avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Termenele privind derularea procedurii instituite de O.U.G. nr. 34/2006, republicată, derogă, în mod constant, de la cele de drept comun, fiind mai scurte şi relevând urgenţa, celeritatea pe care legiuitorul a avut-o în vedere şi a aşezat-o la nivel de principiu cu privire la desfăşurarea întregii proceduri.
 
    - O.U.G. nr. 34/2006, republicată, art. 3 lit. „z”, art. 2562 alin. 1 lit. „b”, art. 281 alin. 1  
 
    Ori de câte ori în Ordonanţă este stabilit un termen pe zile, fără menţiunea lucrătoare, suntem obligaţi să avem în vedere un termen „pe zile calendaristice”.
Dispoziţia expresă din art. 3 lit. „z” din O.U.G. nr. 34/2006 derogă de la prevederile normei generale – art. 101 Cod procedură civilă.
  Când legiuitorul a avut în vedere prelungirea efectivă a unora dintre termene, a procedat în mod expres în modurile prevăzute de art. 49 alin. 21, art. 3 lit. „b”, art. 165 alin. 4, art. 206 alin. 1, art. 210, art. 2561   alin. 4, art. 2563   alin. 1, art. 271, respectiv art. 2562   alin. 1 lit. „a, b”, art. 28714   alin. 1 lit. „a, b”.
 
          Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
                                   Decizia  nr. 89/R din 17 ianuarie 2012
 
Prin Decizia nr. 5109/C5/5894 din 30 noiembrie 2011, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.) a respins ca tardivă contestaţia formulată de Asociaţia Ecologică Pădurea Verde, în contradictoriu cu autoritatea contractantă Comuna Saschiz – dispunând continuarea procedurii de atribuire. 
În considerentele Deciziei, Consiliul a reţinut, în esenţă, următoarele: 
• tardivitatea contestaţiei a fost invocată din oficiu, de C.N.S.C.; actul atacat este adresa nr. 2642/17 noiembrie 2011, reprezentând comunicarea procedurii, despre care contestatoarea a luat cunoştinţă la data de 17 noiembrie 2011, ora 13,38;
• faţă de dispoziţiilor art. 271 alin. 1, corob. cu dispoziţiilor art. 2562 alin. 1 lit. b şi cu dispoziţiilor art. 3 lit. z din O.U.G. nr. 34/2006, C.N.S.C. a constatat că termenul de 5 zile pentru depunerea contestaţiei s-a împlinit la data de 22 noiembrie 2011, dar Asociaţia Ecologică Pădurea Verde nu a respectat termenul  prevăzut de legiuitor deoarece a expediat contestaţia la data de 23 noiembrie 2011;
• susţinerile contestatoarei, referitoare la faptul că „autoritatea contractantă a luat în considerare data de expediere prin poştă – 18.11.2011” şi că în adresa nr. 2642/17 noiembrie 2011 s-a menţionat posibilitatea depunerii eventualelor contestaţii până la data de 23 noiembrie 2011 nu pot fi reţinute întrucât dispoziţia legală privind termenul în care actele autorităţii contractante pot fi atacate este imperativă şi nicio persoană nu poate invoca necunoaşterea legii.   
Împotriva Deciziei nr. 5109/C5/5894 din 30 noiembrie 2011 a formulat plângere ofertantul Asociaţia Ecologică Pădurea Verde, invocând dispoziţiilor art. 281 alin. 1, art. 283 alin. 1, art. 274 alin. 2, art. 2 alin. 2 lit. d-g, art. 2562, art. 207 alin. 2 lit. b, d, art. 3 lit. z din O.U.G. nr.34/2006, art. 78, art. 79 alin. 2 lit. a, b, alin. 3, art. 80-81, art. 82 alin. 2 din H.G. nr. 925/2006, solicitând a se dispune admiterea plângerii şi desfiinţarea Deciziei, cu consecinţa admiterii contestaţiei, a anulării hotărârii comisiei de evaluare a ofertelor, cuprinsă în comunicarea nr. 2642/17 noiembrie 2011, a obligării autorităţii contractante să procedeze la reluarea procedurii de atribuire şi a constatării faptului că autoritatea contractantă nu a respectat obligaţiile prevăzute de art. 274 alin. 2 şi a încălcat principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică prevăzute la art. 2 alin. 2 lit. d-g din O.U.G. nr. 34/2006. În esenţă, petiţionara a formulat următoarele argumente:  aşa cum rezultă din procesul verbal de deschidere a ofertelor nr. 2223/3 octombrie 2011, ceilalţi doi ofertanţi nu au depus, până la data limită, mai multe dintre documentele cerute la pct. V din documentaţia de atribuire; ca urmare a solicitării autorităţii contractante, petiţionara a depus