avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Refuz solutionare cerere de comunicare răspuns. Contestatie împotriva deciziei de revizuire a pensiei militare. Plata daunelor morale.
 
Art.2 alin.(1) lit.i) din Legea 554/2004
Potrivit art.2 alin.(1) lit.i) din Legea 554/2004: „refuz nejustificat de a solutiona o cerere ­exprimarea explicită, cu exces de putere, a vointei de a nu rezolva cererea unei persoane; este asimilată refuzului nejustificat şi nepunerea în executare a actului administrativ emis ca urmare a solutionării favorabile a cererii sau, după caz, a plângerii prealabile”.
Pârâtul a depus la dosar Hotărârea nr. 4033/12.04.2012 prin care Comisia de contestatii din cadrul M.A.I. a solutionat contestatia, astfel încât s­a apreciat corect că primul capăt de cerere a rămas fără obiect. Astfel, prin solutionarea contestatiei nu mai există refuz de a răspunde la procedura prealabilă efectuată de reclamant împotriva deciziei de revizuire a pensiei.
Faptul că reclamantul a înaintat două contestatii formulate împotriva aceleiaşi decizii nu atrage obligatia Comisiei de Contestatii de a emite două hotărâri. In conditiile in care prin hotărârea depusă a fost analizată contestatia, fiind apreciată ca legală decizia de revizuire a pensiei, se apreciază că obligatia organului competent s­a realizat, actiunea fiind lipsită de obiect.
 
Decizia civilă nr. 133/CA/28.01.2013 Dosar nr. 6178/118/2012
 
Prin cererea înregistrată sub nr. 6178/118/2012 pe rolul Tribunalului Constanta, reclamantul T.C. a chemat in judecată pe pârâta Casa de Pensii Sectorială a M.A.I., solicitând obligarea pârâtei să ii comunice un răspuns la cele solicitate de către reclamant şi obligarea acesteia la plata daunelor morale in valoare de 20.000 lei.
Motivându­şi in fapt cererea, reclamantul a arătat, în esentă, că la data de 17.01.2012 (data confirmării de primire), a contestat decizia de revizuire a pensiei, pentru încălcarea dreptului de proprietate al acestuia asupra gradului militar, arătând unele aspecte concludente in acest sens. La cele solicitate de către reclamant, nu a primit niciun răspuns in termenul legal de 45 zile. In acest sens, a depus la pârâta o plângere prealabila pentru depăşirea termenului legal fapt rezultat prin confirmarea de primire din data de 13.03.2012.
Reclamantul a considerat că refuzul Casei de Pensii Sectoriale a M.A.I. şi a Comisiei de solutionare a contestatilor înfiintată pe lângă această institutie este nejustificat, producându­i­se în acest fel suferinte psihice, deoarece i­a creat sentimente de frustrare, de inferioritate, fiind umilit de aceste autorităti care l­au ignorat. A considerat că valoarea prejudiciului moral astfel produs este de 20.000 lei.
Legal citată, pârâta Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Administratiei şi Internelor a formulat întâmpinare, solicitând respingerea primului capăt de cerere că rămas fără obiect şi respingerea celui de­al doilea capăt de cerere ca nefondat.
Prin sentinta civilă nr.3253 din 25.09.2012, Tribunalul Constanta a respins capătul de cerere privind obligarea pârâtei Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. la comunicarea răspunsului la contestatie, ca rămas fără obiect.
A respins capătul de cerere privind obligarea pârâtului la daune morale, ca nefondat.
Pentru a pronunta astfel prima instantă a retinut că, în şedinta din data de 12.04.2012 a Comisiei de contestatii pensii din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, s­a luat în discutie contestatia înregistrată la Comisie cu nr.3.851.033 din 10.04.2012 introdusă, in termen, împotriva Deciziei nr.123373/12.12.2011 privind revizuirea pensiei, comunicată la data de 19.12.2011, de către numitul T.C.
Contestatorul a contestat decizia mentionată, solicitând revocarea acesteia ca fiind netemeinică şi nelegală.
