avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Procedura insolventei. Contestatie împotriva procesului­verbal şi a hotărârii adunării creditorilor. Constatarea nelegalitătii convocării adunării creditorilor.
 
Art. 105 alin. 2 Cod procedură civilă Art.7 din Legea nr.85/2006
Potrivit art. 105 alin. 2 Cod pr.civilă: „Actele îndeplinite cu neobservarea formelor legale sau de un functionar necompetent se vor declara nule numai dacă prin acestea s­a pricinuit părtii o vătămare ce nu se poate înlătura decât prin anularea lor. În cazul nulitătilor prevăzute anume de lege, vătămarea se presupune până la dovada contrarie”.
În spetă, partea interesată nu a făcut dovada îndeplinirii cumulative a celor trei conditii, şi anume:
­încălcarea unor dispozitii legale;
­existenta unei vătămări şi,
­împrejurarea că vătămarea nu poate fi înlăturată altfel.
Se apreciază că, odată ce legea nu interzice convocarea în mod individual, pentru fiecare creditor, prin e­mail, fax, depunere la registratură sau comunicare la sediul ales prin reprezentat ­cazul salariatilor, iar creditoarea a primit atât convocatorul, cât şi anuntul de reprogramare prin fax, aspect recunoscut de aceasta, şi astfel s­a făcut dovada de a fi avut cunoştintă de coordonatele şedintei adunării creditorilor ­loc, dată, oră, ordine de zi ­, participând prin consilier juridic şi exprimându­şi punctul de vedere, atât în scris, cât şi oral, prin reprezentant, practica abordată de administratorul judiciar nu poate fi apreciată ca fiind contrară prevederilor art.7 din Legea nr.85/2006.
 
Decizia civilă nr. 380/28.03.2013 Dosar nr. 47/118/2012/a5
 
Prin actiunea adresată Tribunalului Constanta – Sectia a II­a civilă – judecător sindic la data de 16.07.2012 şi înregistrată sub nr.47/118/2012/a5, creditorul S.C. M. S.A., în contradictoriu cu intimatii C.I. SPRL administrator judiciar al S.C T.M. S.R.L, U.T.B. SA, D.G.F.P. (DGFP) CONSTANłA, S.C E.E. S.A, S.C. P.H. S.R.L, S.C D.P. S.R.L, a formulat contestatie împotriva procesului verbal al Adunării Creditorilor S.C. T.M. S.R.L înregistrat sub nr.1581 din 04.07.2012 şi a Hotărârii Adunării Creditorilor din 04.07.2012, solicitând desfiintarea acestora, pentru motive de nelegalitate urmare constatării nelegalitătii convocării adunării creditorilor.
Motivând actiunea, S.C. M. S.A învederează în esentă că administratorul judiciar C.I. SPRL i­a comunicat prin fax convocatorul pentru Adunarea Creditorilor debitoarei S.C. T.M. S.R.L., din data de 03.07.2012, având pe ordinea de zi: „Aprobarea onorariului cuvenit administratorului judiciar C.I. SPRL pentru actele şi operatiunile efectuate în procedura de insolventă de debitoarei S.C. T.M. S.R.L.”, iar ulterior, prin adresa nr. 1560/02.07.2012, tot prin fax, acesta i­a comunicat şi faptul că adunarea creditorilor convocată pentru data de 03.07.2012, se reprogramează pentru data de 04.07.2012, ora 16,30, fără însă ca administratorul judiciar să fi convocat Adunarea Creditorilor, prin publicarea în BPI, încălcându­se astfel prevederile art.7 alin.1 din Legea nr. 85/2006.
A mentionat contestatoarea că, a participat la Adunarea Creditorilor S.C.
T.M. S.R.L. din 04.07.2012, votând împotriva luării hotărârii raportat la ordinea de zi, solicitând a se consemna acest aspect în procesul­verbal al adunării creditorilor, fiind îndeplinite astfel conditiile prevăzute de art.14 alin.7 şi alin.8 din Legea nr. 85/2006, pentru promovarea contestatiei.