răspunsul la clarificări nr. 1398/11 octombrie 2011, referitor la sumele prevăzute la cifra de afaceri, transmiţând şi înscrisuri probatorii (printre care copiile facturilor, devizelor şi recepţiilor lucrărilor aferente contractelor privind experienţa similară); totuşi, autoritatea contractantă a solicitat, din nou, clarificări, cerând depunerea tuturor facturilor, devizelor şi proceselor verbale de recepţie – demers al cărui caracter abuziv petiţionara a solicitat a se constata -, trimiţând răspunsul la clarificări nr. 1407/19 octombrie 2011, cu care a transmis o situaţie a facturilor şi devizelor pentru fiecare contract privind experienţa similară, procesele verbale de recepţie, precum şi alte înscrisuri (autorizaţii, contract de comodat); a treia oară, prin răspunsul la clarificări nr. 1434/15 noiembrie 2011, petiţionara a specificat erorile cuprinse în caietul de sarcini; la 21 noiembrie 2011, autoritatea contractantă i-a transmis petiţionarei comunicarea nr. 2642, privind rezultatul procedurii, în care a precizat că „eventualele contestaţii se pot depune până la data de 23.11.2011 inclusiv”, zi în care petiţionara a transmis autorităţii contractante şi C.N.S.C. contestaţia nr. 1437/23 noiembrie 2011; prin înştiinţarea nr. 24325/28 noiembrie 2011, C.N.S.C. i-a cerut petiţionarei să transmită, până la 29 noiembrie 2011, ora15, susţinerile referitoare la excepţia tardivităţii; răspunsul petiţionarei a fost comunicat cu adresa nr. 1441/29 noiembrie 2011, la care a anexat înscrisurile doveditoare solicitate; fără să ţină seama de susţinerile petiţionarei, C.N.S.C. a respins contestaţia ca tardivă. 
Prin întâmpinarea depusă la 30 decembrie 2011 (f. 374, vol. II), intimata Comuna Saschiz a solicitat a se dispune respingerea plângerii, cu consecinţa menţinerii Deciziei C.N.S.C. În esenţă, intimata a formulat următoarele apărări: contestaţia a fost tardiv introdusă; potrivit dispoziţiilor art. 2562 alin. 1 lit. b, termenul de contestaţie este de 5 zile; rezultatul procedurii i-a fost comunicat petiţionarei la data de 17 noiembrie 2011, prin fax, şi la data de 18 noiembrie 2011, prin poştă, astfel că termenul de depunere a contestaţiei s-a împlinit la data de 22 noiembrie 2011; oferta petiţionarei a fost declarată neconformă, de către autoritatea contractantă, potrivit dispoziţiilor art. 36 alin. 2lit. a, corob. cu art. 79 alin. 3 din H.G. nr. 925/2006; contractul de comodat transmis de petiţionară, pentru a dovedi modalitatea de cazare a personalului pe durata execuţiei lucrărilor, a fost încheiat la 18 octombrie 2011, (pentru 5 containere tip vagon de dormit) şi urma să îşi producă efectele din 1 ianuarie 2012, fiind considerat de autoritatea contractantă o probă ce nu corespunde cerinţelor – în raport de data de la care contractul se aplica şi de durata acestuia; oferta financiară a prezentat neconcordanţe faţă de oferta tehnică la consumurile de resurse materiale  - poziţiile 1 GO-gorun (ST), 2 FR-frasin (Ci, TE, a, Pa, Mj, Vi, t), 3 Pi-pin -, la consumurile privind transporturile ( poziţiile 1.1. şi 1.2.) la investiţia specifică 1 (poziţiile 22 şi 23), la comisionul ITM şi la cheltuielile indirecte.
Examinând actele şi lucrările dosarului, Curtea de Apel – învestită cu soluţionarea recursului potrivit regulilor statornicite de dispoziţiilor art. 3041 Cod proc. civ. (text aplicabil prin efectul normei de trimitere cuprinse în art. 283 alin. 3 din O.U.G. nr. 34/2006) -, a reţinut următoarele aspecte:
Procedura de achiziţie publică a avut ca obiect atribuirea contractului Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate, Comuna Saschiz, Judeţul Mureş, perimetrul de ameliorare Saschiz, 107,1 ha – cod CPV 45262640-9 Lucrări de ameliorare a mediului, iar prin Decizia nr. 5109/C5/5894 din 30 noiembrie 2011, C.N.S.C. a respins ca tardivă contestaţia formulată de Asociaţia Ecologică Pădurea Verde, reţinând că această contestaţie a fost depusă după expirarea termenului de 5 zile – calculat din ziua următoare a luării la cunoştinţă, de către contestatoare, a rezultatului procedurii de atribuire. 
