avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Sediul social înregistrat la ORC. Necesitatea primirii  corespondenţei  la sediul social declarat la ORC.

Curtea de Apel Ploieşti, Secţia a II-a civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Decizia nr. 1013  din 27 februarie 2012.
 
Prin decizia nr. 1013 din 27 februarie 2012, Curtea de Apel Ploieşti, a respins, ca nefondat, recursul promovat de reclamanta SC CC 2007 SRL,  împotriva sentinţei nr.2334 din data de 6 octombrie 2011, pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa, în contradictoriu cu pârâta PRIMĂRIA ORAŞULUI TITU.
Pentru a hotărî astfel, Curtea a reţinut următoarele:     
 Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Dâmboviţa sub numărul 3821/120/2011, reclamanta SC CC 2007 SRL a chemat în judecată pârâta Primăria Oraşului Titu, solicitând anularea actului administrativ fiscal constând în înştiinţare de plată a impozitelor şi taxelor pentru anul 2011 nr. 1345/28.02.2011, ca fiind întocmit cu încălcarea dispoziţiilor legale, reîncadrarea obiectului impozitului în categoria prevăzuta la art.258 pct. 4 din Codul Fiscal, precum si aplicarea unei baze de calcul in funcţie de categoria de folosinţa a terenului, reducerea majorărilor in interiorul limitelor legale admise prin HG 956/2009 prin care Consiliile Locale pot ajusta prin   HCL impozitele si taxele locale pentru anul in curs, emiterea unui nou act administrativ-fiscal privind obligaţiile contribuabilului cu respectarea prevederilor legale in vigoare, precum si a drepturilor contribuabililor in raport de dispoziţiile legale interne si europene şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.
După administrarea probei cu înscrisuri, prin sentinţa nr. 2334 din data de 6 octombrie 2011, Tribunalul Dâmboviţa a admis excepţia tardivităţii  formulării  contestaţiei  prealabilă  prevăzută de  dispoziţiile Codului de procedură fiscală invocată de către pârâta Primăria oraşului Titu, prin întâmpinare, şi a respins cererea formulată de către reclamanta SC CC 2007 SRL
Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs reclamanta SC CC 2007 SRL, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, recursul fiind întemeiat pe disp.art. 304 pct.9 şi 3041 Cod pr.civilă.
Curtea analizând actele şi lucrările dosarului, motivele de recurs şi dispoziţiile legale în materie, art. 304 şi 3041 Cod pr.civilă, urmează să respingă recursul ca nefondat, pentru următoarele considerente:
Cum bine a motivat prima instanţă, recurenta-reclamantă nu a respectat termenul de 30 de zile de la comunicarea înştiinţării de plată nr.1345/28.02.2011, prev. de art. 207 din OG nr.92/2003 privind Codul de pr.fiscală pentru formularea contestaţiei.
Potrivit acestui text de lege, nerespectarea acestui termen se sancţionează cu decăderea. Din actele şi lucrările dosarului rezultă că înştiinţarea în discuţie a fost  comunicată la sediul reclamantei, în data de 22.03.2011, iar la confirmarea de primire există semnătura destinatarului.
Împrejurarea că administratorul societăţii nu a fost  în ţară la data de 22.03.2011, aşa cum pretinde recurenta, nu este dovedită. Pe de altă parte, cât timp nu este lichidată, o societate are obligaţia de a funcţiona la sediul social existent şi de  a-şi lua măsurile necesare pentru primirea corespondenţei.
Referitor la celălalt motiv de recurs, şi anume că termenul de 30 de zile curge de la 20.04.2011, şi nu de la 22.03.2011, şi acest motiv este nefondat.
Astfel, în data de 22.04.2011 s-a expediat reclamantei somaţia şi titlu executoriu (fila 36 dosar fond), iar la 22.03.2011 s-a expediat acesteia înştiinţarea de plată nr. 1345/2011 ( fila 17 dosar fond).
Ca atare, sentinţa criticată este legală şi temeinică, motivele de recurs sunt nefondate, motiv pentru care, Curtea văzând şi disp.art. 312 alin.1 Cod pr.civilă, a respins recursul ca nefondat.
 
(Judecător Rodica Duboşaru)