Prin întâmpinarea depusă la dosar la data de 03.09.2012, practicianul în insolventă C.I. SPRL, a solicitat respingerea contestatiei ca nefondată, cu motivatia în esentă că a convocat adunarea creditorilor pentru data de 03.07.2012, cu ordinea de zi: „aprobarea onorariului cuvenit administratorului judiciar pentru actele şi operatiunile efectuate în procedura de insolventă a debitoarei S.C. T. – M. S.R.L”, iar contestatoarea a fost prezentă la adunare, fapt ce denotă că modul de convocare individual, prin fax, a fost corect.
S­a mentionat că nu au fost încălcate prevederile art.7 din Legea nr. 85/2006, atât timp cât toti creditorii au fost convocati, în mod individual prin fax, la fel procedându­se şi cu privire la reconvocare, textul de lege mentionat, prevăzând ca posibilitate şi convocarea individuală a creditorilor, iar creditoarea contestatoare, nu a invocat nici un prejudiciu care l­ar fi suferit, în urma convocării individuale efectuate.
Totodată, a mentionat pârâtul că dispozitiile art. 89 Cod pr.civilă nu se aplică în cazul de fată, deoarece art.7 din legea insolventei nu instituie niciun termen între data convocării şi data derulării şedintei adunării creditorilor, iar contestatoarea a primit convocatorul prin fax în data de 29.06.2012, pentru şedinta initială din data de 03.07.2012, şedintă ce a fost devansată cu o zi la cererea creditorului U.T.B. SA, astfel că, nu s­a adus nici un prejudiciu contestatoarei, prin modalitatea de citare.
Prin Sentinta civilă nr.2952/01.10.2012, Tribunalul Constanta admite contestatia, desfiintând Procesul verbal al adunării creditorilor nr. 1581 din 04.07.2012 şi a Hotărârii Adunării Creditorilor din data de 04.07.2012, cu următoarea motivatie, în esentă:
Potrivit art.7 din Legea nr.85/2006, „Art.7 ­(1) Citarea părtilor, precum şi comunicarea oricăror acte de procedură, a convocărilor şi notificărilor se efectuează prin Buletinul procedurilor de insolventă. Comunicarea citatiilor, a convocărilor şi notificărilor fată de participantii la proces, al căror sediu, domiciliu sau reşedintă se află în străinătate, este supusă dispozitiilor Codului de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare. Buletinul procedurilor de insolventă va fi realizat şi în formă electronică”, iar potrivit art. 14 alin. 1, 7 şi 8 din aceeaşi lege „Art. 14 ­(1) Convocarea creditorilor va trebui să cuprindă ordinea de zi a şedintei. (…)
 
(7) Hotărârea adunării creditorilor poate fi desfiintată de judecătorul­sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat împotriva luării hotărârii respective şi au făcut să se consemneze aceasta în procesul­verbal al adunării, precum şi la cererea creditorilor îndreptătiti să participe la procedura insolventei, care au lipsit motivat de la şedinta adunării creditorilor.
(8) Cererea prevăzută la alin. (7) va fi depusă la dosarul cauzei în termen de 5 zile de la data adunării creditorilor şi va fi solutionată în camera de consiliu, cu citarea celui care a introdus cererea, a administratorului judiciar sau, după caz, a lichidatorului şi a creditorilor. În cazul în care a fost constituit comitetul creditorilor, va fi citat şi preşedintele acestuia.
 
În cauză, retine instanta de fond că administratorul judiciar de la acea dată –
C.I. SPRL, numit de judecătorul sindic la cererea debitoarei (în prezent acesta fiind înlocuit cu administrator judiciar – consortiul format din practicienii în insolventă
G.I. S.P.R.L. şi E. ­Filiala Bucureşti S.P.R.L. la cererea creditorului majoritar), a dispus convocarea Adunării Creditorilor pentru data de 03.07.2012, ora 10:00, la sediul administratorului judiciar, convocarea/citarea contestatoarei efectuându­se prin fax, în data de 29.06.2012 (fila 34 din dosar).
