avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


T.V.A.. Deductibilitate. Facturi emise de societăţi neplătitoare de T.V.A., de către societăţi declarate inactive prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de către societăţi care aveau activitatea suspendată sau de societăţi radiate.
 
Art.11 alin.12 , art.146 şi art.155 din Codul fiscal
 
Potrivit art.11 alin.12 din Codul fiscal: (…) „nu sunt luate în considerare de autorităţile fiscale tranzacţiile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală”.
Urmează a se verifica, pentru fiecare dintre societăţi, care este momentul declarării ca inactive prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi publicării Ordinului şi  se vor menţine ca fiind deductibile numai acele facturi emise anterior publicării acestui ordin, urmând a fi înlăturate facturile emise ulterior.
 
 (Decizia nr. 2679/R-CONT din 30 noiembrie 2011)
    
Prin  acţiunea înregistrată la  data de  02.03.2011 reclamanta SC L.F.M. SRL B. a  chemat în  judecată  pe  pârâta  Direcţia  Generală a Finanţelor  Publice  Argeş, solicitând  anularea  deciziei nr.153/08.09.2010 şi a  deciziei de  impunere nr.1162/16.06.2010.
În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că actul administrativ-fiscal emis, respectiv decizia de impunere, a fost întocmit cu data de 16.06.2010 de către D.G.F.P. – Activitatea de inspecţie fiscală 1, data la care reclamanta avea sediul în B, sector 3, fiind înregistrată şi la Registrul Comerţului.
Pe fond, reclamanta a susţinut că, în ceea ce priveşte decizia de soluţionare nr.153/08.09.2010, în cuprinsul acesteia se menţionează că societatea nu a pus la dispoziţie documentele financiar contabile solicitate, afirmaţie eronată, întrucât în data de 05.05.2010 societatea a pus la dispoziţie în original toate documentele contabile solicitate de organul fiscal din perioada 2005-2010, iar ulterior, la data de 25.05.2010 nu a mai putut prezenta documentele, fiindu-i sustrase din maşină, fapt dovedit cu documente emise de poliţie.
Referitor la obligaţiile suplimentare de plată a TVA în sumă de 31.099 lei (taxă pe valoare adăugată şi majorări de întârziere aferente), reclamanta consideră că organul fiscal, prin încălcarea dispoziţiilor legale, a reţinut că societatea nu are dreptul să deducă TVA pentru facturile emise de următoarele firme funizoare: SC A. D. SRL,  SC A. S. SRL, SC F.&L. C. SRL şi SC  G. SRL pe motiv  că acestea nu ar  fi plătitoare de  TVA.
Se  mai  arată că, în  ceea  ce  priveşte impozitul suplimentar în sumă de 16.723 lei, în mod neîntemeiat s-a stabilit de către organul fiscal că aceste cheltuieli înregistrate în contabilitate ca urmare a achiziţiei de bunuri de la SC N. G. I. SRL, SC I. C. SRL, SC D. MC SRL şi SC H. L. SRL nu sunt deductibile, întrucât nu au la bază un document justificativ.
Mai mult decât atât, toate aceste firme furnizoare nu apăreau pe lista contribuabililor declaraţi inactivi, publicată în Monitorul Oficial, condiţie prevăzută de legislaţia în vigoare pentru ca această listă să fie valabilă.
Prin sentinţa civilă nr.759 din 1 iulie 2011, Tribunalul Argeş – Secţia civilă a respins acţiunea formulată de reclamantă.
Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că prin actele administrativ  fiscale contestate au  fost  stabilite în  sarcina  reclamantei obligaţii fiscale suplimentare în sumă  totală de 47.822 lei, din care 9.696 lei impozit pe profit, 7.027 lei majorări de întârziere aferente, 18.330 lei taxă pe valoarea adăugată şi 12.769 lei majorări de  întârziere.
Cu  privire la taxa pe valoarea adăugată de 18.330 lei, tribunalul a  reţinut  că în perioada 01.01.2007-31.12.2009, reclamanta a achiziţionat mărfuri de la patru furnizori neplătitori de taxă pe valoarea adăugată, respectiv SC A. D. SRL, SC  A. S. SRL, SC F. – L. C. SRL şi SC G. SRL. Totodată,  reclamanta a achiziţionat mărfuri de la furnizori care nu au depus bilanţul şi nu  funcţionează la sediile declarate; SC N. G. I. SRL şi SC I. C. SRL.
Din  adresa ANAF – Direcţia  Generală Coordonare Inspecţie  Fiscală  nr. 867456 din 12.03.2010, rezultă că în cazul societăţii N. G. I.  SRL, aceasta se află în procedura de dizolvare, nedepunând bilanţurile contabile pe anii 2001 – 2005, 2006 şi 2007.
