avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Tutela administrativă .

 

Legea nr. 554/2004, art. 3 alin. 1

 

Potrivit art 3 alin 1 din Legea 554/2004-  Prefectul poate ataca direct în faţa instanţei de contencios administrativ actele emise de autorităţile administraţiei publice locale, dacă le consideră nelegale; acţiunea se formulează în termenul prevăzut la art. 11 alin. (1), care începe să curgă de la momentul comunicării actului către prefect şi în condiţiile prevăzute de prezenta lege. Art 11 alin 1 si 3 din legea 554/2004, art. 11 – arata ca termenul de introducere a acţiunii prin care se solicită anularea unui act administrativ individual, a unui contract administrativ, recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei cauzate se pot introduce în termen de 6 luni .

 

Curtea de Apel Ploieşti, Secţia a II-a civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,

Decizia nr. 1791  din 8 septembrie 2011.

 

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Prahova reclamantul  Prefectul Judeţului Prahova, în contradictoriu cu paratul Consiliul Judeţean Prahova, a solicitat să se constate nulitatea parţiala de drept a Hotararii nr 55/29.04.2009.

Arată  reclamantul că actul administrativ atacat încalcă prevederile  art. 46 alin.1 şi 2 din Legea 215/20010( r1) a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local si art. 88 alin. 2 din Legea nr. 215/2001(r1) a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ” asa cum  rezulta in cazul de fata .

Prin sentinţa nr.  357 din data de 10 mai 2011, Tribunalul Prahova a admis excepţia tardivităţii acţiunii, invocată de intimatul Consiliul Judeţean Prahova şi a respins acţiunea formulată de Prefectul Judeţului Prahova, ca tardiv formulată.

Reclamantul a declarat recurs.

            Recursul este nefondat.

Critica recurentului referitoare la faptul ca instanţa de fond nu a stabilit daca actul atacat este unul normativ sau individual , in raport de care trebuia stabilit termenul privind exercitarea dreptului la actiune a prefectului este nefondata .

Aceasta întrucât corect instanţa de fond a stabilit ca indiferent de natura actului , potrivit art 3 alin I teza II coroborat cu art 11 alin 1 din legea 554/2004 acţiunea prefectului in contencios administrativ se formulează in termen de 6 luni de la data comunicării actului .

            Cum Hotărârea nr 55/29.04.2009 a fost comunicata prefectului la data de 30.04.2009 cu adresa nr. 5581, acţiunea prin care se solicita anularea actului administrativ in cauza depusa in instanţa la data de 28.03.2011 depăşeşte termenul de 6 luni prevăzut de art 11 alin 1 din legea contenciosului administrativ , motiv pentru care instanţa de fond a stabilit corect ca acţiunea a fost tardiv introdusa si a respins-o pentru acest considerent .

            Analizând insa si susţinerile recurentului cu privire la caracterul actului in discuţie , acesta nu poate fi caracterizat ca fiind un act normativ ci unul individual, in raport cu definiţia data actului administrativ normativ de art 3 lit a din legea legea  52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, ca fiind „- actul emis sau adoptat de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală”.

Ca atare,  actul administrative poate fi  normativ, când prin el se statornicesc norme juridice cu caracter general, si individual, când are drept scop naşterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice concrete cum este cazul in speţa .

            Nu poate fi reţinută ca întemeiata nici susţinerea recurentului ca nu a putut analiza legalitatea hotărârii în  cauza in lipsa procesului verbal de şedinţa .

            Aceasta întrucât procesul verbal de şedinţa putea fi consultat pe pagina de internet a administraţiei locale emitente  unde este obligatoriu a fi afişat potrivit art 42 alin 1 pct.7 din legea 215/2001 cu modificările la zi , sau in caz contrar avea posibilitatea de a fi solicitat in termen , in vederea verificării legalităţii actului administrativ emis .