avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Admisibilitatea cererii e învestire a Curţii Constituţionale cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate. Cerinţe. 
Art. 29 din Legea nr. 47/1992
 
Instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate este chemată să examineze legitimarea procesuală a petiţionarilor, dacă rezolvarea sa are legătură cu soluţionarea cauzei şi dacă prevederile invocate nu au fost anterior declarate ca fiind neconstituţionale.
 (Decizia penală nr.1306/13.12.2011)
 
                   Prin încheierea din 25 octombrie 2011, Judecătoria Horezu, în baza art. 302 Cod procedură penală, a respins ca nefondate, excepţiile privind inadmisibilitatea şi tardivitatea prezentei plângeri , invocată de intimatul V.I., prin apărător.
    În baza art. 278 ind. 1 al.8 lit. c Cod procedură penală, a admis plângerea petenţilor N.L.,  D.M., Z. C. şi C. N., împotriva dispoziţiei nr. 2 cuprinsă în rechizitoriul din 13.12.2010 întocmit în dosar nr. 2132/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Horezu.
    A desfiinţat dispoziţia procurorului atacată.  A pus în mişcare acţiunea penală împotriva inculpatului V.I. pentru infracţiunile prevăzute de art. 178 al.1,2 şi 184 al.2,4 Cod penal cu art. 33 lit. b Cod penal şi a dispus trimiterea inculpatului în judecată, în complet legal constituit.
         Împotriva încheierii pronunţată în şedinţa publică din 25 octombrie 2011 de Judecătoria Horezu în dosarul nr.907/241/2011 a declarat recurs intimatul V. I., care a criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.
Recurentul a  invocat şi excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor artr.278/1 alin.10 din Codul de procedură penală în raport cu dispoziţiile art.21 din Constituţia României şi art.6 alin.1 şi 13 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale.
                   Prin decizia penală nr.1306/13.12.2011, Curtea, a respins ca inadmisibilă cererea de sesizare a Curţii Constituţionale pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art.278/1 alin.10 Cod procedură penală.
                  A respins ca inadmisibil recursul declarat de intimatul V.I.
                   Pentru a pronunţa această decizie, curtea a reţinut că cererea de sesizare a Curţii Constituţionale pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art.278/1 alin.10 Cod procedură penală, este inadmisibilă.
Potrivit dispoziţiilor art.29 din Legea nr.47/1992, astfel cum a fost modificată, Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei în orice fază a litigiului şi oricare ar fi obiectul acestuia.
Excepţia poate fi ridicată la cererea uneia dintre părţi sau, din oficiu, de către instanţa de judecată ori de arbitraj comercial. De asemenea, excepţia poate fi ridicată de procuror în faţa instanţei de judecată, în cauzele la care participă.
 Nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale. Sesizarea Curţii Constituţionale se dispune de către instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de vedere ale părţilor, opinia instanţei asupra excepţiei, şi va fi însoţită de dovezile depuse de părţi. Dacă excepţia a fost ridicată din oficiu, încheierea trebuie motivată, cuprinzând şi susţinerile părţilor, precum şi dovezile necesare. Odată cu încheierea de sesizare, instanţa de judecată va trimite Curţii Constituţionale şi numele părţilor din proces cuprinzând datele necesare pentru îndeplinirea procedurii de citare a acestora.
 Dacă excepţia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor art.29 alin. (1), (2) sau (3) din Legea nr.47/1992, instanţa respinge printr-o încheiere motivată cererea de sesizare a Curţii Constituţionale.
Astfel, o cerere de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate poate fi primită atunci când îndeplineşte condiţiile peremptorii  de admisibilitate anterior menţionate.
Instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia este chemată să examineze legitimarea procesuală a petiţionarilor, dacă rezolvarea sa are legătură cu soluţionarea cauzei şi dacă prevederile invocate nu au fost anterior declarate ca fiind neconstituţionale.
Pentru a admite cererea de învestire a Curţii Constituţionale cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate, instanţa în faţa căreia a fost invocată nu se poate limita la constatarea unei legături formale cu soluţionarea cauzei a textului invocat ca neconstituţional.
Petiţionarul care ridică excepţia de neconstituţionalitate nu trebuie  să indice doar textele de lege pe care doreşte să le supună controlului, ci are obligaţia să raporteze aceste dispoziţii la legea fundamentală şi să-şi  argumenteze pertinent cererea.  În cauza de faţă nu există o legătură efectivă între necesitatea pronunţării unei hotărâri în contenciosul constituţional şi soluţionarea fondului cauzei în stadiul procesual în care se află – recurs împotriva unei încheieri.
Pe de altă parte, simpla invocare a neconstituţionalităţii dispoziţiilor art.278/1 alin.10 Cod procedură penală, nu este adecvată atâta timp cât petiţionarul  s-a raportat doar formal la prevederile art.21 din  Constituţia României şi art.6 alin.1 şi 13 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale, fără a argumenta în ce constă legătura textelor în discuţie cu prevederile constituţionale şi care este neconcordanţa dintre ele şi textul legii fundamentale.