avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Cerere   restitire cauţiune.  

 

Nu poate fi reţinut ca motiv de respingere a cererii de restituire a cauţiunii - consemnată în vederea suspendării executării unei sentinţe, până la data judecării recursului – existenţa unui prejudiciu,  constând în cheltuielile  de judecată efectuate în procesul prin care s-a soluţionat cererea de suspendare, în condiţiile în care în acest proces parţile nu au solicitat acordarea de cheltuieli de judecată.

                  

Curtea de Apel Ploieşti, Secţia a II-a civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,

Încheierea din 12 septembrie 2011.

 

Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei sub nr.3639/114/2011, recurenta debitoare SC PS SRL, în contradictoriu cu intimata creditoare SC O SA, a solicitat restituirea cauţiunii în sumă de 7800 lei, consemnată cu recipisa nr.803614/1 din 19.07.2011 şi achitată cu chitanţa nr.4319601/1 din 19.07.2011 în dosarul nr.3639/114/2011 aflat pe rolul Curţii de Apel Ploieşti – Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ şi Fiscal.

În dovedirea cererii, petenta a depus la dosar adresa acestei instanţe nr.3639/114/2011 din data de 22.07.2011, precum şi copia chitanţei şi a recipisei de consemnare, precizate anterior.

SC O SA  a solicitat respingerea cererii, ca neîntemeiată, motivat de faptul că, prin cererea de suspendare a executării sentinţei nr.800/2011, recurenta debitoare a prejudiciat-o, în sensul că a fost nevoită să facă cheltuieli de transport cu reprezentanţii săi la sediul instanţei de recurs, în zilele de 21 şi 25 iulie 2011, în sumă totală de 600 lei, conform ordinelor de deplasare anexate, precum şi că recurenta se află în imposibilitatea de a achita suma precizată din surse proprii, aşa cum rezultă din ordinul nr.10374/4.08.2011.

Examinând cererea de restituire a cauţiunii, Curtea constată următoarele :

În cadrul dosarului nr.3639/114/2011, aflat pe rolul Curţii de Apel Ploieşti – Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ şi Fiscal, având ca obiect recursul declarat de către recurenta debitoare SC PS SRL, în contradictoriu cu intimata creditoare SC O SA, împotriva sentinţei nr.800/22.06.2011 pronunţată de către Tribunalul Buzău, recurenta creditoare a formulat cerere de suspendare a executării sentinţei recurate, până la data soluţionării recursului.

La termenul de judecată din data de 21.07.2011, instanţa de recurs a apreciat că obiectul cauzei este neevaluabil în bani, astfel că a stabilit, în temeiul dispoziţiilor art.300 al.3 c.pr.civ., o cauţiune în cuantum de 2000 lei, luând totodată act că recurenta creditoare a consemnat deja suma de 7800 lei, prin recipisa nr.803614/1 (seria TA nr.1424085) din 19.07.2011 emisă de către CEC Bank, sumă care acoperă cauţiunea stabilită de către instanţă.

Prin adresa din data de 22.07.2011, recipisa de consemnare precizată, împreună cu chitanţa doveditoare a plăţii sumei de 7800 lei nr.4319804/1 nr. TTF nr.1899746/19.07.2011 a fost înaintată la Camera de valori a Curţii de Apel Ploieşti.

Ulterior, prin încheierea irevocabilă din data de 25.07.2011, Curtea de Apel Ploieşti – Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ şi Fiscal a respins cererea de suspendare a executării sentinţei recurate nr.800/2011 a Tribunalului Buzău, ca neîntemeiată.

Ca urmare, având în vedere că această cauţiune a fost consemnată în vedere suspendării executării sentinţei de fond pe perioada judecării recursului declarat împotriva acesteia, suspendare care însă nu a fost dispusă de către instanţa de recurs, Curtea consideră că se impune restituirea cauţiunii consemnată de către recurenta creditoare.

Curtea consideră că cererea este întemeiată cu atât mai mult cu cât cauţiunea dispusă de instanţa de recurs a fost în suma de 2000 lei, astfel că pentru diferenţa de 5800 lei (până la suma de 7800 lei consemnată de recurenta creditoare) nu exista vreo justificare legală în sensul refuzului restituirii.

Curtea nu poate reţine susţinerile intimatei creditoare, în sensul respingerii cererii de restituire, ca urmare a faptului că prin cererea de suspendare a fost prejudiciată.

Aceasta, întrucât prejudiciul învederat de către intimata creditoare reprezintă, în esenţă, cheltuieli de judecată efectuate în cadrul procesului având ca obiect cererea de suspendare a executării sentinţei recurate, proces în cadrul căruia intimata nu a solicitat plata vreunor astfel de cheltuieli.

Totodată, în aceste condiţii Curtea consideră că nimic nu împiedică intimata creditoare să solicite aceste cheltuieli de judecată pe cale separată, însă la acest moment nu există vreun impediment legal pentru respingerea  cererii de restituire a cauţiunii (intimata nefăcând dovada formulării vreunei cereri în vederea obligării recurentei la plata de despăgubiri ), mai ales că, aşa cum s-a arătat anterior, cererea de suspendare a executării sentinţei recurate-pentru care a fost depusă cauţiunea-a fost respinsă de către instanţa de recurs.

Pentru toate aceste considerente, în temeiul dispoziţiilor art.723 ind.1 al.3 c.pr.civ, raportat la art.300 al.3 din c.pr.civ, Curtea a admis cererea recurentei debitoare şi a dispus restituirea cauţiunii în sumă de 7800 lei, consemnată prin recipisa nr.803614/1 (seria TA nr.1424085) din 19.07.2011 emisă de către CEC Bank în dosarul nr.3639/114/2011 al Curţii de Apel Ploieşti.