avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Procedura insolventei. Cerere de repunere în termenul de înregistrare a declaratiei de creantă asupra averii debitoarei. Comunicare acte de procedură prin intermediul Buletinului procedurilor de insolventă.
 
Art.7 alin.1 şi 3 din Legea nr. 85/2006
Dispozitiile art.7 alin.1 din Legea nr. 85/2006 instituie regula potrivit căreia „citarea părtilor, precum şi comunicarea oricăror acte de procedură, a convocărilor şi notificărilor se efectuează prin Buletinul procedurilor de insolventă.”
În art.7 alin.3 este prevăzută exceptia de la regula mai sus enuntată, potrivit căreia „se vor realiza, conform Codului de procedură civilă, comunicarea actelor de procedură anterioare deschiderii procedurii şi notificarea deschiderii procedurii.”
Cu exceptia cazului în care notificarea deschiderii procedurii s­a făcut cu încălcarea dispozitiilor art.7, titularul de creante anterioare deschiderii procedurii, care nu depune cererea de admitere a creantelor până la expirarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (1) lit. b), va fi decăzut, cât priveşte creantele respective, din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor şi nu va dobândi calitatea de creditor îndreptătit să participe la procedură (art.76 al.1).
Raportat la dispozitiile art.7 alin.3 din Legea nr. 85/2006, măsura dispusă de administratorul judiciar privind neînregistrarea creantei în tabelul creditorilor este legală şi aceasta pentru că cererea de declarare a creantei a fost formulată de recurentă cu depăşirea termenului stabilit prin notificare.
 
Decizia civilă nr.59/24.01.2013 Dosar nr. 7062/118/2010/a2.1
 
La data de 16.02.2012, prin contestatia înregistrată pe rolul acestei instante sub nr. 7062/118/2010/a3, petenta contestatoare SC C.M.G. SA, în faliment, reprezentată prin lichidator judiciar D.I. a investit judecătorul sindic desemnat în dosar nr. 7062/118/2010 al Tribunalului Constanta, cu solutionarea cererilor de repunere în termenul de înregistrare a declaratiei de creantă asupra averii debitoarei SC L.P. SRL şi de sanctionare a măsurii lichidatorului judiciar privind neînscrierea sa în tabelul creditorilor debitoarei cu suma de 1744,4 lei.
În motivarea cererilor, contestatoarea arată, în esentă, că la data de 19.09.2011 a înregistrat pe rolul instantei cererea de înscriere la masa credală a debitoarei SC L.P. SRL pentru suma de 1744,4 lei.
Prin notificarea nr. 40/13.02.2012 lichidatorul judiciar a informat­o asupra decăderii sale din dreptul de a fi înscrisă în tabelul creditorilor, motivat de faptul că cererea de admitere la masa credală nu a fost formulată în termenul limită stabilit de instanta de judecată.
Arată contestatoarea că cererea de admitere a creantei a fost formulată în timp ce pe rolul Judecătoriei Constanta se afla spre solutionare dosarul nr. 42715/212/2010 suspendat conform art. 36 din Legea 85/2006.
De faptul că debitoarea se află în procedura insolventei contestatoarea a aflat în mod întâmplător, culpa administratorului judiciar fiind evidentă prin omisiunea de a o notifica potrivit art.61 al.1 şi 3 din Legea 85/2006.
Nefiindu­i transmisă notificarea privind deschiderea procedurii insolventei fată de debitoarea SC L.P. SRL, contestatoarea nu a avut cunoştintă de termenele prevăzute de art. 62 alin.1, sens în care a formulat atât cerere de declarare a creantei cât şi cerere de repunere în termenul de înregistrare a declaratiei de creantă asupra averii debitoarei.
Solicitarea creditoarei a fost considerată tardivă de către lichidatorul judiciar.
În opinia contestatoarei, măsura dispusă de către lichidatorul judiciar este netemeinică şi nelegală, întrucât nu a depus diligenta necesară pentru identificarea creditorilor debitoarei în conditiile în care actiunea în pretentii a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanta la data de 22.11.2010, iar deschiderea procedurii insolventei s­a realizat la data de 21.02.2011.
Contestatoarea a solicitat repunerea în termenul de înregistrare a declaratiei de creantă asupra averii SC L.P. SRL şi admiterea contestatiei cu consecinta înscrierii sale în tabelul creditorilor.
În apărare, intimatul lichidator judiciar a formulat întâmpinare, solicitând respingerea contestatiei ca nefondată.
Pe cale de exceptie, lichidatorul a invocat decăderea creditoarei din dreptul de a formula contestatie întrucât aceasta a fost promovată cu depăşirea termenului legal prevăzut de art. 73 din Legea 85/2006.
