avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Înlocuirea administratorului judiciar sau a lichidatorului
 
Temei de drept: Legea nr. 85/2006, art. 11 lit. e), art. 107 lit. c); Legea nr. 31/1990 art. 237, art. 260 art.270.
Judecătorul sindic are ca atributie în cadrul procedurii insolventei, conform art. 11 lit. c), înlocuirea, pentru motive temeinice, prin încheiere, a administratorului judiciar sau a lichidatorului. Dacă judecătorul sindic a decis intrarea în faliment în procedura simplificată, în temeiul art. 107 alin. 2 lit. c) din lege, va dispune confirmarea, în calitate de lichidator, a administratorului judiciar desemnat conform art. 19 alin. 2 sau art. 34, după caz, fie art. 237 din Legea nr. 31/1990.
 
Decizia civilă nr. 1034/30.04.2012
 
Tribunalul Iaşi, prin încheierea nr. 63/13.03.2012, a admis cererea formulată de debitoarea S.C. A.N. „A.R.” S.R.L., prin lichidator „R.” I.P.U.R.L. Iaşi. În temeiul art. 27 şi 32 alin. 1 teza a II-a din Legea privind procedura insolventei, a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolventei şi intrarea în faliment a debitoarei S.C. A.N. „A.R.” S.R.L. În temeiul art. 107 din Legea privind procedura insolventei, a constatat dizolvarea societătii debitoare şi i-a ridicat acesteia dreptul de administrare. A numit provizoriu, în calitate de lichidator judiciar, pe SCP „C.I.H.” I.P.U.R.L. Iaşi, spre a îndeplini atributiile prevăzute de art. 25 din lege. În temeiul art. 109 din Legea privind procedura insolventei s-a dispus notificarea intrării în procedura falimentului, a ridicării dreptului de administrare şi constatării dizolvării debitorului, tuturor creditorilor şi O.R.C. Iaşi, potrivit Codului de procedură civilă, în vederea efectuării mentiunii, şi publicarea notificării într-un ziar de largă răspândire şi în Buletinul Procedurilor de Insolventă.
Judecătorul sindic stabileşte măsurile procedurale conform art. 48, 113 din Legea nr. 85/2006 stabileşte atributiile lichidatorului, termenele pentru depunerea cererilor şi verificarea creantelor, a depunerii contestatiilor, a întocmirii raportului de lichidator.
Pentru a pronunta hotărârea, judecătorul sindic a constatat că în societatea pârâtă a fost dizolvată în baza sentintei nr.754/13.04.2011 a Tribunalului Iaşi, lichidatorul „R.” IPURL fiind numit prin Rezolutia nr. 16216/9.09.2011 emisă de O.R.C. Iaşi. Lichidatorul a întreprins demersurile necesare‚ conform art. 260 alin. 4 din Legea nr. 31/1990, constatând că societatea are o datorie în cuantum de 13.370 lei la D.G.F.P. Iaşi, obligatii bugetare neachitate la bugetul consolidat al statului.
Judecătorul sindic a retinut că sunt îndeplinite conditiile cerute de art. 27 şi art. 32 alin. 1 teza a II-a din Legea nr. 85/2006, pentru deschiderea procedurii simplificate a insolventei şi intrarea în faliment a SC A.N. „A.R.” SRL.
Împotriva încheierii pronuntate de judecătorul sindic a declarat recurs lichidatorul „R.” IPURL, formulând critici ce pot fi încadrate în art. 304 pct. 9, art. 304 ind. 1 C.pr.civ..
Curtea de apel a constatat că situatia de fapt stabilită în considerentele sentintei atacate are corespondent în probele administrate, recursul fiind întemeiat.
În cauză, recurenta a fost desemnată lichidator judiciar prin Rezolutia O.R.C. Iaşi pentru societatea debitoare, îndeplinindu-şi obligatiile impuse de art. 252 din Legea nr. 31/1990, a întocmit Raportul preliminar de lichidare prin care a propus deschiderea procedurii simplificate a insolventei conform Legii nr. 85/2006.
Numirea lichidatorului-recurent s-a dispus la cererea creditorului D.G.F.P. Iaşi, care detinea 100% din creantele înregistrate până la deschiderea procedurii prin rezolutia nr. 16216/9.09.2011.
