avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Suspendarea judecătii până la solutionarea unui alt dosar de care atârnă dezlegarea pricinii. Mentinere
 
Curtea de Apel Cluj, Sectia I­a civilă, decizia civilă nr. 170/R din 17 ianuarie 2013
 
Prin încheierea civilă nr. 654 din 28 septembrie 2012 a Tribunalului Cluj s­a constatat renuntarea reclamantilor M.D.A., P.V.O., M.M.A., D.A.M. (născută M.) şi K.G. la judecarea actiunii formulate în contradictoriu cu pârâtii S.C. A. S.A. Dej, S.C. M.C. S.A. Dej, S.C. C. S.R.L. Dej, S.C.
S.R.L. Dej şi Primăria municipiului Dej. Au fost obligati reclamantii în solidar să plătească în favoarea pârâtelor S.C. C. S.R.L. şi S.C.
S.R.L. cheltuieli de judecată în sumă de 1.240 lei la fiecare.
 
A fost admisă cererea de suspendare formulată de pârâtii S.C. A. S.A. Dej, S.C. C. S.R.L. Dej şi S.C. O.B. S.R.L. Dej şi în consecintă:
S­a dispus suspendarea judecării actiunii civile formulată de reclamantii M.M.A. şi O.E.D. în contradictoriu cu pârâtii S.C. A. S.A. Dej, S.C. M.C. S.A. Dej, S.C. C. S.R.L. Dej, S.C. O.B. S.R.L. Dej şi Primăria municipiului Dej, până la solutionarea irevocabilă a dosarului nr. xxx/33/2012 al Curtii de Apel Cluj.
Pentru a pronunta această încheiere, tribunalul a retinut că în cauză sunt îndeplinite cerintele art. 246 alin. 3 Cod proc.civ., şi în consecintă, fată d e momentul la care au intervenit actele de dispozitie ale părtilor, reclamantii au fost obligati în solidar să plătească pârâtelor S.C. C. S.R.L. Dej,
S.C. O.B. S.R.L. Dej cheltuieli de judecată în sumă de 1240 lei fiecare, reprezentând onorariile avocatiale conform actelor depuse la dosarul cauzei.
Instanta a mai retinut că în cauză sunt îndeplinite şi cerintele art. 244 pct. 1 Cod proc.civ. Cu privire la această ultimă cerintă, instanta a retinut că dezlegarea pricinii din prezentul dosar atârnă de existenta sau inexistenta dreptului care formează obiectul dosarului nr. xxx/33/2012 al Curtii de Apel Cluj.
Împotriva acestei încheieri a declarat recurs reclamantul O.E.D., solicitând să se dispună continuarea judecătii şi exonerarea de la plata cheltuielilor de judecată.
În motivarea recursului care nu a fost întemeiat în drept, reclamantul a arătat că solutionarea prezentei cauze nu depinde de solutionarea dosarului nr. xxx/33/2012 al Curtii de Apel Cluj.
În ce priveşte cheltuielile de judecată reclamantul a arătat că prin încheierea atacată în mod greşit a fost obligat alături de ceilalti reclamanti la plata cheltuielilor de judecată, în contextul în care el nu a renuntat la judecată, litigiul nefiind solutionat pe fond, situatie în care nu datorează cheltuieli de judecată .
Prin întâmpinarea depusă, intimatele SC O.B. SRL Dej, SC C. SRL Dej şi SC Alpa SA Dej s­au opus admiterii recursului, arătând următoarele:
Instanta a făcut o corectă aplicare a dispozitiilor art. 244 pct. 1 Cod proc.civ., admitând cererea de suspendare, întrucât solutia din acest dosar depinde de existenta sau inexistenta dreptului reclamantilor ce face obiectul dosarului nr. xxx/33/2012 al Curtii de Apel Cluj, dosar în care reclamantii au calitatea de moştenitori ai numitului M.V. şi s­a stabilit dreptul acestora de a primi despăgubiri pentru cota de 5/24 parte din imobilul înscris în CF 2887 Dej şi nu de a le fi restituit imobilul în natură. Acest dosar se află spre solutionarea recursului la Înalta Curte de Casatie şi Justitie.
În conditiile în care în prezenta cauză reclamantul M.M.A. solicită printre altele şi restituirea în natură a cotei de 5/24 parte din imobilul înscris în CF 2887 Dej, legal a apreciat instanta de fond că sunt întrunite cerintele art. 244 pct. 1 Cod proc.civ.
În ce priveşte recursul cu privire la cheltuielile de judecată, intimatii au invocat exceptia tardivitătii acestuia, arătând că termenul în care puteau declara recurs era de 15 zile de la comunicare, iar fată de data declarării recursului, 29.11.2012 de către reclamantul Ogiolan Emil rezultă că recursul este tardiv.
Intimatii au mai invocat şi exceptia inadmisibilitătii recursului raportat la prev. art. 2812 Cod proc.civ., arătând că prin încheierea civilă nr. 654/2012 doar reclamantii renuntători, au fost obligati, în solidar la plata cheltuielilor de judecată, nu şi reclamantii O.E.D. şi M.M.A., că în conditiile în care recurentul a apreciat că din dispozitivul încheierii atacate nu rezultă cu claritate care dintre reclamanti a fost obligat la plata cheltuielilor de judecată, ar fi avut posibilitatea să formuleze cerere de lămurire a dispozitivului încheierii civile nr. 654/20102 a Tribunalului Cluj în termen de 15 zile de la comunicarea încheierii.