Analizând situatia de fapt şi temeiurile de drept invocate de contestator şi luând în considerare dispozitiile care au stat la baza emiterii Deciziei contestate, Comisia a constatat că în procesul de revizuire a pensiei, la stabilirea punctajului mediu anual, Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. a utilizat datele scrise în actele doveditoare privind veniturile realizate aflate în dosarul de pensionare (în care sunt incluse sporurile, primele, salariul de merit, indemnizatia de comandă, după caz), iar pentru perioadele în care nu s­au identificat veniturile, s­a utilizat salariul mediu pe economie. De asemenea, reclamantul a beneficiat de majorarea punctajului realizat cu procentele legale corespunzătoare pentru contributia la fondul pentru pensia suplimentară, activitatea desfăşurată în conditii de muncă cu drept la spor de vechime şi semnul onorific pentru 20 ani.
Revizuirea pensiei s­a efectuat în raport cu stagiul total de cotizare valorificat în ultima decizie de pensie până la data încheierii procesului de recalculare, aşa cum este prevăzut la art. 3 alin. (1) din anexa 3 la O.U .G. nr. 1/2011.
Determinarea cuantumului pensiei revizuite s­a efectuat prin împărtirea punctajului mediu anual la stagiul complet de cotizare de 20 ani, conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Anexa nr. 3 la O.U .G. nr. 1/2011.
O.U.G. nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de apărare, ordine publică şi sigurantă natională, în baza căreia s­a realizat revizuirea pensiilor, nu dispune anularea/revocarea deciziilor emise ca urmare a efectuării acestei operatiuni şi nici mentinerea în plată a cuantumului pensiei mai avantajoase.
In actiunea formulată, reclamantul a solicitat obligarea pârâtei să îi comunice răspuns la cele solicitate iar tribunalul a retinut că întrucât s­a comunicat reclamantului răspuns la solicitările sale, actiunea a rămas fără obiect. Astfel, reclamantul a contestat la data de 17.01.2012 decizia de revizuire a pensiei, iar ulterior, în lipsa unui răspuns la contestatia sa, a formulat plângere prealabilă.
La data de 12.04.2012, Comisia de Contestatii Pensii din cadrul Ministerului Administratiei şi Internelor a solutionat contestatia reclamantului, prin Hotărârea nr. 4033, in sensul respingerii contestatiei.
Retinând că nu se poate constata un prejudiciu efectiv, astfel cum sustine reclamantul, câtă vreme solicitarea sa adresată pârâtei a fost solutionată, reclamantul primind răspuns în acest sens, instanta a respins ca nefondat al doilea capăt de cerere.
Împotriva acestei hotărâri, în termen legal a formulat recurs reclamantul T.C., care a criticat­o pentru netemeinicie şi nelegalitate sub următoarele aspecte:
In tot materialul prezentat in motivarea deciziei de respingere a capetelor de acuzare pe care le­a formulat se face referire numai la contestatia depusă cu privire la decizia de revizuire a pensiei care a avut două puncte: încălcarea dreptului de proprietate a principului neretroactivitătii legii şi egalitătii în drepturi şi în subsidiar in cazul respingerii primului punct contestarea cuantumului pensiei revizuite.
Obiectul chemării in judecată a Casei de Pensii Sectoriale a M.A.I. a fost acela a refuzului nejustificat de a­i răspunde la contestatia depusă, având ca temă încălcarea dreptului de proprietate asupra gradului militar, fapt pentru care arată că în ziua de 12.01.2012 cu două confirmări de primire şi conform facturii seria CNPRMCT nr.000755480/12/01/2012 unde ca destinatar la pozitiile 597 si 607 apare denumirea pârâtei.
Deci obiectul chemării in judecată nu a fost acela invocat în întimpinarea făcută şi care a fost luată în calcul (poate din eroare) de completul de judecata.
De astfel din continutul hotărârii nr. 4033/12.04.2012 nu se face nicio referire la cea de a doua contestatie ce a depus­o, deci rezulta clar, logic şi normal că nu a fost solutionată la acea dată.
Completul de judecată nu a tinut cont de înscrisurile şi actele depuse pentru dovedirea faptului ca nu i­a răspuns la ce a solicitat şi în special a celor două confirmări a primire a corespondentei cu factura de plata.