În conformitate cu art. 11 lit. d), judecătorul sindic are în atributie şi confirmarea prin încheiere a administratorului judiciar sau a lichidatorului desemnat de adunarea creditorilor sau de creditorul care detine mai mult de 50%. Faptul că desemnarea lichidatorului s-a dispus conform Legii nr. 31/1990 şi acesta a solicitat deschiderea procedurii insolventei, nu constituie un motiv pentru a se dispune înlocuirea sa, în conditiile în care – conform competentei sale – a efectuat lucrări ce au impus sesizarea judecătorului sindic conform Legii nr. 85/2006.
În art. 11 lit. e) din Legea nr. 85/2006 se prevede că judecătorul sindic poate dispune înlocuirea administratorului judiciar sau a lichidatorului – fără a distinge cine l-a desemnat pe acesta din urmă – numai pentru motive temeinice.
Curtea a retinut că motivarea judecătorului sindic în desemnarea lichidatorului ce constă în disponibilitatea de timp şi resurse umane, experienta generală preluării dosarului şi bunei administrări nu sunt suficiente în sensul textului citat pentru desemnarea altui lichidator judiciar în cauză.
Sintagma „motive temeinice” poate desemna, de regulă, încălcarea, neîndeplinirea corespunzătoare a atributiilor de lichidatorul judiciar pentru a fi înlocuit, ceea ce, în situatia de fapt probată, nu s-a dovedit. Elementele retinute de judecătorul sindic nu constituie decât conditii impuse de lege pe care trebuie să le îndeplinească pentru a fi desemnat lichidator judiciar.
Din coroborarea art. 11 lit. c), a art. 34 şi a art. 19 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 rezultă că are prioritate la desemnarea practicianului în insolventă, în spetă titularul cererii introductive numit la cererea creditorului unic în procedura Legii nr. 31/1990 ale cărei dispozitii sunt în consens cu Legea nr. 85/2006 ca legi speciale.
Curtea a avut în vedere că lichidatorul numit initial de O.R.C. a efectuat toate verificările necesare cu privire la creantele societătii debitoare, le-a analizat şi a întocmit raportul preliminar, ceea ce reduce durata procedurii.
De altfel, fiind dispusă intrarea în faliment, este incident art. 107 lit. c) din Legea nr. 85/2006 care prevede că judecătorul sindic decide în cazul procedurii simplificate confirmarea în calitate de lichidator al administratorului judiciar, desemnat conform art. 19 sau art. 34, după caz, şi nu îl numeşte.
De necontestat este faptul că lichidatorul judiciar a fost desemnat în altă etapă procesuală şi de altă autoritate competentă, fiind însă numit la data investirii judecătorului sindic.
În consecintă, lichidatorul-recurent fiind desemnat cu respectarea dispozitiilor legale, la cererea creditorului majoritar, fiind îndeplinite conditiile cerute de art. 11 lit. d) din Legea nr. 85/2006, curtea de apel a constatat că prin aplicarea greşită a legii instanta de prim grad a desemnat un alt lichidator. Norma de legătură între cele două legi speciale o constituie art. 260 alin. 4 din Legea nr. 31/1990 modificată prin Legea nr. 43/2010 ce impune şi permite (art. 107 alin. 2 lit. c Legea 85/2006, art. 11 lit. e) judecătorului sindic să desemneze acelaşi lichidator şi să îl înlocuiască numai pentru motive temeinice, ceea ce în cauză nu s-a dovedit.
Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 312 C.pr.civ., curtea a admis recursul şia înlăturat dispozitia din sentintă privind numirea lichidatorului judiciar provizoriu SCP „C.I.H.” IPURL Iaşi, mentinând numirea lichidatorului judiciar „R.” IPURL Iaşi pentru debitoarea S.C. A.N. „A.R.” S.R.L.