Examinând recursul curtea retine următoarele:
Potrivit dispozitiilor art. 282 alin. 2 Cod proc.civ., împotriva încheierilor premergătoare nu se poate face apel decât odată cu fondul, în afară de cazul când, prin ele s­a întrerupt cursul judecătii. Fiind varietăti de încheiere premergătoare, încheierile interlocutorii sunt supuse aşadar, cu privire la căile de atac regimului juridic prev. de art. 282 alin. 2 Cod proc.civ., putând fi atacate cu apel numai în cazul în care s­a produs o suspendare sau întrerupere a cursului judecătii, ori dacă există
o prevedere legală în acest sens. În urma modificării codului de procedură civilă prin OUG nr. 138/2000, posibilitatea atacării separate, dar numai cu recurs a încheierilor de suspendare este prevăzută de art. 2441 Cod proc.civ.
Conform disp art 301 C.proc.civ. termenul de recurs este de 15 zile de la comunicarea hotararii daca legea nu discpune altfel .avand in vedere aceste dispozitii tinand seama de faptul ca incheierea civila nr 654/28.09.2012 a fost comunicată recurentului O.E.D. la data de 19.10.2012, conform dovezii de comunicare de la f. 34, iar recursul a fost declarat la data de 29.11.2012, curtea apreciază că, cu privire la acest aspect recursul reclamantului este tardiv.
Exceptia inadmisibilitătii recursului cu privire la cheltuielile de judecată, raportat la dispozitiile art. 281 2 Cod proc.civ., invocată de intimati prin întâmpinare, având în vedere cele retinute în aliniatul precedent cu privire la tardivitatea recursului, nu va mai fi analizată de instantă.
Cu privire la celelalte motive din declaratia de recurs:
Recurentul nu şi­a întemeiat în drept recursul, însă în baza art. 306 alin. 3 Cod proc.civ., curtea apreciază că acestea se încadrează în dispozitiile art. 304 pct. 9 Cod proc.civ., text de lege prin prisma căruia va proceda la analizarea lor.
Prin încheierea civilă nr. 654 din 28.09.2012 a Tribunalului Cluj s­a dispus suspendarea judecării actiunii formulată de reclamantii M.M.A. şi O.E.D. în contradictoriu cu pârâtii SC O.B. SRL Dej, SC C. SRL Dej şi SC A. SA Dej şi Primăria municipiului Dej, în baza art. 244 pct. 1 Cod proc.civ. până la solutionarea dosarului nr. xxx/33/2012 al Curtii de Apel Cluj. Solutia pronuntată de Tribunalul Cluj este legală.
Cauza a fost înregistrată initial sub nr. 9460/2003 pe rolul Tribunalului Cluj şi a fost solutionată prin sentinta civilă nr. 354/8 aprilie 2003, prin care a fost admisă în parte actiunea reclamantilor împotriva pârâtilor AVAS, SC M.C. SA şi SC A. SA şi în consecintă a fost obligată pârâta AVAS să facă reclamantilor, în calitate de moştenitori după defunctul M.V. o ofertă de restituire prin echivalent pentru cota de 5/24 parte din imobilul în litigiu înscris în CF 2887 Dej.
Prin decizia civilă nr. 162/A/2003 a Curtii de Apel Cluj a fost respins apelul declarat de AVAS împotriva acestei sentinte, iar prin decizia civilă nr. 1091/2012 Înalta Curte de Casatie şi Justitie a admis recursul declarat de reclamanti, a casat decizia şi a trimis cauza spre rejudecare Curtii de Apel Cluj.
În rejudecare, cauza a fost înregistrată sub nr. xxx/33/2012 şi solutionată prin decizia civilă nr. 70/A/2012 prin care s­a respins ca nefondat apelul declarat de pârâta AVAS fiind mentinută în întregime sentinta civilă nr. 354/8.04.2003 a Tribunalului Cluj.
Decizia civilă nr. 70/A/2012 a fost atacată cu recurs de către AVAS, dosarul aflându­se spre competentă solutionare la Înalta Curte de Casatie şi Justitie.
În prezenta cauză reclamantii solicită constatarea calitătii lor de proprietari ai imobilului în litigiu, situat în Dej, P­ta Bobâlna nr. 17­18 şi restituirea în natură a cotei lor de proprietate din imobilul înscris în CF 2887 Dej, iar în dosarul nr. 143/219/2012 reclamantii au formulat notificări privind restituirea în natură a imobilului situat în Dej str. 1 Mai nr. 1 şi P­ta Bobâlna nr. 17­18.
În consecintă, obiectul prezentei actiuni care priveşte constatarea calitătii de proprietari ai reclamantilor asupra aceluiaşi imobil, care face obiectul dosarului nr. xxx/33/2012 al Curtii de Apel Cluj în care s­a stabilit dreptul la despăgubiri în favoarea unora dintre reclamanti, solutionarea prezentei pricini depinde de existenta sau inexistenta dreptului care face obiectul altei judecăti, respectiv a judecătii înregistrată sub nr. xxx/33/2012 al Curtii de Apel Cluj.
În consecintă, în baza art. 304 pct. 9 şi 312 alin. 1 Cod proc.civ., curtea va respinge recursul declarat de reclamant împotriva încheierii civile nr. 654 din 28 septembrie 2012 a Tribunalului Cluj pronuntată în dosar nr. 143/219/2012, pe care o va mentine.