hotărârii atacate.