La cererea creditoarei U.T.B. SA, adunarea creditorilor din data de 03.07.2012 a fost devansată pentru data de 04.07.2012, contestatoarea fiind convocată prin fax, în data de 02.07.2012, ora 16:41.
Fată de aspectele sus­relevate, retine instanta de fond că această procedură de convocare individuală, prin fax, este contrară prevederilor art. 7 alin. 1 teza I din Legea nr. 85/2006, ce face referire expresă la, citarea părtilor, precum şi comunicarea oricăror acte de procedură, a convocărilor şi notificărilor, ca trebuind a se efectua prin BPI.
Fată de această încălcare a textului de lege, apreciază instanta de fond a se prezuma că a intervenit o vătămare a creditorilor, produsă tocmai prin faptul convocării în altă modalitate decât cea prevăzută de lege, iar pentru a înlătura orice efecte care le poate produce procesul verbal al adunării creditorilor, care nu a fost legal convocată, sanctiunea ce se impune, este desfiintarea acestuia, potrivit art. 14 alin. 7 din Legea nr., 85/2006.
Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs administratorul judiciar
C.I. SPRL, criticând­o pentru netemeinicie şi nelegalitate, cu indicarea temeiurilor de drept prevăzute de art. 304 pct. 9 Cod pr.civilă, art.105 Cod pr.civilă, coroborat cu art. 14 alin. 7 şi art. 7 din Legea nr.85/2006, cu următoarea motivatie, în esentă:
„În mod greşit judecătorul sindic a apreciat că nu au fost respectate dispozitiile art.7 alin.1 teza 1 din Legea nr.85/2006 şi că, fată de acest aspect, s­ar
prezuma vătămarea creditorilor”, atât timp cât, în spetă, nu au fost produse dovezi privind sus­mentionatele retineri, solutia instantei fiind rezultatul unei greşite aplicări a dispozitiilor art.105 Cod pr.civilă, coroborat cu art.14 alin.7, raportat la art.7 din Legea nr.85/2006.
Astfel, sustine recurenta că, în spetă, este vorba de o nulitate relativă, pentru că, potrivit art. 105 alin. 2 Cod pr.civilă, pentru ca procesul verbal al adunării creditorilor din 04.07.2012 să fie anulat, partea interesată, respectiv SC M. S.A. trebuia să facă dovada îndeplinirii cumulative a trei conditii:
­încălcarea unor dispozitii legale;
­existenta unei vătămări şi
­împrejurarea că, vătămarea nu poate fi înlăturată altfel.
„În mod greşit instanta de fond a apreciat că, prin convocarea individuală a fiecărui creditor în parte, nu ar fi fost respectate dispozitiile art.7 alin.1 teza 1 din Legea nr.85/2006”, odată ce convocarea individuală nu contravine dispozitiilor art.7 din lege, textul neinterzicând convocarea individuală, iar alin. 9 al aceluiaşi text de lege face referire la publicarea actelor de procedură în BPI, ca înlocuind de la data publicării acestora, convocarea efectuată individual fată de participantii la procedură, acestea fiind prezumate a fi îndeplinite la data publicării.
Din interpretarea acestui text de lege, sustine recurenta a rezulta împrejurarea potrivit cu care, convocarea individuală a creditorilor este posibilă, şi permisă, necontravenind dispozitiilor textului de lege, iar partea interesată care invocă nulitatea în spetă, respectiv creditorul SC M. S.A., a primit atât convocatorul, cât şi anuntul de reprogramare prin fax, aspect recunoscut de contestatoare, ce a avut cunoştintă de coordonatele şedintei adunării creditorilor ­loc, dată, oră, ordine de zi ­, participând prin consilier juridic şi exprimându­şi punctul de vedere, atât în scris (a se vedea procura nr. 777/03.07.2012 ), cât şi oral, prin reprezentant (a se vedea procesul verbal al adunării creditorilor).
