avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Acţiune vizând obligarea baroului la primirea în profesia de avocat cu scutire de examen. Lipsa dovezii de exercitare a profesiei de consilier juridic cel puţin 10 ani. Inadmisibilitate
 
Nu poate fi considerată vechime în profesia de avocat, perioada în care reclamantul a funcţionat ca decan al Baroului Constituţional Bacău, structură interzisă expres de art. 1 alin. 3 din Legea nr. 51/1995 privind exercitarea profesiei de avocat şi deţinând în paralel funcţia de consilier juridic la societatea la care unic acţionar era tatăl său, situată în judeţul Neamţ, funcţie incompatibilă cu cea de avocat, conform art. 10 din Legea nr. 514/2003 privind exercitarea profesiei de consilier juridic.
Temei de drept: Legea nr. 51/1995 art. 1 alin. 3, art. 16; Legea nr. 514/2003, art. 10.
 
Decizia civilă nr. 57/20.02.2012
Prin acţiunea înregistrată la pe rolul Curţii de Apel Iaşi, reclamantul B.V. a chemat în judecată pârâţii Baroul Iaşi şi Uniunea Naţională a Barourilor din România prin Consiliu, pentru a se dispune anularea deciziei nr. 53/2011 emisă de Consiliul Baroului Iaşi, ca nefondată; anularea deciziei nr. 192/2011 emisă de Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România; obligarea Baroului Iaşi să emită o decizie de primire în cadrul profesiei de avocat cu scutire de examen şi de înscriere în Tabelul avocaţilor definitivi; obligarea Uniunii Naţionale a Barourilor din România să recunoască reclamantului dreptul de a fi primit în profesia de avocat cu scutire de examen, conform art. 16 alin. 2 lit. b) din Legea 51/1995, sub sancţiunea aplicării pârâţilor a unor penalităţi de 1.000 lei pe zi întârziere, de la un termen de executare stabilit de instanţă, precum şi la aplicarea de amenzi cominatorii conform art. 24 (2) din Legea nr. 554/2004.
Prin precizările depuse dosar, reclamantul a invocat excepţia de nulitate/nelegalitate al actului de înfiinţare a Baroului Bacău, a Baroului Iaşi, a actelor administrative Tabloul avocaţilor definitivi emise de cele două barouri, pentru ca prin precizările verbale din cadrul dezbaterilor din şedinţă să arate că nu înţelege să investească instanţa cu soluţionarea unei excepţii de nelegalitate a acestor acte în sensul art. 4 din Legea contenciosului administrativ, ci motivaţia nulităţii acestora se constituie ca apărări în susţinerea acţiunii sale.
Verificând documentaţia aflată la dosarul cauzei, curtea de apel a reţinut că reclamantul a înregistrat la pârâta Baroul Iaşi, o cerere de înscriere în profesia de avocat cu scutire de examen, întemeiată pe dispoziţiile art. 16 (2) lit. b) şi art. 19 din Legea nr. 51/1995 modificată prin Legea nr. 255/2004, care prevede că pot fi primite în profesie, cu scutire de examen persoanele care, anterior, au îndeplinit funcţia de consilier juridic sau jurisconsult timp de 10 ani. În dovedirea acestei vechimi, reclamantul a depus adeverinţa nr. 30/2008 emisă de SC „B.P.C." SRL Neamţ, din care rezultă că acesta a avut contract individual de muncă înregistrat la I.T.M. Neamţ începând cu data de 01.04.1994, ca jurist, şi actul adiţional la contractul nr. 30639/2000, conform căruia începând cu această dată reclamantul funcţionează în calitate de consilier juridic definitiv la aceeaşi societate, care şi-a suspendat activitatea începând cu 30.07.2010 conform rezoluţiei O.R.C. din 03.08.2010.
Conform procesului-verbal nr. 974/2010, în temeiul art. 18 din Statutul profesiei de avocat, cererea reclamantului a fost afişată, pentru a se putea face eventuale opoziţii de cei interesaţi, iar prin referat s-a opinează asupra respingerii cererii formulate, astfel că la 09.02.2011 Baroul Iaşi a emis decizia în litigiu - nr. 53 - de respingere a cererii reclamantului de primire în profesia de avocat cu scutire de examen. Decizia de respinge a fost motivată pe faptul că reclamantul nu a probat vechimea efectivă ca jurisconsult timp de 10 ani, întrucât în intervalul 01.04.1995 - 01.04.2000 apare ca fiind propriul său angajat, în cadrul S C. „B.P.C." SRL Neamţ, fără a fi menţionate studiile de drept absolvite.
