avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Încetarea raporturilor de muncă. Necesitatea efectuării menţiunilor în carnetul de muncă, iar nu în registrul general de evidenţă al salariaţilor
Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 46/A din 2 septembrie 2013
Prin sentinţa civilă nr. 2208 din 29 aprilie 2013 a Tribunalului Sălaj, pronunţată în dosar nr. … a fost admisă cererea formulată de reclamantul I.V.B. în contradictoriu cu pârâtul INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ SĂLAJ - ZALĂU şi în consecinţă s-a constatat că raporturile de muncă dintre reclamant şi SC I. SRL au încetat la data de 01.07.2009 în baza art. 65 alin. 1 Codul Muncii şi a fost obligat pârâtul să facă cuvenitele menţiuni în Registrul General de Evidenţă al Salariaţilor.
Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele:
Potrivit menţiunilor din cartea sa de muncă, începând 16.11.2007 între reclamant şi I. S.R.L. s-au derulat raporturi de muncă, care s-au încheiat cu data de 01.07.2009.
Ulterior împotriva societăţii s-a declanşat procedura insolvenţei care s-a încheiat prin pronunţarea sentinţei civile nr. 1490/15 martie 2010 de către Tribunalul Sălaj, care a dispus în final inclusiv radierea societăţii din registrul comerţului.
Reclamantul nu a solicitat în perioada declanşării acestei proceduri să i se închidă cartea de muncă, astfel încât situaţia juridică a acestuia, nu a fost reglementată.
Pentru a-şi clarifica situaţia sa juridică a iniţiat acest litigiu, numai că în cauză nu a mai putut sta societatea angajatoare, aceasta fiind radiată din Registrul Comerţului.
În drept pentru constatarea încetării raporturilor de muncă au fost reţinute dispoziţiile art. 65 alin. 1 din Codul Muncii, iar pentru efectuarea cuvenitelor menţiuni în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor au fost reţinute dispoziţiile art. 4 coroborat cu art. 8 alin. 6 din H.G.500/2011.
Împotriva acestei hotărâri a declarat apel pârâtul INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ SĂLAJ solicitând modificarea sentinţei civile atacate.
În motivarea apelului pârâtul susţine că prin sentinţa atacată a fost obligat să facă, menţiunile de încetare a raporturilor de muncă existente între numitul I.V. şi S.C. I. S.R.L. în Registru General de Evidenta a Salariaţilor, precizând că este în imposibilitatea de a duce la îndeplinire prevederile dispozitivului acestei sentinţe, deoarece în conformitate cu prevederile H.G. nr. 500/2011, obligativitatea completării şi modificării datelor din registrul general de evidenta a salariaţilor unei firme, revine angajatorului sau după caz prestatorului de servicii şi nicidecum Inspectoratului Teritorial de Muncă, care are numai posibilitatea de a vizualiza datele existente într-un registru fară a putea face modificări în acesta.
În acest sens au fost invocate dispoziţiile art. 6 alin. 1 din hotărâre arătată potrivit cărora „angajatorii sau, după caz, prestatorii de servicii au obligaţia de a completa şi transmite registrul la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi au angajatorii sediul sau domiciliul…”
Având în vedere cele de mai sus s-a solicitat admiterea apelului în sensul obligării I.T.M. Sălaj la operarea acestor menţiuni, în carnetul de muncă al reclamantului, deoarece acest carnet se afla în păstrarea acestuia. De asemenea s-a arătat că nefiind operate menţiunile de încetare a raporturilor de munca I.T.M. nu poate elibera carnetul de muncă titularului, iar acesta nu poate să beneficieze de anumite facilitaţi rezultate în urma prestării unei activităţi pe o anumita perioada de timp.
Analizând apelul prin prisma motivelor invocate, Curtea constată că acesta este fondat pentru considerentele ce succed.
Prima instanţă a constatat că raporturile de muncă ale reclamantului au încetat începând cu data de 01.07.2009 şi a obligat pârâtul să facă înscrierile în Registrul de Evidenţă.
Curtea reţine că este corectă observaţia din motivele de apel potrivit căreia Inspectoratul Teritorial de Muncă nu are atribuţii de completare a registrului general de evidenţă a salariaţilor, în acest sens fiind dispoziţiile art. 6 din OG nr. 500/2011, privind registrul general de evidenţă al salariaţilor şi dispoziţiile art. 40 lit. g din Codul Muncii.
Deţinerea în formă electronică a registrului de către Inspectoratul Teritorial de Muncă are scopul doar de informare a acestei autorităţi în vederea exercitării controlului privind modul de ţinere şi completare a registrului de către angajator.
Faţă de cele arătate obligaţia stabilită de prima instanţă, de efectuare a menţiunii de încetare a raporturilor de muncă a reclamantului este greşit stabilită.
De altfel reclamantul a solicitat înscrierea menţiunii de încetare a raporturilor de muncă nu în registrul general de evidenţă al salariaţilor societăţii falite, ci în carnetul de muncă al acestuia.
În sensul acestei solicitări se observă din motivele de apel că pârâtul deţine carnetul de muncă al reclamantului şi având în vedere că societatea angajatoare a reclamantului a fost radiată din registrul persoanelor juridice urmare a închiderii procedurii de lichidare, efectuarea menţiunii solicitate de reclamant devine operabilă de către pârât, aşa cum de altfel acesta s-a declarat de acord prin motivele de apel.
Utilitatea completării carnetului de muncă cu menţiunea solicitată de reclamant este pentru acesta în afara oricărei îndoieli şi prin aceasta se justifică şi interesul în admiterea apelului, având în vedere că potrivit art. 1 din Decretul nr. 92/1976, în prezent abrogat, act normativ care însă a stat la baza înscrierilor, prevede că „carnetul de muncă este actul oficial prin care se dovedeşte vechimea în muncă, vechimea în funcţie, meserie sau specialitate, timpul lucrat în locuri de muncă deosebite, retribuţia tarifară de încadrare şi alte drepturi ce se includ în acesta, înscrieri pe baza cărora se pot acorda drepturi de care reclamantul ar putea să beneficieze.
Menţiunea încetării raporturilor de muncă este în legătură cu aceste aspecte.
În raport de cele expuse în baza art. 480 alin. 2 din NCPC, urmează să fie admis apelul şi schimbarea în parte a hotărârii apelate, în sensul obligării pârâtului la efectuarea menţiunii încetării raporturilor de muncă ale reclamantului în carnetul de muncă al acestuia.
Urmează a se dispune menţinerea celorlalte dispoziţii din hotărâre.