Referitor la termenul de depunere a contestaţiei, Curtea constată că, în temeiul dispoziţiilor art. 2562, art. 271 din O.U.G. nr. 34/2006, C.N.S.C. a invocat excepţia tardivităţii contestaţiei, trimiţându-i Asociaţia Ecologică Pădurea Verde adresa nr. 24325/5894 C5/28 noiembrie 2011 prin care i-a pus în vedere să remită dovada înaintării către autoritatea contractantă a contestaţiei depuse la Consiliu, în conformitate cu prevederile art. 271 alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006 întrucât din susţinerile şi înscrisurile depuse de contestatoare reiese faptul că a luat la cunoştinţă despre actul atacat în data de 17.11.2011, iar contestaţia a fost expediată, prin poştă, către Consiliu în data de 23.11.2011. În acelaşi sens, prin adresa nr. 24324/5894 C5/28 noiembrie 2011, C.N.S.C. i-a solicitat autorităţii contractante să transmită susţinerile referitoare la excepţia tardivităţii contestaţiei, ridicată de Consiliu din oficiu. 
Prin adresa nr. 1441/29 noiembrie 2011 – transmisă către C.N.S.C. prin fax -, contestatoarea a răspuns că anexează comunicarea nr. 2642/17 noiembrie 2011 prin care autoritatea contractantă a precizat (în penultimul paragraf) că eventualele contestaţii se pot depune până la data de 23.11.2011 inclusiv, iar contestatoarea s-a raportat la această dată pentru expedierea contestaţiei nr. 1437/23.11.2011; autoritatea contractantă a expediat comunicarea nr. 2642/17 noiembrie 2011 prin fax, la data de 17 noiembrie 2011, şi prin poştă, la data de 18 noiembrie 2011; coroborând dispoziţiilor art. 2562 alin. 1 lit. b cu dispoziţiilor art. 207 alin. 2 lit. d din O.U.G. nr. 34/2006, ziua din care ar fi trebuit să curgă termenul de 5 zile este 22 noiembrie 2011 (contestatoarea luând cunoştinţă de comunicarea nr. 2642/17 noiembrie 2011, trimisă prin poştă, la data de 21 noiembrie 2011), acest termen sfârşindu-se în ziua de 28 noiembrie 2011.
Curtea a reţinut, în primul rând, că, astfel cum contestatoarea însăţi precizează, în mod expres, în contestaţia nr.1437/23 noiembrie 2011  şi în adresa nr. 1441/29 noiembrie 2011, a luat cunoştinţă de comunicarea nr. 2642/17 noiembrie 2011 – conţinând rezultatul procedurii – la data de 17 noiembrie 2011, comunicarea transmisă de către autoritatea contractantă fiind primită prin fax.
Aşadar, prin modalitatea prevăzută de dispoziţiilor art. 60 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 34/2006, autoritatea contractantă i-a comunicat contestatoarei rezultatul procedurii de atribuire la data de 17 noiembrie 2011 (cu adresa nr. 2642/17 noiembrie 2011).  Aceasta este ziua la care se raportează dispoziţiilor art. 2562 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 34/2006, normă imperativă ce prevede termenul de 5 zile pentru depunerea contestaţiei. Faptul că, ulterior, autoritatea contractantă a utilizat şi modalitatea prevăzută de art. 60 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 34/2006, comunicând rezultatul procedurii şi prin poştă, nu duce la crearea unui nou termen de 5 zile (de la data primirii trimiterii poştale – 21 noiembrie 2011) sau la prorogarea momentului de început al termenului de depunere a contestaţiei. 
Termenul de 5 zile statornicit prin legea specială pentru depunerea contestaţiei (art. 2562 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 34/2006)  este un termen pe zile pline, pentru cel puţin următoarele considerente:
Termenele privind derularea procedurii instituite prin O.G. nr. 34/2006 derogă, în mod constant, de la cele de drept comun, fiind mai scurte şi relevând urgenţa, celeritatea pe care legiuitorul a avut-o în vedere şi a aşezat-o la nivel de principiu cu privire la desfăşurarea întregii proceduri.
Conform definiţiei date termenilor cu care O.U.G. nr. 34/2006 operează, zile înseamnă zile calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare – art. 3 lit. z. Aşadar, ori de câte ori în Ordonanţă este stabilit un termen pe zile (fără menţiunea „lucrătoare”), suntem obligaţi să avem în vedere un termen pe „zile calendaristice”. 