Mai mult, în acelaşi interval reclamantul a funcţionat în Bacău, ca membru activ şi decan al Baroului Paralel, aşa numitul Barou Constituţional, purtând ilegal roba de avocat, montându-şi firmă de avocat şi făcându-şi reclamă în această calitate, iar în anul 2008, în cadrul examenului de primire ca avocat la Baroul Iaşi, a fost prins copiind la examenul de drept penal, ceea ce îl face nedemn pentru a accede la această profesie.
Reclamantul a formulat contestaţie împotriva acestei decizii, înregistrată la Uniunea Naţională a Barourilor din România sub nr. 130/C/2011, care a fost respinsă prin decizia nr. 192/2011, reţinându-se exercitarea cu rea-credinţă a drepturilor procesuale recunoscute de lege, întrucât a formulat concomitent, la mai multe barouri din Moldova, a unor cereri de primire în profesia de avocat cu scutire de examen, fără a aştepta soluţionarea lor.
În termen legal, reclamantul a formulat prezenta acţiune în contencios administrativ.
Curtea, verificând motivaţia refuzului practicat de pârâta Baroul Iaşi, faţă de cererea reclamantului înregistrată la nr. 130/2010, a constatat că în speţă nu se verifică susţinerea reclamantului privind caracterul nejustificat şi abuziv al refuzului, pentru considerentele de mai jos.
Astfel, analizând prioritar respectarea prevederilor procedurale la adoptarea deciziei nr. 53/2011 de Consiliul Baroului Iaşi, curtea de apel a constatat că cererea reclamantului de primire în profesia de avocat la Baroul Iaşi cu scutire de examen a fost afişată la 31.08.2010 şi, chiar dacă ulterior, etapele numirii raportorului, a depunerii raportului şi a adoptării deciziei de respingere a cererii reclamantului au implicat trecerea mai multor luni, în lipsa unor prevederi imperative în legea specială asupra temporizării procedurii şi a existenţei unor sancţiuni procedurale în caz de nerespectare a lor, instanţa nu poate lipsi de eficienţă decizia adoptată în curs de aproximativ un an pe acest considerent.
Procedând aşadar la verificarea condiţiei exercitării profesiei de „consilier juridic sau jurisconsult timp de cel puţin 10 ani", prevăzut de art. 16 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 51/1995, în vigoare la data formulării cererii de primire în Baroul Iaşi cu scutire de examen de reclamant, curtea a constatat că reclamantul a absolvit facultatea de studii juridice la o universitate din Braşov, în sesiunea februarie 2000, însă în carnetul său de muncă apare cu un contract de muncă nr. 20869/1999, încadrat ca jurist, începând cu 01.04.1995, la firma tatălui său B.Gh.V., S.C. „B.P.C" SRL cu sediul în localitatea G., jud. Neamţ, deşi nu avea studiile corespunzătoare la acea dată.
La 01.04.2000 este menţionat contractul de muncă nr. 30639/2000 între reclamant şi aceeaşi societate în funcţia de jurist, pentru ca la 01.03.2002 să apară menţiunea definitivat în funcţia de consilier juridic, până la 07.04.2010, când a încetat activitatea firmei.
Ulterior datei absolvirii studiilor juridice de reclamant - anul 2000 - activitatea de consilier juridic a fost reglementată de Legea nr. 514/2003, care la art. 21 prevede că: „Asociaţia profesională a consilierilor juridici ţine evidenţa acestora în condiţiile similare evidenţei barourilor de avocaţi", la debutul în activitate consilierii juridici având obligaţia să parcurgă un stagiu de pregătire profesională de doi ani (art. 12 alin. 1), urmat de un examen de definitivat în condiţiile Legii nr. 51/1995, toţi consilierii juridici din judeţe fiind consemnaţi într-o listă similară tabloului avocaţilor.
Art. 10 din Legea nr. 514/2003 prevede de asemenea că profesia de consilier juridic este incompatibilă cu calitatea de avocat, precum şi cu orice altă funcţie autorizată sau salarizată în ţară sau în străinătate.
Interpelat în şedinţă cu privire la derularea procedurii de înscriere în asociaţia consilierilor juridici, reclamantul a recunoscut că nu a respectat aceste reglementări legale, întrucât a apreciat că vechimea în această profesie se dovedeşte doar cu contractul de muncă, apreciere total eronată, având în vedere că profesia de consilier juridic, ca şi cea de avocat, pot fi exercitate doar în cadrul organizatoric prevăzut expres prin lege, societăţii SC „B.P.C." SRL Neamţ fiindu-i interzis de lege, în fapt, a perfecta/menţiune contractul de muncă pe această funcţie, dacă angajatul nu respecta condiţia de înregistrare la asociaţia consilierilor juridici local, de efectuare a stagiului, de trecere a examenului de definitivat, când este cazul.
