avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Tutela administrativă.
 
Legea nr. 554/2004, republicată, art. 3 alin. 1
 
 
  Aspecte legate de aplicabilitatea O.U.G. nr. 34/2009, privind organizarea concursurilor şi examenelor pentru ocuparea posturilor vacante. Motive de nelegalitate a Hotărârii Consiliului Local.
       Hotărârea Consiliului Local adoptată în baza unui temei legal abrogat  - art. 50 alin. 4 din O.U.G. nr. 189/2008, aprobat prin Legea nr. 269/2009. Organizarea unui concurs pentru un post deja ocupat.
 
         Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
                                   Decizia  nr. 882R din 27 martie 2012
 
Prin Sentinţa nr. 1637/8.06.2011 pronunţată de Tribunalul Harghita, s-a admis în parte acţiunea formulată de reclamantul Prefectul Judeţului Harghita, împotriva pârâtului Consiliul Local al Comunei Joseni,  şi, în consecinţă, s-a anulat Hotărârea nr. 7/2011 emisă de pârât şi s-a respins cererea de anulare a Hotărârii nr. 46/2010 emisă de Consiliul Local al comunei Joseni.
În considerentele acestei hotărâri, instanţa de fond a avut în vedere următoarele:
Prin acţiunea înregistrată la data de 04.04.2011, reclamantul Prefectul Judeţului Harghita, cu sediul în municipiul Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5, judeţul Harghita, a chemat în judecată pe pârâtul Consiliul Local al Comunei Joseni, judeţul Harghita, solicitând instanţei anularea Hotărârii nr. 46/2010 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate a Primarului comunei Joseni şi a Hotărârii nr. 7/2011 privind desemnarea comisiei de examinare pentru evaluarea proiectelor de management al Căminului Cultural rugându-vă ca, în contradictoriu cu Consiliul local al comunei Joseni.,
Tribunalul a reţinut că, prin H.C.L. nr. 46/2010, a fost aprobată modificarea anexei nr. 2 a H.C.L. nr. 32/2010, în sensul că funcţia de administrator de cămin cultural se transformă în funcţia de manager cultural. Pentru ocuparea acestei funcţii s-a hotărât organizarea unui concurs, fără alte precizări.
Prin H.C.L. nr. 7/2011, a fost desemnată comisia de examinare pentru evaluarea proiectelor de management, care urma să îşi înceapă activitatea la 16.02.2011, şi comisia pentru soluţionarea contestaţiilor.
Cu privire la Hotărârea  nr. 46/2010, Tribunalul a constatat că art. 50 alin. 4 din O.U.G. nr. 189/2008 a prevăzut că, în cazul persoanelor care ocupau funcţii de conducere şi nu aveau încheiate contracte de management cu autoritatea, raporturile de muncă au încetat de drept. În consecinţă, Hotărârea este legală din punctul de vedere al modificării funcţiei de conducere a Căminului Cultural din Joseni. Sentinţa invocată de reclamant ca jurisprudenţă privea un alt tip de post, căruia nu i se aplica art. 50 din O.U.G. nr. 189/2008, astfel că nu este relevantă.
Din punctul de vedere al posibilităţii ocupării funcţiei de manager, Hotărârea nr. 46/2010 este de asemenea legală, pentru că nu prevede vreo dată pentru concurs (art. 2), ci numai o dispoziţie de principiu privind organizarea acestuia, iar în prezent postul respectiv poate fi ocupat, în conformitate cu prevederile art. III alin. 2 din O.U.G. nr. 35/2011.
Referitor la Hotărârea nr. 7/2011, Tribunalul a reţinut că pârâtul nu a dovedit că a pregătit concursul în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 189/2008, în sensul elaborării şi aprobării prealabile a regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului, de soluţionare a contestaţiilor, precum şi a caietului de obiective, pe baza documentelor prevăzute la art. 5, iar în plus comisia de examinare nu respectă dispoziţiile art. 16 alin. 3 din acelaşi act normativ, în sensul că numărul de reprezentanţi ai autorităţii este mai mare de o treime.
 Împotriva acestei Sentinţe, a declarat recurs, în termenul legal, reclamantul Prefectul Jud. Harghita, criticând hotărârea atacată  ca nelegală, pentru următoarele considerente:
 S-a susţinut că motivele reţinute pentru respingerea petitului vizând anularea H.C.L. nr. 46/2010 se bazează pe articole de lege abrogate încă din 2009, astfel, dispoziţiile art. 50 din OUG nr. 189/2009 fiind abrogate expres prin art. I pct. 48 din Legea nr. 269/2009.
 S-a mai arătat că, obiectul de reglementare al art. 1 al H.C.L. nr. 46/2010 nu era încetarea de drept a raporturilor de muncă sau modificarea funcţiei devenite eventual vacante în urma aplicării art. 50 din OUG nr. 189/2008, şi că funcţia astfel modificată, era o funcţie de execuţie şi ocupată în mod  legal de o persoană angajată în baza unui contract de muncă. Tocmai din acest motiv, jurisprudenţa invocată de recurent era relevantă, fiind vorba de soluţia dacă într-o cauză similară.