De  asemenea, s-a mai arătat că reclamanta a achiziţionat o serie de  mărfuri de  la  SC D. MC SRL şi SC H. L. SRL,  aceste societăţi având activitatea  suspendată din anul 2008, iar  facturile de  aprovizionare fiind  emise în  anul 2009.
S-a apreciat că, întrucât reclamanta a încălcat dispoziţiile art. 128 al.1 Cod fiscal, în mod  corect organele fiscale au stabilit un debit suplimentar în sarcina sa de 18.330 lei, reprezentând taxă pe valoarea adăugată.
Cu  privire la impozitul pe profit în sumă de 9.696 lei, s-a reţinut că  documentele justificative emise de societăţile furnizoare menţionate, în condiţiile arătate, nu pot justifica operaţiuni comerciale reale, iar cheltuielile evidenţiate în baza acestor facturi sunt cheltuieli nedeductibile.
S-a concluzionat că, întrucât reclamanta a încălcat dispoziţiile art.21 al. 4 lit. f) şi  art. 155  al.5 lit. e) din Codul  fiscal, organele  fiscale au stabilit în mod corect un debit suplimentar în  sumă 9. 696 lei, reprezentând impozit pe  profit  datorat.
În  sfârşit, cu privire  la majorările de  întârziere aferente  taxei pe valoarea adăugată şi impozitului pe  profit,  s-a apreciat că acestea  au  fost  calculate cu  respectarea  dispoziţiilor art.119, 120 Cod procedură fiscală.
Faţă de aceste considerente şi în temeiul dispoziţiilor legale susmenţionate, acţiunea formulată de reclamantă a fost respinsă.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta SC L. F. M. SRL, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, pentru următoarele motive:
1. În ceea ce priveşte impozitul pe profit în valoare de 9.696 lei, instanţa a reţinut greşit că documentele justificative emise de societăţile furnizoare menţionate nu pot justifica operaţiuni comerciale reale, iar cheltuielile evidenţiate în baza acestor facturi ar fi nedeductibile, conform prevederilor art.11 alin.1 din Codul fiscal.
În dezvoltarea motivului de recurs se arată că, potrivit art.2 din Ordinul Preşedintelui ANAF nr.575/2006 privind stabilirea condiţiilor şi declararea contribuabililor inactivi, societatea a înregistrat facturile fiscale şi a depus bilanţurile contabile, demonstrând astfel că este de bună-credinţă. De asemenea, facturile emise de către societăţile furnizoare au fost şi ele înregistrate în contabilitatea firmei, plătind furnizorilor şi TVA aferentă pentru acestea, TVA calculată şi evidenţiată în facturile fiscale emise de către aceştia şi, în mod corespunzător, s-a dedus TVA conform acestor facturi.
Se susţine că, potrivit art.21 alin.1 din Codul fiscal, sunt cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile şi au la baza înregistrării în contabilitate facturi fiscale emise în conformitate cu prevederile legale.
2. Instanţa nu s-a pronunţat asupra excepţiei privind lipsa competenţei Agenţiei Naţionale a Finanţelor Publice Argeş de a emite decizia de impunere nr.153/08.09.2010 cât şi a deciziei nr.1162/16.06.2010.
În susţinerea acestei excepţii, recurenta arată că activitatea de inspecţie fiscală s-a desfăşurat la data de 16.06.2010, deşi societatea avea sediul în Bucureşti, din data de 27.05.2010, fiind înregistrată la Registrul Comerţului, astfel că decizia de impunere trebuia emisă de organele fiscale competente ale Municipiului Bucureşti.
Analizând sentinţa recurată prin prisma motivelor de recurs invocate, Curtea a constatat că recursul este fondat, acesta fiind admis după cum urmează:
1. Este fondat primul motiv de recurs.
Astfel, instanţa de fond, analizând în mod sumar legalitatea actului administrativ fiscal atacat, a procedat la o cercetare globală a motivelor invocate în acţiunea cu care a fost învestită, fără a distinge între diferitele situaţii juridice pe care le avea deduse.
Astfel, aşa cum rezultă atât din acţiunea cu care reclamanta a învestit instanţa, cât şi din recursul formulat, în cauză se impunea făcută o distincţie între următoarele categorii de facturi pe care organele fiscale le-au înlăturat în urma controlului: facturi emise de către societăţi neplătitoare de TVA; facturi emise de către societăţi declarate inactive prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală; facturi emise de către societăţi care aveau activitatea suspendată şi facturi emise de societăţi radiate.