Astfel, a arătat că procedura insolventei a fost deschisă fată de debitoare prin sentinta civilă nr. 3182/21.04.2011 pronuntată de Tribunalul Constanta în dosar nr. 7062/118/2010, iar termenul limită pentru înregistrarea creantelor născute anterior deschiderii procedurii a fost stabilit la data de 6.06.2011. Termenul limită pentru întocmirea şi înregistrarea tabelului preliminar a fost stabilit pentru data de 16.06.2011.
În lipsa documentatiei financiar contabile, lichidatorul judiciar a procedat la notificarea creditorilor cunoscuti şi a celor necunoscuti prin publicarea acesteia în ziarul Bursa din 17.05.2011 şi în Buletinul Procedurilor de Insolventă nr. 5730/17.05.2011.
În îndeplinirea atributiilor prevăzute de lege în sarcina sa, la data de 16.06.2011 lichidatorul judiciar a depus şi înregistrat la Tribunalul Constanta tabelul preliminar, iar în conformitate cu art. 73 din Legea 85/2006 a procedat la publicarea tabelului preliminar în Buletinul Procedurilor de Insolventă nr. 7872/13.07.2011.
Creditoarea nu a formulat cerere de înscriere la masa credală în termenul stabilit prin sentinta civilă nr. 3182/21.04.2011, iar contestatia a fost formulată la data 16.02.2012, cu depăşirea termenului de 5 zile calculat de la data publicării tabelului obligatiilor în BPI, conform art. 73 din Legea 85/2006, devenind incidente dispozitiile art. 76 din Legea 85/2006.
Mai arată intimatul că procedura insolventei este foarte avansată în conditiile în care a înregistrat pe rolul instantei raportul cuprinzând propunerea de închidere conform art. 131 din Legea 85/2006.
Legal citată cu copie întâmpinare, contestatoarea nu şi­a exprimat pozitia procesuală.
Prin sentinta civilă nr.2797/20.09.2012 s­a admis exceptia decăderii din dreptul de a formula contestatie şi s­a respins contestatia formulată de contestatoarea D.I. în calitate de lichidator judiciar al SC „C.M.G.” SA, în contradictoriu cu intimata C.A. – Cabinet Individual de Insolventă în calitate de lichidator judiciar al SC „L.P.”, ca tardiv formulată.
Pentru a pronunta această hotărâre instanta a retinut următoarele:
Analizând cu prioritate, în conditiile art. 149 din Legea 85/2006 rap. la art. 137 Cod proc. civ, exceptia decăderii creditoarei din dreptul de a formula contestatie, judecătorul sindic o constatat­o întemeiată şi a admis­o.
Potrivit art. 73 din Legea 85/2006:
Debitorul, creditorii şi orice altă parte interesată vor putea să formuleze contestatii cu privire la creantele şi drepturile de preferintă trecute de administratorul judiciar/lichidator în tabelul preliminar de creante.
Contestatiile trebuie depuse la tribunal în termen de 5 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de insolventă a tabelului preliminar, atât în procedura generală, cât şi în procedura simplificată.
În spetă, prin sentinta civilă nr. 3182/21.04.2011 pronuntată de Tribunalul Constanta în dosar nr. 7062/118/2010 al Tribunalului Constanta s­a dispus deschiderea procedurii insolventei fată de SC L.P. SRL şi au fost stabilite: termen pentru depunerea cererilor de creantă la data de 6.06.2011, termen pentru întocmirea şi depunerea tabelului preliminar la data de 16.06.2011.
În îndeplinirea atributiilor prevăzute de lege în sarcina sa, lichidatorul judiciar a procedat la publicarea notificării deschiderii procedurii şi la întocmirea tabelului preliminar al creantelor ce a fost publicat în BPI nr. 7872/13.07.2011.
Contestatia a fost formulată la data de 16.02.2012, cu depăşirea termenului de 5 zile prevăzut de art. 73 din Legea 85/2006.
Termenele procedurale reprezintă intervalul de timp înăuntrul căruia trebuie îndeplinit sau, după caz, este oprit să săvârşească un anumit act de procedură, acestea fiind relativ scurte şi având menirea de a stimula activitatea părtilor, prin sanctiunea instituită pentru nerespectarea lor.
In functie de caracterul lor, termenele sunt imperative, înăuntrul cărora trebuie îndeplinit un act de procedură, îndeplinirea actului cu depăşirea acestui termen fiind tardivă, şi prohibitive, înăuntrul cărora nu poate fi săvârşit actul de procedură, un astfel de act fiind prematur.