În consecinţă, prin dispoziţia expresă cuprinsă în art. 3 lit. z, O.U.G. nr. 34/2006 derogă de la prevederile normei generale cuprinse în dispoziţiilor art. 101 Cod proc. civ. (termenele se înţeleg pe zile libere…), astfel că în cazul procedurii speciale de atribuire se impune ca termenele să fie calculate pe zile calendaristice, inclusiv termenele stabilite prin dispoziţiilor art. 2562 alin. 1 lit. a, b, art. 281 alin. 1, intrând în calculul acestora atât ziua în care încep să curgă, cât şi ziua în care se sfârşesc. 
Respectând definiţia dată prin dispoziţiilor art. 3 lit. z, atunci când legiuitorul a avut în vedere prelungirea efectivă a unora dintre termene a procedat, expres, în două moduri: a inclus în calculul termenului numai zilele lucrătoare (art. 49 alin. 21, alin. 3 lit. b, art. 165 alin. 4, art. 206 alin. 1, art. 210, art. 2561 alin. 4, art. 2563 alin. 1, art. 271 alin. 2, art. 274 alin. 1, art. 2781 alin. 2); a fixat ca moment de la care termenul începe să curgă, ziua următoare celei în care a avut loc îndeplinirea actului ori luarea acestuia la cunoştinţă (art. 2562 alin. 1 lit. a, b, art. 28714  alin. 1 lit. a, b).
Dacă am acredita ideea că termenele din Ordonanţă sunt stabilite pe zile libere, ar însemna că la calculul termenului pe zile lucrătoare s-ar exclude ziua în care termenul începe, ziua în care se sfârşeşte, precum şi zilele nelucrătoare dinăuntrul termenului, iar în cazul termenelor care încep din ziua următoare, s-a exclude atât acea zi, cât şi cea de la sfârşitul termenului. S-ar determina, astfel, o dilatare fără temei a termenelor ajungându-se, în final, la termene care ar combate în mod vizibil ideea de celeritate ce caracterizează întreaga reglementare. 
Împrejurarea că, în mod eronat, la finalul adresei nr. 2642/17 noiembrie 2011, prin care s-a realizat comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire, s-a trecut data de 23 noiembrie 2011 ca fiind cea până la care se puteau depune eventualele contestaţii, nu duce, nicidecum, la anihilarea aplicării dispoziţiilor exprese şi imperative ale legii, respectiv nu poate determina prelungirea – prin simpla voinţă a autorităţii contractante – a termenului de depunere a contestaţiei peste cel stabilit de legiuitor prin dispoziţiilor art. 2562 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 34/2006. În plus, prevederile evocate puteau fi lesne cunoscute de contestatoare, iar ignorarea lor nu poate crea efecte juridice în favoarea acesteia. 
Deşi petiţionara Asociaţia Ecologică Pădurea Verde a luat cunoştinţă de rezultatul procedurii de atribuire la data de 17 noiembrie 2011, contestaţia a fost trimisă, prin poştă, către C.N.S.C., la 23 noiembrie 2011, iar termenul prevăzut de art. 2562 alin.1 lit. b din O.U.G. nr. 3472006 s-a împlinit la data de 22 noiembrie 2011.
Referitor la susţinerea petiţionarei, privind imposibilitatea de a se apăra datorită necomunicării înscrisului autorităţii contractante conţinând punctul de vedere cu privire la excepţia tardivităţii contestaţiei, Curtea a constat că, prin adresa nr. 1441/29 noiembrie 2011, petiţionara (contestatoarea) a expus motive detaliate, în apărare, cu privire la singurul aspect pus în discuţie de Consiliu, şi anume excepţia tardivităţii contestaţiei, depunând şi înscrisuri. Aşadar, Curtea a constat că scopul avut în vedere de dispoziţiilor art. 274 alin. 2 din O.U.G. nr. 34/2006, şi anume posibilitatea contestatoarei de a-şi formula argumentele în susţinerea căii jurisdicţionale de atac, a fost realizat, cu atât mai mult cu cât autorităţii contractante i s-a cerut punctul de vedere numai cu privire la excepţia invocată de C.N.S.C., iar răspunsul acesteia nu a fost însoţit de înscrisuri. 
În consecinţă, faţă de aprecierea corectă, de către C.N.S.C., a termenului incident în speţă, pentru depunerea contestaţiei de către Asociaţia Ecologică Pădurea Verde, Curtea a respins plângerea.