În contextul în care atât convocatorul, cât şi anuntul de reprogramare, au fost comunicate în mod individual către fiecare creditor (prin e­mail, fax, depunere la registratură sau comunicare la sediul ales prin reprezentat ­cazul salariatilor), apreciază recurenta că procedura urmată este mult mai mult decât convocarea prin BPI, în conditiile în care practica a demonstrat că nu toti creditorii au acces la buletin, o astfel de practică dând posibilitatea reală fiecărui creditor să ia cunoştintă de coordonatele şedintei adunării creditorilor ­dată, oră, loc ­, precum şi de ordinea de zi.
„Greşit instanta de fond a apreciat că „vătămarea” s­ar prezuma”, în acceptiunea recurentei, o astfel de situatie neputând fi prezumată şi mai mult, s­a omis a se avea în vedere că, în spetă, s­a făcut dovada contrară, prezumtia fiind răsturnată.
Astfel, conform dispozitiilor legale, partea care invocă nulitatea, respectiv SC M. S.A, sustine recurenta a nu fi făcut dovada vreunei vătămări, odată ce, a primit convocatorul în timp util, participând la şedinta adunării creditorilor din 04.07.2012, şedintă în care, nu şi­a exprimat nicio nemultumire cu privire la organizarea şi derularea şedintei, nesuferind vreun prejudiciu, în conditiile în care, şi­a exprimat votul, atât în scris, prin punctul de vedere depus (a se vedea procura nr. 777/03.07.2012), cât şi oral, în cadrul şedintei.
Cu alte cuvinte, SC M. SA nu a fost împiedicată sub nicio formă, nici să participe la şedinta adunării creditorilor şi nici, să­şi exprime punctul de vedere, recurenta solicitând a se constata că, a făcut dovada contrară, răsturnând această prezumtie, dovada fiind făcută cu înscrisurile depuse, respectiv convocatorul nr.1537/28.06.2012, anuntul de reprogramare nr. 1560/02.07.2012, procura nr. 777/03.07.2012 şi procesul verbal al adunării creditorilor nr. 1581/04.07.2012.
Totodată, sustine recurenta că „greşit instanta de fond a apreciat vătămarea prin raportare la toti creditorii”, ea trebuind a face referire numai la persoana ce a invoca­o şi care nu a suferit vreun prejudiciu, faptul convocării în altă modalitate decât cea prevăzută de lege neputând constitui argumentul pentru retinerea unei alte situatii de fapt.
Solicită admiterea recursului, modificarea în tot a sentintei recurate, în sensul respingerii contestatia formulată de SC M. S.A. ca neîntemeiată.
Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma sustinerilor părtilor şi a probatoriului administrat, în conformitate cu dispozitiile art.1169 Cod civil, văzând şi dispozitiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea admite recursul, ca fondat, pentru următoarele considerente, în esentă:
Judecătorul sindic a fost investit la data de 16.07.2012, de S.C. M. S.A, creditor al S.C T.M. S.R.L, cu solutionarea contestatiei împotriva Procesului verbal al Adunării Creditorilor S.C. T.M. S.R.L înregistrat sub nr.1581/04.07.2012 şi a Hotărârii Adunării Creditorilor din 04.07.2012, solicitând desfiintarea acestora, pentru motive de nelegalitate, urmare constatării nelegalitătii convocării adunării creditorilor.
Prin Sentinta civilă nr.2952/01.10.2012, Tribunalul Constanta admite contestatia, desfiintând Procesul verbal al adunării creditorilor nr. 1581 din 04.07.2012 şi a Hotărârii Adunării Creditorilor din data de 04.07.2012, cu motivatia sus­expusă.
Acestea sunt conditiile în care administratorul judiciar SC C.I. SPRL, desemnat de la momentul deschiderii procedurii şi până la data de 05.07.2012, formulează prezentul recurs, cu motivatia sus­expusă.