In functie de sanctiunea care intervine în caz de nerespectare, termenele sunt absolute , nerespectarea lor afectând valabilitatea actelor de procedură sau relative, nerespectarea lor neafectând valabilitatea actelor de procedură, ci atrag, cel mult sanctiuni disciplinare sau pecuniare pentru cei vinovati de nerespectarea lor.
Termenul de 5 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de insolventă a tabelului preliminar prevăzut de legiuitor este un termen imperativ (înăuntrul căruia trebuie formulată contestatia), legal (fiind stabilit prin art.73 alin (2) din Legea nr. 85/2006) şi absolut (neexercitarea contestatiei în termenul prevăzut de lege atrăgând decăderea din dreptul de exercitare a acesteia), putând fi invocat în orice fază procesuală de părti şi din oficiu de instantă.
În conformitate cu dispozitiile art.103 din Codul de procedură civilă, neexercitarea oricărui act de procedură în termenul legal atrage decăderea.
În acest context, fată de data înregistrării contestatiei şi data publicării în Buletinul procedurilor de insolventă a tabelului preliminar, raportat la prevederile legale anterior citate, contestatia împotriva tabelului preliminar al creantelor debitoarei, apare ca fiind tardiv formulată.
Argumentele cu privire la temeinicia cererii de repunere în termenul de înscriere a declaratiei de creantă nu vor mai fi analizate de judecătorul sindic având în vedere decăderea contestatoarei din dreptul de a formula contestatie.
Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs contestatoarea ­C.M.G. SA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR D.I., criticând­o pentru nelegalitate şi netemeinicie.
În motivarea recursului, după prezentarea situatiei de fapt care a condus la litigiul de fată, se arată în esentă că prima instantă, judecătorul sindic nu a analizat în mod corespunzător argumentele invocate de C.M.G. SA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR D.I., pronuntând o hotărâre netemeinică şi nelegală.
Acestea, deoarece a arătat că recurenta a formulat o cerere de chemare în judecată a debitoarei S.C. L.P. S.R.L. înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanta la 22.10.2010 (dosar nr.42715/212/2010 – pretentii) anterior deschiderii procedurii de insolventă a acesteia (21.02.2011), iar administratorul C.A. avea obligatia să urmărească toate litigiile în care era parte societatea, implicit să­i notifice formal deschiderea procedurii pentru a formula cerere de admitere la masa credală.
Prin urmare, administratorul judiciar al debitoarei L.P. S.R.L. nu a depus diligenta necesară în identificarea creditorilor societătii pe care o administra din propria culpă.
Se mai arată că C.M.G. S.A. nu a fost notificată în temeiul art. 61 alin. 1 din Legea nr.85/2006 şi nu a luat la cunoştintă de termenele la care se face referire în art. 62 alin. 1 din lege, motiv pentru care s­a aflat în imposibilitatea de a formula în termen cererea de înscriere la masa credală a debitoarei şi cu atât mai mult de a formula contestatie la tabelul preliminar al creantelor ce a fost publicat în B.P.I. la data de 13.07.2011.
Obligatia de a notifica se realizează conform art. 61 alin. 3 din Legea nr.85/2006 conform Codului de procedură civilă caz în care instanta de fond era obligată să solicite lichidatorului să facă dovada unei asemenea notificări expediate prin poştă, ceea ce nu s­a întâmplat, neexistând nici un fel de notificare, deci termenul de admitere a creantelor pentru C.M.G. S.A. nu avea cum să curgă, aceasta aflându­se în cadrul termenului de depunere a creantei sale.
De asemenea, mai arată că dosarul aflat pe rolul Judecătoriei Constanta a fost suspendat la 08.11.2011, dată care coincide cu momentul în care a aflat despre starea de insolventă a debitoarei, dată care se situează peste momentul publicării tabelului preliminar al creantelor debitoarei – 13.07.2011.
Solicită admiterea recursului şi modificarea sentintei recurate în sensul admiterii contestatiei sale şi înscrierea sa la masa credală a debitoarei S.C. L.P.
S.R.L. cu creanta sa de 1744,44 lei. Recursul este nefondat. În cauză, având în vedere obiectul cererii de chemare în judecată, situatia de
fapt şi dispozitiile legale aplicabile, se constată că întemeiat prima instantă – judecătorul sindic a admis exceptia decăderii din dreptul de a formula contestatie a S.C.”C.M.G.” S.A. şi a respins contestatia societătii formulată împotriva măsurii de decădere a sa din dreptul de a solicita înscrierea în tabelul creditorilor debitoarei
S.C. L.P. S.R.L.
Cum în cauză este de necontestat debitoarea S.C. L.P. S.R.L nu a depus documentatia financiar contabilă, se constată că legal lichidatorul judiciar al acesteia a procedat la notificarea creditorilor cunoscuti şi a celor necunoscuti prin publicarea deschiderii procedurii în B.P.I. şi în ziarul Bursa din 17.05.2011.
