avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Suspendarea judecătii pentru nedepunerea de către apelant a  diligentelor în vederea aflării sediului intimatei. Casare cu trimitere pentru continuarea judecătii
 
Curtea de Apel Cluj, Sectia I­a civilă, decizia civilă nr. 136/R din 15 ianuarie 2013
 
Prin încheierea civilă f.n. din 30.10.2012 a Tribunalului Cluj s­a respins cererea de amânare a cauzei şi s­a suspendat judecarea cauzei conform dispoz. art. 155 ind. 1 Cod proc. civilă.
Pentru a pronunta această hotărâre, instanta de apel a retinut următoarele:
Tribunalul a respins cererea de amânare formulată în 30.10.2012 de către reprezentantul apelantului reclamant întrucât obligatiile impuse acestuia prin încheierea de şedintă din 18.09.2012 prevalează fată de cererea de amânare.
Având în vedere că, la termenul anterior de judecată i s­a pus în vedere reprezentantului apelantei să facă toate diligentele necesare în vederea aflării sediului actual al intimatei pârâte şi să depună la dosar înscris în acest sens, iar apelantul nu s­a conformat dispozitiilor instantei, s­a dispus suspendarea cauzei în temeiul art. 155 ind. 1 C.pr.civ.
Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul COMPOSESORATUL H. solicitând casarea încheierii pronuntate de Tribunalul Cluj la data de 30.10.2012 şi repunerea cauzei pe rol pentru continuarea judecătii.
În motivare s­a arătat că în mod greşit s­a apreciat că se impune suspendarea cauzei pentru neîndeplinirea obligatiilor stabilite în sarcina reclamantei, acordându­se prioritate acestei sanctiuni fată de cererea de amânare depusă la dosar.
Fată de lipsa de procedură cu pârâta cauza se afla oricum în stare de amânare, astfel că şi în situatia în care reprezentantul reclamantei s­ar fi putut prezenta în fata instantei la termenul de judecată din 30.10.2012 el nu ar fi putu furniza alte informatii referitor la sediul social al pârâtei. Atâta timp cât aceasta nu şi­a îndeplinit obligatia legală de a­şi actualiza informatiile publicate la ONRC, reclamanta nu avea altă posibilitate decât să indice sediul acesteia publicat la ONRC chiar dacă acesta este expirat. De altfel, instanta nu a luat în considerare solicitarea reclamantei de a se încuviinta citarea prin publicitate a pârâtei.
În concluzie nu poate fi imputată reclamantei imposibilitatea indicării altui sediu al societătii intimate decât cel publicat la ONRC fiind absurd ca pentru neîndeplinirea unei obligatii legale a intimatei să fie identificată o culpă procesuală în sarcina reclamantei. În acest sens sunt dispozitiile art. 5 din Legea nr. 26/1990 şi art. 22 din acelaşi act normativ.
În drept au fost invocate dispozitiile art. 304 pct. 5, art. 95, art. 1551, art. 2441 C.pr.civ.
Nu s­a formulat întâmpinare în cauză.
Analizând recursul declarat de reclamantul COMPOSESORATUL H. împotriva încheierii civile din 30.10.2012 a Tribunalului Cluj, Curtea retine următoarele:
Conform art. 155 alin. 1 C.pr.civ. când constată că desfăşurarea normală a procesului este împiedicată din vina părtii reclamante prin neîndeplinirea obligatiilor prevăzute de lege ori stabilite în cursul judecătii, instanta poate suspenda judecata arătând în încheiere care anume obligatii nu au fost respectate.
Prin încheierea pronuntată de Tribunalul Cluj la data de 30.10.2012 s­a dispus în temeiul textului de lege redat mai sus suspendarea judecării cauzei, retinându­se că reprezentantul apelantului nu a făcut diligentele necesare în vederea aflării sediului actual al pârâtei intimate.
Din actele dosarului rezultă că într­adevăr la termenul de judecată din 18.09.2012 reprezentantului apelantului i s­a pus în vedere obligatia de a face demersuri în vederea aflării sediului actual al intimatei şi sanctiunea aplicabilă în cazul neîndeplinirii obligatiei.
La data de 30.10.2012 prin registratura instantei reprezentantul apelantului a depus la dosar o cerere de amânare prin care s­a arătat şi faptul că raportat la extrasul ONRC existent la dosar din care rezultă care este sediul social al intimatei, apelantul nu are posibilitatea să indice un alt sediu, sediul publicat la ONRC fiind opozabil tertilor. Prin acelaşi înscris s­a solicitat şi încuviintarea citării prin publicitate a intimatei.
Cu toate acestea, având în vedere cele invocate de către apelant în cuprinsul cererii depuse la dosar la data de 30.10.2012, tribunalul dispune suspendarea judecării apelului în temeiul art. 155 alin. 1 C.pr.civ., retinând neîndeplinirea obligatiilor puse în vedere la termenul anterior.
łinând cont de faptul că apelantul a învederat instantei că nu este în măsură să indice un alt sediu al intimatei decât cel care rezultă din răspunsul emis de Oficiul National al Registrului Comertului, acest sediu fiind opozabil tertilor conform dispozitiilor Legii nr. 26/1990, solicitând în subsidiar încuviintarea citării prin publicitate a intimatei, Curtea apreciază că nu era îndeplinită conditia culpei reclamantului apelant, conditie prevăzută de textul de lege aplicat de către tribunal.
Raportat la aspectele învederate de către apelant prin scriptul depus la dosar la data de 30.10.2012, chiar în cazul în care instanta nu aprecia întemeiată cererea de amânare formulată prin acesta, trebuia să facă aplicarea dispozitiilor art. 85 şi urm. C.pr.civ. care reglementează procedura citării şi a comunicarii actelor de procedură, iar nu să dispună în sensul art. 155 alin. 1 C.pr.civ.
Pentru aceste motive, în temeiul art. 2441 coroborat cu art. 312 alin. 3 C.pr.civ. Curtea va admite recursul declarat de reclamantul COMPOSESORATUL H. împotriva încheierii civile din 30.10.2012 a Tribunalului Cluj, pe care o va casa, dispunând trimiterea cauzei la acelaşi tribunal pentru continuarea judecătii.