Aşa fiind, apreciază Curtea că, examinând sustinerile recurentei, făcute prin motivele de recurs şi văzând şi dispozitiile art.312 Cod pr.civilă, recursul apare ca fiind fondat şi astfel admis, dispunându­se modificarea în tot a sentintei recurate, în sensul respingerii contestatie, ca nefondată, deoarece:
Convocarea şi desfăşurarea Adunării Creditorilor, alegerea Comitetului creditorilor, precum şi atributiile lor, sunt reglementate în Sectiunea a 3­a din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aceste prevederi având un caracter general, ele completându­se cu reglementările speciale, cuprinse în diferite capitole, pe etape ale procedurii.
Este cunoscut că Adunarea Creditorilor este constituită din toti creditorii debitorului, înscrişi la masa pasivă, titulari ai unor creante, reprezentati fiind de câte un delegat, ce votează în numele creditorului pe care­l reprezintă, votul său fiind raportat la valoarea totală a creantelor din această categorie.
Aşa după cum rezultă din continutul textelor de lege cuprinse în Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei, convocarea Adunării Creditorilor este lăsată, de regulă, la aprecierea administratorului judiciar sau a lichidatorului, ori de câte ori, aceştia consideră necesară consultarea creditorilor, ea fiind obligatorie:
­atunci când legea o prevede expres; ­atunci când judecătorul sindic dispune aceasta ­art.62 alin.1 lit.e; art.59 alin.5; art.99;
­atunci când comitetul creditorilor ori creditorii ce detin cel putin 30% din valoarea creantelor împotriva debitorului cer convocarea – situatie în care convocarea efectivă va fi făcută tot de administratorul judiciar ori de lichidator – cu mentiunea că, pentru aceeaşi categorie ce ar detine mai putin de 30% din valoarea creantelor împotriva debitorului, legiuitorul a stipulat posibilitatea ca aceştia să ceară administratorului sau lichidatorului judiciar să convoace adunarea – art.13 alin.3;
­în cazul în care se contestă o măsură a Comitetului creditorilor şi această contestatie trebuie analizată de Adunarea Creditorilor – art.17 alin.6. Convocatorul, retine Curtea că trebuie să cuprindă ordinea de zi a
şedintei, potrivit art.14 alin.1 din Legea nr.85/2006, conform cu care: „Convocarea creditorilor va trebui să cuprindă ordinea de zi a şedintei”,
omisiunea de a se trece în acesta anumite puncte, făcând ca discutarea lor să nu poată avea loc, cu exceptia cazului în care creditorii sunt prezenti în adunare, deoarece, potrivit art.14 alin.2 din lege: „Orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse în convocare este nulă, cu exceptia cazului în care la şedintă participă titularii tuturor creantelor”.
În considerarea aceleiaşi dispozitii legale – art.14 din Legea nr.85/2006 – retine Curtea că potrivit:
„Alin.3 ­Creditorii pot fi reprezentati în adunare prin împuterniciti cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegatie semnată de conducătorul unitătii.
Alin.4 ­Dacă legea nu interzice în mod expres, creditorii vor putea vota şi prin corespondentă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de către un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s­a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil,
poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar/lichidator, cu cel putin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului.
Alin.5 ­La şedintele adunării creditorilor vor putea participa 2 delegati ai salariatilor debitorului, votând pentru creantele reprezentând salariile şi alte drepturi băneşti.
Alin.6 ­Deliberările şi hotărârile adunării creditorilor vor fi cuprinse într­un proces­verbal, care va fi semnat de preşedintele şedintei, membrii comitetului creditorilor, precum şi de administratorul judiciar sau de lichidator, după caz. Procesul­verbal va fi depus, prin grija administratorului judiciar/lichidatorului, la dosarul cauzei, în termen de două zile lucrătoare de la data adunării creditorilor.