Mai sustine că în judecarea şi în special în redactarea sentintei civile nr. 3253/2012 se face referire numai la probele prezentate de Casa de Pensii Sectoriala a M.A.I., ignorând total actele şi înscrisurile prezentate de recurent şi existente in dosar: contestatia depusa la data de 17.01.2012, cu confirmarea de primire si factura de achitare a corespondentei; plângerea prealabilă (notificarea) cu confirmarea de primire din 13.03.2012; cupoane de pensii dinainte de anul 2010 in care este scris PENSIE MILITARĂ şi din anul 2012 in care se găseşte inscriptionat numai cuvântul PENSIE.
Consideră că pârâta a încălcat prevederile art.149 din Legea 263/2010, a art. 8 din O.G. 27/2002.
Intimatul reclamant a depus la dosar concluzii scrise prin care solicită admiterea recursului aşa cum a fost formulat.
Analizând legalitatea sentintei recurate, Curtea apreciază nefondat recursul pentru următoarele considerente:
Prin actiunea dedusă judecătii, reclamantul a investit instanta de contencios solicitând obligarea pârâtului Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. să îi comunice răspunsul la cele solicitate, precum şi obligarea la plata daunelor morale.
In ceea ce priveşte primul capăt de cerere reclamantul motivează actiunea referindu­se la faptul ca la data de 17.01.2012 a contestat decizia de revizuire a pensiei contestatie care nu a fost solutionată.
Reclamantul a considerat ca lipsa răspunsului la contestatia formulată constituie un refuz nejustificat de solutionare a cererii sale.
Potrivit art.2 alin.(1) lit.i) din Legea 554/2004: „refuz nejustificat de a solutiona
o cerere ­exprimarea explicită, cu exces de putere, a vointei de a nu rezolva cererea unei persoane; este asimilată refuzului nejustificat şi nepunerea în executare a actului administrativ emis ca urmare a solutionării favorabile a cererii sau, după caz, a plângerii prealabile”.
Prin refuz nejustificat de solutionare a cererii, legiuitorul a avut in vedere lipsa unui răspuns de solutionare a recursului prealabil adresat autoritătii publice emitente a actului administrativ apreciat a fi ilegal.
Pentru termenul de judecata din 11.09.2012, pârâtul a depus la dosar Hotărârea nr. 4033/12.04.2012 prin care Comisia de contestatii din cadrul M.A.I. a solutionat contestatia astfel încât prima instanta a apreciat corect că primul capăt de cerere a rămas fără obiect. Astfel, prin solutionarea contestatiei nu mai există refuz de a răspunde la procedura prealabilă efectuată de reclamant împotriva deciziei de revizuire a pensiei, iar reclamantul poate contesta in instantă hotărârea 4033/2012 in termenul prevăzut de lege.
In criticile formulate, recurentul reclamant confirmă obiectul actiunii pe care a înteles să o formuleze, dar apreciază că nu a fost solutionată contestatia formulată. Aceasta sustinere este neîntemeiata întrucât din actele depuse rezultă că reclamantul a contestat decizia de revizuire a pensiei nr.123373/12.12.2011, iar hotărârea depusă analizează contestatia formulată împotriva acestei decizii.
Faptul că reclamantul a înaintat două contestatii formulate împotriva aceleiaşi decizii nu atrage obligatia Comisiei de Contestatii de a emite două hotărâri. In conditiile in care prin hotărârea depusă a fost analizată contestatia, fiind apreciată ca legală decizia de revizuire a pensiei, Curtea apreciază că obligatia organului competent s­a realizat, actiunea fiind lipsita de obiect.
Solicitarea recurentului reclamant de a fi obligat paratul la plata daunelor cominatorii pe zi întârziere pentru nesolutionarea în termen a contestatiei va fi înlăturata, Curtea retinând că această cerere nu a făcut obiectul actiunii şi implicit nici al analizei primei instante fiind o cerere noua formulata direct in recurs.
Pentru toate aceste considerente apreciind neîntemeiate criticile recurentului reclamant Curtea, în raport de dispozitiile art.312 Cod proc.civilă, va respinge recursul ca nefondat.