Mai departe, în îndeplinirea atributiilor prevăzute de lege în sarcina sa, la data de 16.06.2011 lichidatorul judiciar a depus şi înregistrat la Tribunalul Constanta tabelul preliminar, iar conform art. 73 din Legea nr.85/2006 a procedat la publicarea tabelului preliminar în B.P.I. din 13.07.2011, creditoarea recurentă neformulând cerere de înscriere la masa credală în termenul prevăzut de sentinta civilă de deschidere a procedurii, ci o contestatie la 16.02.2012 la tabelul preliminar al creantelor, cu depăşirea termenului de 5 zile calculat de la data publicării tabelului obligatiilor în B.P.I., conform art. 73 din Legea nr.85/2006, devenind astfel incidente dispozitiile art. 76 din Legea nr.85/2006.
Dispozitiile art.7 alin.1 din Legea nr. 85/2006 instituie regula potrivit căreia „citarea părtilor, precum şi comunicarea oricăror acte de procedură, a convocărilor şi notificărilor se efectuează prin Buletinul procedurilor de insolventă.”
În art.7 alin.3 este prevăzută exceptia de la regula mai sus enuntată, potrivit căreia „se vor realiza, conform Codului de procedură civilă, comunicarea actelor de procedură anterioare deschiderii procedurii şi notificarea deschiderii procedurii.”
Dispozitiile 61 din Legea 85/2006 sunt aplicabile în situatia în care creditorii debitoarei sunt cunoscuti din lista ce trebuia depusă de debitor în conformitate cu art. 28 alin.1 lit. c).
Legiuitorul a prevăzut însă şi o exceptie de la exceptia din alin.3 şi anume „pentru creditorii care nu au putut fi identificati în lista prevăzută la art. 28 alin. (1) lit. c), procedura notificării prevăzute la art. 61 va fi considerată îndeplinită dacă a fost efectuată prin Buletinul procedurilor de insolventă.”
Dispozitiile art.64 din Legea nr. 85/2006 instituie, pentru creditorii ale căror creante sunt anterioare datei de deschidere a procedurii, obligatia depunerii cererii de admitere a creantelor în termenul fixat în sentinta de deschidere a procedurii. Exceptie fac salariatii ale căror creante vor fi înregistrate de administratorul judiciar conform evidentelor contabile.
În spetă, procedura insolventei a fost deschisă fată de debitoarea S.C. L.P.
S.R.L. prin încheierea nr. 748/24.09.2010, pronuntată în dosarul nr. 7062/228/2010/a3 al Tribunalului Constanta.
Cu exceptia cazului în care notificarea deschiderii procedurii s­a făcut cu încălcarea dispozitiilor art.7, titularul de creante anterioare deschiderii procedurii, care nu depune cererea de admitere a creantelor până la expirarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (1) lit. b), va fi decăzut, cât priveşte creantele respective, din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor şi nu va dobândi calitatea de creditor îndreptătit să participe la procedură (art.76 al.1).
Raportat la dispozitiile art.7 al.3 din Legea nr. 85/2006 Curtea apreciază că măsura dispusă de administratorul judiciar, privind neînregistrarea creantei în tabelul creditorilor, este legală şi aceasta pentru că cererea de declarare a creantei a fost formulată de recurentă cu depăşirea termenului stabilit prin notificare.
Acestea sunt consideratii aplicabile situatiei în care debitoarea nu a depus lista cu creditorii.
Pentru aceste considerente, se constată că toate criticile aduse hotărârii recurate sunt nefondate, dimpotrivă lichidatorul judiciar al S.C.”C.M.G.” S.A. fiind cel care avea obligatia a urmări B.P.I. care reprezintă un singur act şi nu administratorul judiciar al debitoarei S.C. L.P. S.R.L. despre care se sustine că nu a depus diligenta necesară în identificarea creditorilor societătii, pentru acesta legiuitorul prevăzând că, în situatia în care debitorul nu a depus actele prevăzute de art. 28 alin. 1 lit. c din Legea nr.85/2006, procedura notificării va fi considerată îndeplinită dacă a fost efectuată prin B.P.I., ceea ce s­a şi întâmplat în cauză, administratorul judiciar procedând conform legii, recurentul, dimpotrivă fiind cel care nu a depus diligenta necesară în identificarea deschiderii procedurii insolventei diferitilor săi debitori în B.P.I.
Pentru aceste considerente, şi în temeiul art. 312 alin. 1 Cod procedură civilă, recursul va fi respins ca nefondat.