Alin.7 ­Hotărârea adunării creditorilor poate fi desfiintată de judecătorul­sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat împotriva luării hotărârii respective şi au făcut să se consemneze aceasta în procesul­verbal al adunării, precum şi la cererea creditorilor îndreptătiti să participe la procedura insolventei, care au lipsit motivat de la şedinta adunării creditorilor”.
În spetă, retine Curtea, astfel cum rezultă din Procesul verbal nr.581 din 04.07.2012, întocmit la sediul administratorului judiciar, cu prilejul tinerii Adunării Creditorilor din data de 04.07.2012, ce avea pe ordinea de zi a şedintei Adunării Creditorilor cuprins un singur punct, respectiv: „aprobarea onorariului cuvenit administratorului judiciar C.I. SPRL pentru actele şi operatiunile efectuate în procedura de insolventă a debitoarei SC T. – M. SRL”,
că: „Urmare convocării administratorului judiciar s­au prezentat: ­SC M. SA, prin consilier juridic F.L. – creditor ce detine 2,36% din total creante; ­SC D.P. SRL, prin reprezentant, dl. O.D.S. – creditor ce detine 0,49% din total creante;
­salariatii prin M.F. – creditori ce detin 1,44% din total creante. Se consemnează faptul că U.T.B. SA, creditor ce detine 70,68% din total creante, şi­a exprimat punctul de vedere în scris, conform adresei nr.990677/03.07.2012”.
Din acelaşi proces verbal, retine Curtea a rezulta că:
­reprezentantul contestatoarei SC M. SA, creditor nemajoritar din totalul creantelor debitoarei ­2,36% ­, a fost prezent cu prilejul tinerii Adunării Creditorilor din data de 04.07.2012, votând împotriva aprobării onorariului administratorului judiciar C.I. SPRL, în cuantum de 24.600 lei, exclusiv TVA, de la data deschiderii procedurii insolventei fată de debitoare şi până la momentul tinerii şedintei;
­salariatii prin reprezentanti – au votat pentru aprobarea onorariului;
­prin punctul de vedere scris – adresa nr.990677/03.07.2012 ­, U.T.B. SA, creditor ce detinea 70,68% din total creante, a votat pentru aprobarea onorariului.
Fată de situatia de fapt sus­ expusă, Curtea consideră a fi necesară examinarea ,prin coroborarea a sus mentionatelor dispozitii legale, cu dispozitiile cuprinse in art 7 din legea nr 85/2006,potrivita carora alin 1   ”Citarea partilor, precum si comunicarea oricaror acte de procedură, a convocărilor şi notificărilor se efectuează prin Buletinul procedurilor de insolventă. Comunicarea citatiilor, a convocărilor şi notificărilor fată de participantii la proces, al căror sediu, domiciliu sau reşedintă se află în străinătate, este supusă dispozitiilor Codului de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare. Buletinul procedurilor de insolventă va fi realizat şi în formă electronică.
……………………
Alin.9 ­Publicarea actelor de procedură sau, după caz, a hotărârilor judecătoreşti în Buletinul procedurilor de insolventă înlocuieşte, de la data publicării acestora, citarea, convocarea şi notificarea actelor de procedură efectuate individual fată de participantii la proces, acestea fiind prezumate a fi îndeplinite la data publicării”.
În raport cu continutul textelor de lege sus­citate, Curtea apreciază că, în mod greşit, judecătorul sindic a retinut că, în spetă, „procedura de convocare individuală prin fax este contrară prevederilor art.7 alin.1 teza 1 din Legea nr.85/2006”, atât timp cât: ­creditorul a fost prezent la tinerea şedintei, consemnându­se punctul său
de vedere privind problema ce a constituit ordinea de zi a şedintei; ­reprezentantul creditorului nu a contestat ordinea de zi; ­textul de lege nu interzice posibilitatea convocării individuale a
creditorilor, neinstituind nici un termen între data convocării şi data derulării şedintei creditorilor; ­convocarea s­a făcut prin fax în data de 29.06.2012, pentru şedinta initială
din 03.07.2012, şedintă ce a fost devansată cu o zi la cererea creditorului
majoritar U.T.B. SA, cu un procent de 70,68% din total creante;
­SC M. SA, este creditor nemajoritar, detinând 2,36% din totalul creantelor debitoarei.