Pentru fiecare dintre aceste societăţi se impunea a se verifica, de către instanţa de fond, situaţia reală a firmei la momentul emiterii facturii, precum şi împrejurarea dacă, în mod rezonabil, recurentei i se putea cere, la momentul achiziţionării bunurilor ce constituie obiect al facturilor emise de aceste societăţi, să cunoască existenţa cauzelor care împiedicau aceşti agenţi economici să emite facturi valabile, respectiv: starea de inactivitate, suspendarea, radierea sau neînregistrarea ca plătitor de TVA.
Caracterul sumar al analizei efectuate de instanţa de fond nu poate fi substituit de către instanţa de recurs, în ciuda împrejurării că, în temeiul art.305 Cod procedură civilă, s-a solicitat şi s-a depus la dosarul de recurs un tabel cuprinzând analiza detaliată a fiecărei societăţi emitente a facturilor în cauză.
Pe baza acestui tabel, s-a reţinut că instanţa de fond urmează să dispună efectuarea unei analize contabile având ca obiective stabilirea caracterului deductibil al fiecărei facturi în parte, în raport de situaţia concretă a fiecăreia dintre societăţile emitente, precum şi de dezlegarea dată problemelor de drept în cauză dată de instanţa de casare, în condiţiile art.315 Cod procedură civilă.
S-a dispus ca instanţa de fond să facă aplicarea următoarelor texte din Codul fiscal:
Astfel, potrivit art.11 alin.12 din Codul fiscal: (…) „nu sunt luate în considerare de autorităţile fiscale tranzacţiile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală”.
Curtea a dispus a se verifica, pentru fiecare dintre societăţi, care este momentul declarării ca inactive prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi publicării Ordinului şi  se vor menţine ca fiind deductibile numai acele facturi emise anterior publicării acestui ordin, urmând a fi înlăturate facturile emise ulterior.
În ceea ce priveşte situaţia societăţilor neplătitoare de TVA, s-a dispus ca instanţa de fond să facă aplicarea dispoziţiilor art.146 din Codul fiscal potrivit cărora „Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabilă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) pentru taxa datorată sau achitată, aferentă bunurilor care i-au fost ori urmează să îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmează să îi fie prestate în beneficiul său de către o persoană impozabilă, să deţină o factură emisă în conformitate cu prevederile art. 155 (…)”.
În ceea ce priveşte societăţile cu activitate suspendată, respectiv societăţile radiate, s-a dispus a se verifica momentul în care a intervenit efectiv suspendarea sau radierea, urmând a se acorda caracter deductibil numai acelor facturi emise anterior momentului la care măsura suspendării, respectiv radierii a fost făcută publică, fiind astfel susceptibilă de a fi cunoscută de către recurentă.
2. În ceea ce priveşte critica referitoare la competenţa organelor fiscale de a emite decizia de impunere atacată, pe care recurenta o invocă drept excepţie, Curtea a calificat-o drept un motiv de nelegalitate (sub aspect formal) al acestei decizii, asupra căruia, într-adevăr, instanţa de fond nu s-a pronunţat.
Pentru a nu lipsi părţile de un grad de jurisdicţie sub acest aspect şi având în vedere că din analiza primului motiv de recurs s-a desprins necesitatea casării cu trimitere a sentinţei, Curtea, trimiţând cauza spre rejudecare, a dat instanţei de fond şi indicaţia de a se pronunţa asupra acestui motiv de nelegalitate a actului fiscal atacat.
Pentru aceste motive, dat fiind că analiza făcută de către instanţa de fond în lipsa administrării unei probe cu expertiză şi unei analize în detaliu a fiecărei situaţii juridice în parte, potrivit celor detaliate mai sus, echivalează cu necercetarea fondului cauzei, se impune, în temeiul disp.art.312 alin.5 Cod procedură civilă, casarea sentinţei cu trimiterea cauzei spre rejudecare, în vedere administrării probelor şi conformării îndrumărilor din decizia de casare conform disp.art.315 Cod procedură civilă.