Mai mult, copia cărţii de identitate a reclamantului atesta că acesta domicilia din anul 2003 în municipiul Bacău, ceea ce face puţin probabil că acesta ar fi putut face o navetă zilnică în satul G. din judeţul Neamţ, unde să presteze cele opt ore de muncă conform contractului de muncă, aşa încât pe lângă faptul că acest contract nu respecta condiţiile prevăzute de Legea 514/2003 pentru exercitarea profesiei de consilier juridic, prestarea muncii aferente contractului era practic imposibilă datorită situaţiei de fapt sus-menţionate.
De altfel, însuşi reclamantul demonstrează că în fapt nu s-a aflat în localitatea în care presta munca de jurist, din moment ce a depus la dosar Statutul „Baroului Bacău", situat în str. R. nr. 27, autentificat sub nr. 205/2007, pe care l-a semnat în calitate de decan, aşa-zisul barou fiind înregistrat de altfel la administraţia fiscală locală.
Deşi art. 1 alin. 3) din Legea nr. 51/1995 prevede expres: „Constituirea şi funcţionarea de barouri în afara Uniunii Naţionale a Barourilor din România sunt interzise. Actele de constituire şi de înregistrare ale acestora sunt nule de drept", reclamantul a întocmit un site prin care face reclamă acestei structuri, şi-a deschis un cabinet cu inscripţia „avocat", în dispreţul Legii nr. 51/1995 care-i interzicea expres aceasta, precum şi a art. 10 din Legea nr. 514/2003, întrucât până în 2010 figura ca şi consilier juridic. Or, libertatea de asociere prevăzută de Constituţie şi invocată în justificarea conduitei sale de reclamant, constând în organizarea unui „barou" paralel celui constituit conform Legii nr. 51/1995, este în realitate interpretată în sensul libertăţii de a încălca legea, din moment ce dreptul de asociere, atunci când priveşte exercitarea unei profesii liberale ce dispune de reglementări speciale, putând avea loc doar în condiţiile respectării legii respective, în speţă, a Legii nr. 51/1995. Doar în acest mod cetăţenii pot avea siguranţa competenţelor profesionale ale persoanelor ce exercită profesia de avocat şi dispun de mecanisme legale în situaţia exercitării abuzive ori necorespunzătoare a acestei profesii de cei înscrişi în formele organizatorice agreate de legiuitor.
Rezultă aşadar că reclamantul nu a fost în măsură să dovedească dobândirea vreunei vechimi în profesia de consilier juridic, din moment ce nu a îndeplinit condiţiile de exercitare a acestei profesii prevăzute imperativ în Legea nr. 514/2003, pentru intervalul 2000 - 2007, iar din anul 2007 a exercitat în afara Legii nr. 51/1995 profesia de avocat, într-o structură nulă de drept, întrucât era paralelă baroului constituit legal (şi care, potrivit art. 50 din lege, cuprinde „toţi avocaţii dintr-un judeţ"), astfel că nici activitatea juridică în intervalul 2007 - 2010 pe care a exercitat-o efectiv, nu se constituie ca vechime într-o funcţie juridică în sensul art. 16 din Legea nr. 51/1995.
Or, pe lângă faptul că a exercitat în mod nelegal profesia de avocat într-un cadru organizatoric interzis expres prin lege, în acelaşi interval 2007 - 2010 , reclamantul figura şi în exercitarea unui contract de muncă în judeţul Neamţ, în funcţia de consilier juridic, care este însă incompatibilă cu exercitarea pretinsei activităţi ca avocat, conform art. 20 din Legea nr. 514/2003.
Curtea de apel a menţinut ca legale şi temeinice deciziile emise de pârâte cu nr. 53/2011, respectiv nr. 192/2011, dreptul reclamantului de a „intra în legalitate" în exercitarea profesiei de avocat dorite, fiind recunoscut de legiuitor în situaţia în care acesta se va înscrie şi va promova în mod corect examenul de admitere prevăzut de lege, conduita sa abuzivă anterioară, astfel cum a fost evidenţiată mai sus, neconstituindu-se ca motiv de nedemnitate, în sensul art. 14 din Legea nr. 51/1995 şi care să-l înlăture de plano de la executarea acestei profesii.
Cât privesc excepţiile de nulitate invocate de reclamant cu privire la actele de înfiinţare ale Baroului Iaşi şi Bacău, respectiv Tablourilor avocaţilor definitivi emise de cele două structuri, despre natura cărora a precizat în şedinţa din 24.10.2011, că le consideră „apărări" în susţinerea cererilor introductive, curtea a constatat că excepţiile vizând Baroul Bacău nu au nicio legătură cu obiectul prezentei cauze, iar cele referitoare la Baroul Iaşi se află într-o contradicţie flagrantă cu obiectul acţiunii, din moment ce reclamantul doreşte practic a fi înscris într-un Tablou al avocaţilor ţinut de un barou constituit în baza unor acte de constituire a căror „nelegalitate" o invocă pe parcursul derulării propriului litigiu.