avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Legea nr. 85/2006. Cerere formulată de reclamanţii administratori statutari
pentru deschiderea procedurii simplificate a falimentului. Declaraţia dată ulterior de
aceştia, că societatea comercială nu se află în stare de insolvenţă. Respingerea acţiunii de către instanţa de fond, ca nefondată. Recurs administratori statutari. Admis recursul.Casare cu trimitere a cauzei pentru deschiderea procedurii.
 
Cod procedură civilă; Legea nr. 85/2006
Art. 1(2) din Legea nr. 85/2006; Art. 19 din Legea nr. 85/2006;
Art. 27-28 din Legea nr. 85/2006; Art. 32 din Legea nr. 85/2006
Societate comercială cu răspundere limitată.
În situaţia în care reprezentanţii legali ai societăţii comerciale, revin ulterior la
cererea de deschidere a procedurii simplificate, arătând că societatea nu se află în
incapacitate de plată, fără a renunţa la acţiune, instanţa nu o poate respinge ca nefondată, fără a analiza actele dosarului şi fără a face aplicabile prevederile art. 32 din Legea nr. 85/2006.
 
Curtea de Apel Bacău – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Decizia civilă nr. 1349 din 18 octombrie 2011
 
Prin încheierea din 12 mai 2011, Tribunalul Bacău a respins cererea privind pe
debitoare S.C. E S.R.L., având ca obiect ordonanţă preşedinţială.
S-a reţinut de instanţa de fond că prin cererea înregistrată la Tribunalul Bacău sub nr.
2298/110/2011, debitoarea S.C. E S.R.L. a solicitat deschiderea simplificată a falimentului având în vedere că se află în imposibilitatea de a-şi continua activitatea.
Analizând cererea debitoarei instanţa a apreciat că aceasta este nefondată.
Din înscrisurile depuse de debitoare în susţinerea cererii, instanţa a constatat că la fila
6 se află declaraţia autentificată sub nr. 274 la data de 28.04.2011 la B.N.P. O. M.
În cuprinsul acestei declaraţii dată de către ambii asociaţi şi administratori ai S.C. E
S.R.L. este inserată menţiunea „declarăm pe proprie răspundere că societatea mai sus
menţionată nu se află sub incidenţa Legii nr. 85/2006, nu se află în incapacitate de plată…”.
Având în vedere cuprinsul declaraţiei mai sus menţionate, datată cu câteva zile înainte
de introducerea cererii la instanţă din care reiese că societatea nu se află în incapacitate de plată, judecătorul sindic a respins cererea ca nefondată.
Împotriva încheierii pronunţate de Tribunalul Bacău a promovat recurs debitoarea S.C.
E S.R.L. considerând-o nelegală, motivat de faptul că s-a interpretat greşit declaraţia dată în condiţiile art. 28 din Legea nr. 85/2006; judecătorul sindic trebuia să facă aplicarea art. 27 din acelaşi act normativ.
Recursul a fost apreciat ca fiind fondat pentru următoarele considerente:
Prin cererea înregistrată la Tribunalul Bacău reprezentanţii legali ai S.C. E S.R.L. au
solicitat deschiderea procedurii simplificate a falimentului, în temeiul art. 27 alin. 1, 5 din Legea nr. 85/2006, la cerere fiind anexate actele financiar-contabile ale societăţii; ulterior, la 28.04.2011, administratorii statutari au declarat pe proprie răspundere că S.C. E S.R.L. nu se află în incapacitate de plată şi nu a înregistrat cereri de insolvenţă, faliment sau reorganizare judiciară (fila 6 dosar fond).
S-a considerat că în mod greşit instanţa de fond, pe baza acestei declaraţii, a respins ca nefondată acţiunea, deoarece nu a făcut o analiză a actelor dosarului, în speţă fiind aplicabile prevederile art. 32 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 85/2006; astfel, în actul normativ se stipulează în mod expres că: (1) dacă cererea creditorului corespunde condiţiilor prevăzute la art. 27,judecătorul sindic va pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii generale, iar dacă prin declaraţia făcută conform art. 28 alin. (1) lit. h) debitorul îşi arată intenţia de a intra în procedura simplificată sau nu depune documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a) – f) şi h) la termenul prevăzut la art. 28 alin. (2) ori se încadrează în una din categoriile prevăzute la art.
1 alin. (2), judecătorul va pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii simplificate. (2)
Prin încheierea de deschidere a procedurii judecătorul sindic va dispune administratorului judiciar sau, după caz, lichidatorului să efectueze notificările prevăzute la art. 61. În cazul în care, în termen de 15 zile de la notificare, creditorii se opun deschiderii procedurii, judecătorul sindic va ţine, în termen de 10 zile, o şedinţă la care vor fi citaţi administratorul judiciar, debitorul şi creditorii care se opun deschiderii procedurii în urma căreia va soluţiona, deodată, printr-o sentinţă, toate opoziţiile. Admiţând opoziţia judecătorul sindic va putea păstra deschisă procedura insolvenţei, cu consecinţa calificării cererii debitorului de deschidere a procedurii ca fiind prematură, sau va putea revoca încheierea de deschidere a procedurii. Deschiderea ulterioară a procedurii, la cererea debitorului sau a creditorilor, nu va
putea modifica data apariţiei stării de insolvenţă. Reaua credinţă a debitorului trebuie dovedită de creditorul care se opune la deschiderea procedurii insolvenţei.
Pe cale de consecinţă, faţă de cele mai sus menţionate, instanţa în temeiul art. 312 Cod procedură civilă, a admis recursul, a casat încheierea din 12 mai 2011 pronunţată de Tribunalul Bacău şi a trimis cauza aceleaşi instanţe pentru deschiderea procedurii.