În ceea ce priveşte art. 2 al Hotărârii, instanţa de fond a reţinut că acesta, fiind o dispoziţie de principiu, este legal întrucât nu cuprinde nici o dată, şi, oricum, în prezent se poate organiza concurs, conform prevederilor art. III alin. 2 din OUG nr. 35/2011.
Este evident că dispoziţia cuprinsă în art. 2 al Hotărârii este o reglementare cu caracter normativ, adresându-se  unui număr nedeterminat de persoane (posibili candidaţi pentru postul de manager al Căminului cultural). Teoretic, simpla existenţă a unui act administrativ poate face loc executării sau contestării lui (pe cale administrativ şi/sau jurisdicţională), fără să fie necesară notificarea (comunicarea), respectiv publicarea  sa. De altfel, actele normative intră în vigoare de la momentul publicării sau aducerii la cunoştinţă publică, formalitate precizată în art. 3 al Hotărârii nr. 46/2010.
Aşadar, art. 2 al H.C.L. nr. 46/2010 cuprinde o normă imperativă, cu caracter normativ susceptibilă de imediata executare, voinţa Consiliului local fiind expres şi concret exprimată în sensul organizării concursului de proiecte, şi-n consecinţă, tocmai din acest motiv încalcă prevederile art. 22 din O.U.G. nr. 34/2009 şi este nelegal. O astfel de dispoziţie legală nu putea fi cuprinsă într-un act administrativ adoptat la data de 27 octombrie 2010 (data adoptării Hotărârii nr. 46/2010).
 Examinând hotărârea atacată, prin prisma acestor considerente, precum şi din oficiu, potrivit dispoziţiilor art. 3041 Cod procedură civilă, Curtea a reţinut următoarele:
 Având în vedere soluţia primei instanţe, de admitere doar în parte a acţiunii formulate de Prefectul Jud. Harghita, precum şi limitele investirii instanţei de control judiciar prin cererea de recurs, Curtea va fi ţinută să analizeze hotărârea atacată doar cu privire la petitul vizând anularea H.C.L. nr. 46/2010 a Consiliului local Joseni.
Potrivit dispoziţiilor art. 1 din H.C.L. nr. 46/27.10.2010, s-a aprobat modificarea Anexei nr. 2 a H.C.L. nr. 32/2010, cu privire la poziţia nr. 28, în sensul că în statul de funcţii, cu referire la Căminul Cultural, funcţia de administrator cămin cultural se transformă în cea de manager cultural.
 În primul rând este de observat că, potrivit art. 22 din O.U.G. nr. 34/2009 (în vigoare din 14.04.2009, publicată în M.Of. nr. 249/2009), s-a suspendat organizarea concursurilor sau a examenelor pentru ocuparea posturilor vacante, aplicabilitatea acestei dispoziţii  fiind  prelungită succesiv, până la 31.12.2012, după cum rezultă din art. II din Legea nr. 283/2011, care modifică art. 20 din OUG nr. 34/2009.
 În al doilea rând, este de observat că la data organizării concursului, postul în cauză, era deja ocupat, şi pentru vacantarea acestui post se impunea ca pentru persoana în cauză să înceteze Contractul individual de muncă, pentru că numai în aceste condiţii, s-ar fi putut organiza un concurs pentru ocuparea acestei funcţii.
 În al treilea rând, după cum s-a susţinut şi în motivarea recursului, modificarea Anexei 2 a H.C.L. nr. 32/2010, prin H.C.L. nr. 46/2010 nu era permisă de O.U.G. nr. 34/2009, pentru motivele arătate în cele ce preced.
 Mai mult,  la data adoptării Hotărârii în cauză – 27.10.2010 – art. 50 alin. 4 al O.U.G. nr. 189/2008, indicat de prima instanţă drept temei al respingerii primului petit, erau deja abrogate, prin Legea nr. 269/2009.
 Şi nu în ultimul rând, este de observat că  la dosarul cauzei nu au fost depuse înscrisurile care au stat la baza adoptării Hotărârii, şi despre care se fac referire, în partea introductivă a H.C.L. nr. 46/2010, respectiv Proiectul de lege, sesizarea Comisiei de specialitate în legătură cu activitatea administratorului în funcţie şi propunerea privind reorganizarea activităţii culturale, prin transformarea postului de administrator cămin cultural, în post de manager cultural.
 Cu referire la acest aspect, Curtea a apreciat că pârâta avea obligaţia să depună aceste înscrisuri, în oricare din cele două faze procesuale, obligaţie neîndeplinită însă, ceea ce face imposibilă exercitarea controlului  de legalitate asupra acestui act normativ.
 Pentru aceste considerente, Curtea a apreciat ca întemeiat recursul promovat în cauză, urmând ca potrivit art. 312 alin. 1 teza I Cod procedură civilă, să-l admită ca atare, şi pe cale de consecinţă, să procedeze la modificarea în parte a hotărârii atacate, în  sensul anulării şi a H.C.L. nr. 46/27.10.2010 a Consiliului Local Joseni.
 Pentru că nu au existat alte motive care să atragă reformarea hotărârii atacate, ca urmare a examinării acesteia şi din oficiu, potrivit art. 3041 Cod procedură civilă, Curtea a menţinut ca legale şi temeinice celelalte dispoziţii ale hotărârii atacate.