avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Societate comercială în insolvenţă. Scutire de la plata taxelor de timbru. Nelegala anulare ca netimbrată a cererii de deschidere a procedurii insolvenţei faţă de o altă societate comercială
 
Prin sentinţa civilă nr.3946 din 16 iunie 2011 pronunţată de Tribunalul Comercial Cluj a fost admisă excepţia nelegalei timbrări şi, în consecinţă:
A fost anulată ca netimbrată cererea de chemare în judecată formulată de creditoarea SC C.T.I. împotriva debitoarei SC P. SRL, având ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei.
Pentru a pronunţa această soluţie instanţa analizând excepţia ridicată din oficiu, a găsit-o întemeiată pentru următoarele considerente:
Art. 1 din Legea nr. 146/1997 republicată prevede obligativitatea achitării taxei judiciare de timbru pentru acţiunile în justiţie, iar art. 6 lit. c din acelaşi act normativ, stabileşte faptul că cererile referitoare la procedura insolvenţei se timbrează cu 120 de lei.
Având în vedere aceste dispoziţii legale, tribunalul, în temeiul disp. art. 20 alin.2 din Legea nr. 146/1997 actualizată, i-a adus la cunoştinţă creditoarei, odată cu citaţia emisă pentru termenul de judecată, că are obligaţia să depună la dosarul cauzei dovada achitării taxei judiciare de timbru.
Astfel, faţă de împrejurarea că, potrivit dispoziţiilor legale mai sus arătate, creditoarei i s-a pus în vedere să facă dovada achitării taxei de timbru, însă până la termenul de judecată stabilit pentru judecarea cererii aceasta nu a înţeles să facă dovada achitării taxei judiciare de timbru aferente şi având în vedere disp. art. 20 alin.3 din Legea nr. 146/1997 actualizată, care prevede sancţiunea aplicabilă în cazul neachitării taxelor judiciare de timbru, tribunalul a admis excepţia netimbrării cererii, şi a anulat, ca netimbrată, cererea formulată de creditoarea SC C.T.I. SRL împotriva debitoarei SC P. SRL.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs recurenta S.C. C.T.I. SRL prin care a solicitat admiterea recursului , casarea sentinţei şi trimiterea dosarului spre rejudecare primei instanţe întrucât în mod greşit aceasta a procedat la anularea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei promovată în contradictoriu cu S.C. P. SRL în condiţiile în care societatea era scutită de la plata taxelor de timbru întrucât la data de 5.11.2009 Tribunalul Alba a dispus deschiderea procedurii insolvenţei împotriva recurentei.
Recurenta a invocat incidenţa disp. art.77 alin.1 în coroborare cu disp. art.20 alin.1 şi art.23 din Legea nr.86/2006.
Analizând recursul declarat Curtea reţine următoarele:
Creditoarea SC C.T.I. SRL prin cererea înregistrată la data de 2 mai 2011, a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoarea SC P. SRL, apreciind că această societate se află în stare de insolvenţă şi nu mai poate face faţă obligaţiilor sale comerciale, invocând existenţa unei creanţe certe, lichide şi exigibile în cuantum de 306.068,16 lei cererea fiind întemeiată pe disp. art. 31 din Legea nr.85/2006.
Cererea creditoarei a fost comunicată debitoarei în condiţiile art. 33 al.1 din Legea nr. 85/2006, debitoarea neformulând contestaţie.
Prima instanţă a procedat la aplicarea disp. art.20 alin.2 din Legea nr.146/1997.
Creditoarea S.C. C.T.I. SRL a evidenţiat împrejurarea că se află în procedura insolvenţei prezentând hotărârea adunării creditorilor care a avut ca obiect între altele prezentarea stadiului recuperării creanţelor de către debitoare.
Potrivit disp. art.77 din Legea nr.85/2006 toate acţiunile introduse de administratorul judiciar sau de lichidator în aplicarea dispoziţiilor legii inclusiv pentru recuperarea creanţelor sunt scutite de taxă de timbru.
Aşadar legiuitorul a înţeles să instituie o derogare de la prevederile Legii nr.146/1997 incluzând în categoria titularilor de acţiuni scutiţi de la plata taxelor de timbru şi pe administratorul sau lichidatorul judiciar desemnat în procedura prevăzută de Legea nr.85/2006.
Considerentele evidenţiate au relevat că în mod greşit s-a reţinut existenţa unei obligaţii neîndeplinite cu privire la achitarea taxei judiciare de timbru de către creditoare astfel că în baza art.304 pct.9 coroborat cu disp. art.312 C.pr.civ. Curtea va admite recursul declarat de recurenta S.C. C.T.I. SRL împotriva sentinţei civile nr. 3946 din 16.06.2011, a Tribunalului Comercial Cluj, pe care o va casa şi va trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe. (Judecător Augusta Maria Chichişan)