Că judecata instantei de fond trebuia să vizeze aspectele sus­relevate, apreciază Curtea ca fiind de esentă în solutionarea cauzei, atât timp cât, potrivit art. 105 alin. 2 Cod pr.civilă:„Actele îndeplinite cu neobservarea formelor legale sau de un functionar necompetent se vor declara nule numai dacă prin acestea s­a pricinuit părtii o vătămare ce nu se poate înlătura decât prin anularea lor. În cazul nulitătilor prevăzute anume de lege, vătămarea se presupune până la dovada contrarie”.
Astfel, retine Curtea că luarea de către instantă a măsurii desfiintării Procesului verbal al Adunării Creditorilor nr.1581/04.07.2012 şi a Hotărârii luate în adunarea din data de 04.07.2012, este greşită, odată ce:
­partea nu a dovedit vătămarea ce i­ar fi fost produsă şi care, nu se putea înlătura decât prin anularea acestora; ­vătămarea se presupune până la dovada contrarie, numai în cazul nulitătilor prevăzute anume de lege,
iar, în spetă, partea interesată, respectiv SC M. S.A, nu a făcut dovada îndeplinirii cumulative a celor trei conditii, rezultate din textul de lege sus­citat:
­încălcarea unor dispozitii legale;
­existenta unei vătămări şi,
­împrejurarea că, vătămarea nu poate fi înlăturată altfel.
Concluzionând, apreciază Curtea că, odată ce legea nu interzice convocarea în mod individual, pentru fiecare creditor, prin e­mail, fax, depunere la registratură sau comunicare la sediul ales prin reprezentat ­cazul salariatilor, iar creditoarea SC M. S.A. a primit atât convocatorul, cât şi anuntul de reprogramare prin fax, aspect recunoscut de aceasta, şi astfel s­a făcut dovada de a fi avut cunoştintă de coordonatele şedintei adunării creditorilor ­loc, dată, oră, ordine de zi ­, participând prin consilier juridic şi exprimându­şi punctul de vedere, atât în scris ­procura nr. 777 din 03.07.2012, cât şi oral, prin reprezentant, practica abordată de administratorul judiciar, nu poate fi apreciată ca fiind contrară prevederilor art.7 din Legea nr.85/2006.
Mai mult decât atât, Curtea retine că hotărârea pronuntată de instanta de fond apare ca fiind nelegală, şi din perspectiva faptului că invocarea nulitătii de către contestatoarea intimată ar fi trebuit să fie urmată de cercetarea de către instantă a conditiilor de admisibilitate ale unei astfel de cereri, pentru care nu s­a făcut dovada „vătămării”, conform dispozitiei legale sus­citate – art.105 Cod pr.civilă, partea nefiind împiedicată de a participa la şedintă şi de a­şi exprima punctul de vedere, fapt ce rezultă din materialul probator administrat în cauză, care face dovada că prezumtia a fost răsturnată.
Totodată, Curtea retine că, greşit, instanta de fond a apreciat „vătămarea” prevăzută de lege, prin raportare la toti creditorii, atât timp cât, aşa după cum s­a arătat, contestatoarea a fost singura creditoare care s­a opus admiterii aprobării onorariului cuvenit administratorului judiciar C.I. SPRL pentru actele şi operatiunile efectuate în procedură, ceilalti creditori ce detin procentul majoritar din totalul creantelor, votând în sensul aprobării acestuia.
Pentru toate considerentele sus­expuse, văzând şi dispozitiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea admitând recursul, dispune modificarea în tot a hotărârii recurate, în sensul că respinge contestatia, ca nefondată.